Building a strong team

42 %
58 %
Information about Building a strong team

Published on January 5, 2009

Author: nghi

Source: slideshare.net

Description

Building brand leadership

Phát tri n m t Thương hi u. Phát tri n m t i ngũ. John Henry Nha Trang 17-18/9/2008

oàn Sĩ Hi n • CTH QT –TG Cty C Ph n Ti p Th ng D ng I.A.M Vietnam

Thương hi u là gì?

Thương hi u là giá tr ư c t o ra trong suy nghĩ, nh n th c c a khách hàng v m t s n ph m, d ch v hay t ch c.

T i sao ph i XD thương hi u?

Ngư i tiêu dùng hôm nay i m t v i quá nhi u các l a ch n

Các s n ph m có xu hư ng tr thành hàng hóa

Thương hi u khi n m t s n ph m tr nên khác bi t so v i các s n ph m cùng lo i.

Thương hi u giúp h n ch nh ng c nh tranh ch v giá

Quan tr ng hơn c , m t thương hi u m nh khi n nhân viên t p trung và tr nên có ch ích. T i sao chúng ta ây?

Làm th nào phát tri n thương hi u?

Phát tri n m t thương hi u phát tri n m t i ngũ

Nh ng gì kh e m nh s phát tri n…

Thương hi u kh e m nh s phát tri n….

Cà phê nguyên h t 1971 Chè (Trà) và Gia v Thành công 4 c a hàng m i 1982 Gi i thi u cà phê “Espresso” 1983 Howard r i Stabucks m 1985 Il Giornale Howard mua 17 c a hàng c a 1987 Starbucks Starbucks lên sàn, 165 c a 1992 hàng Quy mô qu c t 1995 677 c a hàng

12.500 c a hàng T i 37 qu c gia 6 c a hàng m i, m i ngày 40 tri u khách hàng / tu n 2006 145.000 nhân viên 350 nhân viên m i m i ngày $10.000 giá tr c phi u năm 1992 $700.000 năm 2006

Các i “kh e m nh” phát tri n

Thi u phát tri n là d u hi u c a m t s c kh e “y u kém”

Thương hi u không kh e thì không phát tri n

Các i không “kh e” cũng không phát tri n

Các thương hi u và i nhóm phát tri n cho th y h có t m nhìn, cháy b ng am mê và luôn hư ng t i m t m c tiêu

Có t m nhìn không ph i là d ki n ư c tương lai. Mà là n m b t ư c cơ h i

có t m nhìn

có t m nhìn

có t m nhìn

có t m nhìn “N u b n b t u v i “Ai” thay vì v i “cái gì” thì b n s d dàng thích nghi v i m t th gi i ang thay i” Jim Collins, 2001 – Good to Great

có t m nhìn “T t hơn là hãy tuy n vào ic a mình nh ng ngư i có th ưa b n n nơi mình mu n hơn là nh ng ngư i tuyên b ã t ng ó.” Guy Kawasaki, 1988 – The Macintos Way

am mê lôi cu n am mê...

L a am mê khi ã truy n vào kinh doanh s mang t i ni m h ng thú và am mê cho nh ng ngư i làm vi c trong t ch c kinh doanh ó

am mê Doanh nghi p c n nhi u nhân viên th a hành nhi t huy t & am mê hơn là c n thêm nh ng nhà lãnh o am mê

am mê Con ngư i r i b con ngư i ch không r i b Công ty…

có ch ích Nghĩa là tìm cách mang l i cho cu c s ng m t giá tr ph c v hơn là ch chăm b m ki m ti n

có ch ích Làm thay i th gi i !

có ch ích Hãy hoàn ch nh câu phát bi u sau: ________ c a chúng ta là _________ (thương hi u) (lo i s n ph m) duy nh t mang l i cho __________ (ai ?) ,______________________________. (l i ích c nh t gì ?)

có ch ích Hãy tr l i câu h i sau: N u ngày mai chúng ta không còn tham gia th trư ng n a, li u có ai còn nh n chúng ta không?

có ch ích Hãy làm t t c thương hi u c a chúng ta ư c công chúng tin tư ng !

Hãy ch n ra t 3 n 5 lĩnh v c trong kinh doanh mà b n nh t nh KHÔNG BAO GI TH A HI P !

có ch ích Nh ng công ty vĩ i mưu tìm “ úng ngư i” cùng i chung chuy n xe.

có ch ích “Ngư i úng” s ch n thuê “ úng ngư i”.

có ch ích 1. T n tâm 2. ng i 4. Năng l c 3. Thân thi n

có ch ích Hãy gi nh ng ngư i t t Lo i b nh ng k x u

có ch ích Nh ng k ích k nghĩ n b n thân trư c, r i m i n ngư i khác. Nh ng ngư i áng m n thì nghĩ cho ngư i khác trư c khi nghĩ n mình.

có ch ích ã không có nh ng k x u trong i… s ch còn nh ng ngư i t t trong i

Các thương hi u và nhóm phát tri n “kh e m nh” c n ph i không ư c t mãn, b o th và kiêu ng o.

t mãn Các thương hi u và nhóm t mãn không dám phá v “cái ư c cho là t t” ang có.

t mãn S l p i l p l i không t o nên thành công

t mãn Hãy bi n cái thông thư ng trơ nên khác bi t.

