Buku mmi 1 pelaksanaan final

33 %
67 %
Information about Buku mmi 1 pelaksanaan final
Education

Published on February 25, 2014

Author: tokneban

Source: slideshare.net

Description

PENGENALAN DASAR MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Kembali Kepada Yang Asas Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Kementerian Pendidikan Malaysia 2013

i MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL KEMBALI KEPADA YANG ASAS : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR DAN MURID BELAJAR Diterbitkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ii CETAKAN PERTAMA NOVEMBER 2013 © KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Hak Cipta Terpeliharakecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersil. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan apa alat jua pun, sama ada dengan cara elektronik, mekanik, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

iii Isi Kandungan KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA v KATA ALU-ALUAN TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA (SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN) vi Kandungan 1 2 3 4 5 6 Muka Surat Pengenalan 2 Melindungi Masa Instruksional (ProtectingInstructional Time) di Sekolah Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembelajaran Murid Haji Sufa’at bin Tumin Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) 6 Pemerhatian Guru Meninggalkan Bilik Darjah Semasa Proses Pembelajaran dan Pengajaran Dr.Mohd Suhaimi bin Mohamed Ali Abd Munir bin Mohd Rashid Nadimin bin Abdul Aziz Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti 38 Kepimpinan Instruksional Dr. James Ang Jit Eng Haji Abdul Razak bin Alias Institut Aminuddin Baki 55 Jadual Waktu Bong Muk Shin Bahagian Pendidikan Khas 66 Melindungi Masa Instruksional dalam Kegiatan Kokurikulum di Sekolah: Isu dan Cadangan Penyelesaian Mahamad Amran bin Kamsi Bahagian Kokurikulum dan Kesenian 76

iv 7 Pengurusan Masa dalam Konteks Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Rohesan bin Muhamad Lembaga Peperiksaan Malaysia 98 8 Pengoperasian Latihan dalam Berasaskan Sekolah (School Based) Ahmad Zaki bin Salleh Razlee bin Mohamad Habidah@Abidah binti Ibrahim Bahagian Pendidikan Guru 113 9 10 Perkhidmatan (LDP) Glosari 126 Penyumbang 130

v Kata Alu-aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Syabas dan tahniah kepada Sektor Operasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia atas inisiatif menerbitkan Buku Melindungi Masa Instruksional. Inisiatif ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 yang melakarkan visi agar sistem pendidikan negara mampu menghadapi persaingan ekonomi global dalam memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Inti pati buku ini bersesuaian dengan aspirasi yang terkandung dalam Gelombang 1 (2013 – 2015) PPPM iaitu mengubah sistem dengan memberikan sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras. Pihak pengurusan sekolah semestinya memastikan keberadaan guru di sekolah dan seterusnya meningkatkan kualiti kemahiran pengajaran guru melalui kepimpinan instruksional. Melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Pemimpin sekolah yang mengamalkan kepimpinan instruksional sewajarnya menyelaras dan menentukan program pembangunan profesionalisme guru. Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pemimpin sekolah dan guru untuk memberikan perhatian atas usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan. Semua warga sekolah seharusnya memanfaatkan buku ini sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan dan rujukan utama bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan negara. TAN SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD

vi Kata Alu-aluan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Sektor Operasi Pendidikan) Setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan petugas Sektor Operasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia atas penerbitan Buku Melindungi Masa Instruksional. Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu ke arah memantapkan dan meningkatkan kualiti tahap profesionalisme kepimpinan pengurus sekolah serta warga pendidik dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Saya amat berkeyakinan bahawa buku ini dapat memberikan sumbangan yang amat signifikan kepada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mencapai sasaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025. Pengetua dan Guru Besar yang berperanan sebagai pemimpin instruksional perlu memberikan tumpuan kepada tunjuk ajar, berkongsi bersama dalam membuat keputusan, memelihara, dan mempertahankan perkara-perkara asas dalam mengoptimumkan masa PdP. Kepimpinan sekolah seharusnya merancang dan menyusun semula sumber-sumber untuk menyokong program perkembangan staf dan aktiviti sekolah dalam mencipta satu iklim integriti dan penambahbaikan secara berterusan. Di samping itu, kepimpinan sekolah perlu melibatkan pemimpin masyarakat dan komuniti setempat bagi meningkatkan jaring profesionalisme inter dan intra sekolah, daerah dan negeri dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran dalam kalangan murid. Guru merupakan sasaran utama dalam usaha membangunkan peningkatan kualiti instruksional berdasarkan latihan semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) serta profesionalsime guru yang lebih kontekstual. Semua pihak yang terlibat perlu menggembleng tenaga dalam memainkan peranan masing-masing untuk memastikan amalan melindungi masa instruksional dipraktiskan di sekolah. Senario ini, diharap dapat memberikan sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat PPPM 2013 – 2025. Sesungguhnya buku ini telah berjaya mengupas secara meluas dan mendalam tentang tanggungjawab kepimpinan pendidikan dalam konteks melindungi masa instruksional yang menjadi tunjang utama kepimpinan instruksional. Semoga pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan atau academic learning time dalam kalangan murid di semua sekolah. HAJI SUFA’AT BIN TUMIN

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar 1 PENGENALAN Muka Surat | 1

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar PENGENALAN Kemajuan pendidikan di negara ini sentiasa diberi keutamaan dalam semua agenda kerajaan termasuk Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) yang memberikan fokus kepada pembangunan modal insan bagi memajukan ekonomi negara. Kepentingan pembangunan pendidikan turut menjadi fokus dalam setiap bajet yang dibentangkan oleh kerajaan. Bagi tahun 2013, sektor ini menerima peruntukan berjumlah RM38.7 billion meliputi 21% daripada peruntukan keseluruhan bajet negara. Perkembangan ini membuktikan kesungguhan kerajaan dalam memberikan pendidikan berkualiti kepada rakyat di negara ini. Bagi memastikan hasrat kerajaan untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada rakyat tercapai maka semua peringkat pengurusan pendidikan perlu melaksanakan peranan masing-masing dengan berkesan. Peranan dan tanggungjawab bagi memajukan sistem pendidikan di negara ini telah diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Malah, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013–2025 telah menjelaskan beberapa inisiatif bagi memastikan kemenjadian murid seiring dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. PPPM 2013-2025 telah menggariskan hala tuju sistem pendidikan negara yang mengutamakan peningkatan pembelajaran murid dan memberikan penekanan kepada keupayaan guru dan pemimpin sekolah. Kejayaan sistem pendidikan dapat dinilai berdasarkan tahap pembelajaran dan perkembangan murid yang holistik seiring dengan pembinaan identiti nasional. Oleh itu, beberapa pendekatan telah dilaksanakan yang melibatkan pemantapan pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum di sekolah. Antara pendekatan yang perlu dilaksanakan segera ialah meningkatkan kepimpinan instruksional di semua peringkat pengurusan pendidikan. Pendekatan ini perlu diperkasakan Muka Surat | 2

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar sebagai usaha menambah baik dan memantapkan kepimpinan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah. Melindungi Masa Instruksional (MMI) merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Kesedaran di semua peringkat sama ada di peringkat KPM, JPN, PPD sehingga ke peringkat sekolah dalam memastikan satu usaha berterusan ke arah memastikan budaya mengurus masa yang optimum dan berkualiti dilaksanakan, adalah amat penting demi pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran . Objektif pelaksanaan program MMI ialah: a) memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan memahami konsep MMI, b) memastikan semua peringkat pengurusan pendidikan dapat meningkatkan usaha MMIdi sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid, c) semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dapat menyebarluaskan konsep MMI ke semua sekolah di bawah pentadbiran mereka, d) memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan dalam kalangan murid di semua sekolah, dan e) memastikan guru mesti berada di dalam kelas dan melaksanakan pembelajaran dengan berkesan. Muka Surat | 3

