BSPU-vchena-rada-2013

50 %
50 %
Information about BSPU-vchena-rada-2013
Education

Published on March 6, 2014

Author: alexstep

Source: slideshare.net

Бердянський державний педагогічний університет Інформація про науководослідну діяльність

НАУКОВІ ШКОЛИ В університеті діють наукові школи:     д.пед.н., професора Баханова К.О. – “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти”; д.істор.н., професора Лимана І.І.- “Історія Півдня України другої половини ХVIII ст.”; д.філол.н., професора Зарви В.А. - “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах”; д.фіз.-мат.н., професора Кідалова В.В. - “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5”;

НАУКОВІ ШКОЛИ     д.пед.н., професора Гусєва В.І. – “Підготовка вчителя загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання”; д.психол.н., професора Демиденка В.К. – “Школа розвитку особистості”; к.пед.н., професора Котляра В.П. – “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”; к.пед.н., професора Крижка В.В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2011-2013 РР. Кандидатські дисертації у 2011 р.: Мокрогуз О.П., Бухало О.Л., Коркішко В.О., Баранова І.О., Федчиняк А.О., Коновальська Л.О., Самсутіна Н.М., Кудінов М.В., Сидоренко Л.С., Жульова С.І., Салюк Б.А., Чікібаєв А.Г. Кандидатські дисертації у 2012 р.: Кандидатські дисертації у 2013 р.: Баханова С.С., Табакова Г.І., Старокожко О.М., Котенджи Л.В., Щербакова Н.М., Макарова І.А., Чернєга О.А., Боговін О.В., Бардус І.О., Єфименко Ю.О., Розумна Т.С., Сизко А.І., Школа І.В., Кара С.І., Смоліна І.С., Коноваленко І.С., Бєляк О.М., Павленко Л.В., Лопатіна Г.О., Лепеченко М.В., Лебідь О.В., Хатько А.В., Шерстньова І.В. Носко А.М., Овсянніков О.С., Вербовий Р.М., Кідалова М.М., Сергієнко С.М., Каліберда О.О., Червенко О.Б., Третяк О.В., Степанюк К.І., Алєксєєва Г.М., Петровська К.В., Фролова О.В., Регуш Ю.С., Коржова М.М., Черемісіна Т.О., Нікішина Т.І., Мацюк В.В., Сизоненко І.Г., Сичікова Я.О. Докторські дисертації у 2011 р.: Гудзь М.В., Константінова В.М. Докторські дисертації у 2012 р.: Загороднова В.Ф., Межуєв В.І. Докторські дисертації у 2013 р.: Новик О.П., Колінько О.П., Анісімова Н.П., Філоненко С.О., Зайцева Л.І., Христіанінова Р.О., Глазкова І.Я.. 25 20 Кандидати 15 10 Доктори 5 0 2011 2012 2013

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 2011-2013 РР.    у 2011 р. присвоєно вчене звання професора (5) : Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д., Богданов І.Т., Чулкова Л.О.; доцента (11) : Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В., Александрова Г.О., Старинська О.В., Ліпич І.І., Нищета В.А., Лиходєєва Г.В., Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г., Алєксєєва Л.О. у 2012 р. присвоєно вчене звання професора (2): Константінова В.М., Алєксєєнко І.В.; доцента (17) : Антоненко О.В., Ачкан В.В. , Захарченко Т.О., Костромицький Р.І., Мороз А.А., Горецька О.В., Матвєєва О.В., Онуфрієнко О.Г., Мішечкіна М.Є., Кравченко Н.В., Чумак В.В., Даннік Л.А., Григор’єва В.В., Кривильова О.А., Дуброва О.В., Гриценко М.П., Косенко П.Б. у 2013 р. присвоєно вчене звання професора (2): Захарченко П.В., Межуєв В.І.; доцента (8) : Сердюк Т.І., Балабанова О.І., Бережна О.О., Журавльова С.С., Мирошниченко В.О., Чуприна Г.П., Павленко М.П., Бурназова В.В. 18 16 14 12 10 8 6 Доценти Професори 4 2 0 2011 2012 2013

