Bondia.cat 28/03/2014

41 %
59 %
Information about Bondia.cat 28/03/2014
News & Politics

Published on March 31, 2014

Author: Bondia_cat

Source: slideshare.net

Description

TITULAR: Millet va vendre a Montull la casa de Vielha per "amagar-la"
FOTO: Esportistes excel·lents

Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 28 DE MARÇ DEL 2014 MilletvavendreaMontullla casadeVielhaper‘amagar-la’ Esportistes excel·lentsLa Generalitatva homenatjar ahir a Mollerussa 141 atletes i equips de la demarcació de Lleida quevan destacar durant l’any2013 en competicions d’àmbit català, estatal i internacional AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA p. 03 p. 11 PUBLICITAT El 1979, quanva esclatar l’escàndol de Renta Catalana, probablement perquè no li fos embargada NÚMERO 1.877 ANY 9 Un anydesprés, el 1980, Jordi Montull elva tornar avendre pel mateix preu a la dona de Millet

02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Redondo. Àger, 23 Freixinet. Passeig de Ronda, 70 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 1 A Olivera 0 = Auró 2 = Avellaner 4 = Bedoll 1 = Bruc 1 = Crucúferes 1 = Freixe 2 = Llentiscle 0 A Melcoratge 1 = Moreres 1 A Om 1 = Palmeres 0 = Pi 2 A Plàtan 1 = Del 24 al 30 de març Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Assolellataleshores centralsdeldia,però núvolsalatarda Fins a primeres hores del matí creuaran núvols alts i mitjans de sud a nord, més abundants al vessant sud del Pirineu. Al llarg del matí tendirà a quedar poc ennuvolat però durant la tarda augmentarà la nuvolositat. Pel que fa a precipitacions, no se n’esperen. Les temperatures segueixen recuperant-se, i tant les mínimes com les màximes pujaran lleugerament, fins a assolir els 18 graus en momens assolellats del migdia. 06.52 h 19.16 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Veus amb bons ulls la reforma tributària que prepara el govern de Madrid? 1 • No, és un exemple més d’atac a les autonomies 2 • No, perquè es collarà encara més els ciutadans 3 • Sí, té tot el dret a modificar la política fiscal 4 • Sí, perquè ajudarà a sortir de la crisi ElslectorsdelBonDia handecidit: 45,5% 1 39,4% 2 15,2% 3 0% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que cal endurir les sancions econòmiques contra els conductors ebris?

BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 03 AVUI MilletvavendrelacasadeBetréna Montulll’any1979per‘amagar-la’ Quanva esclatar l’escàndol de Renta Catalana, amb Millet implicat, i lava ‘recomprar’ la seva dona REDACCIÓ. LLEIDA Félix Millet Tusell, l’espoliador confésdelPalaudelaMúsica,va vendre l’any 1979 la Casa Bur- rulla, el xalet centenari de Be- trén, a Jordi Montull, implicat com ell en el saqueig del Palau, segons ha pogut comprovar el Bondia.catalRegistredelaPro- pietat de Vielha. El 1980, però, Montullvatornaravendrelaca- sa,ipelmateixpreu,aladonade Millet,MartaVallés,quen’haes- tat la única propietària fins ara segons les inscripcions regis- trals, la qual cosa no vol dir que hi hagi algun contracte privat que no hagi estat registrat. Aquesta rocambolesca història de compravendes no tindria massasentitsinoatenemqueel 1979 va ser precisament l’any que va esclatar l’escàndol de la societat inversora immobiliària Renta Catalana, de la qual Fèlix Millet n’era un dels administra- dorsiqueelmaigdel1983elva portar a la presó Model de Bar- celona, encara que per poc temps. Havien estafat més de dos mil partíceps, als que havi- en convertit en membres de la societat anònima per capitalit- zard’aquestamaneraelsdiners ‘evaporats’, un precedent de les participacions preferents. Lavendadelxalet,doncs,po- dria obeir ben bé a la intenció d’amagar-lo o de salvar-lo d’un mésqueprobableembargament judicial.FèlixMariaMilletTusell havia comprat la Casa Burrulla el15dejulioldel1976aldescen- dent d’una casa aranesa de re- La Casa Burrulla de Betrén, propietat de la dona de Millet, amb el cartell que anuncia la seva venda ARXIU Catalunya Caixahauria ‘perdonat’la hipoteca Una de les múltiples curiositats queesdesprenendelaconsulta de la certificació registral sobre la casa dels Millet a Betrén i a la quehatingutaccéselBondia.cat és la sisena anotació, inscrita el dia 4 de maig de 2010, de can- celació de la hipoteca que gra- vavalafincadesqueMilletlava vendre a Montull l’any 1979. La hipoteca, de 21.035,42 euros (tres milions i mig de pessetes) haviaestatconcedidaperlaCa- jadeAhorrosProvincialdelaDi- putacióndeBarcelona,quedes- présseriaCaixad’EstalvisdeCa- talunya, Caixa Catalunya i ara Catalunya Caixa. Doncs bé, la cancel·lació d’aquesta hipoteca es fa, sorprenentment, a reque- riment de la mateixa Caixa Ca- talunya, mitjançant Caixa Cata- lunya Administració i Gestió de Serveis SA (abans Servicat SA) i “por haber caducado y trans- currido el plazo legal para la prescripción de las acciones de- rivadas de la garantía hipoteca- ria” per la quantitat esmentada. Aquestafòrmuladecancel·lació delahipoteca,probablementper deixar neta de càrregues la pro- pietatambl’objectiudetraspas- sar-la, no certifica pas que s’ha- gin satisfet les quantitats. UN PROCÉS ACCIDENTATI POLÈMIC El titular del jutjar d’Instruc- ció número 30 de Barcelona, JosepMariaPijuan,novaem- bargarlacasadelsMilletaBe- trén fins el març del 2012, tal comvainformarelBondia.cat el passat dia 14. I en l’anota- cióquefiguraalRegistredela PropietatdeVielhaeljutgeno disposa cap mesura tret de l’embargamentpreventiu.Ai- xòhafet,tambécomvapubli- car aquest diari el dia 18 de març, que la dona de Millet l’hagi posat a la venda per 500.000 euros. Aquesta‘bondat’judiciala l’hora de travar el bé immo- ble dels Millet contrasta es- pectacular-ment amb el que harebutunaltre‘il-lustre’pro- pietari de la Val d’Aran, l’ex- tresorerdelPPLuisBárcenas. El titular del jutjat Central d’Instrucció nº 5 de l’Audièn- cia Nacional, Pablo Ruz, li va embargarlacasaquetéamit- gesamblasevadonaaTredós però amb ordres taxatives de que no pot fer absolutament res amb l’immoble, cosa que no estableix pas el jutge amb el xalet de la dona de Millet. Veurem què fa el nou titu- lar del jutjat nº 30 de Barce- lona,JoséJuliánGarcíadeEu- late,nomenatahirmateixper substituir Pijuan, que s’ha ju- bilat. García de Eulate serà el cinquè jutge --tres titulars i dossubstituts--queassumeix aquest òrgan judicial des del 2009,quanvaarrencarlains- trucciódelacausasobrel’es- poli del Palau de la Música i que ja estàen la seva recta fi- nal,al’esperaqueeljutgede- creti l’obertura del judici oral. Millet, en cadira de rodes, en una sessió del judici per l’hotel del Palau. ‘Pitjor’tracteamblacasadeBárcenasaBaquèira Millet va comprar Casa Burrulla el 1976 Per 800.000 pessetes i al descendent d’una família aranesa La ven quan esclata el cas Renta Catalana Li compra Jordi Montull, el març del 1979, per 3,8 milions de pessetes L’any següent la seva dona la recompra Marta Vallés la compra a Montull pel mateix preu i no registra l’operació fins 21 anys després nom, Fermín Pinós Jaquet, i per 800.000 pessetes. Llavors Mi- llet,enginyeragrònomdeforma- ció, era ja un prohom de ‘l’oasi català’, amb negocis diversos com la seva participació a Ren- ta Catalana, o a l’estació d’es- quí de Tuca-Betrén, on hauria presiditfinsitotelconselld’ad- ministració. Però el 1978 Renta Catalana comença a revelar-se com un gran ‘xiringuito’ financer insol- vent. Millet, llavors, decideix vendre la casa al que ara sabem que ja llavors era el seu amic i potsersoci,JordiMontullBagur. Lavenda esva fer el 13 de març de 1979, per 3.831.800 pesse- tes(23.024,77euros),perònoes va portar al Registre fins el 2 de desembre del 1980. Sis mesos abans (l’11 de juny), però, Jordi Montulljasel’haviavenut,laca- sa,aMartaVallésGuarro,nimés ni menys que la dona de Fèlix Milletiperexactamentlamatei- xa quantitat, 3.831.000 pesse- tes (800 pessetes menys, en realitat).Aquestacompravenda, misteriosament,novaserporta- da al Registre fins 21 anys des- prés, el 10 de juliol de 2001. Millet,doncs,nofiguracoma propietari de Casa Burrulla des de1979,almenysalRegistre.És difícil d’entendre, però, per què figura a tots els documents (ca- dastre,contribuciódel’IBI,etc,) com a titular al 50% amb la se- va dona de la casa de Betrén, que ara torna a estar en venda.

