Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam

50 %
50 %
Information about Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam

Published on November 24, 2008

Author: fritsp

Source: slideshare.net

Description

Interview met de programmanager van Breedbandnetwerk Ondeiwijs Amsterdam. Een project waar 300 Amsterdamse scholen de handen ineen hebben geslagen.

Nieuwsbrief Nummer 2, maart 2007 In deze nieuwsbrief: Zoeken naar het beste aanbod Pagina  • Interview met De projectgroep BOA (Breedbandnetwerk Onderwijs Hebben veel scholen een Pieter Roovers Amsterdam) is de afgelopen maanden onder andere druk intentieverklaring gegeven? bezig geweest met het verkrijgen van intentieverklaringen Van de 320 scholen hebben wij via de besturen voor 313 scholen een Pagina 3 • Interview met van de scholen en het voorbereiden van een Europese intentieverklaring gekregen. Als projectteam mogen wij daar trots op Jan Hus aanbesteding. Expanding Visions, een managementadvies­ zijn! En dat is nog buiten de verklaringen van de openbare bibliotheken bureau op het raakvlak van organisatie en informatietech­ (28 vestigingen!) en theater Carré. >> Pagina 4 • BOA Excursies en nologie, verzorgt voor BOA de technische­ en aanbestedings­ Demonstratiesessies expertise en het projectmanagement. Een interview met • Tijdpad Pieter Roovers, projectleider BOA van Expanding Visions. • Bij wie moet ik zijn? Hoe loopt het project? We zijn begonnen met de scholen uit te leggen wat de bedoeling is van de Europese aanbesteding en verder wilden we van alle scholen een intentieverklaring krijgen dat ze mee willen doen met het breedbandproject. Omdat we niet genoeg tijd hebben om alle scholen individueel te benaderen hebben we ervoor gekozen om de grotere Colofon schoolbesturen voor te lichten via al bestaande samenwerkings­ verbanden. Voor het VO (Voortgezet Onderwijs) hebben we onder Teksten andere gesproken met het OSVO en voor het PO (Primair Onder­ Annabel Heijen, Jan Hus, Bart Lauret, wijs) met het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg). Daarna hebben wij Paulette Mostart en Pieter Roovers een aantal besturen een korte toelichting gegeven op de intentie­ verklaring en de handtekeningen opgehaald. Tijdens de toelichtingen Vormgeving & Realisatie bleek een grote interesse uit het onderwijsveld voor snelle, betrouw­ Bakker Creatie, Badhoevedorp bare en toch betaalbare verbindingen. 

