Brutto Nr 05 Marzec 2008

25 %
75 %
Information about Brutto Nr 05 Marzec 2008
Design

Published on July 30, 2009

Author: wafitek

Source: slideshare.net

Description

Biuletyn firmowy nieistniejącego już Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego (PTKiGK). Więcej informacji na: www.fit.dgnet.pl

MAREK STASZEK: Istotnie, te dwa mowując, zachowując autonomię firmy wydarzenia miały absolutnie kluczowe będą współpracowały. znaczenie dla firmy, ja dodałbym jeszcze wdrożenie systemu SAP w całej grupie Jaka jest panów prognoza rynku PTKiGK S.A., które stworzyło dla niej przewozów towarowych koleją wspólną platformę controllingową, a przy i jak w te wizje wpisują się plany tym stanowiło wyjątkowe doświadczenie PTK? zawodowe zarówno dla naszych pracow- ników zaangażowanych w projekt, jak K.M.: Stały wzrost PKB i wymiany i dla firmy prowadzącej wdrożenie STER- towarowej oznacza rosnące potrzeby PROJEKT. Było to bowiem pierwsze tego transportowe. Aby udział kolei w tym rodzaju przedsięwzięcie w naszej branży rosnącym torcie nie malał, potrzebne są i zakończyło się pełnym sukcesem, przy rekordowo krótkim, bo półrocznym, okresie prac wdrożeniowych. SAP po- zwolił nam zbudować bardzo sprawny system controllingu - nieodzowne narzę- dzie zarządzania firmą. Kolejnym kamieniem milowym w histo- rii firmy było uruchomienie przewozów międzynarodowych. Na rynku niemiec- kim zameldowaliśmy się jako drugi pry- watny przewoźnik, ale już na kierunku Obaj panowie od kilkunastu lat je- południowym (Czechy, Słowacja, Węgry) steście związani z PTKiGK Rybnik. to my byliśmy pionierami. PTKiGK S.A. Jakie najważniejsze przełomowe potwierdziło tym renomę firmy odważ- wydarzenia z historii firmy utkwi- nej, przedsiębiorczej i kompetentnej. ły wam najbardziej w pamięci? Aktualnie PTKiGK Rybnik wcho- dzi w skład grupy firm PCC Rail. KAZIMIERZ MUSIOLIK: Jak ta zmiana wpłynie na przed- W ciągu 25 lat wydarzyło się naprawdę siębiorstwo w kontekście autono- sporo, ale za przełomowe uznałbym dwa mii organizacji i funkcjonowania wydarzenia. Najważniejszym było zało- PTK? żenie PTKiGK S.A. w 1993 r. Z dzisiejszej perspektywy, gdy na rynku K.M.: Jako osoba zaangażowana za- funkcjonuje ponad 70 licencjonowanych równo w budowę PTKiGK SA, jak i tran- przewoźników, gdy firmy państwowe sta- sakcję, w wyniku której wprowadziliśmy decyzje polityczne, które wyrównają wa- nowią coraz bardziej znikomy odsetek, naszą firmę do grupy PCC SE, podejmu- runki działania naszej branży w stosunku trudno sobie wyobrazić, jak odważnym jąc ważące dla losów firmy decyzje kiero- do transportu kolejowego. Zdobyć auten- przedsięwzięciem było powołanie pry- wałem się przekonaniem, że połączenie tyczne poparcie społeczne dla takich de- watnego przedsiębiorstwa kolejowego. potencjału grup PTKiGK S.A. cyzji, to wyzwanie dla organizacji repre- Wówczas gospodarka rynkowa funk- i grupy skupionej wokół PCC Rail, której zentujących branżę. Jeżeli to się uda, nie cjonowała dopiero 4 lata, a w naszej właścicielem jest również PCC SE, po- mam obaw o przyszłość - rynek będzie branży nie było jakichkolwiek wzorów, zwoli zdynamizować rozwój koncernu. systematycznie rósł, a PTKiGK S.A. znaj- które moglibyśmy powielić. Byliśmy Fakt, że filozofia działania holdingu PCC dzie sobie z pewnością na nim odpowied- zdani wyłącznie na własne kompetencje opiera się na zasadzie dużej autonomii nie miejsce. i wyobraźnię, jak powinno funkcjonować firm grupy miał duże znaczenie w osta- prywatne przedsiębiorstwo kolejowe. tecznym wyborze inwestora strategicz- M.S.: Moim zdaniem, konkurencja we- Startując w skrajnie trudnych warun- nego. wnątrzgałęziowa jako motor poszerzania kach – silnie uzależnieni od będącego rynku wyczerpała swoje możliwości. Boom wówczas w kiepskiej kondycji górnictwa, M.S.: Co oczywiste, inwestor oczeku- na rynku kruszyw zapewne pozwoli sys- potrafiliśmy przetrwać i rozwinąć się je, iż synergia wygenerowana w wyniku tematycznie, choć niezbyt dynamicznie, w europejską dziś firmę. przyłączenia grupy PTKiGK S.A. przynie- zwiększać przewozy przez kilka najbliż- Drugim z przełomów było otwarcie torów sie istotną wartość dodaną. Dlatego bę- szych lat, ale wyraźny wzrost przewozów PKP dla przewoźników spoza tej grupy. dziemy wspólnie poszukiwać obszarów, jest możliwy jedynie o tyle, o ile kolej bę- To otworzyło przed nami nowe per- w których będzie można obniżyć koszty dzie w stanie sięgnąć po nowe przewozy, spektywy i w rezultacie bardzo zmieniło i efektywniej wykorzystać wspólne za- dotrzeć do nowych bardziej wymagających firmę - z operatora bocznic i lokalnego soby, a to z kolei oznacza konieczność klientów. To wymaga tworzenia systemów przewoźnika staliśmy się przewoźnikiem tworzenia rozwiązań organizacyjnych obsługi przewozów w skali międzyna- międzynarodowym. i procedur, które to umożliwią. Podsu- rodowej i uzyskania jakości przewozów