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Dalam buku ini, penjelasan tentang konsep, matlamat dan strategi MMI dihuraikan bagi menjelaskan kepentingan pendekatan ini. Malah, diperincikan peranan Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional dalam melaksanakan perkara-perkara asas bagi mengoptimumkan masa PdP. Pendekatan ini merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam mencapai objektif pembelajaran berkesan di sekolah. Hasil daripada perbincangan dan pelaporan di peringkat KPM maka lahirlah kertas cadangan pelaksanaan yang menjelaskan tentang pengurusan sekolah yang efektif ke arah menyempurnakan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Pemeriksaan di sekolah memperlihatkan terdapat sebilangan guru yang meninggalkan bilik darjah dan tidak melaksanakan PdP sama ada disebabkan tugas rasmi atau tidak rasmi. Oleh hal yang demikian, dikemukakan beberapa cadangan berkaitan pengurusan kurikulum, kokurikulum, jadual waktu dan latihan bagi mengatasi masalah ketiadaan guru di dalam kelas. Semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM berfokus kepada keberhasilan pembelajaran murid dan harus dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang telah disasarkan. Kerjasama dan jalinan antara semua pihak perlu dimantapkan agar pendekatan MMI ini menjadi satu budaya yang berupaya memangkin kecemerlangan sekolah. . Muka Surat | 4

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar 2 MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) (PROTECTING INSTRUCTIONAL TIME) DI SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID Muka Surat | 5

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (PROTECTING INSTRUCTIONAL TIME) DI SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID oleh DATO’ HAJI SUFA’AT BIN TUMIN Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Abstrak Penulisan ini akan membincangkan isu berkaitan dengan pengurangan masa instruksional di sekolah yang berlaku tanpa disedari dan mengganggu masa instruksional. Hal ini mengakibatkan murid tidak dapat belajar secara berkesan disebabkan oleh beberapa gangguan yang berlaku. Antara objektif penulisan ini adalah untuk melihat betapa pentingnya pemimpin sekolah dan guru memberikan perhatian atas usaha melindungi masa instruksional di sekolah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Tempoh masa instruksional yang dikhususkan untuk pembelajaran berkesan secara realiti tidak dapat dicapai sepenuhnya kerana berlaku pelbagai gangguan instruksional. Senarai gangguan masa instruksional yang dikenal pasti boleh dikategorikan kepada dua faktor utama, iaitu,faktor pengurusan sekolah dan faktor instruksional guru. Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan meningkatkan keberadaan guru di sekolah dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kepimpinan instruksional. Pembangunan profesionalisme guru akan lebih diperturunkan kuasa penentunya kepada pemimpin sekolah yang lebih memahami masalah pembelajaran murid selaras dengan ekosistem sekolah berkenaan. Melindungi Masa Instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Komponen ini perlu diberikan perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis, kreatif, dan inovatif. Muka Surat | 6

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar PENGENALAN Pendidikan masa ini memberikan perhatian utama tentang peningkatan kualiti pembelajaran murid. Beberapa inisiatif dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Perancangan pendidikan yang disediakan mensasarkan semua murid dapat mengakses pendidikan berkualiti dan mampu berkembang sewajarnya mengikut keupayaan masing-masing. Penulisan ini akan membincangkan isu berkaitan dengan pengurangan masa instruksional di sekolah yang berlaku tanpa disedari dan mengganggu masa instruksional. Hal ini mengakibatkan murid tidak dapat belajar secara berkesan disebabkan oleh beberapa gangguan yang berlaku. Penulisan ini juga akan membahaskan keperluan pemimpin sekolah dan guru memberikan perhatian atas usaha melindungi masa instruksional di sekolah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Perlindungan masa instruksional boleh dilakukan melalui pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional dan guru yang melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Ilmu pengetahuan atau pendidikan ialah tonggak kepada pembangunan tamadun serta menjadi asas ke arah kecemerlangan negara. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Justeru, kerajaan memberikan keutamaan kepada pembangunan sistem pendidikan dalam melahirkan tenaga kerja berbakat, berkemahiran tinggi, mempunyai daya kreativiti serta berinovatif. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program transformasi yang mencakupi bidang pendidikan dalam melahirkan modal insan yang holistik. Muka Surat | 7

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Program Transformasi Kerajaan sesungguhnya berhasrat untuk memastikan setiap rakyat dapat mengecapi nikmat pembangunan berdasarkan semangat keutuhan perpaduan bagi mendukung Konsep 1Malaysia. Susulan daripada itu, Transformasi Pendidikan Negara melalui Bidang Keberhasilan Utama Negara Kementerian Pendidikan Malaysia (NKRA KPM) merupakan manifestasi kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara. Menerusi hasrat dan matlamat ini, kerajaan berkeyakinan bahawa usaha merakyatkan peluang pendidikan dan kecemerlangan pendidikan ke seluruh pelosok negara dapat dilaksanakan. Pembangunan pendidikan tidak ketinggalan diberikan keutamaan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) iaitu secara khususnya kerajaan memberikan fokus kepada rancangan pembangunan modal insan dalam usaha membangun dan memperkembang ekonomi negara. Pembangunan modal insan juga merupakan kerangka hala tuju pendidikan negara yang memberikan keutamaan untuk memastikan pendidikan berkualiti disediakan bagi semua murid. Tambahan pula, keberhasilan pembelajaran murid merupakan fokus utama dalam semua program dan rancangan yang dirangka oleh KPM. Sejajar dengan itu, KPM perlu memastikan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dapat dilaksanakan tanpa halangan bagi mencapai objektif yang disasarkan dalam usaha meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid. Kepentingan pembangunan pendidikan turut menjadi fokus dalam Bajet 2012 bertemakan, “Dasar Transformasi Nasional: Bajet Membela Rakyat, Mensejahtera Negara”. Untuk mengukuh dan memastikan kejayaan inisiatif atau program Transformasi Pendidikan Negara, pembangunan modal insan menjadi perhatian khusus melalui salah satu fokus Bajet 2012. Fokus kedua : mengungguli modal insan, mencerna kreativiti, dan mencetus inovasi. Hal Muka Surat | 8

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar sedemikian ini memperlihatkan keprihatinan kepimpinan negara untuk membela dan mensejahterakan rakyat masa ini dan akan datang. Guru termasuk pemimpin sekolah merupakan agen utama pelaksana dasar kerajaan pada peringkat akar umbi agar apa yang dirancang oleh kerajaan dapat diuar-uarkan kepada rakyat. Sehubungan dengan itu, tema sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan “Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara” telah memperlihatkan peranan guru dalam pembangunan negara. Dalam hal ini, guru yang telah dilantik sebagai Guru Cemerlang mempunyai peranan tersendiri dan menjadi barisan hadapan serta pakar rujuk kepada guru lain sejajar dengan pengiktirafan yang diberikan. Guru Cemerlang seharusnya bersedia menjadi pemangkin dalam melaksanakan segala program transformasi pendidikan di peringkat akar umbi. Guru Cemerlang semestinya unggul dan berani melakukan transformasi dalam mencorak budaya berfikir dan cara bekerja yang lebih relevan dengan arus perubahan semasa. Selaras dengan tema iaitu, “Guru Cemerlang Pemacu Transformasi Pendidikan”. KEBERHASILAN PEMBELAJARAN FOKUS SISTEM PENDIDIKAN Driscoll, 2000; Gagne, 1965 menyatakan bahawa pembelajaran merupakan satu proses yang pada akhirnya berlaku perubahan tingkah laku kepada murid. Mengikut Piaget, (1971) pembelajaran ialah pembinaan skema (struktur kognitif) dalam usaha individu memahami persekitarannya. Hal ini sedemikian kerana kurikulum yang dibina memerlukan aspek pembangunan pembelajaran dengan merangka perkembangan perubahan tingkah laku murid secara berperingkat-peringkat daripada konkrit ke abstrak. Perubahan tingkah laku dilihat daripada perspektif perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, Muka Surat | 9