Кадровий склад БДПУ 350 300 Кадровий склад 2010 2011 2012 2013 Всього 275 311 326 330 200 Канд. наук 157 163 169 187 150 Доктори наук 21 24 24 30 100 250 Всього Кандидати наук Доктори наук 50 0 2010 2011 2012 2013

Узагальнена інформація про наукову та науковотехнічну діяльність БДПУ в 2013 році АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:                  01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; 07.00.01 – історія України; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 23.00.02 – політичні інститути та процеси. В аспірантурі навчається 47 аспірантів, із них – 25 з відривом від виробництва. У 2013 р. захищені 7 докторських та 19 кандидатських дисертації.

У 2013 р. розширено перелік спеціальностей докторантури: 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика)

10.01.01 – Українська література

Кількість аспірантів університету (2008–2013 рр.) 100 80 60 40 Кількість аспірантів 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 – 64; 2009 – 91;2010 – 86; 2011 – 78; 2012 – 63; 2013 – 47.

Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 21.11.2013 р., згідно з наказом МОН України № 1609 від 21.11.2013 р. пройшла перереєстрацію створена в університеті спеціалізована вчена рада К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Голова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович, д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи. Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна, к.пед.н., доц. Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 Бердянський державний педагогічний університет Баханов К.О., д.пед.н., проф. Гусєв В.І., д.пед.н., проф. Сосницька Н.Л., д.пед.н., проф. Кідалов В.В., д.фіз.-мат.н., проф. Межуєв В.І., д.тех.н, проф. Чулкова Л.О., д.пед.н., проф. Глазкова І.Я., д.пед.н., доц. Гуренко О.І., к.пед.н., доц. Школа О.В., к.пед.н., доц. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Касперський А.В., д.пед.н., проф. Шут М.І., д.фіз.-мат.н., проф. Благодаренко Л.Ю., д.пед.н., проф. Ковчина І.М., д.пед.н., проф.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ У Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконується фундаментальне дослідження: “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан). Упродовж звітного року в межах держбюджетного фундаментального дослідження розглянуто трансформацію сприйняття в літературі опозиції “свій-чужий” на матеріалі української, російської та польської літератур. Вагомі результати полягають у тому, що компаративний аспект уперше присутній у дослідженнях з барокових традицій в літературі українського романтизму; в аналізі гендерного дискурсу сучасної української масової літератури.

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ У 2013 році завершилась держбюджетна тема “Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на їх основі”, науковий керівник – д.фіз. мат.н., професор В.В. Кідалов. Результати, отримані при виконанні НДР, закладають теоретикопрактичне підґрунтя для отримання нових матеріалів (поруватих шарів А3В5) і структур (квантові цятки GaN, InN на поруватій поверхні) сучасної електронної техніки, на основі яких можна реалізувати нові оптоелектронні прилади. Розроблено технологічний маршрут та виготовлено експериментальний зразок сонячного елемента з використанням поруватої фронтальної поверхні. Інноваційний проект “Напівпровідникові поруваті структури А3В5 для перетворення хімічної енергії в електричну” посів II місце на Всеукраїнській виставці «Енергія – 2013» і отримав премію Торговопромислової палати України. Захищено кандидатську дисертацію Cичікової Я. О. “Морфологічні властивості InP, отриманого методом електролітичного травлення” на здобуття наукового ступеня канд.ф-м.н. Видано 2 монографії, підручник та навчальний посібник з грифом МОН України.

ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ У межах НДР отримано 12 патентів: 1. Спосіб отримання сонячних елементів на пористому кремнію. Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дем'яненко-Мамонова В.О. Номер заявки: u 2012 06440. Дата подання заявки: 28.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.11.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.11.2013, Бюл.№ 22. 2. Спосіб отримання періодичних структур por-InP/mono-InP шляхом електрохімічного травлення. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06512. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2013, Бюл.№ 13. 3. Спосіб отримання плівки SnO2, легованої фтором методом спрей-піролізу. Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф. Номер заявки: u 2012 06441. Дата подання заявки: 28.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.03.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.03.2013, Бюл.№ 6. 4. Спосіб отримання нанорозмірних структур In/InP по типу квантових точок. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06511. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2013, Бюл.№ 13. 5. Спосіб виготовлення оксидних кристалітів на поверхні поруватого фосфіду індію. Сичікова Я.О. Номер заявки: u 2012 06501. Дата подання заявки: 29.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.06.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.06.2013, Бюл.№ 11.

ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ 6. Спосіб отримання поруватого шару n-GaAs шляхом електрохімічного травлення. Кирилаш О.І., Сімченко С.В., Кідалов В.В. Номер заявки: u 2012 06326. Дата подання заявки: 25.05.2012. Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 13.05.2013. Публікація відомостей про видачу патенту: 13.05.2013, Бюл.№ 9. 7. Спосіб отримання сонячних елементів на монокристалічному кремнії з використанням нанорозмірного поруватого кремнію: Хрипко С.Л., Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; Заявка № u201201810: заявл. 17.02.2012 8. Спосіб отримання низько розмірних структур GaN на поверхні поруватого GaAs методом нітридизації: Кідалов В.В., Дяденчук А.Ф.; Заявка № a201313973: заявл. 02.12.2013. 9. Пристрій для дослідження фотопровідності напівпровідників: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г. Заявка № u 2012 07952; заяв.27.06.2012; публік. 10.01.2013, Бюл. № 1. 10.Пристрій для дослідження зовнішнього фотоефекту та властивостей вакуумного фотоелемента: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; Заявка № u 2012 07113; заяв.12.06.2012; публік. 25.01.2013, Бюл. № 2. 11.Пристрій для навчальних закладів для дослідження зовнішнього фотоефекту та властивостей вакуумного фотоелемента: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; заяв.23.07.2012; публік. 25.04.2013, Бюл. № 8. 12.Пристрій для навчальних закладів для дослідження фотопровідності напівпровідників: Шишкін Г.О., Федоренко П.П., Скляр О.Г.; заяв.23.07.2012; публік. 25.04.2013, Бюл. № 8.

Фінансування НДР 300 250 120 200 120 150 107,3 100 50 50 55,7 162,8 131,77 100 100,7 51,1 0 2009 57,4 59,94 2010 116,355 58,2 2011 2012 2013 Обсяг фінансування НДР із загального фонду (фундаментальні) Обсяг фінансування НДР із загального фонду (прикладні) Обсяг фінансування НДР зі спеціального фонду

Комерціалізація наукових досліджень 300 250 120 200 120 150 100 50 107,3 162,8 100 58,2 14,4 7 0 2011 2012 2013 Обсяг фінансування НДР із загального фонду (фундаментальні) Обсяг фінансування НДР із загального фонду (прикладні) Обсяг фінансування НДР зі спеціального фонду

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ У 2013 році проведено такі наукові конференції:      Міжнародна наукова конференція “Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури". II Міжнародна наукова конференція; “Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків". Міжнародна науково-практична конференція “Прогнозування соціальноекономічних процесів“. Міжнародна наукова конференція молодих учених “Мова і соціум: етнокультурний аспект” Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти”

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ     IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях”. Всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток інженернопедагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу”. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді” Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерівпедагогів”

Підручники та навчальні посібники У 2013 році в БДПУ видано 29 монографії, 1 підручник, 96 навчальних посібників, у тому числі 15 - з грифом МОН України

