Brutto Nr 03 Wrzesien 2007

60 %
40 %
Information about Brutto Nr 03 Wrzesien 2007
Business & Mgmt

Published on August 4, 2009

Author: wafitek

Source: slideshare.net

Description

Archiwalny numer specjalny gazety nieistniejącego już pierwszego polskiego prywatnego przewoźnika kolejowego. Obecnie właścicielem firmy jest Deutsche Bahn (DB), czyli niemieckie koleje.

Drodzy Czytelnicy BRUTTA! Kiedy w 1991 roku przybyłem do Kłokocina zapytać się w sprawie pracy, przywitał mnie uściskiem dłoni ówczesny Zastępca Dyrektora do spraw Technicznych – Kazimierz Musiolik. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że po kilkunastu latach przyjdzie mi po- nownie uścisnąć dłoń, tym razem w podziękowaniu za te wszystkie lata. No cóż, stało się. Prezes Kazimierz Musiolik żegna się z Firmą. Tym bar- dziej należą Mu się podziękowania, gdyż zostawia firmę w dobrej kondycji – odchodzi jako Prezes jednego z największych przedsiębiorstw transpor- towych w Polsce. Bieżące specjalne wydanie BRUTTA w całości poświęcone jest naszemu Prezesowi. Dziękujemy Ci Prezesie za te wszystkie spędzone razem lata! Na myśl przychodzą słowa wybitnego poety: Ciągle się mówi, że życie Jest krótkie, człowiek wszakże, Jeżeli je dobrze wykorzysta, może zdziałać wiele. J.W.Goethe Zapraszam do lektury. Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich Czytelników, którzy posiadają jakieś archiwalne zdjęcia lub dokumenty związane z firmą, o ich udostępnienie. Po wykorzystaniu będą one zwrócone właścicielom. Dostarczone materiały postaramy się wykorzystać w naszej gazecie. Zapraszamy do współpracy – tym bardziej, że historię naszej firmy tworzymy My sami. Waldemar Fit

31 października minie 25 lat jednej drużynie nazwijmy ją od chwili, gdy rozpocząłem FC Przewoźnik Narodowy. pracę w PTKiGK. Pamiętam Niezależnie od tego sama mój pierwszy dzień w tej fir- radość gry, lokalne sukcesy mie tak, jakby to było wczo- i awanse w hierarchii druży- raj i gdyby nie kalendarz ny dawały sporo satysfakcji. nieubłaganie zaświadczający o upływie czasu, gotów bym W 1993 roku postanowili- się spierać, że to nie mogło śmy stworzyć w pełni profe- być tak dawno. Wówczas nie sjonalny klub i powołaliśmy zmieniało się pracy jak ręka- PTKiGK S.A. Z czasem, obej- wiczek, ale pewnie nie myśla- mując fotel Prezesa PTKiGK łem, że z tą firmą zwiążę całą S.A. i Dyrektora Naczelnego swoją zawodową przyszłość, zostałem kapitanem tej dru- że będzie to drużyna, w której żyny i jej grającym trenerem. barwach rozegram wszystkie moje przyszłe mecze. Przez lata pracy stworzyliśmy znakomity zespół, należący Pozwólcie, że ten mój pry- do czołowych w kraju i liczący watny, zawodowy jubileusz się w międzynarodowych roz- potraktuję jako okazję, by po- grywkach. Nie wydawaliśmy dzielić się z Wami refleksjami kroci na transfery gwiazd, na temat drogi, jaką w tym nasz zespół opierał się zawsze czasie przeszliśmy. na wybijających się lokalnych zawodnikach i własnych wy- Skoro już padło słowo „dru- chowankach. Ta filozofia bu- żyna” będę trzymał się pił- dowy drużyny sprawdziła się, karskiej terminologii. Po- tworzyliśmy znakomicie rozu- sukcesy budzące poważanie drużynę. Zdecydowaliśmy się czątkowo byliśmy mocnym miejący się kolektyw, w któ- konkurentów. połączyć nasze siły z grupą lokalnym zespołem brylu- rym wybitne indywidualności Poziom rozgrywek jednak PCC – twardym, doświad- jącym w lokalnej lidze, ale grały zawsze dla drużyny. stale się podnosi, a i my nie czonym graczem, również nasze ambicje sięgały zawsze Rywale zazdrościli nam orga- zadowalamy się krajowymi czołowym klubem naszej ligi. wyżej, chcieliśmy grać o mi- nizacji gry i atmosfery w szat- sukcesami. Aby uczestniczyć Jestem pewien, że to dobry strzostwo kraju, ale takich ni, szanowali za grę fair. Stwo- w rozgrywkach na najwyż- wybór tak dla PTKiGK S.A., rozgrywek wówczas nie było, rzyliśmy własny, oryginalny szym szczeblu trzeba było jak i dla Was. W nowej dru- tytuł przyznawano z urzędu styl gry, który przyniósł nam zbudować jeszcze mocniejszą żynie będziecie mieć szanse jeszcze pełniej realizować swe ambicje i grać o najwyższe zawodowe trofea. Owszem, w nowym wielkim zespole za- ostrzy się rywalizacja o miej- sca w „pierwszym składzie”, ale jestem pewien, że dacie sobie radę. Nie obawiam się też o losy nowej drużyny – jest skazana na sukces. Grać w tej drużynie i prowa- dzić ją było prawdziwą przy- jemnością. To Wasza zasługa. Jestem wdzięczny losowi, że znalazłem się między Wami. Razem świętowaliśmy suk- cesy, wspólnie podnosiliśmy się po nielicznych niepowo- dzeniach. Zawsze mogłem być pewien, że stoi za mną cała drużyna i za to chciałem ser- decznie podziękować.