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar kemahiran, nilai, dan sikap. Perkembangan yang berlaku kepada murid dirancang dan dijelmakan dalam kurikulum sekolah yang akhirnya perlu diterjemah dan direalisasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru di dalam bilik darjah. Dewasa ini para cendekiawan dan pendidik sering membincangkan pencapaian pembelajaran murid berfokus kepada apa yang diperoleh murid. Dengan kata lain, hasil pembelajaran atau learning outcomes merupakan sasaran proses pembelajaran serta semua rancangan atau inisiatif pembangunan pendidikan negara peringkat global termasuk sistem pendidikan Malaysia. Secara umum, hasil pembelajaran merupakan pernyataan yang dibina mengenai apa yang diketahui oleh murid dan berupaya melakukannya sebagai hasil atau result setelah menjalani aktiviti pembelajaran. Pernyataan yang dibina menjelaskan perubahan tingkah laku murid selepas melalui sesuatu proses pembelajaran. Ciri-ciri hasil pembelajaran yang baik dapat dilihat melalui tingkah laku yang boleh diukur serta dilakukan oleh murid. Hasil pembelajaran sering menjadi panduan untuk liputan kandungan pengajaran, proses pengajaran, dan pentaksiran. Hasil pembelajaran yang mudah dan ringkas seharusnya mempunyai tiga elemen penting iaitu, siapa dan apakah aktiviti yang perlu dilakukan serta apakah hasil yang hendak dicapai daripada aktiviti yang dilakukan. Sebagai pendidik atau perancang sistem pendidikan negara, pencapaian hasil pembelajaran untuk semua murid wajib diberikan perhatian selaras dengan prinsip akses, ekuiti, dan kualiti. Dalam hal ini, pencapaian hasil pembelajaran mencerminkan kejayaan peranan KPM dalam menyediakan sistem pendidikan yang memberikan keutamaan kepada kualiti. Namun, perbahasan mengenai akses, ekuiti, dan kualiti masih berlanjutan apabila Muka Surat | 10

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar berlaku perbandingan secara terperinci antara sekolah, murid, dan iklim sekolah yang masih terdapat jurang antaranya. Jelas kepada kita, 4 sub-NKRA Pendidikan kini menjadi cabaran utama. Pelaksanaan inisiatif sub-NKRA Pendidikan dilaksanakan dengan berfokus kepada apa dan bagaimanakah sesuatu inisiatif atau program yang dirancang menyumbang kepada peningkatan keberhasilan pembelajaran murid. Dengan kata lain, sebarang perancangan pendidikan atau inisiatif KPM berfokus kepada, “apakah impak atau hasilnya kepada pembelajaran murid”. Penekanan ini selari dengan slogan, “1Malaysia; Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Pada masa yang sama, beberapa inisiatif lain dalam Program Transformasi Kerajaan juga memberikan tumpuan kepada impak pembelajaran kepada murid dengan hasrat untuk menghasilkan modal insan yang bersifat kreatif dan berinovatif sejajar dengan arus pembangunan negara masa depan. KEPENTINGAN PEMIMPIN DAN GURU DALAM SISTEM PENDIDIKAN Kebolehan dan kecekapan pemimpin sekolah dan guru merupakan satu faktor penentu kepada kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan negara pada asasnya terletak di tangan guru termasuk pemimpin sekolah. Mc Kinsey & Company (2007) dalam laporan kajian perbandingan sistem pendidikan beberapa negara di peringkat global merumuskan perkara berikut: a) The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers, Muka Surat | 11

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar b) Theonly way to improve outcomes is to improve instruction, dan c) High performance requires every child to succeed. Dapatan kajian berkenaan juga mencabar sistem pendidikan negara ini. Di manakah sebenarnya kualiti pendidikan negara Malaysia? Adakah apa yang diperkatakan signifikan dikaji dalam pelaksanaan sistem pendidikan negara kita? Merujuk dapatan berkenaan, para pemimpin sekolah dan guru ialah agen utama dalam menjayakan pelaksanaan dasar baharu kerajaan di peringkat akar umbi. Penubuhan Pintar Foundation dan Yayasan Khazanah pada Oktober 2010, bertujuan membawa transformasi sistem pendidikan melalui perubahan paradigma pemikiran dan gaya bekerja para pemimpin sekolah, guru, dan warga sekolah. Justeru, kepentingan guru dan pemimpin menjadi fokus utama dalam membangunkan sistem pendidikan negara. Selari dengan itu, Sektor Operasi Pendidikan (SOP) berperanan mencapai matlamat meningkatkan kualiti pembelajaran murid melalui kepemimpinan sekolah dan guru. Lantaran itu, pemastian kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah dipertanggungjawabkan kepada lapan Bahagian iaitu: a) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, b) Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, c) Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, d) Bahagian Pendidikan Khas, e) Bahagian Pendidikan Islam, f) Bahagian Sukan, g) Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, dan h) Bahagian Pendidikan Swasta. Muka Surat | 12

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Tanggungjawab ini juga dipikul bersama oleh Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan (SPPK) iaitu: a) Pembangunan profesionalisme guru oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG), b) Pembangunan kepimpinan sekolah oleh Institut Aminuddin Baki (IAB), dan c) Pemeriksaan institusi pendidikan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK). Peranan yang harus dilakukan oleh semua bahagian yang terlibat amat kritikal bagi memastikan apa yang dirancang diterjemah dan dilaksanakan dengan sempurna di sekolah bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Guru Cemerlang yang disasarkan menjadi model kepada guru lain seharusnya berperanan sewajarnya sebagai agen pelaksana dasar kerajaan. Persoalannya, “Apakah yang dapat kita sumbangkan untuk menyediakan peluang pendidikan dan meningkatkan kualiti pembelajaran semua murid?”. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL UNTUK KUALITI PEMBELAJARAN MURID Melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Komponen ini perlu diberikan perhatian dalam memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid ke arah membangunkan modal insan yang kritis, kreatif, dan inovatif. Merujuk Lampiran 1 dan 2. Muka Surat | 13

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Smith dan Andrew (1989) menyatakan kepimpinan instruksional sebagai adunan daripada pelbagai tugas pencerapan di bilik darjah, pembangunan staf, dan pembangunan kurikulum. Peranan penting dan bermakna yang dilaksanakan oleh Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin instruksional adalah perlu memberikan tumpuan kepada arahan, tunjuk ajar, berkongsi bersama dalam membuat keputusan, memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas (basics), memanfaat dan mengoptimumkan masa PdP, menyokong perkembangan staf yang berterusan, merancang dan menyusun semula sumber-sumber untuk menyokong program dan aktiviti sekolah dalam mencipta satu iklim integriti, dan penambahan secara berterusan. Kepimpinan pengajaran seperti yang diutarakan oleh Hallinger dan Murphy (1987) merujuk peranan Pengetua dan Guru Besar dalam menentukan matlamat sekolah untuk meningkatkan PdP di sekolah. Susulan daripada itu, terdapat 11 fungsi yang berperanan dalam keberhasilan pembelajaran murid. a) Penentuan matlamat sekolah, b) Penyelarasan matlamat sekolah, c) Pencerapan dan penilaian pengajaran, d) Penyelarasan kurikulum, e) Pengurusan kemajuan pelajar, f) Pengawalan waktu pengajaran dan pembelajaran, g) Sokongan dalam aktiviti pengajaran, h) Pengukuhan usaha guru, i) Penggalakan perkembangan profesional, j) Penguatkuasaan dasar akademik pelajar, dan k) Pemberian insentif untuk pembelajaran. Muka Surat | 14

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Keberhasilan pembelajaran murid (student learning outcomes) merupakan tumpuan utama dalam rancangan pembangunan pendidikan negara di seluruh dunia termasuk Malaysia. Dalam kajian antarabangsa Teaching and Learning International Survey (TALIS) pemimpin sekolah melaporkan, faktor guru datang lewat, ketidakhadiran, dan kurang persediaan pedagogi merupakan faktor mengganggu masa pembelajaran murid (OECD, 2010). Merujuk Jadual 1, faktor yang dikaji dikaitkan dengan ciri kepimpinan instruksional yang memastikan iklim sekolah yang positif untuk pembelajaran berkesan. Jadual 1: Faktor guru dalam mewujudkan iklim sekolah Lewat sampai di sekolah Tidak hadir Kurang persediaan pedagogi Australia 7.8% 22.9% 35.8% Malaysia 13.2% 19.5% 30.2% Korea 17.8% 23.3% 33.8% Iceland 14.1% 24.0% 12.7% TALIS (Purata) 15.3% 25.8% 24.1% Negara Sumber : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009. Jadual 1 secara tidak langsung menjelaskan bagaimana faktor guru secara langsung mengganggu masa instruksional di sekolah yang mengurangkan keberhasilan pembelajaran murid. Peratusan guru tidak bersedia dari segi pedagogi melampaui data purata TALIS yang menyumbang kepada gangguan masa instruksional sekolah. Selain itu, faktor kepimpinan sekolah juga dikaji sejauh manamempengaruhi masa instruksional di sekolah. Hallinger & Murphy (1987) telah mengemukakan kerangka kepimpinan instruksional yang menegaskan bahawa terdapat tiga dimensi kepimpinan instruksional, iaitu mendefinisikan Muka Surat | 15