04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 Cartes al director La cultura forma part del nostre paísiesmostradediferentmane- ra al llarg del territori. Cada racó deCatalunyamantélessevesfor- taleses, tradicions i formes d’ex- pressar el seu valor afegit. A Ai- tona,enaquestpetitpobledelSe- grià, ja fa dies que hem pres la determinació de posar en marxa un projecte innovador i ambiciós, Fruiturisme. Aprofitant i reva- loritzantlanostraflor,laflordela fruita dolça, hem endegat una iniciativaquejatéfetaferunapri- mera i important part del camí. Desd’Aitonavamentendrequela bellesadelscampsfloritséspatri- moni cultural i que el procés de l’arbrefruiter,desdelasevaflora- ciófinsadonarelfruit,ésunaevo- lució natural però que guarda la seva singularitat en el paisatge. I el seu protagonista final, el fruit, el préssec, ja sigui el paraguaio, la nectarina o la platerina, és un excel•lent producte de cara a ge- Tothom n’és conscient que les competències professionals són l’únic criteri vàlid que hauria de nerar noves oportunitats en sec- tors com la restauració, l’alimen- tació, el comerç o el turisme. Tant és així, que el nostre po- ble lluita cada dia perquè el petit tresor que tenim entre mans, la fruita dolça, es converteixi en un veritablepatrimonigastronòmici element diferenciador, i el nom d’Aitonaressonitantanivellnaci- onalcominternacional.Fruituris- mecomptaambsuportsdestacats com el de la Unió Europea a tra- vésdelfonsFEDERieldelaCon- selleriad’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu- ral.També ja ha passat per expo- sicionsderessòmundialcomlaFi- ra Internacional de Turisme (FI- TUR) a Madrid i el Saló InternacionaldelTurismeaBarce- lona. Amb la voluntat de seguir aprofundintenl’expansióinterna- cional del projecte, l’Ajuntament d’Aitona ha establert contactes ambunpaísonlaflorilafruitaés motiu de veneració i gairebé re- presenten símbols de culte, estic parlant del Japó. Sense anar més lluny,heminauguratl’exposicióLa PrimaveradelJapóaAitona,onhi trobem imatges espectaculars dels arbres fruiters, dels camps floritsalJapóidelsseuspaisatges primaverals, concretament de les zones de Yamanashi i Okayama. Les fotografies procedeixen del JNTOTokyo Photo Library. I tam- béhemobertunasegonamostra, Bonsais fruiters amb flor de pri- mavera. Aquests actes han per- mèsposarlesbasesd’unsvincles que treballarem perquè puguin anar més enllà del terrenyemoci- onal i visual, almenys aquesta és la nostra intenció i també la del Cònsol del Japó a Barcelona, qui ensvaacompanyarenaquestspri- mers passos anomenats Aitona i Japó,unitsperladolçordelafrui- ta. Posar en valor el cultiu de la fruita dolça i el seu producte fi- nal, resultat del sacrifici i treball delpagès,éslaraódeserdelpro- jecte Fruiturisme, Aitona amb molt de gust, i perquè els reptes espuguinassolircaldràseguirtei- xint complicitats, locals, naci- onals i internacionals. El nostre poble,decididament,volanarmés enllà i fer ús del nostre tresor per ensenyar-lo, compartir-lo i, natu- ralment, treure’n el màxim rendi- ment en benefici de la cultura, la gastronomia i l’economia catala- nes. Elnostretresor,lafruitadolça Dolors Curià Torrades Vicepresidenta de Creu Roja Lleida. En les darreres setmanes he lle- git algunes opinions que em re- forcenenelconvencimentdelne- cessariascensdel’autoestimade toteslespersonesquetenimres- ponsabilitat, des de qualsevol delsnivells,enmatèriad’atenció a la ciutadania més vulnerable. Es fa urgent un canvi de discurs. D’unabanda,elcatedràticJo- an Subirats s’interrogava sobre elsefectesd’aquestsgovernsan- corats en les retallades en nom d’una malentesa recepta que acabarà amb tots els mals ma- jors.Del’altra,JoanMajósubrat- llava una relació òbvia i crucial entre els objectius econòmics i els objectius socials tot desmiti- ficant les tensions que intencio- nadament contraposen els dos objectius i els fan, pretesament, divergents.Tot i així, el Ple de la pobresa celebrat pel Parlament de Catalunya, sense donarveu a les entitats del tercer sector!, ha servit per deixar clar que no hi ha un ral i que com que Madrid no fa els deures, Catalunya arri- ba on bonament pot. En suma, unacopmés,elsajuntamentsmi- rem el ball de retrets amb la in- dignació pròpia de qui se sent responsable,comnopotserd’al- tra manera, de les demandes re- als, urgents i punyents de la ciu- tadania. Al’ajuntament arriba la famí- lia que té un PIRMI encallat des de l’estiu de 2011; al govern mu- nicipal arriba també el cuidador d’una persona dependent que davant les batalles sobre qui pa- gamenysipitjordemanaajudai formació i l’ajuntament li dóna. Els ajuntaments també ens fem responsables de coordinar el re- partiment d’aliments a la ciuta- dania que ho necessita. També entomemdecapacapl’arribada delstemporersque,enllocdeser tractatcomuntemaaresoldreen clau de país, com seria desitja- ble i just, es deixa a les mans de l’administració municipal en ba- se a la tècnica de l’estruç “ama- go el cap i el problema desapa- reix”... I així, els ajuntaments aguantemlasumad’abdicacions de les administracions estatal i catalanarespectealaciutadania, essencialment, a la ciutadania més dèbil i per tant, vulnerable. Què hem de fer? Doncs conti- nuaraquestatascadesdelnivell municipal. Demostrant que cal sabergestionarelsrecursostant en èpoques llustroses com quan la conjuntura esdevé rematada- mentdifícil.L’AjuntamentdeLlei- da no ha fet ni un pas enrere i, a travésd’unaxarxainstitucionali professional sòlida, continuem donantrespostes,recursosicon- fiançaalsciutadansiciutadanes que ho reclamen, ara més que mai. Fet i fet, la tasca de l’Ajunta- mentdeLleidaesbasaenlacon- fiança cap als professionals dels serveissocialsicapalaciutada- nia, perquè no tot són només xi- fres en vermell, sinó que sabem que conèixer la complexa rea- litat econòmica que vivim ajuda al’empoderamentsocialiarecu- perarlasobiraniaciutadanaenla presa de decisions. Tot plegat, serveix per evitar que els ciuta- dans i les ciutadanes s’instal•lin en l’apatia, en la manca d’inicia- tivai,potser,enladesesperació. L’economia col•laborativa esde- vé, també, una fórmula innova- dorapertald’afrontarlesneces- sitatspersonalsisocials.Així,un canvi de registre mental envers el tenir o no tenir propietats ma- terials i adquirir la filosofia del compartir i de la confiança mú- tua, ens aporta el que realment volem: la riquesa social. És a dir, menys materialisme i més so- lidaritat. Eltanvantat‘canvidetendèn- cia’queescoltemmassainotem poc està en el fet de ser consci- ents que els gestors polítics es- tem per servir, no estem per la- mentar. Que mai no se’ns oblidi. 2a tinent d’alcalde Ajuntament de Lleida. Montse Mínguez Garcia Rosa Pujol Alcaldessa d’Aitona prevaldreenlacontractaciód’un treballadorotreballadoraiqueel mercat laboral no hauria de dis- criminar cap persona per raó de gènere, d’origen i d’edat. Així hauria de ser, però malaurada- mentlarealitatésunaaltra,com hodemostrael6èestudidel’Ob- servatori de Vulnerabilitat de Creu Roja Catalunya, titulat Funcionària de l’Estat per la independència Núria Fernández. Funcionària de la Administració de l’Estat a Catalunya. Sóc funcionària de l’admi- nistraciódel’estatespanyol a Catalunya. El nostre col•lectiu el formem de l’or- dre de 25.000 treballadors, entre personal funcionarial, interí i laboral. La majoria de nosaltres no tenim por de les reper- cussions del procés que ha endegat la majoria de ciu- tadansdeCatalunyacapala plenasobirania.Creiemide- sitgem que ens beneficiarà assolir la independència. Però corren opinions, a voltes malintencionades, que afirmen que el nou Go- vern de la Catalunya inde- pendent no ens voldrà, que sielgovernespanyolnoens deixarà canviar d’adminis- tracióiseremdistribuïtsper la Península. O, pitjor enca- ra,queensquedaremsense feina.Queperdremdretsad- quirits. I un llarg etcètera. Tot dirigit a afeblir el suport enunàmbitque,jadepersi, generacerteshostilitats,re- butjos i antipaties. Per als mitjans de comu- nicació sembla que no exis- tim. Quan a Catalunya es parladefuncionaris,sempre es fa referència als emple- ats de la Generalitat, de les Diputacions, dels ajunta- ments, mestres, metges, bombers,.... Però conside- rem que som un col•lectiu prou nombrós i prou variat com per què se’ns tingui en compte. Som al voltant del 10% dels treballadors pú- blicsdelpaís,repartitsenor- ganismes tan variats com la Delegació del Govern, Agència Tributaria, Admi- nistraciódelaSeguretatSo- cial, Delegacions Ministeri- als, Servei Públic d’Ocupa- ció, Correus, RTVE, etc. Tenim en comú que som essencials per al bon funci- onament de tot estat. El nostre bagatge professi- onal tampoc no cal menys- tenir-lo, perquè acumulem anys d’experiència en dife- rents sectors públics. Sec- tors que hauran d’existir en la nova administració cata- lana, i nosaltres, sabrem fer funcionar,idefetjahofem. La tendència actual als nostres llocs de treball és deixar a banda el debat per a no discutir, per no ferir susceptibilitats,permante- nir el bon rotllo, i altres ar- guments d’immobilisme. Però molts de nosaltres en- tenem que això afavoreix als qui pretenen continuar ambelestatusimperant.No en debades, les forces con- tràries a la independència, novoleneldretadecidirper què això representa debat i lapossibilitatdeperdre.Ens calpotenciareldebatalnos- treàmbit(serè,rigorós,res- pectuós..)sobreelnostrefu- tur. El proper 9 de novembre molts de nosaltres tenim el vot decidit. Per millorar els nostrefuturprofessionaliel detotselsnostresconciuta- dans votarem: sí,sí. #PlePobresa-Estemperservir, nopasperlamentar CreuRojademanaun compromíssocialper alainserciólaboral delsmajorsde45anys ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es