Inż. Kazimierz Musiolik Urodzony 8 sierpnia 1948 r. Ukończył Politechnikę Warszawską ze specjalnością organizacja i technika transportu. Od początku swojej działal- ności zawodowej związany z branżą transportową. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych związany z PKP, gdzie praco- wał jako dyżurny ruchu a następnie – starszy technolog w Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. W latach 1976–1982 porzuca branżę kolejową na rzecz samochodowej. Pracuje jako Kierownik Wydziału w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach. Od 1982 roku związany z kolejami górniczymi, najpierw w Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Przemysłu Węglowego, gdzie w latach 1990–1993 pełni funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych. Po prywatyzacji przedsiębiorstwa 14 grudnia 1993 roku zostaje Prezesem pierwszego w Polsce prywatnego przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Pod jego kierownictwem z początkiem obecnej dekady PTKiGK S.A. w Ryb- niku z firmy działającej na lokalnym rynku górniczym przekształca się w przewoźnika kolejowego realizującego zarówno przewozy ogólnopolskie jak i międzynarodowe. Jego największymi pasjami są obok kolejnictwa: piłka nożna, turystyka, narciarstwo. A ja? Cóż, jeszcze pewnie Bo z takim zespołem jak nasz długo będę żył w rytmie „PeTeK” jest się na zawsze. meczów, czując się troche Dlatego, stojąc już w drzwiach dziwnie, że już nie ja je roz- „szatni” z każdym z Was osob- grywam. Ale zapewne szyb- no żegnam się uściskiem dło- ko emocje gracza zastąpione ni. Niech ten tradycyjny gest zostaną emocjami kibica. będzie podziękowaniem za Niecierpliwie będę czekał na lata ciężkiej pracy, lojalność A teraz trudne dla mnie wyzna- sjonalnego. Cieszę się, że będzie kolejne mecze, śledził z uwa- i zaufanie. Bądźcie pewni, bo nie: w nowym sezonie zagracie Was prowadził przedstawiciel gą tabelę rozgrywek i cieszył daję słowo, że sercem będę za- już beze mnie. Nowe rozgrywki „petekowskiej szkoły futbolu”, się każdą udaną akcją. Będę wsze z Wami jako przysłowio- to ekscytujące wyzwanie i chcia- którego kariera od początku najbardziej zagorzałym fa- wy „dwunasty zawodnik”. łoby się je przyjąć, ale to zara- wiąże się z naszym zespołem. nem drużyny. Kazimierz Musiolik zem twarda batalia wymagająca walki na najwyższych obrotach przez 90 minut gry (plus ewen- tualne dogrywki). Zawsze anga- żowałem się w grę w ten sposób i inaczej nie potrafię, do tego zobowiązywała dodatkowo rola grającego trenera i kapitańska opaska. Mimo nie do końca za- leczonych kontuzji zawsze tak szybko, jak to możliwe wraca- łem na boisko, by kierować dru- żyną i walczyć razem z nią. Czu- ję jednak, że nękany urazami organizm nie pozwala na grę na poziomie, do którego przyzwy- czaiłem partnerów z drużyny i kibi-ców. Dlatego postanowi- łem zakończyć karierę zawodo- wą, a opaskę kapitana przekazać zawodnikowi młodego poko-le- nia Markowi Staszkowi, który jako Dyrektor Zarządzający świetnie sprawdzał się na pozy- cji „playmakera”. Kapitańska opaska jest symbo- licznym podsumowaniem jego drogi od utalentowanego junio- ra po wybitnego gracza profe-