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar misi sekolah, mengurus kurikulum dan pengajaran, dan mempromosikan iklim pembelajaran sekolah. Ketiga-tiga dimensi tersebut ditunjukkan dalam Jadual 2. Setiap dimensi mengandungi beberapa pengkhususan fungsi tugasan yang seterusnya melibatkan kepelbagaian tingkah laku dan amalan Pengetua dan Guru Besar. Jadual 2 : Kerangka Kepimpinan Instruksional Dimensi Mendefinisikan misi sekolah Fungsi 1. Merangka Matlamat Sekolah 2. Menyampaikan Matlamat Sekolah 3. Penyeliaan dan Penilaian Instruksional Mengurus kurikulum dan pengajaran 4. Menyelaras kurikulum 5. Memantau Kemajuan Murid 6. Melindungi Waktu PdP 7. Membudayakan Perkembangan Mempromosikan iklim pembelajaran sekolah Profesional 8. Mengekalkan Ketampakan (Visibility) 9.Menyediakan Ganjaran kepada Guru 10. Penguatkuasaan Standard Akademik 11. Menyediakan Insentif kepada Murid Kemahiran pemimpin mewujudkan iklim pembelajaran positif dan mengawal waktu PdP menghasilkan sekolah yang cemerlang dan murid yang berkualiti. Iklim sesebuah sekolah dapat dilihat dengan menilai kewujudan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukannya. Sebarang program untuk membaiki iklim sekolah yang ingin dilaksanakan perlulah ditumpukan kepada aspek kemanusiaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sahsiah (JERIS) selari dengan Falsafah Muka Surat | 16

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan hasil kajian meta analisis mengenai perbandingan jenis kepimpinan pemimpin sekolah, ciri kepimpinan instruksional pemimpin sekolah didapati mempunyai kesan purata tiga hingga empat kali ganda atas keberhasilan pembelajaran murid berbanding kepimpinan transformasional (Robinson, Llyod & Rowe, 2008). Kajian lokal juga mendapati kepimpinan instruksional mempunyai perkaitan hubungan yang signifikan dan positif dengan pencapaian akademik murid (Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Kali ke-19). Pemimpin sekolah yang mempunyai ciri kepimpinan instruksional dalam komponen Melindungi Masa Instruksional (MMI) mempunyai hubungan positif dengan peningkatan pencapaian akademik murid. ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pelbagai isu pendidikan sering dibahaskan oleh umum dan antaranya membincangkan mengapa ada murid yang masih tidak boleh membaca atau mengira selepas melalui sistem pendidikan negara. Isu yang dibahaskan berkaitan dengan isu keberkesanan PdP di sekolah yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembelajaran murid. Guru perlu melakukan penilaian yang berterusan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid serta mengambil tindakan segera mengatasi kelemahan yang dapat dikenal pasti bagi mengelakkan kelemahan terkumpul. Dengan kata lain, isu yang diperkatakan berkaitan dengan kualiti pembelajaran yang dilalui oleh murid. Kini, pencapaian pendidikan bukan sahaja diukur dari segi kuantiti malahan dari segi kualiti. Muka Surat | 17

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar KUANTITI ATAU KUALITI? Perbahasan tentang pencapaian pendidikan sering membandingbezakan antara pencapaian kuantiti dan pencapaian kualiti. Dalam sistem pendidikan Malaysia, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, menjadi pegangan untuk menghasilkan modal insan yang holistik merangkumi pengetahuan, kemahiran serta nilai, dan etika kehidupan dalam menyediakan individu untuk mengharungi masalah kehidupan seharian. Pendidikan yang dihasratkan sudah pasti mensasarkan pencapaian dari segi kuantiti di samping tidak mengabaikan pencapaian kualiti. Kedua-dua pencapaian perlulah seimbang agar modal insan yang dilahirkan bukan sekadar berilmu tetapi berupaya menggunakan ilmu dan kemahiran yang dikuasai untuk menghasilkan ilmu baharu tanpa mengabaikan nilai. KEBERKESANAN PEMBELAJARAN Idealnya, pihak pemimpin sekolah telah merancang jadual waktu persekolahan seperti yang diarahkan oleh KPM. Namun, sejauh manakah waktu yang diperuntukkan untuk pembelajaran benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Pernahkah antara kita mengkaji adakah semua murid belajar? Adakah semua murid dapat menerima pembelajaran pada tahap yang sama? Adakah setiap pengajaran guru memberikan kesan yang sama kepada semua murid yang sememangnya berbeza-beza? Jika tidak, mengapa? Hal sedemikian ini, antara beberapa persoalan yang perlu dikaji ke arah meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid dalam masa instruksional di sekolah. Sekiranya masa instruksional terganggu sudah pasti keberkesanan pembelajaran juga menurun. Muka Surat | 18

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar MASA INSTRUKSIONAL SEKOLAH Secara umum, masa instruksional sering disamakan dengan masa persekolahan namun realitinya berbeza. Kajian lampau mendapati empat jenis masa pembelajaran yang berlaku di sekolah seperti dalam Jadual 3. Masa instruksional didefinisikan sebagai masa yang sebenarnya digunakan untuk aktiviti pembelajaran tanpa gangguan. Walaupun sekolah merangka masa instruksional yang ideal namun masa berkenaan tidak sepenuhnya menjanjikan pembelajaran berkualiti atau pembelajaran berkesan disebabkan oleh gangguan tertentu yang berlaku di sekolah dan di dalam bilik darjah. Jadual 3: Kategori Masa persekolahan Kategori Masa Instruksional Sekolah Penjelasan Jumlah masa murid hadir ke sekolah. (Allocated schooling time) Masa bilik darjah (Allocated class time) Masa instruksional (Instructional time) Masa pembelajaran akademik (Academic learning time) Jumlah masa murid berada di dalam kelas (tidak termasuk waktu rehat, pertukaran kelas, waktu makan tengah hari dan lain-lain). Jumlah masa yang digunakan untuk instruksional (tidak termasuk gangguan, pengurusan rekod, dan lain-lain). Jumlah masa instruksional iaitu murid memberikan perhatian dan menerima pengajaran pada tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan dan bermakna. Sumber: Levin & Tsang,1987 Muka Surat | 19

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar MASA PEMBELAJARAN AKADEMIK ATAU ACADEMIC LEARNING TIME(ALT) Masa pembelajaran akademik merupakan jumlah masa yang diambil oleh murid untuk menyelesaikan tugasan akademik dan melaksanakannya dengan kadar kejayaan yang tinggi (Caldwell, Huitt, and Graeber, 1982; Berliner, 1984; Levin & Tsang,1987). Dengan kata lain, masa pembelajaran akademik dikaji dari segi jumlah masa murid terlibat dalam aktiviti pembelajaran dan berjaya menjalankan tugas dengan jayanya. Kejayaan pembelajaran dalam kalangan murid agak subjektif kerana pembelajaran bergantung kepada syarat pembelajaran dalaman dan syarat pembelajaran luaran murid (Gagne, 1965). Syarat pembelajaran dalaman murid bergantung kepada diri murid itu sendiri iaitu pengetahuan sedia ada, gaya kognitif, kesediaan murid, dan gaya belajar. Manakala syarat pembelajaran luaran pula merujuk bahan bantu mengajar, guru, pengajaran, persekitaran, dan peralatan asas untuk belajar yang merupakan faktor luar daripada murid. Dalam konteks pembelajaran, persekitaran dan interaksi murid dengan persekitaran amat penting kerana situasi ini menentukan kejayaan pembelajaran (Vygotsky, 1978). Menyedari syarat berkenaan, persekitaran pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu elemen dalam kepimpinan instruksional yang berupaya mengawal masa instruksional sekolah dan menggalakkan pembelajaran berkesan (Hallinger & Murphy, 1986). KEPENTINGAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Hallinger dan Murphy (1986) mencadangkan kepentingan melindungi masa instruksional melalui kepimpinan instruksional yang bermatlamat mengurangkan gangguan masa instruksional bagi memastikan pembelajaran Muka Surat | 20

