Breakfast@Bright - Productgarantie en productaansprakelijkheid

100 %
0 %
Information about Breakfast@Bright - Productgarantie en productaansprakelijkheid
Business & Mgmt

Published on February 4, 2014

Author: BrightAdvocaten

Source: slideshare.net

Description

In navolging van een Europese richtlijn van 1999 geniet de consument in België, sinds 2005, van een specifieke garantiebescherming bij de aankoop van consumptiegoederen. Deze regeling is duidelijk een stuk soepeler dan de gemeenrechtelijke regeling inzake vrijwaring voor verborgen gebreken, maar is anderzijds aan strikte voorwaarden gebonden. Hoe 'strikt' worden deze voorwaarden in de praktijk evenwel toegepast? Mr. Dirk Clarysse bekijkt het met u.

Daarnaast gaan zij ook in op de positie van tussenpersonen in het verkoopproces, en meer bepaald in welke mate zij onder de wettelijke garantieregeling aangesproken kunnen worden. Een verkoopproces is immers veelal een opeenvolging van transacties van fabrikant, over één of meerdere tussenpersonen, om finaal bij de eindgebruiker terecht te komen. Kan deze laatste zich ertoe beperken enkel 'zijn' verkoper aan te spreken? En welke zijn diens verhaalmogelijkheden?

In een derde onderdeel wordt tot slot stilgestaan bij een andere specifieke regeling inzake de verkoop van roerende goederen, nl. de Wet Productaansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor schade aan goederen of personen, veroorzaakt door een gebrekkig product? En wat als de goederen geïmporteerd worden uit bijvoorbeeld een ver oosters land. Dient de consument dan daar zijn gelijk te gaan zoeken? Ook deze en andere vragen worden voor u beantwoord.

Productgarantie en productaansprakelijkheid Dirk Clarysse Bright Advocaten

Overzicht  inleiding  productgarantie  productaansprakelijkheid  vragen

inleiding

Inleiding  voor wat kan een consument “klagen”?  wie kan hij daarvoor aanspreken?  in geval van non-conformiteit / gebrek  wettelijke - contractuele garantie  wat voor niet-consument?  statuut van de tussenpersoon  in geval van schade?  schade aan andere goederen  schade aan personen

wettelijk kader wettelijke garantie contractuele garantie buiten de wettelijke garantie productgarantie

Wettelijk kader  wettelijk kader  Europese richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van, en de garanties voor consumptiegoederen  Belgische wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (ingelast in de artn. 1649bis - 1649octies B.W.)  ruimere regeling verplichtingen verkoper: artn. 1602 - 1649 B.W. Specifiek i.v.m. gebreken in de verkochte zaak: artn. 1641 - 1649 B.W. (gemeenrechtelijke regeling)

Wettelijke garantie  toepassingsgebied (art. 1649bis, 1 B.W.):  de verkoop van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument  garantie voor goederen die niet overeenstemmen met de beschrijving door de verkoper en/of de producent in het garantiebewijs of in reclame

Wettelijke garantie  definiëring:  consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroeps- of commerciële activiteit  let op: gemengde aankoop - accessorium sequitur principale (Antwerpen, 30 juni 2009; Kh. Hasselt, 21.11.2007)  verkoper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroeps- of commerciële activiteit  consumptiegoederen: alle roerende lichamelijke zaken  ook tweedehandsgoederen  uitz. gerechtelijke verkoop of beslag, water en gas die niet marktklaar zijn, elektriciteit  producent: fabrikant, importeur in de EG en iedereen die zich als producent voordoet (naam, logo, onderscheidend teken, edm.)

Wettelijke garantie  garantie voor: (art. 1649ter. B.W.)     conformiteit met beschrijving en/of monster of model geschiktheid voor gewenst gebruik (meegedeeld en aanvaard) geschiktheid voor gebruik waartoe de goederen gewoonlijk dienen kwaliteit die voor het soort goederen gebruikelijk is, en die de consument ervan mag verwachten (let op met reclame!) -> nuanceringen!  niet:  als consument gebrek kende of behoorde te kennen  gevolg van materiaal geleverd door consument  gevolg van installatie die niet tot de verkoop behoorde (let op met montagehandleidingen - cfr. IKEA)  onnaspeurbaar gebrek? Cass. 21/01/2010 (C.08.0482.N)