Jaką pozycję wśród pry- okresie blokowania dostępu watnych firm kolejowych do ogólnokrajowej sieci, wraz zajmie Przedsiębiorstwo z powstaniem PKP Polskie Transportu Kolejowego Linie Kolejowe stosunkowo i Gospodarki Kamieniem szybko zapewniono równo- w Rybniku w roku 2007? prawny dostęp do niej wszyst- Bardzo trudno wyrokować, kim przewoźnikom. Po dru- jaki udział w rynkowym torcie gie, w momencie uwalniania będą mieli poszczególni prze- rynku działały w kraju silne, woźnicy. PTKiGK dobrze zarządzane koleje w Rybniku w 2006 r. wykona- przemysłowe, organizacyjnie ło pracę przewozową o warto- i technicznie przygotowane do ści ponad 825 mln tkm, osią- przewozów po całym kraju. gając przychody na poziomie prawie 250 mln zł. Od chwi- Czy sukcesy prywatnych li rozpoczęcia działalności przewoźników to jedno- zwiększamy obroty i udział cześnie porażka państwo- w rynku. Udział w rynku to wych kolei? Co należy do oczywiście istotny parametr, największych słabości Gru- ale dla nas istotniejsze jest to py PKP oraz PKP Cargo? by zrealizować własne plany. Niezręcznie mi wypowiadać Rynek w zeszłym roku zano- się w kwestii dotyczącej było tował wzrost i oczekujemy, nie było największego konku- że ta tendencja będzie trwała, renta PKP Cargo. Natomiast doczne jest to w sferze obsługi cje nie były już tak korzyst- a my kolejny raz zwiększymy jeśli chodzi o Grupę PKP, naj- bocznic kolejowych. Sukcesy ne w latach 1990–2005, poziom naszych przewozów większym jej problemem jest prywatnych firm są wynikiem przewozy samochodowe i przychodów. brak długofalowej strategii, wprowadzenia nowej jakości wzrosły aż 3-krotnie do 120 jaką stworzyć powinien jej w obsłudze klienta – bardzo in- mld tkm, a kolejowe skur- Czy wzrostowi rynku prze- właściciel, czyli państwo. dywidualnemu traktowaniu ich czyły się o 40 proc. do 50 wozów towarzyszy zwięk- potrzeb. To zasada, którą nasza mld tkm. Tory przegrywały szanie się liczby graczy? Czy sukcesy prywatnych firma stosuje od zawsze. więc z drogami. Czy ta ten- Około 10 najbardziej liczących przewoźników są dowo- dencja może się zmienić? się graczy stanowi o kształcie dem na rozwój outsour- Czy firmy przemysłowe Owszem, wszak kolej po latach polskiego rynku i nie sądzę cingu w dziedzinie trans- wiążą się z przewoźni- stagnacji wkroczyła na ścieżkę by to się radykalnie zmieniło. portu? kami długoterminowymi wzrostu. Ubiegły rok jest tego Możliwe jest jednak wejście PTKiGK zostało zbudowane dla umowami? dowodem, a 2007 będzie za- na nasz rynek nowych firm, obsługi na drodze outsourcingu To kwestia indywidualnych pre- pewne jeszcze lepszy. Trzeba szczególnie z obcym zaple- konkretnych klientów kopalń ferencji – część firm woli zagwa- jednak podkreślić, że postęp czem kapitałowym. ówczesnego Rybnicko-Ja- rantować sobie stabilne warun- dokonał się wyłącznie siłami strzębskiego Zjednoczenia Wę- ki działania w dłuższym czasie, przewoźników, praktycznie W ostatnich 3 latach pry- glowego. Kolej jest dziedziną czego rezultatem są umowy dłu- bez jakiegokolwiek wsparcia watni przewoźnicy w Pol- wymagającą specjalistycznych goterminowe. Inne natomiast instytucjonalnego, a zważy- sce powiększali udział w kompetencji, dlatego coraz bar- decydują się wybierać przewoź- wszy na stan infrastruktury rynku o 45 pkt. proc. rocz- dziej upowszechnia się przeko- nika osobno do każdego zadania i ceny za korzystanie z niej nie, osiągając w roku 2006 nanie, że wszelkie funkcje zwią- przewozowego. w warunkach wręcz wrogich r. 17 proc. i odbierając część branży. Zachowanie tego ko- klientów państwowej spół- rzystnego trendu wymaga jed- ce PKP Cargo. Dlaczego nak poczynienia kroków dla w Polsce prywatne spółki zapewnienia równych warun- zdoby-wają rynek szybciej, ków konkurencji dla wszyst- niż w Czechach i Niem- kich gałęzi transportu. czech, gdzie konkurencję Kolej służy przede wszystkim na tory zaczęto wpuszczać do przewozu ciężkich towa- kilka lat wcześniej? rów masowych (węgla, koksu, To pochodna wielu czynni- zane z transportem kolejowym Prywatne firmy kolejowe rud, surowców mineralnych, ków. Za najważniejsze uznał- powinno się powierzać właśnie rozwijają się w szybkim stali, wyrobów metalowych, bym dwa: po pierwsze, po specjalistom. Szczególnie wi- tempie. Ale ogólne tenden- ropy i jej produktów).