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar berlaku secara bermakna atau berkesan dalam kalangan murid. Mereka mencadangkan: ”Protecting instructional time: Policies and enforcement practices that reduce tardiness, absenteeism, and truancy to increase learning time for students. Principal can also increase student opportunities to learn by protecting classroom instructional time from interruptions due to public address announcements, by working with teachers to develop more effective classroom management and instructional practices, and by reducing the number of non-instructional school activities that encroach on classroom time.” (Hallinger & Murphy, 1986) Melindungi Masa Instruksional (MMI) bermaksud untuk mengurangkan gangguan bagi mengelakkan kelas tidak berlangsung seperti yang dirancang dan memastikan kualiti masa instruksional yang menjamin pembelajaran bermakna/ pembelajaran berkesan dalam kalangan murid yang dilaksanakan oleh guru. Hallinger dan Murphy (1986) mencadangkan pelbagai strategi melalui dasar dan pengurusan sekolah yang dapat mengurangkan gangguan pembelajaran sama ada dari aspek pengurusan mahupun pengurusan instruksional dalam kalangan guru. Pengurangan masa instruksional perlu dibendung bagi memastikan tempoh masa untuk pembelajaran berkesan dalam kalangan murid meningkat. Analisis masa instruksional seorang murid dalam pembelajaran dan faktor gangguan yang menyumbang kepada pengurusan masa instruksional diberikan dalam Rajah 1. Muka Surat | 21

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar MASA PERSEKOLAHAN (5 HARI SEMINGGU) MASA BILIK DARJAH (6 JAM SEHARI) Faktor Pengurusan Sekolah MASA INSTRUKSIONAL (4 -5 JAM SEHARI) MASA PEMBELAJARAN AKADEMIK (3 JAM SEHARI) ENGAGED LEARNING TIME…? Faktor Instruksional Guru MASA PEMBELAJARAN BERKESAN….? Rajah 1: Analisis Masa Instruksional Seorang Murid Walaupun pada peringkat awal guru atau pemimpin sekolah telah menjadualkan masa pembelajaran akademik namun adakah masa yang ditetapkan digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran. Jika ya, sejauh manakah murid mencapai hasil pembelajaran yang disasarkan. Realitinya, gangguan yang berlaku di sekolah menjadikan masa pembelajaran akademik amat terhad dan tidak berlaku kepada semua murid. Keseluruhannya, masa pembelajaran berkesan murid amat sedikit dan ditentukan oleh dua faktor gangguan utama iaitu faktor pengurusan sekolah dan instruksional guru. KONSEP MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Masa instruksional bermaksud masa untuk pembelajaran murid belajar secara berkesan yang dirancang dan dicapai oleh sekolah. Masa instruksional dimanfaatkan secara optimum membawa erti sekolah memastikan kelas berlangsung sama ada dengan kehadiran guru atau tanpa kehadiran guru serta Muka Surat | 22

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar memastikan murid belajar secara berkesan. Hal sedemikian ini bermakna sekiranya 30 minit ditetapkan sebagai masa kelas, sekolah harus memastikan murid belajar secara optimum dalam masa berkenaan sama ada dengan kehadiran guru atau tanpa kehadiran guru. Pada masa yang sama, KPM juga berhasrat agar masa 30 minit berkenaan mencakupi masa murid belajar dan memberikan perhatian serta terlibat dengan jayanya untuk mencapai pembelajaran berkesan. Hal ini bermakna, masa instruksional yang dilindungi merujukmasa pembelajaran akademik atau ringkasnya: Masa instruksional = Masa pembelajaran akademik. Menurut Gettinger dan Seibert (1995), ALT mempunyai empat pemboleh ubah yang menentukan tahap pencapaian pembelajaran murid, iaitu: a) Masa yang diperuntukkan, b) Masa sebenar yang digunakan untuk pengajaran, c) Masa keterlibatan murid (student engagement) dalam pembelajaran, dan d) Kejayaan pembelajaran atau pembelajaran berkesan. Empat pemboleh ubah yang dinyatakan harus dikawal oleh pemimpin sekolah bersama guru bagi memastikan masa pengajaran terlindung dan digunakan secara optimum untuk pembelajaran berkesan bagi mencapai hasrat KPM dalam perkara ini. Muka Surat | 23

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar PRAKTIS MASA INSTRUKSIONAL DI SEKOLAH Tempoh masa instruksional yang dikhususkan untuk pembelajaran berkesan secara realiti tidak dapat dicapai sepenuhnya kerana berlaku pelbagai gangguan instruksional. Sesungguhnya, seseorang guru telah ditetapkan untuk menjalankan tugas utama mereka iaitu mengajar atau menjalankan instruksi untuk tempoh tertentu. Namun begitu, guru tidak dapat melaksanakan tugas mereka sepenuhnya disebabkan oleh gangguan yang berlaku. Laporan Kajian Beban Tugas Guru mendapati guru terbeban dengan tiga kategori tugas iaitu: a) Tugas Utama, b) Tugas Sampingan, dan c) Tugas Perkeranian. Laporan berkenaan secara tidak langsung menjelaskan faktor gangguan masa instruksional sekolah daripada perspektif guru yang melaksanakan pengajaran di sekolah. Lanjutan itu, dapatan awal Kajian Eksperimental Menangani Beban Tugas Perkeranian Guru (BPG, 2011) mendapati jumlah masa yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan tugas utama iaitu tugas pengajaran amat rendah berbanding tugas lain seperti yang dinyatakan dalam Jadual 3. Dapatan ini menunjukkan bahawa masa instruksional terganggu disebabkan guru tidak melaksanakan tugas utama mereka kerana gangguan yang berlaku. Merujuk Jadual 4, gangguan yang berlaku kepada guru secara tidak langsung menyebabkan gangguan masa instruksional. Justeru, bagaimanakah gangguan yang berlaku kepada guru dapat dikurangkan memandangkan guru merupakan arkitek dan jurutera serta pemangkin proses pembelajaran murid. Muka Surat | 24

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Jadual 4: Dapatan Awal Kajian Eksperimental Menangani Beban Tugas Perkeranian Guru KATEGORI TUGAS GURU TUGAS UTAMA TUGAS SAMPINGAN JENIS TUGAS GURU 1. 2. 3. 4. 5. MIN JUMLAH JAM SEMINGGU PdP Perancangan PdP Penilaian murid Perjumpaan kokurikulum Bimbingan akademik di luar masa PdP 11.16 Menghadiri LDP, mesyuarat, mengiringi murid, melatih murid, kelas tambahan, relief, program khas sekolah, majlis sekolah, dan Mesyuarat PIBG. 40.00 TUGAS 1. Tugas perkeranian mingguan. PERKERANIAN 2. Tugas perkeranian bulanan. 3. Tugas perkeranian tahunan. 16.88 Sumber: Bahagian Pendidikan Guru, 2011 GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL Pelbagai gangguan berlaku di sekolah yang secara langsung menjadi pemboleh ubahyang mempengaruhi jumlah masa instruksional sekolah dan masa pembelajaran akademik. Gangguan yang berlaku disebabkan oleh beberapa perkara seperti diberikan dalam Lampiran 3. Senarai gangguan masa instruksional yang dikenal pasti seperti dalam Lampiran 3 dikategorikan kepada dua faktor utama gangguan masa instruksional sekolah, iaitu, a) Faktor pengurusan sekolah dan b) Faktor instruksional guru. Muka Surat | 25