ne cykle koniunktu- tości w danej sferze aktywności. Myślę, ralne w hutnictwie). że skrajne rozwiązania w czystej postaci Wyczerpywanie się będą rzadkością, a szansą na pogodze- zasobów węgla w cze- nie obu skrajności mogą być struktury skich kopalniach spra- holdingowe, „pod jednym dachem” gru- wi, że zmieni się nieco pujące firmy wszystkich pięter obsługi geografia przewozów łańcucha dostaw. polskiego węgla, nato- miast węgiel z importu Pytanie mam do prezesa Musioli- też będzie musiał ktoś ka: przechodzi pan na emeryturę, przewieźć - zapewne ale pewnie będzie kibicował swo- koleją. Dlatego sądzę, jej byłej firmie. Jakie ma pan rady że wolumen przewo- dla następcy? zów węgla znacząco się nie zmieni. Stabiliza- K.M.: „Kibic” to chyba najcelniejsze cja, z pewną tendencją słowo, oddające specjalny rodzaj więzi spadkową, w segmen- i emocji, jakie wywołuje we mnie PTK. cie przewozów węgla Brnąc w piłkarskie porównania - za- oznacza, że szans roz- kończyłem profesjonalną karierę, ale woju kolej musi szukać na boisku pozostaje znakomita i per- zbliżonej do oferowanej przez transport gdzie indziej. spektywiczna drużyna, a ja będę pasjo- samochodowy. Uważam, że nasza firma W obrębie grupy towarów masowych taką nował się jej wynikami. Drugie pytanie ma szansę uczestniczyć w tak zarysowa- szansę dają kruszywa, natomiast praw- jest jeszcze łatwiejsze. Marek przeszedł nym rozwoju branży jako ponadlokalny dziwym wyzwaniem dla przewoźników modelową ścieżkę awansu, poznając operator przewozowy oferujący wysokiej kolejowych jest obsługa strumieni dostaw praktycznie wszystkie aspekty funkcjo- jakości usługi przewozowe i w tym kierun- o najwyższych wymaganiach jakościo- nowania firmy, po drodze wyśmienicie ku zamierzam ją prowadzić. wych. W tej grupie plasują się dostawy radząc sobie z kolejnymi, coraz trud- produktów chemicznych i towarów wy- niejszymi zadaniami. Jako szef firmy Czy, panów zdaniem, proces kon- soko przetworzonych, przede wszystkim dałem mu możliwość zdobycia unikal- solidacji operatorów na rynku przewożonych w kontenerach. By sięgnąć nych doświadczeń – myślę, że to lepsze będzie trwał nadal? Czy możemy na tę półkę, musimy jako branża być lep- i trwalsze niż jakakolwiek rada. Jestem spodziewać się kolejnych fuzji si, a to oznacza lepsze zarządzanie proce- pewien, że jako doświadczony już me- i przejęć? sem przewozów i pełniejszą komunikację nedżer sam doskonale poradzi sobie ze z klientem. Warunkiem sukcesu jest zde- wszystkimi wyzwaniami. K.M.: Myślę, że konsolidacja będzie cydowana poprawa stanu infrastruktury postępowała, bo to najszybsza droga do kolejowej, jakości usług zarządców infra- A teraz pytanie do prezesa Stasz- podniesienia efektywności wykorzysta- struktury i naszych procesów wewnętrz- ka: jakie doświadczenia z przeszło- nia zasobów i bardziej dynamicznego in- nych. Niewątpliwie szansą, czy raczej „być ści będzie pan starał się nadal roz- westowania. albo nie być” kolei jest