Nog moeilijkheden ondervonden? over eerder gerealiseerde projecten kunt u vinden op onze website Hoe zit het met de aanbiedingen Een probleem was het gebrek aan tijd en het grote aantal scholen in http://www.ev.nl. van gratis internet? Amsterdam. Het was voor ons onmogelijk om in korte tijd, alle school­ Het gratis KPN aanbod betreft relatief trage verbindingen die meer ge­ besturen persoonlijk te benaderen om uit te leggen wat de bedoeling Zijn er vastgestelde regels voor schikt zijn voor de consument. De bandbreedtes die we in het project was van de aanbesteding en de intentieverklaring. Telefonisch lijken we zo’n procedure? BOA vragen zijn er op gericht om niet alleen nu, maar ook straks aan daar toch nog redelijk in geslaagd, maar een paar kleinere besturen Ja zeker! We zijn bezig met een Europese aanbesteding waarin vrijwel de eisen en wensen van de scholen te kunnen voldoen. hebben we ook niet via de telefoon of email weten te bereiken. En alle Amsterdamse scholen betrokken zijn als aanbestedende diensten. Zolang scholen het aanbod voor gratis internet niet hoeven te verlen­ omdat we iedereen wilden bereiken is dat jammer. Dat betekent dat de scholen en schoolbesturen zich aan de vastgestel­ gen adviseren wij om dat nog niet te doen. In mei 2007 is bekend welk de regels moeten houden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om aanbod er ligt voor de scholen. Dan is het ook veel gemakkelijker om Hoe staat het met de aanbesteding? informatie geven aan een bepaalde leverancier, zodat die een voordeel te besluiten wat te doen. Er is de afgelopen maanden door de projectgroep BOA hard gewerkt heeft ten opzichte van een andere leverancier. Als een leverancier vra­ Zolang de scholen geen verplichtingen aangaan, kunnen ze natuurlijk • aan het maken van de stukken voor de Europese aanbesteding. We gen gaat stellen kunnen de scholen en schoolbesturen zo iemand het altijd ingaan op een gratis aanbod. Maar let dan wel op zaken als bij­ zijn daar nu mee klaar en dat betekent dat de Europese aanbesteding beste adviseren om contact op te nemen met het Infopunt BOA. voorbeeld het afnemen van extra (betaalde) activiteiten. binnenkort wordt gepubliceerd. Wat moet er gebeuren ‘in de straat’, tegen de Pieter Roovers, projectleider BOA, 06 5252 0209, Hoe werkt een Europese aanbesteding? tijd dat begonnen gaat worden met de aanleg? email: pieter.roovers@ev.nl Franc Vermij, procesmanager Europese Aanbesteding BOA, Bij een Europese aanbesteding vraagt een aanbestedende dienst aan Dat hangt erg af van wie de aanbesteding wint! In Amsterdam ligt al 06 5578 4479, email: franc.vermij@ev.nl de markt om producten en/of diensten aan te bieden. Op basis van een grote hoeveelheid glasvezel in de grond. Voor sommige aanbieders Beiden zijn ook per post te bereiken bij: Expanding Visions B.V. vooraf vastgestelde eisen en wensen stelt de aanbestedende dienst betekent dit dat de grond alleen open zal moeten om de individuele Postbus 747 de meest geschikte partijen en de beste aanbieding vast. Dat gaat via schoollocaties aan te sluiten op de al aanwezige gemeenschappelijk te 3740 AS Baarn vaste regels en procedures. In dit geval gaan wij uit van een zoge­ gebruiken glasvezelring. Andere aanbieders zullen ook (delen van) de naamde openbare procedure. Hierbij kan de markt direct na de pu­ gemeenschappelijke glasvezelring aan moeten leggen. Bij de scholen blicatie alle documenten van de offerteaanvraag opvragen. Potentiële wordt een doosje geplaatst dat de scholen op hun (Ethernet) netwerk Waarom breedband voor het aanbieders hoeven zich dan niet eerst te kwalificeren om de offer­ aan kunnen sluiten. Bij de beoordeling van de offertes, speelt ook de Amsterdamse onderwijs teaanvraag te ontvangen. Dat betekent natuurlijk niet dat aanbieders planning van de aanbieders een rol. Scholen krijgen door de aanleg van het Amsterdamse onder- niet aan eisen hoeven te voldoen. Tegelijk met het uitbrengen van wijsnetwerk supersnelle verbindingen. Bovendien ontstaat er de offerte moeten ze ook de gevraagde informatie over hun bedrijf Wat kunnen de scholen qua een netwerk tussen de scholen onderling. De aansluiting zorgt geven. Alle offertes moeten vóór een vastgestelde datum binnen zijn kosten verwachten? zo voor een verbetering van de kwaliteit van de informatie- en en iedereen ontvangt dezelfde informatie. Als de offertes binnen zijn Wat betreft de kosten zullen we moeten wachten op de aanbieders. In communicatietechnologie (ICT) in het Amsterdamse onder- worden de aanbiedingen beoordeeld volgens de vooraf vastgestelde eerdere projecten zien we prijzen die, afhankelijk van de gestelde eisen wijs. Scholen kunnen onderwijs in digitale vorm aanbieden, eisen en wensen. De beste aanbieding wordt voorgelegd aan de en de omvang van het project, liggen tussen de 200 en 500 euro per maar ook de digitale administratie van scholen wordt efficiën- schoolbesturen met de vraag of zij hiervan gebruik willen maken. Bij maand. Gezien de omvang van het netwerk en de interessante markt voor ter. Daarnaast kunnen de scholen kosten besparen door organi- voldoende interesse krijgt de inschrijver met de beste aanbieding het aanbieders verwachten wij zeer scherpe prijzen. En dat voor veel snellere satie van het telefoonverkeer via het netwerk, centraal beheer contract. Meer informatie over Europees aanbesteden en informatie verbindingen dan nu door KPN aan de scholen worden aangeboden. en door centraal hardware, applicaties en licenties in te kopen. 2