Wettelijke garantie  garantietermijn (art. 1649quater B.W.)  2 jaar vanaf de levering  uitz. mogelijk voor tweedehands - minimum 1 jaar  opschorting  herstel of vervanging (geen nieuwe termijn - Gent, 29.06.2011)  onderhandelingen minnelijke regeling  meldingstermijn  vanuit de wet niet  eventueel contractueel, maar niet korter dan 2 maanden  verjaringstermijn (art. 1649quater, 3 B.W.)  1 jaar na datum vaststelling  zonder afbreuk aan termijn van 2 jaar

Wettelijke garantie  bewijslast?  principe: consument (Gent, 27.05.2009)  twee zaken  non-conformiteit ex art. 1649ter B.W. (1)  bestaan op ogenblik van levering (2)  ≤ 6 maanden: nuancering op (2)  vermoeden van bestaan op ogenblik van levering (art. 1649quater, 4 B.W.) = omkering bewijslast: verkoper moet tegendeel bewijzen  uitz. vermoeden onverenigbaar met de aard v/h goed of de aard v/h gebrek aan overeenstemming

Wettelijke garantie  recht(en) consument  herstel of vervanging    kosteloos binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast  afh. van aard van de goederen en het gebruik waarvoor ze zijn bestemd uitz. onmogelijk of buiten verhouding  buiten verhouding indien kosten voor verkoper buiten proportie in vergelijking met andere vormen van genoegdoening  passende prijsvermindering  rekening houdend met bvb. vetusteit  ontbinding   uitz. gebrek van geringe betekenis uitz. schade verergerd door consument  schadevergoeding

Contractuele garantie  beperken?  vb. duur beperken, voorwaarden verstrengen, formaliteiten uitbreiden of verstrengen, edm.  kan niet! Wettelijke regeling = minimum t.a.v. consumenten  contractuele bedingen < gebrek aan verkoper ter kennis is gebracht en die rechten van de consument uitsluiten of beperken zijn nietig  zowel rechtstreeks als onrechtstreeks

Contractuele garantie  uitbreiden?  kan wel, eventueel mits betaling  voorwaarden  opgesteld duidelijk en in begrijpelijke taal  duidelijke omschrijving inhoud van de garantie (wat valt er onder?)  vermelding van de elementen nodig om zich er op te kunnen beroepen (duur, toepassingsgebied, naam en adres van garantieverstrekker, …)  moet op vraag van de koper op duurzame drager bezorgd worden  steeds verwijzing naar wettelijke (minimum) regeling B.W.) (art. 1649 septies, 2

Buiten de wettelijke garantie  wat?  na de minimum termijn - zonder contractuele verlenging  niet-consumenten  algemene regeling (art. 1649quater, 5 B.W.)  artn. 1604 B.W. en 1614 B.W.: voorwaarden levering  artn. 1641 B.W. ev.: vrijwaring verborgen gebreken  verkoper aansprakelijk voor gebreken die:  ofwel de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe men ze heeft bestemd  ofwel dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken had gekend, de zaak niet of slechts tegen een mindere prijs zou hebben gekocht

Buiten de wettelijke garantie  niet:  zichtbare gebreken (art. 1642 B.W.)  verborgen gebreken waarvoor men zich exonereert (art. 1643 B.W.) <-> wettelijke garantieregeling  sanctie (artn. 1644-1645 B.W.)  terugnemen product + teruggave prijs  prijsvermindering  gekend door verkoper: teruggave prijs + schadevergoeding  vervaltermijn rechtsvordering (art. 1648 B.W.)  korte termijn - aard van de gebreken - gebruiken

diverse statuten garantieverplichting quid tussenpersonen?

Diverse statuten  tussenpersonen in de verkoop:          handelsvertegenwoordiger handelsagent distributeur franchisenemer makelaar commissionair gemengde overeenkomsten sui generis overeenkomsten …

Diverse statuten  onderscheidingscriteria:  kwalificatie overeenkomst?  gezag  in welke mate wordt de tussenpersoon aangestuurd, krijgt hij/zij instructies?  in welke mate dient hij/zij verantwoording af te leggen voor zijn tijdsindeling, voor zijn handelen, etc.?  risico  rechtstreeks (economisch) risico  wie zet de prijs? kan de tussenpersoon de prijs onderhandelen?  wie investeert in voorraden? wie draagt het verlies op de voorraden?