stworzenie paneu- wijać, a jakie nowe rozwiązania ropejskiego rynku przewozów kolejowych. pragnie pan wdrożyć w PTKiGK M.S.: Zgadzam się, że wejście PTKiGK Tylko kolej wyzwolona z „narodowych” Rybnik? S.A. do grupy PCC jest początkiem, a nie ograniczeń technicznych i formalnych końcem procesu konsolidacji, którego będzie w stanie dotrzymać kroku innym M.S.: Przede wszystkim chciałbym za- rezultatem będzie nowa struktura ryn- branżom i rozwać się zarówno jako ich chować coś nie do końca uchwytnego, ku. Dotychczasowy jego kształt - z ciągle konkurent, jak i kooperant. jeszcze trudniej definiowalnego niż „kul- zdecydowanie dominującymi PKP Cargo tura organizacji”. Można by to nazwać i liczną grupą firm o zbliżonym potencjale K.M.: PTKiGK SA „wyrosło na węglu”, powszechnym poczuciem identyfikacji – ze względów systemowych musiał być wszak powstało jako kolej górnicza, z drużyną, w której się gra, poczuciem strukturą przejściową. Dziś już wiemy, że i mimo zdobycia nowych segmentów odpowiedzialności za jej wynik. Mam grupa CTL została przejęta przez fundusz rynku przewozowego jej więzi świadomość, że ów „klimat PTK” jest inwestycyjny Bridgepoint, który nota- z górnictwem pozostają bardzo silne, dla- w dużej mierze zasługą prezesa Musioli- bene ubiegał się wcześniej o zakup grupy tego perspektywy tej branży są niezwykle ka i wręcz wiąże się z jego osobą, dlatego PTK. Znając poglądy osób zarządzających istotne dla firmy. Podzielam pogląd, że to zadanie niezmiernie trudne, tym funduszem, ujawnione w trakcie na- w najbliższym dziesięcioleciu nie należy a bardzo ważne, choć rezultat trudno szego due dilligence, spodziewam się ko- spodziewać się jakichś poważnych „tąp- przełożyć na wskaźniki ekonomiczne. lejnych akwizycji na rynku prywatnych nięć” w tym segmencie przewozów i zga- Ponieważ te jednak będą decydowa- przewoźników kolejowych. dzam się, że szans rozwoju należy szukać ły o pozycji PTKiGK S.A. i ocenie mojej w nowych sektorach. pracy, skoncentruję się na doskonaleniu Jakie grupy towarowe będą do- systemu zarządzania firmą, tak by jeszcze minować w przewozach w następ- Jakie będą, zdaniem panów, tren- efektywniej wykorzystywać zasoby pro- nych powiedzmy 10 latach? Czy dy w działalności operatorów: czy dukcyjne firmy, i pogłębianiu integracji rola węgla pozostanie taka jak skupia się na usługach przewozo- grupy PTKiGK S.A. z koncernem PCC dla dziś? wych, czy też rozwiną się w kie- wykorzystania sporych,w moim przeko- runku firm logistycznych? naniu, pokładów synergii. M.S.: W perspektywie dekady nie doko- na się zapewne konwersja struktury pa- M.S.: To przykład klasycznego dylematu Bardzo dziękuję panom za rozmowę. liwowej kraju, nie należy też oczekiwać każdego przedsiębiorcy: specjalizować znaczącego obniżenia zapotrzebowania się w wąskim zakresie, czy starać się ob- Rozmawiał Piotr Faryna na węgiel koksujący (wyłączając natural- jąć swym działaniem cały łańcuch war- Miesięcznik „Rynek Kolejowy” 1/2008