Onderwijsvernieuwing door breedband leermiddelen zoals de zogenaamde digitale schoolborden. Met breed­ wat de argumenten zijn en hoe je die kunt weerleggen of verhelderen. band kan het onderwijs beter gebruik maken van de mogelijkheden die Ik wil liever oplossingen aandragen. Als er vragen zijn zullen we er als de moderne ICT­technologie biedt en zorgen voor echte inhoudelijke stuurgroep hard aan werken om die goed te beantwoorden. vernieuwing. Is BOA al een Amsterdams project? Wat vinden Amsterdamse schoolbesturen Het is bijna on­Amsterdams dat haast iedereen de intentieverklaring van het breedbandproject? heeft ondertekend. Kritiek hebben is heel Amsterdams, maar áls er ja De Amsterdamse schoolbesturen zien de ontwikkeling van ICT en de wordt gezegd, dan gaat men er ook voor. Ik heb het gevoel dat we nog aansluiting op een breedbandig netwerk als belangrijke voorwaarden niet zover zijn dat BOA al Amsterdams is, maar Amsterdam kennende voor een up­to­date, uitdagend onderwijsaanbod. Breedband biedt zal het dat zeker worden. Ik verwacht een enerverende periode op bijvoorbeeld mogelijkheden om te differentiëren binnen het onder­ het moment dat we gaan praten over de praktische uitvoering. Wat wijsproces. Dat is nodig omdat de verschillen tussen kinderen groter gaan we doen: een netwerk huren, het in eigen beheer nemen, gaan we worden. Steeds meer leerlingen van verschillend niveau blijven samen werken met langlopende contracten enz. Dat vergt altijd veel praten en Jan Hus is lid van stuurgroep BOA (Breedbandnetwerk op de basisschool. Om daarbij toch een goed onderwijsaanbod te kun­ uitleggen en dus veel tijd. Dat is ook Amsterdams. Onderwijs Amsterdam), die de voorbereidingen verzorgt nen bieden zijn ICT en breedband belangrijke hulpmiddelen. voor de aanleg van een supersnel netwerk op alle Amster­ Hoe kunnen de scholen het beste uit het damse scholen. Daarnaast is hij ambtelijk secretaris van het Was het moeilijk om draagvlak te creëren nieuwe supersnelle netwerk halen? Breed Bestuurlijk Overleg, het overleg van alle schoolbestu­ voor het BOA-project? Organisaties zoals STAMPEI, QLICT en andere aanbieders kunnen de ren primair onderwijs in Amsterdam. Hierin ondersteunt hij Eigenlijk was er niet veel voor nodig om ‘de handen op elkaar te krijgen’ scholen helpen met de inhoudelijke implementatie van breedband en de vertegenwoordiging vanuit het PO (Primair Onderwijs). voor de intentieverklaring. Het wordt pas spannend als het echt om de verbinding met de onderwijsinhoud. Ze moeten samen met scholen het afnemen van een breedbandig netwerk gaat en duidelijk wordt wat zoeken naar de beste manier om alle mogelijkheden van breedband Wat zijn de voordelen van breedband voor de kosten zijn en hoe alles geregeld moet worden. optimaal te benutten. Dat kan klein beginnen en een grote vlucht het Amsterdamse onderwijs? Of de scholen al dan niet meegaan, zal denk ik vooral afhangen van de nemen. Ik denk dat de scholen zeker behoefte zullen hebben aan Met breedband kan het onderwijs beter inspelen op de sterk veran­ financiële mogelijkheden. ondersteuning en dat ze er hun voordeel mee kunnen doen. • derde leeromgeving van kinderen en jongeren. De jeugd is meer en meer gericht op beelden en wil snel informatie tot zich kunnen nemen. Wat zijn de knelpunten? Jan Hus Ze groeien op met onbegrensde mogelijkheden en kunnen de wereld Er zijn in zo’n proces altijd zaken die vertragend werken, maar ik denk via de computer ontsluiten. Daarnaast is er nog de opmars van digitale niet zo gauw in knelpunten. Belangrijker is het om duidelijk te krijgen 3