Diverse statuten  handelsvertegenwoordiger       bediende cliënteel opsporen en bezoeken onderhandelen en ev. sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van werkgever risico t.l.v. werkgever (uitz. delcredere) reglementering:  Arbeidsovereenkomstenwet  als enkel op vaste locatie?  Arbh. Brussel, 19.10.2010, 20.04.2010: niet als hoofdzakelijk in de toonzaal (ook Arbrb. Verviers, 06.12.2000)  Arbrb. Hasselt, 11.06.2001: wel als dit de meest gangbare verkoopwijze is

Diverse statuten  handelsagent       zelfstandig statuut permanente band (niet noodz. exclusief) onderhandelen en eventueel sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van principaal risico t.l.v. principaal (uitz. delcredere) reglementering:  handelsagentuurwet  wet precontractuele informatie?  als enkel op vaste locatie?  Kh. Tongeren, 24.06.2008; Kh. Hasselt, 23.04.2008; Rb. Hasselt, 20.10.1999

Diverse statuten  distributeur  zelfstandig statuut - geen gezag  permanente band (niet noodz. exclusief)  wederverkoop / doorverkoop  in eigen naam en voor eigen rekening  reglementering:  algemeen verbintenissenrecht  eventueel concessie- of alleenverkoopwet 1961  wet pré contractuele informatie

Diverse statuten  risico: distributeur  combinatie distributie - consignatie? – geen economisch risico => geen concessiehouder (Antwerpen, 20.09.2004)  vaste vergoeding / vergoeding ≠ marge AK-VK? – geen concessieovereenkomst (Brussel, 21.03.2008) – gecasseerd (Cass., 30.04.2010) » men kan niet wettig stellen dat een tussenpersoon die slechts beperkte risico‟s draagt (gewaarborgde winstmarge en beperkt economisch risico), geen concessiehouder is. Daaruit volgt als dusdanig immers niet dat de opdrachtgever niet het recht heeft voorbehouden aan de concessiehouder om in eigen naam, en voor eigen rekening, zijn producten te verkopen (definitie concessiewet)

Diverse statuten  franchisenemer  zelfstandig statuut - geen gezag  permanente band  gebruik (tegen betaling) van knowhow, handelsnaam, warenmerk, edm. met oog op doorverkoop of verrichten diensten  naam en merk verder promoten + doorverkoop  in eigen naam en voor eigen rekening  risico: franchisenemer

Diverse statuten  reglementering  België: algemeen verbintenissenrecht  Europees: deontologische erecode (niet juridisch bindend; Bergen, 26.04.2007), ev. Verordening 2790/1999, thans 330/2010 en de richtsnoeren inzake verticale overeenkomsten  concessiewet 1961 – vb. dienstenfranchise: niet – vb. distributiefranchise: 3 strekkingen » omvat verkoopconcessie die onder concessiewet kan vallen (Gent, 12.10.1994; Kh. Luik, 15.09.1995) » franchising is geen verkoopconcessie maar overeenkomst sui generis (Luik, 19.03.1998) » absorptietheorie: wat overweegt? ter beschikkingstelling knowhow en kenteken, of levering producten? (Luik, 09.01.2009; Bergen, 20.12.1999; Brussel, 11.04.1997)

Diverse statuten  wet precontractuele informatie  art. 2: “Deze wet is van toepassing op commerciële samenwerkingsovereenkomsten tussen 2 personen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon aan de andere persoon het recht verleent aan de andere, die daarvoor een vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt, om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meerdere van de volgende vormen: – een gemeenschappelijk uithangbord – een gemeenschappelijke handelsnaam – een overdracht van knowhow – een commerciële of technische bijstand”  minstens 1 maand op voorhand (art. 3): – ontwerp van overeenkomst – alle gegevens vermeld in art. 4 van de wet  sanctie: nietigheid (art. 5), in te roepen < 2j na sluiten contract

Garantieverplichtingen  uitgangspunt(en):  basisprincipe garantieregeling: de verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij levering en dat zich manifesteert ≤ 2 jaar (art. 1649quater 1 B.W.)  verkoper = iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroeps- of commerciële activiteit (art. 1649bis, 2 B.W.)  maar wanneer wordt men in het kader van deze wetgeving dan beschouwd als iemand die “verkoopt”?