– Dla postronnego obser- próby wyraźnego rozgranicza- Skąd w dłuższej perspek- watora PCC to konglome- nia z reguły nie prowadzą do tywie PCC zamierza pozy- rat spółek z różnych branż, niczego dobrego. skiwać środki na rozwój? nie do końca się zazębia- jących. Czym dla pana jest – Czy zmarnowany czas – Istnieje szeroka gama możli- ta firma, jaka jest jej wizja i wysiłek jak się okazało wości finansowania. Po pierw- rozwoju, czym PCC ma się włożony niepotrzebnie sze, środki własne, jako że zy- stać w przyszłości? w próbę przejęcia zakła- ski niemal w 100 proc. zostają dów azotowych w Tarno- w firmach i są potem reinwe- – Na samym początku PCC wie i Kędzierzynie w jakiś stowane. Po drugie, oczywiście było firmą stricte handlową, sposób wpłynął na pański kredyty bankowe, a jako grupa sprzedającą produkty z Euro- stosunek do inwestowania PCC emitujemy również ob- py Wschodniej Europie Za- na polskim rynku? ligacje. Generalnie nie widzę chodniej. Później weszliśmy znaczących przeszkód w pozy- w produkcję chemiczną i trans- – Ta sytuacja nie miała może skiwaniu środków na rynkach port kolejowy, bo pasowało to bezpośredniego przełożenia na finansowych, przynajmniej nowe projekty z dziedziny che- do profilu naszej działalności. moją opinię o polskim rynku, tak było do tej pory. Ponad- mii, ale nie chciałbym na razie Nie znaczy to jednak, że dzisiaj ale nie ukrywam, że po tych to w niektórych przypadkach wchodzić w szczegóły. Myślę, nazwałbym PCC firmą trans- nieudanych prywatyzacjach za- ograniczeniem możliwości że pierwszych konkretów moż- portową czy chemiczną. PCC częliśmy się przyglądać innym inwestycyjnych jest nie tylko na się spodziewać w pierwszym to firma inwestująca w branże, możliwościom inwestycyjnym kwestia finansowa. Zdarza półroczu 2008 roku. w których widzimy możliwości w regionie i nie tylko. Zwrócili- się, że to nie brak pieniędzy rozwoju i na których się znamy. śmy się w kierunku takich kra- jest problemem, a na przykład – Rozumiem, że mówimy Możemy zatem powiedzieć, że jów, jak Indie, Chiny czy Arabia brak odpowiedniej technologii o projektach na lata po tworzymy coś w rodzaju fundu- Saudyjska. Dzisiaj, analizując lub sprzętu do kupienia. roku 2009, bo plany PCC szu inwestycyjnego. Jesteśmy każdą nową inwestycję, porów- Rokita na lata 2008–2009 bardziej inwestorem finanso- nujemy warunki w Polsce z in- – Czy PCC wciąż może być są już mocno skonkrety- wym niż branżowym. nymi potencjalnymi rynkami, zainteresowane udziałami zowane. do których zaliczają się również w Tarnowie i Kędzierzy- – Czy to oznacza, że nie Rumunia i Bułgaria. Nieudana nie, jeżeli te spółki będą – Rzeczywiście, w trakcie bu- zamykają się państwo inwestycja w Polsce paradok- prywatyzowane poprzez dowy jest nowa elektrociepłow- w obrębie dotychczaso- salnie otworzyła nam oczy na giełdę, co w przypadku nia o wartości ok. 120 mln zł., wych sektorów i mogą być bardzo atrakcyjne możliwości Tarnowa jest już praktycz- która zostanie oddana do użyt- zainteresowani działalno- lokowania kapitału