Brochure projects Мoby2

50 %
50 %
Information about Brochure projects Мoby2

Published on March 14, 2016

Author: Moby2Ltd

Source: slideshare.net

1. Open World Публични институции и Европейски проекти

2. ©Moby2 Ltd. 2016 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 2 Европейски проект: Концепция за представяне на клъстер Творческо Габрово Проектът беше реализиран през 2015 година, като се създаде концепцията за представяне на Клъстер Творческо Габрово. Организира се един международен културен форум и се проведоха четири семинара за повишаване компетенциите на екипа в клъстера. Беше създаден бизнес план, както и се изготви мапинг на творческия сектор и културни индустрии, проведе се маркетингово проучване и анализ на потенциалните пазари на клъстера. В рамките на този проект бе създаден прототип на онлайн борса за изкуство, Гарбово www.dev.arttide.exchange Проект в помощ на кандидатурата на Габрово за европейска столица на културата - GabrovoLike.me, 2014 Създаване а Facebook кампания Gabrovolike.me, относно кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата. Създаване и обновление на сайт за община Видин, 2014 Моби2 е създател на официалната страница на Община Видин, като през 2014 година той беше обновен. Проектът е дело на екипа от експерти на Моби2 - http://vidin.bg/test/. Сайтът е оптимизиран за динамично извеждане на новини по категории. Това дава удобство на потребителя да се запознае с цялата богата информация във връзка с функциите и услугите на общината. Освен актуализирана информация за отделите в общинската администрация, сайтът предлага и информация относно бизнес и туристическите възможности на община Видин. С цел по-лесното информиране на потребителите, търсещи информация, екипът ни въведе показването на страниците в централен и визуално интуитивен слайдър. Европейски Проект: Комуникативни умения и работа с Клиенти (НОИ), 2014 Моби2 ЕООД стартира изпълнението на проект за провеждане на обучения на тема “Комуникативни умения за работа с клиенти”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски Съюз чрез Европейския социален фонд. Участниците бяха представители на Териториалните Поделения на Националния Осигурителен Институт, като общия им брой бе 282 души, от 28 града на територията на цялата страна. Още за проекта, ще откриете тук.

3. ©Moby2 Ltd. 2016 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 3 Европейски проект: Подобряване на условията на труд в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД, 2014 Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на дейностите по договора бе принос към намаляването на трудовите злополуки в областите „Човешки ресурси и психология”, „Електроинженерство”, „Трудова медицина“, „Химия“ и „Индустриален мениджмънт и стопанско управление“. Още за проекта, ще откриете тук. Европейски проект: Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч, 2014 Проектът и продуктите изготвени в него носят слогънът “Неоткритата тайна на Западна Стара планина“. Един от основните акценти в проекта беше изработването на осем туристически пакета. В зависимост от пакета, в рамките на два или три дни, туристите ще имат възможността да се запознаят и насладят на забележителности сред над 40 туристически обекта на територията на трите Общини:(http://western-balkan-mountains.info). Бе изготвен 90 минутен филм, дублиран на български и английски език, със субтитри на седем езика. Също така бе създадена Youtube кампания за проекта - Western Balkan Mountains Бе изработването на уеб приложение, което да послужи на туристите да се запознаят предварително с обектите, които могат да посетят на български и английски език. В рамките на приложението всеки може да достъпи до информация за избран от него обект, като прочете повече за него, разгледа галерия и видео. Част от рекламната кампания беше създаването на Facebook кампания - Неоткритата тайна на Западна Стара планина Вършец Берковица Годеч. Европейски проект: Лидерски умения (Общинска администрация Вършец), 2013 През 2013 година, Моби2 ЕООД беше изпълнител по обществена поръчка на проект „Общинска администрация Вършец - компетентна и ефективна”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът включваше осъществяването на три от обособените позиции за изпълнение по организиране и провеждане на обучения. Основни теми в програмата бяха свързани с Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции, Техники за подобряване на представянето на другите и самите нас, Техники за благоприятна съвместна работа. Ролята на лидера за достигане на високи резултати в организацията – лидерски стилове и организационен климат, Мотивация и теории за мотивиране и много други. Още за проекта, ще откриете тук.

4. ©Moby2 Ltd. 2016 Конкретните параметри, които са цитирани в предложението могат да бъдат променяни. Валидни са последните варианти, публикувани в www.moby2.com 4 Европейски проекти: Стратегическо планиране (Общинска администрация Вършец), 2013 Моби2 ЕООД беше изпълнител по обществена поръчка на проект „Общинска администрация Вършец - компетентна и ефективна”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът включваше осъществяването на три от обособените позиции за изпълнение по организиране и провеждане на обучения. Основни теми в програмата бяха свързани с Управлението на организацията като процес, Въведение и общо представяне на процеса на стратегическо планиране, Стратегически решения в организацията, Реализация на стратегията и контрол, Дискусия и мозъчна атака за приоритетите и стратегическите цели на развитието на Общината в рамките на нови период на планиране и други. Още за проекта, ще откриете тук. Европейски проект: Работа с граждани от уязвимите групи (Общинска администрация Вършец), 2013 През 2013 година, Моби2 ЕООД беше изпълнител по обществена поръчка на проект „Общинска администрация Вършец - компетентна и ефективна”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът включваше осъществяването на три от обособените позиции за изпълнение по организиране и провеждане на обучения. Основни теми в програмата бяха свързани с Младите хора в риск, Специфични особености на гражданите от малцинствен произход, Превенция и интервенция сред рисковите групи, Комуникация - базисни понятия и ключови закономерности, Особености на комуникацията с рисковите групи, Умения за решаване на конфликти, Действия в критични ситуации и други. Още за проекта, ще откриете тук. Провеждане на 3 обучения и 2 диагностики на Общинска Администрация гр. Вършец, 2008, 2011, 2013 Проведени обучения за общинска администрация и общински съвет на гр. Вършец. В рамките на обучението бяха разгледани важни теми, водещи до по-ефективно управление в публичните институции - управление на времето, приоритизиране на задачите, мениджърски умения за възлагане, делегиране и умения за ефективно провеждане на заседания. Още за проекта, ще откриете тук. Консултиране на организационната схема и диагностика на човешките ресурси на общината - 60 души кандидати и работещи на управленски и административни длъжности. Анализ на съществуващата организационна схема, пакет от познавателни личностни тестове, анкетен метод, индивидуално интервю с всички участници и изготвяне на индивидуални личностни профили. Още за проекта, ще откриете тук.

5. За контакт: Моби2 ЕООД, жк. Иван Вазов, ул. Бурел 66-68, София 1408 Телефони: +359 2 4912353, +359 2 4912354 +359 2 4912355; Факс: +359 2 4913322; Имейл: office@moby2.com Сайт: www.moby2.com За информация и договаряне, моля, свържете се с нас на посочените координати.

Add a comment