BOA Excursies BOA Excursies Poster Voortgezet Onderwijs Posters In Nederland wordt al een flink aantal Beeld en Geluid Hilversum Woensdag 7 maart 13.30 – 18.00 Voor de voorjaarsvakantie hebben projecten uitgevoerd die gebruik maken van Excursie 2 (nog nader te bepalen) Woensdag 28 maart 13.30 – 18.00 alle Amsterdamse scholen deze pos­ glasvezeltechniek. Het project BOA biedt het Excursie 3 (nog nader te bepalen) Woensdag 11 april 13.30 – 18.00 ters gekregen om op te hangen in de Amsterdamse onderwijsveld de gelegen­ Excursie 4 (nog nader te bepalen) Woensdag 23 mei 13.30 – 18.00 ! g school. Nu de Europese aanbesteding net in uw heid om kennis te maken met een aantal Excursie 5 (nog nader te bepalen) Woensdag 13 juni 13.30 – 18.00 nie r officieel van start gegaan is, zijn we nte ver toepassingen van supersnelle verbindingen. Alle excursies zijn gratis toegankelijk voor het Amsterdamse basis­ oor el i weer een stap dichter bij de aanleg ev Gedacht moet worden aan het versturen onderwijs. Alle bussen voor de geplande excursies vertrekken om mt rs n rui ol van een supersnel netwerk voor ho ent van beeld en geluid via supersnel internet 13.30 vanaf het STAMPEI kantoor, Postjesweg 175, Amsterdam. supe sc etek het Amsterdamse onderwijs. Het is e nd zoals bijvoorbeeld te ervaren is op de Media js b ne jken bin t op erri belangrijk om ons nu te gaan richten De d e r w i nv ge imedia el d r Experience bij Beeld en Geluid te Hilversum. BOA Demonstratiesessies rin ult eh ee wer en s e o n ga a va m er e t ee nb op een optimale benutting van alle er m i 1.Monstermedia en Cinekidstudio (1e) Dinsdag 20 maart 16.00 – 19.00 trat ss i r d a m Le icatie, adminis ho voordelen die een dergelijk netwerk ol n mu ste h ank elijk werk ng Hiernaast treft u een planning van de ver­ 2. Monstermedia en Cinekidstudio (2e) Woensdag 21 maart 14.00 – 17.00 m c m co sonaf en es A pa t e or laat biedt voor het onderwijs en de school­ z h e e to n vo P ructuur schillende excursies. Over de inhoud van de 3. Nog te bepalen Woensdag 18 april 14.00 – 17.00 On an in v d atie rdel d b educ Voo aste i e nf ra st Infopunt BO A ) 637 1642 Telefoon (020 rdam.nl organisatie. Deze posters brengen ree v www. boa-amste rest van de geplande excursies informeren 4. Nog te bepalen Donderdag 19 april 16.00 – 19.00 B u we oekomst Nie T 15:04:52 14-02-2007 BOA alvast een beetje in de school. wij u binnenkort nader. 5. Nog te bepalen Maandag 21 mei 16.00 – 19.00 5070055_Pos ter_v6.indd 2 Dus hang ze vooral op! 6. Nog te bepalen Dinsdag 22 mei 16.00 – 19.00 ! et i n g BOA Demonstratiesessies rnrnieuw 7. Nog te bepalen Woensdag 20 juni 14.00 – 17.00 te e Bij wie moet ik zijn? In een aantal bijeenkomsten demonstreren 8. Nog te bepalen Donderdag 21 juni 16.00 – 19.00 l in voor v e m te Mocht u meer informatie wensen rs n wij graag specifieke onderwijsinhoudelijke 9. Nog te bepalen datum na de zomervakantie ui tr ol over een supersnel netwerk voor het e ho en up praktijkbeelden, welke optimaal tot hun 10. Nog te bepalen datum na de zomervakantie sc tek de be Amsterdamse onderwijs of over het s en nn js op recht komen als er gebruik gemaakt wordt bi at o wi d el verrijke n er er project BOA, dan kunt u terecht op ga s e gen nd van supersnel Internet. Aan de hand van Voor meer informatie over zowel de excursies als de demonstratie­ w rin ultimedia l m D rerv et m a oo e da n er www.boa­amsterdam.nl. Le e m ehe sc h er nb inspirerende voorbeelden laten we zien sessies, verwijzen wij u graag naar onze website, www.boa­amsterdam.nl. s t inge catie, administratie e A m ss m u ni wat de verschillende mogelijkheden en Onzeban nh e t epa to d i ieve en vo Plaa or com nafhankeli tso jk w erk en U kunt ook een voorlichtingsmap t B r e e d educa orde l ructuur Vo infrast aanvragen via telefoonnummer we e karakteristieken zijn van echte breedband Om u in te schrijven voor één of meerdere excursies en/of demon­ Nieu Toekom stvast Infopunt BO A Telefoon (0 5070055_Pos ter_v6.indd 1 20 www.boa-am ) 637 1642 sterdam.nl 020 637642. Mailen kan naar netwerken en hoe deze in de klas ingezet stratiesessie, kunt u ook terecht op www.boa­amsterdam.nl. Bellen kan 14-02-2007 14:33:03 info@boa­amsterdam.nl. kunnen worden. ook, met het BOA Infopunt op telefoonnummer 020 637 1642. Poster Primair Onderwijs Tijdpad De ambitie van het BOA­project is om eind 2007 de participerende instellingen te hebben aangesloten op een het nieuwe breed­ bandnetwerk. Het vraagbundelingsproces is eind 2006 afgerond. Het aanbestedingsproces loopt t/m ca. april 2007 en de fysieke Postbus 9215 - 1006 AE Amsterdam Telefoon: (020) 6371642 aanleg van het netwerk vindt plaats in de periode mei t/m december 2007. Email: info @boa-amsterdam.nl Internet: www.boa-amsterdam.nl 4