w innych nie przesądzone, a w przy- ku w połowie obecnego roku, ścią w innych branżach, regionach świata. Jesteśmy padku Kędzierzyna rów- już zakończyliśmy w styczniu jeżeli uznają, że mogą to bardzo blisko konkretyzacji nież prawdopodobne? tego roku budowę instalacji być inwestycje korzystne planów inwestycji w Arabii Sau- siarczanowania, trwa obecnie finansowo? dyjskiej. W tym kraju państwo – Oczywiście, możemy być za- jej rozruch techniczny, a war- oferuje inwestorom nieopro- interesowani, ale jeszcze raz tość projektu również sięga – Przede wszystkim musimy się centowany kredyt do 70 proc. podkreślam, że za każdym 100–120 mln zł. W segmen- na tych branżach znać, dlatego wartości inwestycji, a stawka razem będzie to porównywa- cie polioli planowane są dwie na pewno nie będziemy loko- podatku jest znacznie niższa niż ne z innymi możliwościami inwestycje rozszerzenie mocy wali środków w coś zupełnie w większości krajów europej- dostępnymi na innych ryn- produkcyjnych i wprowadzenie nowego, niezwiązanego z do- skich, nie mówiąc już o różnicy kach. Jeżeli będzie to dla nas do produkcji nowego rodzaju tychczasowym profilem spółki. w kosztach energii (ok. 30 dol. atrakcyjne, to się na to zde- polioli. Inwestycje powinny się Ale oczywiście nie wykluczam za megawatogodzinę). cydujemy. zakończyć w połowie tego roku, poszerzenia spektrum naszej Przekonaliśmy się również a ich wartość przekroczy 100 działalności. o zaletach inwestowania od – Czy w grę wchodzą inne mln zł. W dalszej perspektywie podstaw, czyli tzw. projekty przejęcia na polskim ryn- planowane jest kosztem ok. 80 – Na ile istotną rolę w stra- greenfield, przy których nie ku chemicznym, jakie kon- mln zł zwiększenie mocy pro- tegii grupy odgrywa Pol- trzeba się przejmować uwa- kretnie firmy lub sektory dukcyjnych chloru, co powinno ska, czy w ogóle dla pana runkowaniami środowiskowy- mogłyby być z państwa nastąpić w ciągu 12 miesięcy. PCC jest bardziej firmą mi, społecznymi czy koniecz- punktu widzenia szcze- Pracujemy również nad in- polską czy niemiecką? nością modernizacji. gólnie interesujące? westycją w wytwórnię kwasu monochlorooctowego, która – Nie dopasowuję spółki do – Działają państwo w dość – Poza zakładami azotowymi będzie realizowana w później- żadnego konkretnego kra- kapitałochłonnych bran- w Tarnowie i Kędzierzynie, któ- szym terminie. Dalszy rozwój ju, nie lubię takich ciasnych żach, takich jak transport re pozostają w kręgu naszego tej spółki przewiduję raczej klasyfikacji, PCC jest przede czy chemia, która wyma- zainteresowania, w sektorze poza obecnym terenem zakła- wszystkim spółką europej- gają sporych nakładów, chemii zamierzamy się kon- du w Brzegu Dolnym, a być ską. Osobiście nie czuję się a oferują z reguły odległą centrować wyłącznie na inwe- może nawet poza Polską. ani Polakiem, ani Niemcem, stopę zwrotu i relatywnie stycjach typu greenfield. Mamy Na przykład kupiliśmy grunt a przeszłość nauczyła mnie, że wysoki poziom ryzyka. kilka pomysłów na zupełnie w Płocku, na którym wybudo-