Bi n cái thông thư ng trơ nên khác bi t

Các công ty xu t s c bi n cái thông thư ng trơ nên khác bi t: • Toyota Prius bi n chi c ô tô bình thư ng trơ nên khác bi t. • In – N – Out Burger bi n món bánh mì k p th t bình thư ng trỡ nên khác bi t. • Method bi n xà bông r a tay bình thư ng trơ nên khác bi t. • Whole Foods Market bi n c a hàng t p ph m bình thư ng trơ nên khác bi t.

Và Starbucks bi n tách cà phê bình thư ng trơ nên khác bi t. • Trư c khi có Starbucks, ngư i ta nghĩ n cà phê như là m t thứ ch t l ng nóng, màu nâu, không ê l i n tư ng gì cho ngư i u ng ngoài vi c ơn gi n là m t phương ti n cung c p cafein. Và ngư i ta hài lòng v i i u ó mi n nó em l i cho h sư t nh táo. • Starbucks không nghĩ v y. Starbucks tin r ng cà phê nên ư c thư ng th c b i hương v m à và tinh tế c a nó chứ không ơn thu n là m t ch t l ng ch a cafein. Chính v y, h ã em sư khác bi t n cho tách cà phê bình thư ng.

s b o th ra quy t nh d a trên vi c c g ng duy trì nh ng i u ang có mà không tìm cách phát tri n nh ng i u có th có.

S kiêu ng o khi n cho thương hi u/nhóm ưa ra nh ng quy t nh chú tr ng vào l i ích công ty mà không chú tr ng vào khách hàng.

s kiêu ng o L ng nghe ph n h i t b t kỳ ai, và t b t kỳ nơi âu

s kiêu ng o … và tìm cách áp ng m t cách thích h p

NG h i …. i u gì s làm cho thương hi u/nhóm c a chúng ta phát tri n ?

Hãy B T U h i …. i u gì ang làm cho thương hi u/nhóm c a chúng ta không phát tri n ư c ?

Thương hi u & nhóm kh e m nh không c n n nh ng mánh l i qu ng cáo phát tri n. Chúng phát tri n m t cách t nhiên.

Tóm t t • Thương hi u là nh ng gì ngư i tiêu dùng nghĩ và c m nh n v thương hi u c a mình • Xây d ng m t hương hi u / xây d ng m t i ngũ – Thương hi u & i ngũ m nh kh e thì tăng trư ng – Thương hi u & i ngũ y u kém không tăng trư ng – Thương hi u m nh kh e òi h i i ngũ có am mê, có t m nhìn và có ch ích – Thương hi u y u kém thì i ngũ, b o th , t mãn và kiêu ng o – Thương hi u & i ngũ kh e m nh thì không c n ph i mánh l i l a l c mà v n l n m nh t nhiên

Add a comment

Related pages

8 Essentials of Building a Strong Team - IndustryWeek

It’s no secret that high-performing companies have high-performing teams. But how do you build such a team in your organization? At Donnelly ...
Read more

Simple Steps For Strong Team Building - Forbes

For an executive, few skills are more valuable than being able to successfully assemble and direct large teams for important projects. Team ...
Read more

Building A Strong Team | LinkedIn

View 4310 Building A Strong Team posts, presentations, experts, and more. Get the professional knowledge you need on LinkedIn.
Read more

Management Leadership Training - How to build a strong team

Management Leadership Training - How to buiid a strong team and create teamwork. Learn how to motivate and become a good manager.
Read more

Building Strong Team | LinkedIn

View 2225 Building Strong Team posts, presentations, experts, and more. Get the professional knowledge you need on LinkedIn.
Read more

How to Build a Strong Team - Fortune - Fortune 500 Daily ...

Pam Wickham, vice president of corporate affairs and communications at Raytheon, explains the best way to build a strong team.
Read more

Tips for Team Building in the Workplace - thebalance.com

Need tips that will make your team building and teamwork rock? These 12 tips are the keys to creating effective, productive teams. Check them out.
Read more

Building a strong team | ZDNet

Building a strong team. An organization's main strength lies in its ability to work together. This guide offers help for managers who want to build more ...
Read more

Tips for building a strong team. - TeamBonding

Tips for building a strong team: Build strong team pride and keep everyone informed as you work towards accomplishing your goals.
Read more

6 Ways Successful Teams Are Built To Last - forbes.com

Team building is both an art and a science and the leader who can consistently build high performance teams is worth their weight in gold.
Read more