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Jadual 5, menjelaskan dua faktor utama yang boleh dikaji sebagai punca kejadian gangguan yang boleh dibendung oleh pemimpin sekolah dan guru yang mengurus, merancang, dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Jadual 5: BIL. 1. FAKTOR GANGGUAN KELOMPOK CONTOH GANGGUAN Guru tiada di sekolah, guru ada di sekolah tetapi tidak berada di dalam kelas, tidak cukup guru, guru hadir kursus atau tugas luar, menduduki peperiksaan, aktiviti kokurikulum / sukantara. Pengumuman dari pembesar suara, susun atur kelas atau sekolah, prasarana sekolah, dan persekitaran. Gangguan Luar Jangka Guru cuti sakit, cuti kecemasan, hal-hal peribadi, kesediaan murid belajar, kesediaan guru mengajar, dan melaksana tugas sampingan. Gangguan Ad hoc FAKTOR INSTRUKSIONAL GURU Guru Tiada Gangguan Fizikal 2. FAKTOR PENGURUSAN SEKOLAH Kategori Gangguan Masa Instruksional Menghadiri mesyuarat, dipanggil ke pejabat, menghadiri kursus, taklimat peperiksaan, menjalankan tugas jurulatih utama, dan sambutan lawatan pelawat.  Kualiti pembelajaran murid  Kualiti pengajaran guru Kesediaan murid belajar, kualiti guru, proses PdP, sikap guru, guru bukan opsyen, kompetensi guru, dan kesediaan guru mengajar. STRATEGI MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Merujuk faktor gangguan yang dibincangkan, marilah kita membuat refleksi diri dan merancang strategi melindungi masa instruksional di sekolah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dalam kalangan murid. Peranan pemimpin dan guru perlu dilihat lebih meluas dan penting dalam menjayakan usaha ini. Muka Surat | 26

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Berlandaskan konsep pemimpin instruksional, pihak sekolah mampu merancang pelbagai program atau aktiviti yang dapat mengurangkan gangguan masa instruksional. Menurut Deborah (2002), pemimpin instruksional harus kreatif bagi mendapatkan sumber untuk menyokong penambahbaikan sekolah. Dengan ini, peruntukan kewangan tidak diperlukan ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri dalam kalangan murid dan guru. Pemimpin yang berkualiti mampu melindungi masa instruksional dengan berkesan. Pemimpin sekolah berperanan mewujudkan iklim pembelajaran positif dengan memastikan guru berada di bilik darjah dalam keadaan yang bersedia dan mengawal waktu PdP. Pemimpin dan guru merupakan agen perubahan yang penting untuk meningkatkan keberhasilan murid. KERANGKA DAN FALSAFAH STRATEGI PELAKSANAAN Cadangan ini berlandaskan kerangka Kepimpinan Instruksional yang memberikan keutamaan kepada kawalan masa instruksional ke arah memastikan peningkatan keberhasilan pembelajaran murid. Merujuk Lampiran 1 dan 2. Matlamat strategi pelaksanaan adalah untuk memastikan masa instruksional berlangsung seperti yang dirancang untuk mencapai objektif pembelajaran serta dimanfaat secara optimum untuk mencapai pembelajaran berkesan dalam kalangan murid. Kerangka pelaksanaan program untuk melindungi masa instruksional di sekolah merujuk dua faktor utama iaitu faktor pengurusan sekolah dan faktor Muka Surat | 27

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar instruksional guru. Faktor ini disasarkan melalui beberapa cadangan strategi pelaksanaan yang akhirnya berupaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Kerangka cadangan strategi pelaksanaan MMI ini diberikan dalam Rajah 2. FAKTOR GANGGUAN SASARAN STRATEGI MATLAMAT PENGURUSAN SEKOLAH (PEMIMPIN SEKOLAH) KAWALAN MASA INSTRUKSIONAL INSTRUKSIONAL (GURU) Rajah 2: PENINGKATAN MASA PEMBELAJARAN BERKESAN ATAU ALT Kerangka Strategi PelaksanaanMelindungi Masa Instruksional STRATEGI PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Kawalan masa instruksional boleh dicapai melalui dua peringkat iaitu: i. Strategi jangka pendek (2012-2013) Strategi yang dapat mengurangkan gangguan masa instruksional merujuk arahan atau pekeliling semasa yang tidak melibatkan perubahan dasar makro serta memberikan pengupayaan kepada pemimpin sekolah Muka Surat | 28

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar berdasarkan masalah pengurusan setempat dan tidak memerlukan peruntukan kewangan. ii. Strategi jangka panjang (2012-2015) Strategi yang memerlukan usaha untuk mengubah minda dan pemikiran serta budaya organisasi pembelajaran dalam komuniti sekolah ke arah menghasilkan budaya pembelajaran kendiri di samping mengoptimumkan masa pengajaran untuk pembelajaran berkesan. Peningkatan kualiti instruksional dalam kalangan guru merupakan sasaran utama dengan membangun, melatih semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community (PLC) dan pembangunan profesionalisme guru secara berasaskan sekolah yang lebih kontekstual. Pembangunan profesionalisme guru akan lebih diperturunkan kuasa penentunya kepada pemimpin sekolah yang lebih memahami masalah pembelajaran murid selaras dengan ekosistem sekolah berkenaan. Di samping itu, guru mendapat sokongan pemimpin dan komuniti setempat termasuk ibu bapa dengan meningkatkan jaringan profesionalisme inter dan intra sekolah, daerah, dan negeri dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Contoh cadangan program atau aktiviti ke arah melindungi masa instruksional diberikan dalam Lampiran 4. Muka Surat | 29

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar KESIMPULAN MMI amat kritikal perlu dirancang bagi memastikan pembelajaran berlangsung di sekolah dan akhirnya murid belajar secara berkesan. Usaha melindungi masa instruksional perlu dirancang dengan menggunakan agen pendidikan di sekolah iaitu pemimpin sekolah dan guru yang merancang, mengurus dan melaksana pengajaran di sekolah. Matlamat MMI lebih kritikal untuk memastikan murid disediakan dengan peluang pembelajaran yang sewajarnya dan belajar secara berkesan. Usaha MMI harus dirancang untuk dilaksanakan melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang melalui pembudayaan kepimpinan instruksional dalam kalangan pemimpin sekolah dan guru. Sebagai Guru Cemerlang yang merupakan model kepada yang lain, apa dan bagaimanakah peranan serta sumbangan dapat diberikan dalam mengubah fenomena mengawal masa instruksional untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Dalam semua usaha mesti ada titik permulaan ke arah sesuatu kejayaan, demikian juga usaha melindungi masa instruksional. Cadangan dalam kertas ini merupakan cetusan idea di peringkat awal yang mengalu-alukan pandangan semua pihak dalam melindungi masa instruksional sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid. Muka Surat | 30

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Lampiran 1 KEPIMPINAN DALAM SEKOLAH BERKESAN Instructional Leadership in effective school (Hallinger & Murphy, 1986) FUNGSI PENGETUA PROSES KEPEMIMPINAN MATLAMAT Membina dan menyebar luas matlamat sekolah Menyelia dan menilai instruksional Menjajar dan menyelaras kurikulum Membangun standard akademik dan sasaran Memantau kemajuan pembelajaran murid Menggalakkan pembangunan profesional guru       KOMUNIKASI MEMBUAT KEPUTUSAN PENGURUSAN KONFLIK PROSES KUMPULAN PROSES PERUBAHAN INTERAKSI PERSEKITARAN MENINGKATKAN KEBERHASILAN PEMBELAJARAN MURID Melindungi masa instruksional Membangun insentif untuk murid dan guru Muka Surat | 31

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Lampiran 2 KERANGKA PEMIMPIN INSTRUKSIONAL DIMENSI MEMBINA MISI/ MENDEFINISIKAN MISI SEKOLAH FUNGSI Merangka Matlamat Menyebar Luas Matlamat MENGURUS KURIKULUM Memahami Kurikulum dan Instruksional DAN INSTRUKSIONAL/ Menjajar Kurikulum PENGAJARAN Menyelia dan Menilai Memantau Kemajuan Murid MENGGALAKKAN IKLIM SEKOLAH/ MEMPROMOSIKAN IKLIM PEMBELAJARAN SEKOLAH Merangka Standard Merangka Sasaran Akademik Melindungi Masa Instruksional Menggalakkan Penambahbaikan Sumber: Hallinger, P & Murphy, J. F. (1987). Assessing and developing principal instructional leadership. Educational Leadership. hlm. 54 – 61. Muka Surat | 32