wana zostanie pod koniec tego – Przejdźmy do branży grożenia organizacyjne takiego W tym roku będziemy chcieli roku instalacja etoksylacji. transportowej. Jakie są, przedsięwzięcia. Tym bardziej również wrócić do produkcji pana zdaniem, powo- jesteśmy zainteresowani wej- wagonów w Rybniku. Nato- – A jakie są najbliższe pla- dy falstartu w zakresie ściem na ten rynek w innych miast mogę powiedzieć, że nie ny PCC w regionie Euro- przewozów pasażerskich regionach kraju. planujemy w spółce żadnej re- py Środkowo-Wschodniej wspólnej spółki PCC Rail wolucji kadrowej. poza Polską, wspominał i Arrivy w województwie – Czy to oznacza, że mogli- pan o Rumunii i Bułga- kujawsko-pomorskim? by być państwo zaintere- – Jak, pana zdaniem, rii? sowani udziałem w prywa- może się zmienić rynek – Jest to pierwsze w Polsce tyzacji PKP Intercity? przewozów kolejowych – W Rumunii przejęliśmy nie- zetknięcie się prywatnego w Polsce w wyniku prze- dawno 13 proc. udziałów spółki przedsiębiorcy z przewozami – Nie, to byłby skok na zbyt jęcia CTL Logistics przez Oltchim, jednej z największych pasażerskimi i niewątpliwie głęboką wodę. Wyznaję tutaj fundusz Bridgepoint? firm chemicznych w tym kraju, znaczna część problemów zasadę podobną do stosowanej notowanej na giełdzie w Buka- jest efektem naszego braku przez PCC w sektorze chemii: – Na razie nie można powie- reszcie. 53 proc. akcji spółki po- doświadczenia, bo wiedza lepiej jest rozwijać się małymi dzieć o jakimkolwiek wpływie zostaje wciąż w gestii państwa. i umiejętności pozyskane na krokami i od podstaw. na rynek. Z jednej strony pro- Problematyka w Rumunii jest innych europejskich rynkach blemem jest fakt, że na rynku, bardzo podobna do tej w Pol- nie wystarczyły. Jest nam – Czy mógłby pan powie- nawet mając nieograniczone sce, czyli przerost zatrudnie- bardzo przykro w stosunku dzieć kilka słów o planach środki, często nie ma w co za- nia, problemy środowiskowe, do klientów z powodu opóź- giełdowych spółki PCC inwestować, bo po prostu nie częściowo przestarzałe techno- nień naszych pierwszych po- Kontenery, kiedy mógłby ma sprzętu na rynku. A jeśli logie. Będziemy chcieli zwięk- ciągów, ale z reguły tak jest, nastąpić debiut spółki na jest, to w cenie, której zwro- szyć swój udział w tej spółce, że kiedy zaczyna się coś no- parkiecie? tu nie gwarantują dzisiejsze ale z pewną ostrożnością, nie wego, a trzeba pamiętać, że koszty przewozów. Z drugiej za wszelką cenę. Natomiast je- na polskim rynku jest to dzia- – Emisja przewidziana jest strony, fundusze inwestycyj- żeli chodzi o rynek bułgarski, łalność przełomowa, trzeba w okolicach maja-czerwca ne zwykle dość szybko ocze- to jeszcze zbyt wcześnie, aby przezwyciężyć początkowe tego roku. Chcielibyśmy upu- kują wysokiej stopy zwrotu mówić o szczegółach. trudności. Według najnow- blicznić jakieś 10 proc. akcji z inwestycji i raczej zasta- szych informacji, wszystkie spółki, a spodziewana wartość nawiają się, jak daną spółkę – Prognozowane przycho- pociągi jeżdżą już punktual- emisji to ok. 50 mln zł. War- z zyskiem sprzedać, a nie jak dy PCC Rokita w 2010 nie, zatem trudności ograni- to natomiast podkreślić, że ją rozwinąć. A moje ogólne roku to 1,4 mld zł. To wciąż czyły się do może dziesięciu celem tej emisji nie jest tak wrażenie jest takie, że po kilkakrotnie mniej niż wy- dni, do tego w gorącym okre- naprawdę pozyskanie tej