kie centra logistyczne i lokal- dziej znaczących przewo- ne terminale. zów tranzytowych ich niski udział w strukturze przewo- Czy boom w dziedzinie zów jest tego bezpośrednim centrów logistycznych skutkiem. jest dopiero przed nami? Czy taka struktura prze- leży raczej myśleć o przejęciu Czy kolej na nim sko-rzy- Jakość infrastruktury po- wozów może być opłacalna przez kolej jak największej sta, czy straci? zostawia wiele do życze- i czy pozwoli na rozwój? części przewozów wykonywa- Patrząc na skalę wiodących nia. A tymczasem opłata Wymienione towary i odpo- nych dotychczas transportem europejskich centrów logi- za dostęp do niej jest nie- wiadające im segmenty ryn- drogowym. Kolej może to stycznych wydaje się oczywi- mal najwyższa w Europie ku stanowią naturalną do- zrobić i jako konkurent, i jako ste, że jesteśmy dopiero na (drożej jest tylko na Sło- menę transportu kolejowego partner transportu samocho- początku drogi. Kolej zyska wacji). Z czego wynika tak i tak pewnie pozostanie. Fir- dowego właśnie w przewo- na tym, o ile budowane centra wysoka cena? my operujące w tych seg- zach intermodalnych. Zbu- będą uwzględniały ją jako me- Poziom opłat za korzysta- mentach mogą, co oczywiste, dowanie zrównoważonego dium transportowe. nie z infrastruktury wynika być efektywne. Jeżeli chodzi systemu transportu efektyw- wprost z poziomu budżeto- o potencjał rozwoju tych nego ekonomicznie przy moż- Jak ocenia Pan aktualną wego wsparcia jej zarząd- tradycyjnych segmentów, to liwie najniższych kosztach politykę transportową ców. Ponieważ w Polsce okazuje się, że jest on dość społecznych wymaga oczy- państwa? przyjęto unikatową w skali spory, wystarczy prześledzić wiście internalizacji kosztów Fundamentem zrównoważo- całego kontynentu zasadę, że sytuację na rynku kruszyw. zewnętrznych. Co do tego nie nego systemu transportowe- całość kosztów utrzymania Prawdą jest jednak, że naj- mam wątpliwości. go powinna być infrastruk- infrastruktury powinni po- większe możliwości rozwo- tura sieciowa o zbliżonych kryć przewoźnicy opłatami ju branży leżą w nowych Przenoszenie ruchu to- standardach we wszystkich za korzystanie z niej, mamy segmentach, mam na myśli warowego na tory to także gałęziach transportu i odpo- najwyższe w Europie stawki przede wszystkim przewozy rozwój kolejowego trans- wiednia infrastruktura ter- dostępu do torów. intermodalne. portu kontenerowego. minalowa. Zaniedbywanie Czy przewóz kontenerów sieci dróg żelaznych odbie- Jakie są najważniejsze Czego potrzebuje trans- jest bardziej opłacalny ra szansę rozwoju nie tylko patologie w dziedzinie port wielomodalny, by się niż towary masowe? kolejom, ale transportowi dostępu do sieci? rozwijać? To bardzo obiecujący seg- w ogóle. Warto zwrócić uwa- Nie jest idealnie, ale sieć jest Warunkiem jego rozwoju jest ment rynku. Nasza firma ma gę na fakt, że niska jakość dostępna dla wszystkich li- zwiększenie kompatybilności ambicje uczestniczyć w jego infrastruktury odbiera Pol- cencjonowanych przewoźni- poszczególnych gałęzi trans- rozwoju. sce szanse zdyskontowania ków. Do najważniejszych pro- portu, a to w naszych warun- Kontenery potrzebują in- położenia dla przejęcia bar- blemów zaliczyć należy: niską kach oznacza podniesienie frastruktury przeładunko- jakości sieci i zwiększenie wej. Dotychczas dominujące ilości terminali je łączących. w przeładunkach bocznice Oczywiście, w najlepiej po- mogą okazać się niewystar- jętym interesie przewoźni- czające. ków jest rozwój infrastruk- Myślę, że i w tej dziedzinie tury intermodalnej, zatem należy, wraz z jej rozwojem, naturalny powinien być ich oczekiwać kształtowania się udział w tego rodzaju inwe- systemu obejmującego wiel- stycjach. Warto jednak za- uważyć, że organizowanie dostaw wykracza poza wą- sko rozumiane kompetencje przewoźnika, stanowi raczej domenę spedytora, czy wręcz operatora logistycznego. Za- tem bardziej naturalnymi inwestorami w terminale wielomodalne wydają się być firmy z tego kręgu. Czy akcja „TIR-y na tory”, czyli przeniesienie cięża- rówek na wagony kolejo- we przynajmniej w ruchu tranzytowym, ma szanse powodzenia? Hasło „TIR-y na tory” jest nośne medialnie, ale nie na- leży traktować go wyłącznie dosłownie, choć odnosi się do określonej technologii prze- wozów intermodalnych. Na-