05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 Davantlapropostadereorganit- zació dels estudis de formació professional a Lleida que supo- sa el desplaçament de les dues famílies de cicles formatius que històricament es cursen aquí, al nostre centre, a l’ institut Josep Lladonosa, que són: Cicle For- matiu de Grau Mitjà d’Adminis- tratiu, Cicle Formatiu de Grau Superior de Secretariat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Infor- màtica, la Comunitat Educativa enple,lesentitatsdelbarri:Fun- dació Privada Barri Pardinyes, Associació de Veïns (ORVE- PARD), L’Associació de Comer- ciants (ACIP), la Parròquia del SantíssimSt.SalvadordePardi- nyes,aixícomlesempresesico- merços amb els que hem esta- blert forts vincles de treball i de col·laboració, volem manifestar que: “L’impacte de la crisi en les per- sones majors de 45 anys”, que constata la dificultat que els su- posal’edatal’horadetrobarfei- na. L’estudi,queparteixd’unaen- questatelefònicaa963persones d’entre 45 i 70 anys usuàries de CreuRojaCatalunya,delesquals 115sóndelademarcaciódeLlei- da,alertadelperillquelesperso- nes majors de 45 anys en situa- ció vulnerable no comptin amb una pensió digna en el futur, ja que la mitjana d’anys cotitzats dels enquestats lleidatans és de 12 anys. Cal tenir en compte que el 83,4% de les persones enques- tadesaLleidaestanal’aturi,per tant,noestancotitzantenl’actu- alitat, i que el 16,6% que sí tre- balla, ho fa en unes condiciones molt precàries: Són els anome- nats “treballadors pobres”. Tot i que més de la meitat treballa a jornadacompleta,el37%repuns ingressos mensuals iguals o in- feriorals600euros,unaxifraper sota del Salari Mínim Interpro- fessional (645,3 euros) i amb la qual és molt complicat tirar en- davant. És a dir, que el treball no éscapgarantiaperevitarl’exclu- sió social. Per això, aquest col•lectiu de persones és priori- tariperaCreuRojaLleida,dema- neraquetotesellessónatesesen projectes de lluita contra la po- bresa. A més, des de l’Àmbit d’Ocu- pació de la Creu Roja a Lleida s’organitzen accions d’orien- taciólaboraliformacióquetenen com a objectiu facilitar o mi- llorar les seves competències personals,socialsiprofessionals, ajustant-lesalsrequerimentsdel mercat de treball a les terres de Lleida.També es facilita la inter- mediació laboral entre partici- pants dels diferents programes d’Ocupacióilesempresesdelter- ritori. La Institució Humanitària fa un gran esforç en inserció la- boral, doncs és conscient que la feina, tot i que no ho garanteixi, ajuda a evitar l’exclusió social. L’estudidel’Observatoritam- béposademanifestquelesper- sones majors de 45 anys en si- tuacióvulnerable tenen una ne- cessitat urgent de treballar per fer front a les seves despeses. Mésdel35%delespersonesen- questades tenen a càrrec fills menors de 16 anys i la mitjana d’ingressos mensuals de les fa- míliesestàen445eurosmensu- als, encara que les despeses se situenentreels303iels600eu- ros. Per això, un 40% té algun deute pendent (un 17% de més de 10.000 euros) i la meitat re- ben ajuda de primera neces- sitat, en la majoria dels casos d’entitats com la Creu Roja. Més del 60% de les perso- nes van tenir la darrera feina abans de l’any2012, de manera que són aturats de llarga dura- da, tot i que intenten trobar fei- na.Lesdadesdiuenqueel61,5% realitza accions de recerca de feina diàriament o setmanal- ment i que el 85,4% expressa que estaria disposat a canviar d’ofici. Com a conseqüència de la seva situació socieconòmica, moltes persones també estan afectades per problemes de sa- lut, sobretot de caràcter emoci- onal o psicològic. Algunes d’aquestespersonesmanifesten tenir“por”pelfuturdelesseves famílies.Altresesdeprimeixeni queden atrapades en una espi- ral de decepcions que afecta profondamentlasevavidafami- liar, social, etc. Davantd’això,desdelaCreu Roja a Lleida hem fet una crida perquè s’incentivi la contracta- ciódelespersonesmajorsde45 anys a l’atur per evitar que cai- guin en l’exclusió social i amb l’objectiu que gaudeixin d’una pensiódignaenelfutur.Aramés que mai, cal que tots els agents polítics,socialsieconòmicss’im- pliquin molt més en la resolució d’aquesta problemàtica social amb preocupants implicacions en el present, però també en el futur. En el futur de tots i totes. Els estudis de formació profes- sional es cursen aquí, al Llado- nosa des dels seus inicis, ara en fa ja més de 25 anys. Aquests hanconviscutambdiferentssis- temeseducatiuscomsónelBUP i el COU i els actuals ESO i Bat- xillerat,ijadesdel’inici,hanes- tat totalment integrats a lavida del centre, formant un conjunt d’ofertaeducativaintegrat,glo- bal, únic i indissoluble. S’ha assolit un encaix molt positiu,tantperpartdelprofes- sorat com per part de l’alumnat quenosempreéspossibleenal- tres llocs, i això li confereix un caràcter i una empenta únics a aquests estudis de cicles i a la resta d’estudis del centre. Laqualitatdelsnostrescicles és indiscutible (bons resultats educatius, grups sempre plens i amb llista d’espera, bona inser- ciólaboraldelsnostresalumnes) ilasatisfacciódetotselsagents implicatsensóntestimonidirec- te. Afirmem,pertant,ambrotun- ditat, que els cicles formen part de l’ànima del Lladonosa, i es- temsegursque aquestaànima, de ben segur no és exportable a altres realitats. L’Equip docent dels cicles ha assolit i conso- lidat un clima i unes dinàmi- ques de treball molt positives, que ara es poden veure trenca- des. Educar i Ensenyar no es ba- senúnicamentenlatransmissió de coneixements sinó en un es- tat d’ànim que l’alumne percep, capta i assimila, i aquest in- flueix en gran manera sobre la transmissió d’aquest coneixe- ment. La dinàmica actual és molt positivaiespodriaveuretrenca- da, afectant així la qualitat de l’ensenyament que actualment rebenelsalumnesdeciclesaquí, al Lladonosa. Ambeltempss’haassolituna complicitat amb el teixit social, empresarial i comercial de l’en- torn a base de treball, esforç, constància i anys, que també es manifesten a favor de la conti- nuïtat dels estudis actuals de ciclesaquí,acasanostra,acasa seva, perquè el Lladonosa sem- pre ha estat obert a l’entorn, a lasocietatialbarri,iaixísempre liharespòs.Aquestabonaente- sas’hamaterialitzatendiferents jornades de treball institut-em- presa,queesreeditaaquestany amb una nova jornada que rea- litzemel10d’abril.Semprese’ns ha emplaçat a treballar en posi- tiu i no caure en l’error d’ins- tal•lar-nosenlacomoditatdela queixa per la queixa. Pensem fermament que així ho hem fet, i que així ho seguirem fent, tre- ballantenpositiuibuscantsem- pre el millor pels nostres alum- nes,perlanostracomunitatedu- cativa, per la qualitat de l’ensenyament i pel nostre en- torn i teixit social i econòmic. Afavordelsciclesformatiusal’IESJosepLladonosa Comunitat Educativa de l’IES Josep Lladonosa de Pardinyes DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial A Lleida es paguen cada mes 96.113 pensions contributives, la qual cosa vol dir una nòmina mensual de 72,3 milions d’euros, més de 1.000 milions l’any si afegim les dos pagues extres. Aquestes dades les publicava a l’edició d’ahir el Bondia.cat, i ahir precisament la Seguretat Social informava que per poder pagar les pensions als més de nou milions i mig de ciutadans que les perceben ha hagut de manllevar 11.648 milions d’euros més de l’anomenat Fons de Reserva, la guardiola dels pensionistes. Com els cotitzants han caigut per culpa de l’atur, doncs a estirar d’estalvis. El problema és que d’aquí a pocs anys s’incorporaran al sistema els de la generació del ‘baby boom’. S’haurà d’anar pensant com ho pagarem, tot plegat. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Mésforatsalaguardioladelespensions