kwo- tym, jak w sektor transpor- nosi sprzedaż najwięk- sie przedświątecznym, kiedy ty, bo również bez niej plany towy zainwestował Warren szych firm chemicznych ruch jest bardzo duży. Nie rozwoju spółki nie uległyby Buffet, fundusze zdają się są- w naszym kraju. Czy do- można też ukrywać, że pro- zmianie. Chcemy natomiast dzić, że to musi być świetny puszcza pan możliwość, że blemy ze sprzętem wynikały dzięki upublicznieniu akcji interes. Przyznaję natomiast, spółka sama może stać się po części z tego, że nie był uzyskać możliwość zdobycia że nie oczekiwałem, że Jaro- przedmiotem zaintereso- on należycie eksploatowany w przyszłości dodatkowych sław Pawluk zdecyduje się wania przejęciem ze stro- przez dotychczasowych użyt- środków finansowych poprzez na sprzedaż udziałów w tej ny większych grup che- kowników. Spółka poniesie giełdę i to jest główny cel wej- spółce. micznych? oczywiście dodatkowe kosz- ścia na giełdę. Środki z emisji ty z tego tytułu, wynikające przeznaczone zostaną na roz- – Czy wyobraża pan so- – Nie mamy zamiaru wyzby- choćby z konieczności pod- wój bazy terminalowej i zakup bie siebie w podobnej sy- wać się udziałów w PCC Rokita, stawienia autobusów, które nowego sprzętu. tuacji? Czy w przyszłości a bez chęci sprzedającego taka nie były przewidziane, ale na może się pan zdecydować możliwość nie wchodzi w grę. razie trudno oszacować ich – Czy PCC Rail podejmu- na pozbycie się udziałów Z drugiej strony natomiast nie wysokość. je już jakieś działania w PCC i skoncentrowanie widzę specjalne w Polsce kon- naprawcze w przejętym się na korzystaniu z uro- cernów chemicznych, które – Rozumiem, że trudności niedawno Rybniku, czy ków życia? mogłyby być zainteresowane nie zniechęcają państwa możemy się spodziewać przejęciem PCC Rokita. jednak do realizowania jakichś zmian w strategii – To jest właśnie moje życie, przewozów pasażerskich tej spółki bądź zmian per- zatem nie przewiduję takiej – Wiadomo, że chemia jest także w innych rejonach sonalnych w zarządzie? możliwości. Oczywiście, nie z reguły bardzo ściśle po- kraju? znaczy to, że zawsze będzie- wiązana z producentami – Nie mamy jeszcze zgody my tylko kupować, będziemy surowców energetycznych, – Raczej odwrotnie. Zobaczy- UOKiK na transakcję, więc na także sprzedawać, szczegól- niezbędnych do prowadze- liśmy, jak ciężko jest wejść razie nie bardzo możemy co- nie te spółki, dla których nie nia działalności. Czy myślą na ten rynek, jak znaczącą kolwiek przedsięwziąć. Trwa- widzimy perspektyw w naszej państwo o wejściu w posia- barierę trzeba pokonać na ją natomiast pewne przygoto- grupie. Natomiast absolutnie danie jakiejś spółki surow- wstępie. Pierwsze trudne dni wania dotyczące kierunków, nie zamierzam się wyzbywać cowej na polskim rynku dały nam zatem tę korzyść, że w których powinny pójść. Po- własności grupy PCC. bądź firmy, która by polską lepiej zrozumieliśmy zakres winny się one konkretyzować spółkę zaopatrywała? niezbędnych prac, co ozna- jeszcze w obecnym kwartale. cza, że w przyszłości będziemy Niewątpliwie istnieje sporo Źródło: – Nie, na obecnym etapie nie w stanie przygotować się do synergii, które możemy wy- Piotr Apanowicz, widzę specjalnie ani takich tego skuteczniej, dokładniej korzystać, na przykład w za- Piotr Waniorek, możliwości, ani potrzeby. znając strukturę kosztów i za- kresie remontów wagonów. Nowy Przemysł, 15.02.2008