Garantieverplichtingen  parlementaire voorbereiding: verwijzing naar WHPC (thans WMPC)  wie ten professionele titel producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt (art. 1,6 , a)  wie in eigen naam, of voor naam en voor rekening van een derde, in het kader van een professionele activiteit, producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt (art. 1,6 , c)  m.a.w. ruime interpretatie!  jurisprudentie (vb. adv.-gen. G. Dubrulle, Cass., 21.01.2010)  weliswaar discussie over toevoeging „professionele‟ verkoper in WCB <-> WHPC  cfr. hobbyverkopers, de jure niet commercieel, maar de facto vaak wel veelverkopers  maar niet over “verkopen of te koop aanbieden”, en ook niet over “in eigen naam of voor naam en rekening van een andere”

Garantieverplichtingen  distributeur?  geen twijfel mogelijk  koopt (en wordt dus eigenaar), en verkoopt vervolgens door  handelt in eigen naam en voor eigen rekening  is kortom de verkoper t.a.v. de consument  als gebreken inherent aan product, vrijwaringsvordering tegenover producent  veelal contractuele afspraken over:  opvolging van klachten  dienst na-verkoop  tussenkomst producent

Garantieverplichtingen  franchisenemer?  in principe distributiefranchising  evenmin twijfel mogelijk  eveneens koop - (door)verkoop  in eigen naam en voor eigen rekening  is kortom de verkoper t.a.v. de consument  ook hier aan te raden afspraken contractueel vast te leggen; en ook hier vrijwaringsmogelijkheden t.o.v. producent

Garantieverplichtingen  handelsvertegenwoordiger?  zal in de regel ook niet tot twijfel leiden:  is werknemer (bediende)  handelt in naam en voor rekening van werkgever  verkoopcontract wordt dus niet met vertegenwoordiger gesloten!  werkgever zal aangesproken moeten worden  verantwoordelijkheid van de werknemer? - eventueel in relatie tot werkgever - bedrog / zware fout / opzettelijke fout / herhaalde lichte fout

Garantieverplichtingen  minder evident - handelsagent?  garantiewet (cfr. WHPC): iedereen die te koop aanbiedt of verkoopt, ongeacht of dit in eigen naam en voor eigen rekening is, dan wel in naam en voor rekening van een derde (vb. principaal) Handelsagent kan rechtstreeks aangesproken worden  anderzijds haaks op principes algemeen verbintenissenrecht:  koop = overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen (art. 1582 B.W.)  de verkoop van andermans zaak is nietig (art. 1599 B.W.)  ook haaks op statuut zelf van een handelsagent:  handelen in naam en voor rekening van principaal. Principaal = verkoper!

Garantieverplichtingen  in de praktijk: vrijwaring door principaal  consument -> handelsagent -> principaal  veelal contractuele afspraken/verplichtingen  i.v.m. vermelding van karakteristieken, mogelijkheden, etc.  i.v.m. klanten- en/of hersteldienst  i.v.m. tussenkomst  niets bepaald?  loyaliteitsverplichting

wettelijk kader toepassingsgebied aansprakelijkheid uitzonderingen bewijs & termijnen tussenpersonen dienstverleners productaansprakelijkheid

Wettelijk kader  wettelijk kader  Europese richtlijn 85/374/EEG van 25 juli 1985 (gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken  Belgische wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Toepassingsgebied  verschil met garantie  garantie = als product zelf vervangen of hersteld moet worden, omdat het niet-conform is of gebreken vertoont  productaansprakelijkheid = vergoeding van schade aan andere goederen, of aan personen, veroorzaakt door een gebrekkig product  schade aan gebrekkig product zelf niet gedekt - behoort tot het contracten- en kooprecht (ev. wel productgarantie)

Toepassingsgebied  welke producten?  alle lichamelijke roerende goederen  ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed, of onroerend is geworden door bestemming  quid software/programmatuur?  onlichamelijk ˂ lichamelijk ->  onderscheid evenwel niet in de Richtlijn (toch niet letterlijk!)

Toepassingsgebied  parlementaire voorbereidingen?  memorie van toelichting bij wetsontwerp: onlichamelijke roerende goederen uitgesloten (Parl. St. 1989-90, 1262/1, p. 7)  verslag Hermans bij wetsontwerp (Parl. St. 1989-90, 1262/5, p. 5)  Europese richtlijn niet van toepassing op onlichamelijke goederen  Europese richtlijn wel van toepassing op programmatuur “want de instructies waaruit die samengesteld is worden noodzakelijkerwijze gematerialiseerd door een drager (diskette, cd-rom, magneetband, …) en zodra die instructies in de machine zijn ingevoerd hebben zij een concreet en duidelijk zichtbaar materieel effect (visualiseren van de resultaten, afdrukken)  Europese Commissie (PB C. 8 mei 1989, afl. 114/42)  richtlijn van toepassing op programmatuur, maar gaat ook uit van materiële drager