06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Jutjatsperapunyalaruna donaalsCampsElisis Unaparellaquel’haviatingutallotjadadurantunmes REDACCIÓ. LLEIDA El jutjat penal número 1 de Llei- dahajutjataquestdijousunapa- rellaacusadad’apunyalariinten- tarrobarunadonaenplecarrer, a Lleida. Segons ha declarat la víctima, que va viure durant un mes de lloguer a casa del matri- moni,elsacusatslavanabordar a la passarel·la dels Camps Eli- sis el 26 de gener de 2011 cap a lesduesdelmigdiaimentrel’ho- meliclavavaunganivetperl’es- quena, la dona l’intentava robar la bossa de mà mentre cridava queelsdeviadiners.Elsdosacu- sats han explicat al judici que la dona no els va pagar el lloguer i queelshaviarobatmileurospe- rò han negat ser els autors de l’atacambarmablanca.Lafisca- liademanaquatreanysimigper acadascundelsacusatsiunain- demnització de 6.300 euros. Lagestiódel’aiguaa Lleida,areferèndum Convocatperl’AssembleaenDefensadelsServeisPúblics REDACCIÓ. LLEIDA L’Assemblea en Defensa dels ServeisPúblicsdeLleida(ADSP) celebrarà el 25 de maig (dia de lesEleccionsEuropees)unacon- sulta ciutadana sobre la gestió del’aigua.Espreguntaràalsllei- datans si volen que el servei d’abastimentd’aiguasegueixien mansd’unaempresaprivadaosi ha de ser municipal. L’ADSP de- nuncia que la Paeria no ha acti- vatlacomissiódeseguimentala qual es va comprometre, ni s’ha pronunciatsobrecelebrarlacon- sultadesdel’ajuntament.Perai- xò, la plataforma ha decidit tirar endavant amb la consulta, em- marcadaenlainiciativaMultire- ferèndum 2014, que ha escollit lesEleccionsEuropeespercele- brarunreferèndumsobrelesILP quelesadministracionshantom- bat en els últims anys. Intoxicadaunafamília perlacalderaaBalàfia REDACCIÓ. LLEIDA Unmatrimoniielsseustresfills van tenir que ser atesos pels Bombers ahir al seu pis del car- rerVallsd’AndorradeBalàfiaper lamalacombustiódelacaldera. Elrellotges’avançauna horaaquestdiumenge REDACCIÓ. LLEIDA Lamatinadadeldiumenge30de març el rellotge s’avançarà una hora a les dos de la matinada, que passaran a ser les tres. Aquestcanvigeneraràunestal- vide30milionsd’€aCatalunya. REDACCIÓ. LLEIDA El Gremi de Mestres Pintors de Lleidavapresentardenúnciafor- mal davant del Departament de Treballcontraunacomunitatde propietaris d’un immoble d’un municipi de la demarcació de Lleida,desprésdetenirconeixe- ment que les tasques de pintu- ra que s’hi estan duent a terme les fan persones que no estan donades d’alta de les obligaci- onslegalspertinentsper desen- volupar la professió. La denún- cia s’emmarca dins de les actu- acions promogudes des d’aquest gremi en el marc de la campanyaLleidapintabécontra l’intrusisme professional que perjudica les empreses agremi- ades que desenvolupen la seva tasca dins la legalitat, i la socie- tat en general. ElGremiasseguraqueunade lesdificultatsqueregistralallui- ta contra l’intrusisme profes- sional rau en accedir a les pràc- ElGremidepintorsobre foccontral’intrusisme Denunciaunacomunitatdeveïnsonpintenpersonesnoautoritzades tiques irregulars que es desen- volupen a ulls de tercers amb aparent normalitat i donada la seva curta durada impedeixen inspeccionsi,enelseucas,san- cions més que procedents. En el supòsit denunciat, el Gremi de Mestres Pintors de Lleidavatenirconstànciadelfet queesduienatermetreballsde pinturaenunacomunitatdepro- pietarislleidatana,contravenint la legislació vigent. Per aquest motiu, el col·lectiu va decidir traslladarlapresumptail·legali- tat al seu Departament de Tre- ballperquès’emprenguinlesac- tuacionsoportunesenordreala instrucció de l’expedient sanci- onador.Enaquestsentit,itenint en compte que els treballs de pintura que s’han d’efectuar te- nen una durada de pocs dies, el gremi reclama a l’Administració una actuació d’urgència per comprovar els fets objecte de denúncia i fer seguiment, en el seu cas, de la falta atès que, en cascontrari,s’esvaeixqualsevol possibilitatd’identificarl’infrac- tor. Amb aquesta denúncia el gremisegueixamblacampanya Lleida pinta bé, que advoca per eradicarl’intrusismeigarantirla professionalitatielbonserveien aquest sector. REDACCIÓ. LLEIDA La Universitat de Lleida (UdL) vol desenvolupar una aplicació peratelèfonsmòbilsperquèels membres de la comunitat uni- versitàriapuguincompartircot- xe.Lainiciativavapartird’unes- tudiant de segon d’Infermeria, Rubén García, iva ser premiada alsegonConcursd’IdeesSoste- nibles de la UdL. L’alumne pro- posavaunaaplicaciówebperso- nalitzadadinselwebdelainsti- tució, però la UdL apostarà per unaAppperamòbils.Peraques- ta idea, Rubén García va rebre un premi de 300€ en metàl·lic i unvalde200€méspergastara labotigadelaUdL.Ésunsegon premi, ja que el primer enguany va quedar desert. D’altra banda, prop de 200 alumnesi45empresesdediver- sossectorsvanparticiparenlaI Fira de l’Ocupació de la UdL, on l’estudiantathapogutpresentar currículums i conèixer noves estratègies per trobar feina. LaUdLdesenvoluparàuna Apppercompartircotxe Projecteguanyadordel2nConcursd’IdeesSostenibles El premiat, amb el rector, Roberto Fernández, i el vicerector, Jesús Avilla. COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT - UDL Pràctiques irregulars i sancionables En una comunitat on les tasques les fan persones no autoritzades ‘Lleida pinta bé’, contra l’intrusisme És una campanya que protegeix les empreses agremiades

BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 07 COMARQUES ‘Ruta1714’unirà55indrets delaGuerradeSuccessió Presenten a Cervera el recorregut, que uneix patrimoni, història i gastronomia REDACCIÓ. CERVERA El recentment restaurat Para- nimf de la Universitat de Cerve- ra va acollir ahir la presentació de la Ruta 1714, una proposta que unirà 55 municipis de Cata- lunyaperrecordarelsprincipals escenaris de la Guerra de Suc- cessió.ImpulsadapelGovernen el marc dels actes del Tricente- nari, la Ruta 1714vol fusionar el patrimoni català del 1700 pre- sentat com una nova oferta tu- rística que també inclou la gas- tronomia de fa 300 anys. El conseller de Cultura, Fer- ran Mascarell, va presidir l’acte de presentació, que va comptar amb música en directe i també teatre. Mascarell va comparar laCatalunyad’aquellaèpocaiels ‘’anhels’’del’actualprocéssobi- ranista. L’objectiu de la Ruta 1714 és posarenvaloridifondreelpatri- moni, els escenaris, els monu- La ruta es va presentar ahir al Paranimf de la Universitat de Cervera ORIOBOSCH (ACN) Fórmula-1de l’airea l’aeroport REDACCIÓ. ALGUAIRE L’Aeroport de Lleida-Alguaire podriaserl’escenarid’unadeles cursesdelmundialdelaFórmu- la1del’aire(AirRaceF1)quees disputarà per primer cop l’any 2015. Com a plataforma de pre- sentaciód’aquestacompeticióa Europa, Lleida-Alguaire acollirà l’1 de juny una prova d’aquesta especialitatenquèvuitaeronaus competiran a velocitats de 400 km/h efectuant diverses voltes encircuitsel·lipsoïdalsd’unsvuit quilòmetresdelongitud.L’esde- venimentsecelebraràenelmarc del festival aeri Lleida Air Cha- llenge, que també inclourà el campionatestataldevolacrobà- tic,actuacionsd’avionsclàssics, demostracions, entre altres ac- tivitats. La prova serà distribuï- daauncentenardepaïsosatra- vésde35televisionsicomptarà amb avions procedents dels Es- tats Units Regne Unit i França. Latemporada aPortAiné nos’acaba ACN. RIALP L’alcaldedeRialp,GerardSaba- rich, va confirmar ahir que ‘’aquest cap de setmana torna- rà a obrir l’estació d’esquí de PortAiné’”ique,pertant,latem- porada d’esquí encara no s’ha acabat per a l’estació de FCG. L’estació porta 8 dies tancada perperilld’esllavissadesiesfon- drament a la carretera d’accés. Unesobresd’emergència,quees van començar dimecres, han de permetre circular amb les míni- mes garanties de seguretat i re- obrirl’estacióelcapdesetmana. L’alcalde de Rialp va lluitar des delprimerdiadelseutancament perquèesreparéslaviaiésreo- brisl’estaciópersalvarelfinalde temporada. PUBLICITAT REDACCIÓ. MOLLERUSSA L’escolaIgnasiPerairedeMolle- russa busca el suport d’empre- sesprivadesperconsolidarlaBi- blioteca Escolar, un projecte en el qual participen l’AMPA del centre i l’Ajuntament, segons avançava ahir Territoris.cat. Desdefa3anys,elcentrefor- ma part d’un programa pilot del Pla d’Impuls de la Lectura, un projecte promogut pel Govern de la Generalitat que té com a objectiumillorarl’èxitescolarde l’alumnat potenciant la lectura. Per aquest motiu els escolars treballen en els tres eixos que formen part del pla: saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir. Comaconseqüènciadelaim- plantació del pla, l’equip docent va creure convenient disposar d’unaBibliotecaEscolarambun fonsbibliogràficielmobiliariim- prescindibleperduratermel’ac- tivitat. La petició dels docents fou ben acollida tant pels pares dels alumnes com per l’Ajunta- ment.Aixídoncs,elconsistoriva habilitar l’espai bàsic iva col·lo- car-hielparquet,mentrequeels paresesvanfercàrrecdelapin- tura. Ara, l’AMPA ja s’ha mobi- litzat per trobar el finançament necessari per incrementar el fonsbibliogràficielmobiliarine- cessari a través del patrocini d’empreses privades. És previst quealaBibliotecas’hicol·loquin rajoles de colors, per tal de què elsescolarsdelcentrepuguinsa- ber quines firmes han fet possi- ble el nou equipament. Labibliotecad’unaescolabuscapatrocinadors L’AMPA de l’Ignasi Peraire de Mollerussa cerca finançament per moblar i omplir el nou l’equipament ments,elsfetshistòricsielsper- sonatges vinculats a la Guerra de Successió, i per extensió al segle XVIII català. ElconsellerdeCulturavades- tacar que “aquesta ruta és una delesgransaportacionsdelTri- centenari a la societat”, com va corroborar Miquel Calçada, co- missari delTricentenari. Centre dins el Pla d’Impuls a la Lectura Motiu pel qual la direcció va proposar comptar amb el servei L’Ajuntament habilita l’espai del col·legi Els pares es fan càrrec de la pintura i de buscar finançament NOU MAGATZEM ARQUEOLÒGIC La Paeria de Cervera confia que el nou magatzem de ma- terialarqueològicqueinstal·la- ràlaConselleriaCulturaenuna de les antigues naus de Lear generi llocs de treball, encara que siguin pocs i indirectes. L’alcalde, Ramon Royes, creu quese’npodranbeneficiarem- preses de transport i també el Museu de Cervera que podria fervisites guiades.