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Lampiran 3 PELBAGAI JENIS GANGGUAN MASA INSTRUKSIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Pengumuman dari pembesar suara. Aktiviti sukan sekolah/sukantara. Aktiviti kokurikulum atau koakademik. Waktu pengajaran kerap kali diganggu dengan kelewatan murid serta kerap kali masuk dan keluar kelas. Guru atau murid dipanggil ke pejabat. Susun atur kelas dan dalam kelas. Sikap guru. Kepentingan aktiviti bercanggah. Prasarana dan kemudahan sekolah. Faktor luar kawal (guru cuti sakit, cuti ganti, hal-hal peribadi, cuti kecemasan). Guru menduduki peperiksaan bagi yang menjalani pengajian melalui Pendidikan Jarak Jauh. Tugas-tugas tambahan yang bukan untuk pengajaran (guru biasiswa, guru data dan lain-lain). Kehendak luar bilik darjah (aktiviti kokurikum, guru bermesyuarat, guru berkursus, mengawas peperiksaan). Keberkesanan pengajaran guru. Disiplin murid. Guru menjalankan tugas jurulatih utama. Kesediaan murid belajar. Persekitaran sekolah. Kesediaan guru melaksanakan pengajaran. Kerosakan peralatan seperti komputer. Guru bukan opsyen mengajarkan mata pelajaran tertentu. Muka Surat | 33

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Lampiran 4 CADANGAN PROGRAM/ AKTIVITI MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL BIL 1. KATEGORI KELOMPOK FAKTOR GANGGUAN FAKTOR PENGURUSAN SEKOLAH STRATEGI JANGKA PENDEK (2012-2013) Guru Tiada  Dasar Pengurusan Sekolah Gangguan Fizikal  Program melindungi instruksional, contoh: Gangguan Luar Jangka Gangguan Ad hoc khas masa Program Menganggur Berdikari, pembelajaran rakan sebaya, Program Guru Muda, modul guru ganti, kelas tambahan, jual beli waktu pengajaran STRATEGI JANGKA PANJANG (2012-2015)  Penguatkuasaan dan pematuhan dasar pengurusan sekolah  Peluasan program aktiviti khas di sekolah  School-based CPD  Penyelarasan aktiviti KPM 2. FAKTOR INSTRUKSIONAL GURU  Kualiti Pembelajaran Murid  Kualiti Pengajaran Guru  CPD guru  School-based CPD  Pemantauan dan penilaian pengajaran guru berterusan  Guru opsyen  Kepimpinan instruksional budaya kepimpinan pemimpin sekolah  CPD guru  School-based CPD  Pemantauan penilaian pengajaran berterusan dan guru  Pembudayaan bimbingan instruksional dalam kalangan komuniti sekolah  Guru opsyen Muka Surat | 34

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar BIL KATEGORI KELOMPOK FAKTOR GANGGUAN STRATEGI JANGKA PENDEK (2012-2013) STRATEGI JANGKA PANJANG (2012-2015)  Professional Learning Community untuk CPD guru Rujukan Driscoll, M. P. (2000). Psychology of learning for instruction. 2nd. Ed. Massachusetts. Allyn & Bacon. Gagne, R. M. (1965). The conditions of learning. USA: Holt, Rinehart and Winstons. Gettinger, M. & Seibert, J. K. (1995). Best practices in increasing academic learning time. Hallinger, P. & Murphy, J. (1987). Assessing and developing principal instructional leadership. Educational Journal. EBSCO Publishing. Hallinger, P. & Murphy, J. F. (1986). Instructional leadership in effective schools. ERIC (ED 309535). Horng, E. & Loeb, S. (2010). New thinking about instructional leadership. Kappa. Hlm. 66 – 69. Jamelaa Bibi Abdullah, Jainabee Md Kassim. Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang : Satu Kajian Kualitatif daripada http://www.iab.edu.my/sn19/KertasFinal/Jamelaa%20Bibi%20Abdullah _Kepimpinan_Pahang.pdf Kualiti pendidikan bergantungkepada kecekapan pemimpin sekolah. The Star daripada http://mstar.com.my McEwan, E. (2003). 7 steps to effective instructional leadership. 2nd Ed. CA: Corwin Press, Inc. McKinsey & Company. (2007). How the world’s best performing school systems come out on top. Muka Surat | 35

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar OECD. (2010). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) Teori Pembelajaran dalam Perlaksanaan daripada http://whatta.ipgmksm.edu.my/?p=7 Urquhart, V. (2006). Increase time with an audit. Changing Schools. Vol. 53. Hlm. 3. daripada www.mcrel.org. Piaget. J. (1971). Biology and Knowledge (An Essay and the Relations between Organic Regulations and Cognitive Processes). Scotland : Edinburgh University Press. Muka Surat | 36

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar 3 PEMERHATIAN GURU MENINGGALKAN BILIK DARJAH SEMASA PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Muka Surat | 37

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar PEMERHATIAN GURU MENINGGALKAN BILIK DARJAH SEMASA PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Oleh DR. MOHD. SUHAIMI BIN MOHAMED ALI ABD. MUNIR BIN MOHD RASHID NADIMIN BIN ABDUL AZIZ Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia Abstrak Melindungi waktu PdP merupakan salah satu touch point KPPM bagi tahun 2012. JNJK telah melaksanakan Pemerhatian Guru Meninggalkan Bilik Darjah (GMBD) Semasa PdP sepanjang bulan Mac sehingga bulan Oktober 2012 bagi mengesan isu ketiadaan guru semasa proses PdP. Matlamat GMBD adalah untuk memastikan kualiti PdP guru digunakan secara optimum. Tujuan pemerhatian ini adalah untuk mengenal pasti / memperoleh bilangan guru yang meninggalkan bilik darjah iaitu tidak melaksanakan proses PdP sama ada disebabkan tugas rasmi atau tidak rasmi.Pemeriksaan dilaksanakan oleh JNJK seluruh negara mulai Mac hingga Oktober 2012. JNJK mensasarkan 1000 pemerhatian dalam tempoh lapan bulan. Setiap sekolah dilawati oleh dua nazir sekolah dengan membuat pemerhatian dan semakan jadual kehadiran guru. JNJK berjaya melaksanakan 954 pemerhatian di seluruh negara. Didapati bahawa seramai 4486 guru telah tidak hadir ke sekolah sementara seramai 634 guru tidak memasuki kelas untuk PdP dalam tempoh lapan bulan tahun 2012 iaitu pada hari pemeriksaan dijalankan. Muka Surat | 38

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar PENGENALAN Moment of truth pembelajaran berlaku semasa pertemuan antara guru dengan murid dalam proses PdP (contact hours) dan kebanyakan masa berlaku di dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, realitinya contact hours yang ditetapkan tidak berlaku seperti yang diharapkan. Seringkali guru tidak dapat memenuhi jadual yang telah ditetapkan kerana terdapat komitmen lain yang menyebabkan guru tidak berada di bilik darjah. Ketiadaan guru di bilik darjah dilihat sebagai bertentangan dengan arahan KPM melalui Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil 2/1981: Ketetapan Masa di Sekolah-Sekolah. SPI ini menjelaskan tentang keperluan guru menepati masa dalam menjalankan tanggungjawabnya di sekolah. Ketetapan masa juga bermakna seorang guru hendaklah mengikut jadual pengajarannya dan tidak boleh meninggalkan kelasnya atau kawasan sekolah sebelum masa. Perkara ini juga selari dengan Perkara 11, Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang menegaskan tentang kewajipan guru mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan. TINJAUAN BERKAITAN KETIDAKHADIRAN GURU KE SEKOLAH Ketiadaan guru di bilik darjah semasa PdP bukanlah satu isu baharu. Perubahan dan perkembangan bidang pendidikan masa ini memerlukan guru peka tentangperubahan dan perkembangan semasa. Hal ini menyumbang kepada kekerapan guru meninggalkan bilik darjah kerana terpaksa menghadiri pelbagai aktiviti bagi mempertingkatkan memperkembang potensi murid. kemahiran guru dan membantu Beberapa tinjauan di seluruh negara menunjukkan ketidakhadiran guru sentiasa berlaku dari semasa ke semasa. Satu tinjauan telah dilaksanakan oleh Pejabat PendidikanLangkawi,Kedah di 11 buah Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah untuk melihat keseriusan isu ini. Muka Surat | 39