jakość sieci, wysokie koszty konkretne zamówienie, za- wój oraz wyższe marże Skąd brać kapitały na roz- korzystania z niej i wąskie tem czas oczekiwania na jego należy szukać tworząc po- wój? Czy polscy prywatni gardła (rejon Śląska, przejścia realizację jest bardzo długi. łączenia międzynarodo- przewoźnicy kolejowi szu- graniczne). Trudności poja- Pewnym sposobem wyjścia we organizowane przez kać będą ich na giełdzie, wiają się także przy dostępie z tej sytuacji jest kupowanie jedną firmę? czy też u prywatnych in- do terminali ładunkowych ob- używanego taboru i jego re- Przewozy międzynarodowe są westorów? sługiwanych przez PKP Cargo mont, bądź modernizacja, najbardziej obiecującym seg- Niewątpliwie opieranie pla- tzw. tory ogólnego użytku. lub wynajmowanie wagonów mentem, jeżeli chodzi o moż- nów rozwojowych jedynie z poolów taborowych. PTKiGK liwości rozwoju. o własne zasoby przestaje Pozostaje jeszcze problem jest w o tyle korzystnym poło- Dotychczas większość z nich, wystarczać. Każdy ze sposo- taboru. Czy przewoźnicy żeniu, że nasza spółka-córka z uwagi na bariery techniczne bów finansowania rozwoju prywatni mają dostatecz- PTK Tabkol produkuje wago- i formalne, organizowana jest zewnętrznym kapitałem ma ną jego bazę do obsługi ny i jest w stanie elastycznie w tradycyjny sposób, każdy swoje plusy i minusy, dlate- rosnącej liczby towarów? reagować na nasze potrzeby. z zaangażowanych w przewóz go trudno o sformułowanie Czy inwestują w tabor wykonuje go po sieci swego jakiejś generalnej zasady, to i czy takie inwestycje szyb- Póki co krajowi przewoź- kraju. Zmiana tego mode- sfera indywidualnych decyzji. ko się zwracają? nicy kolejowi, wyjątkiem lu niesie oczywiste korzyści Cykl inwestycyjny w naszej jest może CTL Logistic i należy się spodziewać upo- Wywiad ukazał się branży jest dość długi. Prak- oraz PCC Rail, działają wszechniania systemów prze- w numerze 7–8/2007 tycznie każdy producent tabo- wewnątrz naszych granic. wozów realizowanych przez miesięcznika ru uruchamia produkcję pod Czy szansy na dalszy roz- jednego przewoźnika. „Energia i Przemysł”