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Brutto-Netto-Rechner: So viel netto bleibt Ihnen 2016 vom ...

Der Brutto-Netto-Rechner von FOCUS Online ... 0,05 - Sparbriefe (5 Jahre) 4,50%. ... Nr. 1 vom 23. Dezember 2015.
Read more

Brutto Nr 6 Czerwiec 2008 - Design

Brutto Nr 05 Marzec 2008 Company newspaper: PTK Rybnik (Polska) Gazeta firmowa nieistniejącego już Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki ...
Read more

Brutto Netto Rechner 2016 2015 Gehaltsrechner 2016 2015 ...

... 2,05 Prozent Beitragssatz ... Der Brutto Netto Rechner ist ein kostenloser Service zur Berechnung der Steuern und Abgaben in Abhängigkeit ...
Read more

WystąPienie 14 05 2008 - Documents

Brutto Nr 05 Marzec 2008 Company newspaper: PTK Rybnik (Polska) Gazeta firmowa nieistniejącego już Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki ...
Read more

Nr 11/2008 05.03.2008 r. Uchwały podjęte przez NWZA z ...

... podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.03.2008 r. Uchwała nr 1 ... brutto miesięcznie, 2 ... za marzec 2008 r. płatne są ...
Read more

GEHALTSRECHNER 2016 2015 2014 Brutto Netto Rechner aktuell ...

Mein kompakter Brutto Netto Rechner ist ein kostenloser Lohnrechner (Nettorechner) ohne beschreibenden Text.
Read more

VGH Baden-Württemberg, 05.03.2008 - 11 S 378/08 - dejure.org

... 05.03.2008 - 11 S 378/08: Volltextveröffentlichungen, ... AufenthV § 39 Nr 5 verlangt Aussetzung der Abschiebung eines Ausländers bei ...
Read more

1 Ca 64/08 C - Arbeitsgerichtsbarkeit in Bayern

... an die Klägerin 146,24 EUR brutto sowie 5 % Punkte ... Verkündet am: 07.05.2008. ... Nr. 3 a ArbGG.
Read more

BAG, 07.05.2008 - 7 AZR 146/07 - dejure.org

... 07.05.2008 - 7 AZR 146/07: Volltextveröffentlichungen, Verfahrensgang, ... (so BAG vom 07.05.2008 - 7 AZR 146/07 - AP Nr. 49 zu § 14 TzBfG). ...
Read more

Gehaltsrechner 2016: Wie viel Netto bleibt vom Brutto ...

... So viel netto bleibt Ihnen 2016 vom brutto. Der Staat lässt den Steuerzahlern mehr Geld am Monatsende übrig. Denn der Grundfreibetrag steigt.
Read more