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Tinjauan ketidakhadiran guru di 11 buah Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Daerah Langkawi yang melibatkan 625 orang guru telah dilaksanakan mulai bulan Jun hingga Oktober 2011. Hasil tinjauan menunjukkan bilangan guru yang tidak berada di bilik darjah semasa PdP adalah tinggi. Dalam tinjauan ini telah didapati jumlah hari ketidakhadiran guru bagi 11 buah sekolah tersebut sebanyak 6531 hari. Secara purata dalam tempoh lima bulan tersebut jumlah hari setiap guru tidak hadir ke sekolah sebanyak 10.45 hari. Tinjauan ketidakhadiran guru yang dibuat oleh Pejabat Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya (PPWPP) terhadap 2292 guru di 21 buah sekolah di WP Putrajaya dari bulan Januari hingga bulan Ogos 2011 menunjukkan trend yang sama. Dalam satu hari terdapat sehingga 29 aktiviti luar bilik darjah yang dijalankan dan ini menyebabkan lebih 30% guru terpaksa meninggalkan bilik darjah. Dalam tempoh lima bulan, peratus ketidakhadiran guru di sekolah adalah antara 13.20% (Ogos) hingga 43.83% (April) seperti dalam Jadual 1. Jadual 1: Bilangan Guru Tiada di Sekolah di Putrajaya dari Bulan Jan-Ogos BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS 2011 SMK 148 133 198 284 200 185 233 75 SK 54 97 185 243 176 182 219 85 Jumlah 202 230 383 527 376 367 452 160 Peratus 16.67 18.98 31.60 43.48 31.02 30.28 37.29 13.20 Ketidakhadiran guru ke sekolah bukan sahaja berlaku di kawasan bandar seperti Putrajaya malahan berlaku di semua tempat termasuk kawasan pedalaman. Berdasarkan laporan JNJK, ketidakhadiran guru di 11 buah Muka Surat | 40

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar sekolah pedalaman daerah Semporna, Sabah pada 22 Februari 2010 menunjukkan daripada jumlah keseluruhan 151 guru, 45 orang guru (29.80%) tidak berada di sekolah pada tarikh tersebut. Laporan tentang kehadiran guru di 14 buah sekolah pedalaman daerah Kudat, Sabah pula menunjukkan dari bulan Januari hingga Mei 2010, purata kehadiran ke sekolah adalah sebanyak 80.77% dan terdapat sekolah yang mencatat kehadiran serendah 67.0%. Isu guru tidak berada di bilik darjah turut berlaku di negara-negara maju seperti di Amerika Syarikat dan Britain. Di Amerika Syarikat lebih 2500 Lembaga Sekolah (School Board) melanggani khidmat,“Automated Substitute Placement and Absence Management”(AESOP) yang mengendalikan ketidakhadiran guru serta mencari pengganti segera bagi guru berkenaan. Jumlah school board yang melanggani sistem ini terus bertambah kerana pihak sekolah berasa sukar untuk menangani isu guru yang tidak hadir (www.aesopeducation.com). Di negara Britain masalah ketidakhadiran guru telah mengakibatkan sekolah-sekolah terpaksa menanggung bebanan kewangan yang tinggi kerana membayar elaun atau gaji perkhidmatan guru pengganti. Terdapat sekolahsekolah besar di Britain terpaksa menanggung kos melebihi £100,000 setahun untuk bayaran guru pengganti. (http://www.teachingexpertise.com/articles/dealing-with-teacher-absence2263) Muka Surat | 41

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar PUNCA KETIDAKHADIRAN GURU Punca ketidakhadiran guru boleh dikategorikan sebagai ketidakhadiran dirancang (diketahui awal) dan ketidakhadiran tidak dirancang. 1. Ketidakhadiran Yang Dirancang a) Menghadiri kursus, seminar, mesyuarat yang dianjurkan oleh Bahagian KPM, JPN, PPD dan badan-badan bukan kerajaan (NGO).  Data tinjauan Putrajaya tentang ketidakhadiran guru kerana menghadiri aktiviti rasmi boleh dijadikan contoh. Menurut tinjauan tersebut, pada bulan September 2011 guru-guru sekolah di Putrajaya telah terlibat dalam 380 aktiviti rasmi yang dianjurkan oleh Bahagian-bahagian KPM, JPN, PPWPP dan badan-badan lain (NGO) seperti dalam Jadual 2.  Daripada 380 aktiviti tersebut, hanya 63 aktiviti (16.57%) sahaja yang dilaksanakan selepas waktu persekolahan. Situasi ini menggambarkan sebanyak 317 aktiviti yang dijalankan telah menyebabkan guru meninggalkan bilik darjah semasa PdP berlangsung. Jadual 2: Aktiviti Rasmi Guru Anjuran Pelbagai Pihak di Putrajaya pada Bulan September 2011 Aktiviti Rasmi Kursus/ Seminar/ Bengkel Mesyuarat/ Taklimat Tugas Kokurikulum Aktiviti lain Jumlah Jumlah Aktiviti 171 139 24 46 380 Peratus 45.00% 36.58% 6.32% 12.10% 100% Muka Surat | 42

Melindungi Masa Instruksional (MMI) Kembali Kepada Yang Asas : Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar b) Terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan sukan di pelbagai peringkat (peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan, dan antarabangsa).  Melalui tinjauan PPWPP seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2, pada bulan September 2011, sekolah-sekolah di Putrajaya telah terlibat dalam 24 aktiviti kokurikulum.  Tinjauan JNJK di Pulau Langkawi mulai bulan Jun sehingga Oktober pada tahun 2011 terhadap 625 orang guru menunjukkan jumlah hari ketidakhadiran guru sebanyak 448 hari bekerja. Cuti, seperti cuti haji, cuti bersalin, cuti sakit yang berpanjangan, cuti rehat khas, cuti tanpa rekod, dan cuti tanpa gaji.  Tinjauan di 11 buah sekolah di daerah Langkawi menunjukkan kadar ketidakhadiran guru di sekolah disebabkan cuti adalah tinggi. Bagi tempoh Jun hingga Oktober 2011 jumlah hari guru bercuti sebanyak 4563 hari. Daripada jumlah tersebut, 2163 hari (47.40%) ialah jumlah hari tidak h

Add a comment

Related presentations

Related pages

Buku MMI 1- Pelaksanaan Final - scribd.com

MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL. Kembali Kepada Yang Asas Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar Kementerian Pendidikan Malaysia
Read more

Buku MMI (Pelaksanaan) - scribd.com

Buku MMI (Pelaksanaan) Browse Browse. ... Kerangka cadangan strategi pelaksanaan MMI ini diberikan dalam Rajah 2. ... 1. KAEDAH PELAKSANAAN
Read more

Buku mmi 1 pelaksanaan final - Education - documents.tips

1. Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Kembali Kepada Yang Asas Pemimpin Instruksional, Guru Mengajar dan Murid Belajar 2. i ...
Read more

Buku MMI 1- Pelaksanaan Final.pdf - Google Drive

Buku MMI 1- Pelaksanaan Final.pdf - Google Drive ... Loading…
Read more

Buku mmi 1 pelaksanaan final - Education - documents.tips

PENGENALAN DASAR MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL ... 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAMELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL Kembali Kepada Yang Asas Pemimpin ...
Read more

Buku MMI 1- Pelaksanaan Final.pdf - Google Drive

Loading… Main menu
Read more

Melindungi Masa Instruktional (MMI) | Kementerian ...

Ke arah pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan ... (MMI) Pengurusan ... BUKU MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL 1 (Pelaksanaan Final) BUKU MELINDUNGI MASA ...
Read more

SMK Sultan Muhammad Shah, Parit: BUKU MELINDUNGI MASA ...

... salam 1 malaysia ….selamat melayari portal smk. sultan muhammad shah, parit, perak. semoga anda memperoleh maklumat yang diperlukan…terima kasih ...
Read more

My Card (1) - pt.scribd.com

My Card (1) Uploaded by din7687. 0 views. Download. Embed. Description: kad bday. See More. kad bday. Copyright: © All Rights Reserved. List price: $0.00.
Read more