Toepassingsgebied  vraag blijft quid online software?  is online software lichamelijk?  al jarenlang discussie in rechtsleer, weinig/geen gepubliceerde rechtspraak  Corr. Brussel, 24.06.1993: “software is, zelfs afgezien van de gegevensdrager (diskette), geen onlichamelijk goed. Het heeft een eigen economische waarde en kan het voorwerp zijn van een bezitsoverdracht die materieel kan worden vastgesteld”  commentaar Tenreiro & Gomez op de garantierichtlijn: “software is een lichamelijk goed omdat het een verzameling is van gegevens die een fysische ruimte inneemt, los van de gebruikte toeleveringswijze (op materiële drager of via internet)”  art. 1649 bis, 2, 4 - “roerende lichamelijke zaken behalve gas, water, elektriciteit?”  beschouwt men het (toch) als onlichamelijk?  richtlijn maakt onderscheid niet („roerende zaak‟) - impliciet wel?  richtlijnconforme interpretatie (Cass. 06.06.2011)  maar nog geen uitspraak Hof van Justitie

Toepassingsgebied  gebrekkig product  wanneer het niet de veiligheid of bescherming biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen  omstandigheden: presentatie v/h product, het redelijk te verwachten gebruik, tijdstip waarop in verkeer gebracht, edm.  redelijk voorzienbaar gebruik (EUR) -˂ normaal voorzienbaar gebruik (B)  consument krijgt marge van redelijk „misbruik‟, die producent moet incalculeren! Producent moet a.h.w. rekening houdend met een potentieel „foutief‟ gebruik  beoordeling? maatschappelijke aanvaarding, foutgradaties (lichte fout consument vs. zware en/of opzettelijke fout, …) = vaak feitelijke beoordeling  vb. Gent, 27.11.2008 (ballonnen gevuld met kalk); Gent, 03.10.2007 (diskettes); Rb. Namen, 21.11.1996 (schweppes); Rb. Namen, 14.11.1997 (bakker)

Aansprakelijkheid  voor schade veroorzaakt door een gebrek in een product  schade aan andere producten  niet het product zelf  goederen gewoonlijk bestemd voor ge- of verbruik in de privé sfeer en hoofdzakelijk ook effectief hoofdzakelijk daarvoor aangewend (art. 11, 2)  schade aan personen  uitsluiting of beperking  bij overeenkomst? neen  post factum? ja, als - combinatie gebrek in product en schuld slachtoffer of persoon voor wie hij/zij verantwoordelijk is - niet: als medeverantwoordelijkheid door derden!! (wel regresrecht)

Aansprakelijkheid  wie is aansprakelijk  de producent (art. 3) - de fabrikant van een eindproduct - de fabrikant van een onderdeel van een eindproduct - de fabrikant van een grondstof  maar ook: - iedereen die zich als fabrikant of producent aandient door zijn naam, merk of ander herkenningsteken op het product aan te brengen (art. 3) - de invoerder die in het kader van zijn economische werkzaamheden, een product in de EG invoert met het oogmerk te verkopen of het gebruik aan derden over te dragen (art. 4, 1) - de leverancier van het product, als niet kan worden vastgesteld wie de producent dan wel invoerder is, en tenzij de leverancier binnen een redelijke termijn de identiteit van deze kenbaar maakt (art. 4, 2)  hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 9)

Uitzonderingen  producent is aansprakelijk, tenzij hij bewijst:  dat hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;  dat het gebrek op dat ogenblik niet bestond maar later is ontstaan;  dat het product niet voor verkoop of verspreiding met een economisch doel is vervaardigd,  dat het niet is vervaardigd of verspreid in kader van zijn beroepsactiviteiten;  dat het gebrek een gevolg is van moeten voldoen aan dwingende overheidsvoorschriften;  dat het gebrek -gelet op de stand van de wetenschap en techniek op ogenblik van in het verkeer brengen- niet gekend kon zijn;  dat het gebrek te wijten is aan het ontwerp van het product waar het deel van uitmaakt, of de onderrichting door deze producent gegeven (t.a.v. producent van een onderdeel);