Посібники з грифом МОН України

Посібники з грифом МОН України

Навчальні посібники

Монографії

Монографії

Монографії

Монографії

ФАХОВІ ВИДАННЯ В університеті створено редакційно-видавничий відділ. У БДПУ видаються фахові збірники:  “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”;  Збірник “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство”;  Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”. За останні три роки в університеті видано 101 монографію, 9 підручників та 217 навчальних посібників.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ В університеті працюють 116 викладачів віком до 35 років, 50 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 13 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 2 – при інших вищих навчальних закладах України, 38 – навчаються в аспірантурі БДПУ. 56 молодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах. Стипендіатами Кабінету Міністрів України є молоді науковці університету – Я.О. Сичікова, В.В. Ачкан та В.М. Осіпов. Упродовж 2013 року молодими вченими було захищено 12 кандидатських дисертацій (А.М. Носко, Р.М. Вербовий, О.Б. Червенко, О.В. Третяк, К.І. Степанюк, К.В. Петровська, О.В. Фролова, Я.О. Сичікова, Ю.С. Регуш, М.М. Коржова, Т.І. Нікішина, І.Г. Сизоненко).

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У 2013 р. студенти БДПУ брали участь у:  Конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук;  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;  ХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;  Міжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC зі спортивного командного програмування;  Всеукраїнських студентських олімпіадах;  Всеукраїнських і міжнародних конференціях. У звітному році студентами БДПУ опубліковано 491 стаття

В університетському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н.р., який включав 18 навчальних дисциплін та 13 спеціальностей, взяли участь понад 700 студентів. За його результатами для участі в другому етапі були підготовлені 22 кращі студенти. У 2013 році понад 500 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. У 2013 році призерами II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад стали 4 студенти БДПУ. За результатами ІІ туру та підсумкової науковопрактичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 4 студенти університету посіли призові місця.

Рейтинг наукової роботи інститутів, факультетів Місце Кафедра Рейтинг НР кафедр Загальна кількість балів Показник НР у середніх балах Соціально-гуманітарний факультет 1. Історії України 270,8 Педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін 109,3 Політології та правознавства 84,5 Філософії та всесвітньої історії 39,1 503,7 125,9 Інститут філології та соціальних комунікацій 2. Української літератури та компаративістики 144,8 Філологічних дисциплін 133,6 Зарубіжної літератури та теорії літератури 127,3 Загального філології 124,7 мовознавства та слов’янської 760,6 Української мови та методики викладання фахових дисциплін 105,8 Іноземних мов та методики викладання 90,6 Соціальних комунікацій 108,7 33,8 Факультет фізико-математичної та технологічної освіти 3. Методики викладання фізико-математичних та інформаційних технологій у навчанні 197,9 Теорії та методики професійної освіти 56,4 технологічної та Математики 53,9 Технічних дисциплін 53,7 Фізики 40,6 402,5 80,5

Рейтинг наукової роботи кафедр № Кафедра Загальна кількість балів 1625 989,5 Рейтинг 1. Історії України 270,8 2. Методики викладання фізикоматематичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні 3. Української літератури та компаративістики 1158 144,8 4. Філологічних дисциплін 668 133,6 5. Зарубіжної літератури та теорії літератури 1273 127,3 197,9

Рейтинг наукової роботи викладачів 1 Лиман І.І. 659 2 Константінова В.М. 644 3 Сосницька Н.Л. 438 4 Алєксєєнко І.В. 437 5 Зарва В.А. 407 6 Баханов К.О. 347 7 Межуєв В.І. 319 8 Глазкова І.Я. 316 9 Харлан О.Д. 306 10 Захарченко П.В. 280 11 Томіч Л.М. 262 12 Вусик Г.Л. 249 13 Коваль Л.В. 244 14 Осіпов В.М. 232 15 Новик О.П. 231 16 Філоненко С.О. 221 17 Сичікова Я.О. 220 18 Хоменко В.Г. 219 19 Гудзь М.В. 215 20 Халабузар О.А. 204

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Add a comment

Related presentations