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Brutto-Netto-Rechner 2016: Was von Lohn und Gehalt übrig ...

Wie viel Netto bleibt vom Brutto? Wie viel Steuern und Sozialversicherungsbeiträge werden von Ihrem Gehalt abgezogen? Finden Sie es heraus mit dem Brutto ...
Read more

Agnieszka Wrzesien - Education - Docslide.pl

Identificación de experiencias y buenas prácticas en el ámbito escolar y familiar Agnieszka Wrzesien. ... Brutto Nr 03 Wrzesien 2007
Read more

Brutto Netto Rechner 2015 / 2016 online Lohnrechner

... was in Deutschland Netto vom Brutto übrig bleibt und was die Abgaben ... Deutlich wird die kontinuierliche Zunahme des Indexwertes von 2007 bis 2015.
Read more

Dykoteka wrzesien 2007 - YouTube

Film przedstawia połączone zdjecia z dyskoteki szkolnej wrzesnia 2007 w gimnazjum nr. 9 w Toruniu ... Dykoteka wrzesien 2007 ... 03 KST Unibax ...
Read more

DER SPIEGEL 13/2007 - Inhaltsverzeichnis

März 2007 Betr.: SPIEGEL-Buch; 3 ... Arbeitgeber gehen auf Müntefering zu" (Nr. 12/2007): 180 Rückspiegel - Zitate: ... Brutto-Netto-Rechner Uni-Tools ...
Read more

BGH, 14.03.2007 - VIII ZR 184/06 - dejure.org

... 14.03.2007 - VIII ZR 184/06; ... dass sich durch die anteilige Anrechnung einer vorgerichtlich entstandenen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 ...
Read more

BSG, 19.09.2007 - B 1 KR 1/07 R - dejure.org

... 19.09.2007 - B 1 KR 1/07 R: ... (Brutto-) Einnahmen in Geld ... (vgl BSG SozR 4-2500 § 62 Nr. 4 RdNr 19; ...
Read more

Burhoff online: RVG Entscheidungen: Terminsvertreter ...

Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 03. ... Grundgebühr Nr. 4100 W RVG 165,00 EUR ... Februar 2007 lediglich in Höhe von 1.177,92 EURO brutto ...
Read more

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND URKUNDE über die Erteilung des ...

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND URKUNDE über die Erteilung des Patents Nr. 10 2006 013 865 IPC F03D 1/00 (2006.01) Bezeichnung Zahnradabschmiermodul zur ...
Read more