Bewijs en termijnen  bewijslast?  principe: consument - schade, gebrek en oorzakelijk verband  niet: fout  termijnen?  aansprakelijkheid: 10 jaar vanaf de dag dat product in het verkeer werd gebracht  vordering: 3 jaar vanaf de dag van kennisname van  schade  gebrek  identiteit producent  productaansprakelijkheidsverzekering

Tussenpersonen  in principe niet  handelsvertegenwoordiger en handelsagent  zijn geen fabrikant en in principe ook geen invoerder of leverancier  mogelijks wel  distributeur (vb. private label = eigen herkenningsteken)  invoerder (cfr. art. 4, 1)  leverancier (cfr. art. 4, 2)

Dienstverlener  product in functie van verleende dienst  vb. aannemer onroerende/roerende werken  vb. distributeur/netwerkbeheerder elektriciteit  is de schade veroorzaakt door het product of door een slechte dienstverlening?  als product -˂ regels productaansprakelijkheid  als dienst -˂ niet -˂ contractuele aansprakelijkheid

Dienstverlener  Cass. 06.04.2006 ~ HvJ 10.05.2001 (Veedfald)  zelfs al is fabricage of overdracht van een roerend goed slechts een accessorium van een dienstverlening, zijn de regels inzake productaansprakelijkheid van toepassing  concreet  dienstverlener ≠ producent  producent – productaansprakelijkheid  dienstverlener – overeenkomst/verbintenissenrecht, tenzij art. 4, 2 (als leverancier)  dienstverlener = producent  best aanspreken op grond van productaansprakelijkheid  reden: niet-exonereerbare aansprakelijkheid!

Dienstverlener  aannemer  werken onroerende staat (vb. bouw huis)?  in principe niet; wel geïncorporeerde goederen  wie kan dan aangesproken worden?  producent van gebrekkige onderdeel: zeker  maar quid aannemer van het geheel? art. 4, 2  werken roerende staat (vb. interieurwerken)?  vervaardiging en/of levering van een goed = accessorium aan dienstverlening  eindresultaat is evenwel roerend lichamelijk goed (mogelijks geïncorporeerd)  wet is principieel van toepassing:  aannemer kan aangesproken worden  maar evenzeer producent van bepaalde materialen/onderdelen, edm.

vragen?

Dirk Clarysse advocaat Bright advocaten Accent Business Park - Allia Gebouw | Kwadestraat 157 / bus 20 | 8800 Roeselare tel.: +32 (51) 20 28 76 | fax: +32 (51) 21 28 76 | mob.: +32 (475) 97 31 35 | SkypeTM : bright_dirkclarysse twitter: http://www.twitter.com/#/BrightAdvocaten | http://www.twitter.com/#/DirkClarysse www.b-right.be

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Breakfast@Bright: Productgarantie en productaansprakelijkheid

In navolging van een Europese richtlijn van 1999 geniet de consument in België, sinds 2005, van een specifieke garantiebescherming bij de aankoop van ...
Read more

Directive 1999/34/EC | Zoekresultaten op het internet ...

... in universiteiten en in ... Breakfast@Bright - Productgarantie en ... www.slideshare.net/BrightAdvocaten/productgarantie-productaansprakelijkheid-2.
Read more

Webwinkel als B2B Groothandel - Charlotte's Law & Fine ...

Een voor de consumenten en 1 voor andere ondernemers. Je zorgt tenslotte ook voor twee prijspeilen en twee algemene voorwaarden.
Read more

Onderhoud duikmateriaal snel en voordelig | SCUBAONDERHOUD.NL

In dat geval vervalt de productgarantie en de productaansprakelijkheid van de fabrikant.
Read more

Bosch Power Tec Garantiebepalingen voor stringomvormers en ...

BOSCH en het beeldmerk zijn geregistreerde merken ... productgarantie stelt als voorwaarde dat ... grond van productaansprakelijkheid blijven ...
Read more

Slides - Bright. Juridische adviseurs & advocaten

Breakfast@Bright: Marketing en verkoop via internet. Toelichting van een aantal juridische aandachtspunten. ... Productgarantie en productaansprakelijkheid.
Read more

Wet op de garantie - Consumentenbescherming - Home

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Contact Center. Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel. Webpagina. Tel. (gratis nr.): 0800 120 33 Vanuit het ...
Read more

Hoofdmenu - Blog innovatieprojecten

Audirus houdt zich voortdurend bezig met het zoeken en ... Door aanpassingen aan bestaande producten vervalt de productgarantie en productaansprakelijkheid ...
Read more