Add a comment

Related pages

Home - Boa

Coöperatieve vereniging BOA. Eind 2007 is de Coöperatieve Vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA) opgericht. Elke onderwijs- of ...
Read more

Breedband netwerk Onderwijs Amsterdam - YouTube

Informatiefilm over Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam, meer info www.boa-amsterdam.nl of www.ev.nl/boa
Read more

Ondertekening BOA Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam ...

Tijdens de conferentie Jong Amsterdam op 4 oktober 2007 ondertekenden gemeente, schoolbesturen en de leveranciers KPN en Imtech het contract ...
Read more

Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam - Documents

Interview met de programmanager van Breedbandnetwerk Ondeiwijs Amsterdam. Een project waar 300 Amsterdamse scholen de handen ineen hebben geslagen.
Read more

Saranna Maureau | LinkedIn

Projectleider Glas in de Klas, projectleider Gigajam voor BOA Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeentelijke dienst ...
Read more

coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs ...

Alle informatie over coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam U.A. uit De Bilt. Utrechtseweg 331 3731GA De Bilt
Read more

coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs ...

coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam U.A. in Amsterdam. Telefoonnummer en adres van coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk ...
Read more

Cooperatieve vereniging breedbandnetwerk onderwijs ...

Wilt u alles weten over COOPERATIEVE VERENIGING BREEDBANDNETWERK ONDERWIJS AMSTERDAM UA, KvK nummer 34285708? Via OpenCompanies vindt u informatie over elk ...
Read more

COÖPERATIEVE VERENIGING BREEDBANDNETWERK ONDERWIJS ...

★ coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam ★ Postjesweg 175-2hg, Amsterdam, Noord-Holland, 0031 206371642 ★ coöperatieve ...
Read more