08 PUBLICITAT BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014

BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 09 COMARQUES PUBLICITAT REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES LacomunitatderegantsdelGar- riguesSudhasol·licitatalDepar- tament d’Agricultura, Ramade- ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) la redacció del projecte constructiu per abastir per gravetat la bassa 6 de l’Eta- pa III del regadiu, més antiga, a partir de la bassa 3 de l’Etapa IV, amb un sistema de bomba- ment més modern i eficient. Aquesta actuació té com a ob- jectemillorarlagestiódelaxar- xaireduirlesdespesesdebom- bament, que han augmentat considerablement pels regants els últims anys per les contí- nues pujades de la llum. Amb aquesta actuació, amb un cost previstde402.651euros,espre- veuestalviar60.000eurosl’any. El fotògraf a les instal·lacions de Cal Trepat JoanFotcubertprepara unllibresobreCalTrepat El fotògraf participarà en el 1r Festival Embarrat REDACCIÓ.TÀRREGA La Diputació de Lleidava acollir ahirlapresentaciód’unnouiam- biciós festival de creació con- temporània, que se celebrarà a Tàrrega el proper mes de juny i quevol que la capital de l’Urgell creixi com a pol cultural, també pel que fa a les arts plàstiques. Des de les naus modernistes del Museu de la Mecanització Agrària Cal Trepat de Tàrrega, indretd’origendelatransforma- ciósocialiindustrialalesterres de Lleida, s’impulsa l’Embarrat. Per primera vegada, un espai museu-industrialacullunprojec- te d’art contemporani. El fotògraf Joan Fontcuberta ha estat l’artista convidat a col·laborar en aquesta primera edició de l’Embarrat, al qual se lihaproposatlacreaciód’untre- ball específic sobre la Fàbrica Trepat. De moment, Fontcuber- ta ha fet 4 visites a Cal Trepat, el resultat de les quals serà un llibre, Trepat (Ed. Bessard). ElregGarriguesSudvol estalviar60.000€l’any Per això preveu fer obres pervalor de 400.000 € ActivitatsdeformacióalCastelldeFlorejacs Florejacsdonaràaconèixerelnouprojectedelcastelldelmu- nicipi, que inclou activitats de formació i creixement perso- nal, durant la Fira de les Flors, que se celebrarà el 5 d’abril. CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA AJUNTAMENT DE TÀRREGA REDACCIÓ. BALAGUER Un de cada quatre nens i nenes de 3 a 12 anys del municipi de Balaguertéexcésdepes,segons es desprèn dels resultats dels mesuramentsantropomètricsde pes, alçada i circumferència de cintura fets a 1.374 escolars en elcurs2012/2013enelmarcdel ProgramaThao. Dit d’altra manera, la preva- lença d’excés de pes entre els nens i nenes d’aquest franja d’edat és d’un 25,7%, una xifra que és inferior a la mitjana ob- tinguda en el total dels munici- pis Thao pel mateix període (28,5%), però que suposa un repuntrespecteelsresultatsob- tinguts en el curs 2011/2012 a Balaguer (21,2%). Durantelcurs2012-2013,es vanpesarimesurar1.374nensi nenes de sis escoles de Bala- Xifra inferior a la mitjana catalana Tot i així és un crit d’alerta en ser pitjors dades que el curs passat Un 6,3% dels nens estudiats és obès Les nenes tenen més problemes de pes que els nens, segons l’estudi Accions específiques per a cada edat L’Ajuntament promou els hàbits saludables a les llars d’infants Undecada4infantsde 3a12anysdeBalaguer pateixunexcésdepes Segons les dades que posa de manifest el ‘ProgramaThao’ guer, unes dades que permeten determinar la prevalença de so- brepèsiobesitatdelsinfantsdel municipi, que per aquest perío- deésde19,4%i6,3%,respecti- vament.Persexes,l’excésdepes éssuperiorenlesnenes(27,6%) que en els nens (23,8%). Arran de les conclusions d’aquest estudi, els responsa- blesdelProgramaThao-SalutIn- fantilaBalaguerdissenyaranles estratègies a seguir en els pro- per cursos. En aquest sentit, la regidora de Serveis a les Perso- nes, Rosana Montané, ha expli- catque“calseguirimpulsantac- cionsespecífiquespercadagrup d’edat”. Per canviar la tendència en lafranjad’edatde3a5anys,Ba- laguer ja ha iniciat accions diri- gidesaferpromociód’hàbitssa- ludables a les llars d’infants. Morenbolcar ambeltractor alesBorges REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Un veí de les Borges Blanques de 79 anys va perdre la vida di- mecresalatardaenquedaratra- pat sota el tractor després de bolcar amb el vehicle a la seva finca de la partida de Mirabella delacapitaldelesGarrigues,se- gons han informat els Mossos d’Esquadra. Lavíctima és cone- gudaalacapitaldelesGarrigues ja que havia regentat un estanc de tabac durant molts anys.

10 ACTUALITAT BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Secundària,contralesretalladesilaLOMCE Centenarsd’estudiantsdeSecundàriaesvanmanifestarahir al centre de Barcelona contra la LOMCE i les polítiques edu- catives dels governs català i espanyol. ACN Implantenuncranifetambunaimpressora3D Un equip de cirurgians d’Utrech va implantar per primer cop uncraniartificialdeplàsticcreatapartird’unaimpressoraen 3D a una pacient de 22 anys que ja torna a fer vida normal. Shakiraarrasa aiTunestoti lescrítiques alaxarxa AGÈNCIES. BARCELONA LaversiódelBoigpertuqueSha- kirainterpretaencatalàenelseu últim disc fa tres dies que és el númeroudevendesaiTunesEs- panya, segons va informar ahir Sony Music. La cantant colom- bianahainclòsalseuàlbumSha- kiralacançódeSauenhomenat- gealasevaparellaGerardPiqué i el seu fill, Milan. La decisió de Shakiradecantaruntemaenca- talàhasuscitatpolèmicaalaxar- xa, on ha rebut crítiques i lloan- ces.Lacantanttambéfareferèn- cia a la seva vinculació amb Catalunyaalvideoclipd’Empire, en què apareix amb les munta- nyes de Montserrat al fons. ElpapaFrancescrep ObamaalVaticà AGÈNCIES. CIUTATDELVATICÀ El papa Francesc i el president dels EUA, Barak Obama, es van reunirahir.Obamajahaviaavan- çat en una entrevista al Corriere de la Sera que volia parlar de la lluita contra la desigualtat. MorLuisRajoy,germà delpresidentespanyol AGÈNCIES. MADRID Luis Rajoy, germà del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va morir ahir als 55 anys d’una malaltia que li havien di- agnosticat feia uns mesos. Unanenade10mesosés trasplantadade7òrgans AGÈNCIES. VALÈNCIA El bebé fa vida normal després desotmetre’saMadridauntras- plantament de 7 òrgans, opera- ció en què va rebre d’un donant intestinsgrosiprim,còlon,estó- mac, fetge, pàncrees i melsa. AGÈNCIES. ATENES Espanya és el segon país de la Unió Europea amb l’índex més alt de pobresa infantil, segons revelal’informedeCàritasEuro- pa presentat ahir a Atenes. No- més el supera Romania. L’estu- di avalua l’impacte social de les mesures d’austeritat aplicades als països més castigats per la crisi. “Les mesures d’austeritat han fallat a l’hora de solucionar els problemes i generar creixe- ment”,vaafirmarelsecretarige- neral de Càritas Europa, l’espa- nyol Jorge Nuño, durant la pre- sentació de l’informe. A Espanya, el risc de pobre- sa entre els nens menors de 18 anys es va situar el 2012 en el 29,9%, gairebé 9 punts per so- bre de la mitjana de la UE, que esva situar en el 21,4%, segons dades del 2013 d’Eurostat. Del 2011 al 2012, la taxa de pobre- sa en aquest sector de població vaaugmentardel15,6al19,4%. AquestesxifressituenEspanya, juntamentambRomania,alcap- davantdelspaïsosambuníndex més alt de pobresa infantil, se- guits per Bulgària i Grècia, en 3r i 4t lloc, respectivament. Cà- ritashaobservatelsúltimsanys uncanvienelperfildelesperso- nes que acudeixen a l’entitat a demanarajuda:siabanserenels immigrants,desdel2010sónels ciutadansespanyolselsquemés recorren als serveis socials. Espanya, líder en abandonament escolar prematur Amb un 24,9%, davant del 12,7% de mitjana europea La gent grant, un altre col·lectiu en risc La pobresa ha augmentat del 7% el 2008 al 10,6% el 2012 Espanya,segonpaísde laUEambl’índexmés altdepobresainfantil Noupuntspersobredelamitjana,noméssuperatperRomania Laguardiola deles pensionses vabuidant 11.648 milions el 2013 AGÈNCIES. MADRID El Fons de Reserva va seguir minvantl’anypassat.Davantde la insuficiència d’ingressos per cotitzacions causada per la cai- guda del mercat laboral, la Se- guretatSocialvautilitzarel2013 11.648 milions d’aquest fons. Amb aquesta disposició de re- cursos,elsdinersqueafinalsde l’anypassattenialaguardiolade la Seguretat Social era de 53.744 milions. Fátima Báñez, i el secretari d’Estat de la Se- guretat Social, Tomás Burgos van presentar aquestes xifres ahir al Congrés. Espanya haurà de tornar a recórrer al Fons de Reserva per pagar les pensions del’anyqueve,vareconèixerdi- lluns Burgos, encara que el dè- ficit del sistema s’hagi reduït a l’1,1 per cent del PIB.

BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 11 ESPORTS PUBLICITAT Mollerussaaculll’actedereconeixementpera141atleteslleidatans LaGeneralitatdeCatalunyavareconèixerahirenunactecelebratalteatreL’AmistatdeMolle- russa a 141 esportistes i equips de Lleida que van obtenir un èxit destacat durant el curs 2013 en les seves respectives especialitats en competicions d’àmbit català, estatal i internacional. XAVIER FARRENY REDACCIÓ. LLEIDA El barceloní Josef Ajram, consi- derat un gurú de les inversions enBorsa,amésd’escriptorico- negut esportista en competici- onsextremes,seràelponenten- carregatdedonarlaconferència de clausura de la Va edició de l’Sports Business Symposium, un congrés de gestió esportiva que se celebrarà a la Llotja de Lleidaelsdies11i12d’abril.Jun- tament amb ell, un altre ponent estrelladel’eventseràMikelUr- dangarin, germà del duc de Pal- ma, que és professor de gestió esportivaalaUniversitatdelPa- ís Basc, membre del consell as- sessorinternacionaldemanage- ment esportiu de l’IESE i direc- JosefAjramiungermà d’Urdangarin,ponents aunsimposiaLleida L’11 i 12 d’abril a la Llotja amb experts en gestió esportiva La presentació va tenir lloc ahir a l’Inefc. IBIC COMUNICACIÓ tor de la Fundació Estadio Sociedad Deportiva de Vitòria. Juntament amb Ajram i Mikel Urdangarin participaran en aquestsimposiprestigiososex- pertscomelscatedràticsRober- toLuna,PlácidoRodríguezyPe- dro Manuel Gómez, la co-direc- tora de l’Observatori Català de l’Esport Núria Puig –que farà la ponència inaugural– i l’especia- lista en RRHH i Comunicació MaríaGraciani,amésdel’extèc- nico del Barça d’handbol Xesco Espar. En total, seran 24 po- nents en dos dies per a una as- sistència que es preveu d’uns 300 congressistes. L’impacte l’any passat per la ciutat va ser de més de 65.000 euros. Conferència clausura El conegut gurú de les inversions en Borsa tancarà el congrés Assistència Hi haurà 24 ponents i uns 300 assistents a les dues jornades Totl’equipdelLleida EsportiuviatjaaMallorca Seligrat busca unitat davant de l’Atlètic Balears REDACCIÓ. LLEIDA EltècnicdelLleidaEsportiu,To- ni Seligrat, ha decidit que tot l’equipviatgidemàaMallorcade caraalpartitdecisiudediumen- ge a les 12.00 davant de l’Atlè- tic Balears. Els lesionats Jesús Imaz, Molo i Osado, així com el sancionatRaúlFuster,tambées- taran a l’expedició blava, que busca la unitat després de en- cadenar tres derrotes consecu- tivesenLliga,fetquel’hanapar- tatdelsllocsdeplayoffd’ascens. D’altra banda, Molo serà in- tervingutavuialaClínicaQuirón de Barcelona de la ruptura dels lligaments creuats del genoll dret,lesióqueeltindràforadels terrenys de joc durant 6 mesos. REDACCIÓ. LLEIDA El Força Lleida es juga avui, a partir de les 21.00, bona part de les seves opcions de jugar els playoffd’ascensal’ACBdavant delBreogán,undelsequipsmés en forma de la LEB Or. Els ho- mesdeJoaquínPradotambées- taranpendentsdelpartitquees juga a Màlaga entre el Clínicas Rincón i el Clavijo, ja que una derrotadelslleidatanscombina- daambunavictòriaandalusaels deixaria fora de la lluita per una de les nou primeres places. El tècnic del Força Lleida tin- drà el dubte de José Simeón, ja queelbasehatornatanotarmo- lèsties en la zona del pubis i no estarà al cent per cent. Els llei- datans visitaran al Melilla en la darrera jornada de Lliga. FinaldelForçaLleida davantdelBreogán Es juga les seves opcions de disputar els playoff

12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida 12 años de esclavitud (+16) (català) (HD) 16.45 19.05 21.25 Agosto (+16) (HD) 16.35 La gran estafa americana (+16) 18.45 21.15 La bella y la bestia (+7) (HD) 18.20 Non-Stop (+12) (HD) 16.25 20.25 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 The Informant (+16) (HD) 16.20 18.25 La hermandad (+12) (HD) 20.30 22.10 Barcelona Gospel Messengers “Gospel Groove” (espectacle musical de gospel) (dissabte, 29, a les 21.30 h) Marco Spada, ballet en directe des del Teatre Bolsoi de Moscou (diumenge, 30, a les 17.00 h) The Informant (+16) (HD) (diumenge, 30). 21.10 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) El lobo de Wall Street (+16) 16.15 19.30 •23.00 Her (+12) 16.30 19.15 La gran estafa americana (+16) 22.00 Una vida en tres días (+12) 16.00 18.10 20.20 22.30 •00.35 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) 16.00 18.00 20.00 22.00•00.05 Monuments Men (+7) 16.20 19.20 22.10 •00.20 Dallas Buyers Club (+12) 16.30 19.00 22.00•00.15 Capitán América: el soldado de invierno (+12) 16.30 19.15 22.00 00.30 Ocho apellidos vascos (apta) 16.20 18.20 20.20 22.20•00.25 Philomena (apta) 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.15 Jack Ryan: operación sombra (+12) 20.25 22.30•00.30 Nebraska (apta) 16.10 18.15 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Enemy (+12) 15.00 18.00 19.30 22.40 Joven y bonita (+16) 21.00 Los canallas (+16) (VOS) 16.20 Guillaume y los chicos ¡a la mesa! (+7) 16.30 18.00 19.30 22.40 Guillaume y los chicos ¡a la mesa! (+7) (VOS) 15.00 La gran belleza (+12) 20.25 Byzantium (+12) (VOS) 16.45 2 francos, 40 pesetas (+7) 15.00 18.45 21.00 22.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Kamikaze (+7) °11.50 °13.40 15.30 17.20 19.10 21.00 22.50 •00.40 8 apellidos vascos (apta) °12.20 °14.10 16.00 17.50 19.40 21.30 •23.20 8 apellidos vascos (apta) °11.30 °13.20 15.10 17.00 18.50 20.40 22.30 •00.20 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) °12.40 °14.30 16.30 18.20 20.10 22.00 •23.50 El Gran Hotel Budapest (+12) °11.40 °13.30 15.20 17.10 19.00 20.50 22.40 •00.30 El Gran Hotel Budapest (+12) °12.30 °14.20 16.10 18.00 19.50 21.40 •23.30 La lego película (+7) °12.15 °14.00 15.45 17.30 El lobo de Wall Street (+16) 19.20 22.25 La bella y la bestia (+7) (HD) °12.00 °14.00 16.00 18.00 Frozen, el reino del hielo (apta) °11.50 °13.50 15.50 17.45 Una vida en tres días (+12) 19.45 21.45 •23.50 Lluvia de albóndigas 2 (apta) °11.45 °13.25 15.05 16.50 Jack Ryan: operación sombra (+12) 18.45 20.40 22.35 •00.30 Capitán América: el soldado de invierno (3D)°12.00 °14.30 17.00 19.30 22.00 •00.30 Capitán América: el soldado de invierno (+12)°11.30 °14.00 16.30 19.00 21.30 •00.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12)°12.30 15.00 17.30 20.00 22.30 •00.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (+12) °11.30 17.05 Non Stop (+12) (HD) °13.15 15.10 18.50 20.50 22.45 •00.40 Monuments Men (+7) °12.00 °14.10 16.20 18.30 Alabama Monroe (+16) 20.30 22.30 •00.30 300: el origen de un imperio (+16) 20.05 22.00 •00.00 300: el origen de un imperio (+16) °12.30 °14.30 16.35 18.35 20.35 22.35 •00.35 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Agosto (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.20, 20.25; Dl. 22.15 El capitán América: el soldado de invierno (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg. 16.00, 18.20, 20.40; Dl. 22.15 Alabama Monroe (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.10; 22.30; Dg. 16.00, 18.00, 20.10; Dl. 22.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Al encuentro de Mr. Banks (+7). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 El mundo de los muñecos. Dg. 17.00 En tierra de nadie (+16) (5€). Dv. 22.30; Ds. 20.15; Dg. 20.15 The Exam (+12) (5€). Ds. 18.15, 22.30; Dg. 16.15; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Preu divendres: 3,90€ ¿Qué hacemos con Maisie? (+7). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30 Sobran las palabras (+7). Ds. 22.15; Dg. 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Sobran las palabras (+7). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Robocop (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Sobran las palabras (+7). Dv. 22.15 La gran estafa americana (+16). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 ¿Qué hacemos con Maisie? (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.00 El mundo de los Teleñecos (teatre infantil). Dg. 12.00 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. www.circusa.com Copito de nieve (apta). Dg. 17.00 Monuments Men (+7). Dg. 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Una vida en tres días (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 El caballero Don Latón (apta). Dg. 17.00 Unatractiuiprovocador thrillerpsicològic Enemy Thriller. Canadà. 2013. 90’. Dir.: DenisVilleneuve. Int.: Jake Gyllenhaal, Méla- nie Laurent, Isabella Rossellini, Sarah Gadon, Jane Moffat. Cinemes: Funatic. Un professor d’història amb una vida monòtona i una rela- ció amorosa avorrida, desco- breixundiaunactor queésfí- sicament igual que ell i de- cideix buscar-lo. Saber de l’existènciadel’altrecrearàun autèntic daltabaix en les vides detotsdos,enlesqualsaflora- ranlessevesobsessionsiinter- rogants més vitals. La pel·lícula es va projectar en el darrer Festival de Sitges i al Festival de Sant Sebastià. La producciócatalanocanadenca, esbasaenl’obraL’homedupli- cat, de José Saramago. El seu director va definir el film com un “thriller eròtic” que explora la idea de la identitat a través d’un home que persegueix el seu doble. Jake Gyllenhaal i Isabella Rossellini, en una escena de la pel·lícula. ElCapitàAmèricatornaa lluitarcontraelsdolents Capitán America. El soldado de invierno Acció. EUA, 2014. 83. Dir.: AnthonyyJoe Russo. Int.: Chris Evans, Scarlett Jo- hansson, Samuel L. Jackson, Robert Redford. Cinemes: Lauren, JCAAlpicat. Després dels devastadors es- deveniments esdevinguts a Nova York amb Los Vengado- res, “Capitán America. El sol- dado de invierno”, de Marvel, ensexplicacomSteveRogers, àlies el Capità Amèrica, viu tranquil·lament a Washing- ton, D.C. intentant adaptar-se almónmodern.Peròquanata- quen un col·lega, Steve es veu embolicatenunatramad’intri- guesqueamenaçadeposaren perill el món. El Capità Amèri- ca uneix forces amb la Viuda Negra i lluita per treure a la llum una conspiració cada ve- gada major mentre fa front a assassins professionals envi- ats per silenciar-lo. Però hau- rand’enfrontar-seaunenemic inesperatiextraordinari:elSol- dat d’Hivern. Destaca la pre- sència de Robert Redford. Chris Evans interpreta al ‘Capitán América: El Soldado de Invierno’. Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 28 DE MARÇ AL3 D’ABRIL- CIRCUITURGELLENC DEL28 AL31 DE MARÇ. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius.

BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Cervera 1700 i Universio Museu de Cervera. Cervera. Divendres, 28. A les 19.00 hores VisitaalesobresdemilloradelPara- nimfdelaUniversitat i inauguracióa les 8 de la tarda, de l’exposició. Conferències 9a Jornada de tabaquisme Auditori del Centre de Cultures (Cappont). A les 09.00 hores Inauguració de la jornada. La família envers la malaltia mental Casal Agramuntí. Agramunt. Divendres, 28. A les 19.00 hores Xerrada a càrrec de l’escriptora i pin- tora MercèTorrentallé. Som creatives Sala Francesca de Llobera. Consell Comarcal del Solsonès. Dissabte, 29. A les 20.00 hores Taularodonaambdiversesdonesque desenvolupen una activitat creativa. Música El so de la màgia Espai Orfeó. Lleida. A les 20.30 hores Concertd’arpaimarimbaacàrrecdel Duo Blooming. Entrada: 10/8€, Maria Coma Local de la Societat l’Ateneu de Tàrrega. A les 22.30 hores ElcicleAmbveudedonaensportaala cantautoraMariaComa,compositora, pianistaicantant,quepresentaelseu treball Celesta. Preu: 6/8€. La Iaia Sala Sant Domènec. La Seu d’Urgell A les 22.00 hores Presentació del seu segon discOn és la màgia?Preu: 8/10€. Renaldo & Clara Cafè del Teatre de l’Escorxador. Lleida. Dissabte, 29. A les 22.30 hores PresentaciódelseuprimerdiscFruits del teu bosc. La Pegatina i Zulú 9:30 Espai MerCAt.Tàrrega. Dissabte, 29. A les 22.30 hores El cicle de músicaTàrrega Sona ofe- reixlesactuacionsdeLaPegatina,que presentarà la gira Lloverá y yo veré. Tambéestaràpresent Zulú9:30amb pinzelladesdedixie,reggaeiflamenc Teatre Estúpids GranTeatre de la Passió. Cervera. Dissabte 29, a les 22.00 hores. Preu: 20/17€. Els espectadors són a punt d’assistir a una conferència sobre l’estupidesa que imparteix un prestigiós profes- sor. Però avui arriba tard. L’esborra- pissarresprofessional (FerranRañé) s’ofereixacomençarlaconferència... No em toquis la flor Teatre Ermengol. Bellpuig. Divendres, 28. A les 22.00 hores A càrrec de la companyia Els 4 Gats, de Guissona. Preu: 8€. El precio Teatre Ateneu.Tàrrega. Dissabte, 29 A les 22.00 hores ElConcursdeGrupsAmateursdeTe- atre“CiutatdeTàrrega”,ofereixl’obra d’Arthur Miller, a càrrec de El Candil. Diversos Els targarins parlen de la seva plaça Major Plaça Major deTàrrega. Dissabte, 29. Tot el dia L’Agrupació d’Entitats de Tàrrega AGENTAimpulsaunprojectepartici- patiu per debatir sobre la futura re- modelació de la plaça Major .També espodràvisitarlamostraPassat,pre- sent i futur de la Plaça Major. Esport Cursa de Bombers de Lleida Sortida i arribada: Camps Elisis. Diumenge, 29. A les 10.00 hores Quartaediciód’aquestacursaquepre- veu la participació de 3.500 atletes amb un recorregut de 10 km i un de 5,5 km que començarà a les 10.30 h. Apartirdeles11.00h.esfarancurses infantilsalsCampsambcircuittancat i es muntarà un parc infantil solidari. Cros Vila de Bellpuig Circuit de Motocròs. Bellpuig. A partir de les 10.00 hores. Diumenge, 30. Cursesdediferentscategoriesenles modalitats masculina i femenina. Trofeu Conjunts Pavelló poliesportiu de Balaguer. Diumenge, 29. A partir de les 9.30 h. 8a edició del trofeu de gimnàstica rí- timica en la modalitat de conjunts. L’estanyd’Ivarscelebra elseucinquèaniversari Dia d’activitats al voltant de l’estanypercelebrarlasevare- cuperació,ambdemostracions d’anellament d’ocells, planta- da de plantes aromàtiques, passejosenbarca(inaugurant la temporada) i també passe- josacavall.Hihauràla3aMos- tra Gastronòmica de la Cuina d’Estany, amb receptes crea- despelssisrestaurantspartici- pants,amblanoucomaingre- dient comú i senderisme per a la gent grant. Natura Estanyd’Ivars iVila-sana Diumenge, 30. De les 10.00 a les 13.30 hores Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Teatre de l’Escorxador. Sala 1. Dissabte, 29. A les 20.30 hores Preu: 16/10€. Totelquevolemsaberdela vidasexualdeShakespeare La companyia Torb Teatre, de la Seu d’Urgell,escenificaalgunsdelssonets de Shakespeare a partir de les traduc- cions deTxema Martínez i GerardVer- gés.Noespreténferunrecitaldepoe- sia, sino una reinterpretació lleugera, amb un toc canalla, de les històries d’amor,sexeiodideldramaturganglès a partir de la paraula i la música. Art en família CaixaForum. Diumenge, 30. A les 12.00 hores Visites comentades per al públic a l’exposició Els objectes parlen. Diadelpenyista Barris Nord. Lleida. A les 21.00 hores. Entrada: 3€. La Fecoll dóna suport al Força Llei- da tot celebrant el dia del penyista. 5è aniversari del Casal Popular Arreu Casal Popular l’Arreu. Mollerussa. Dissabte, 29. Durant tot el dia Pintada d’un mural per commemorar els cinc anys (10h); conferència de Carme Forcadell dede l’Assemblea Nacional Catalana (18,00h); Portes obertes (20.00 h) amb tas de cerveses artesanes catalanes, sopar popular i actuació de Cesk Freixas i Els Sonotones Fira de l’oli i la pedra de Vinaixa Diumenge 30, a les 09.00 hores Un esmorzar a la cooperativa obrirà la jornada, que inclourà visites guiades pel casc antic, talles de sabó, exhibició de rapinyaires, concert i un dinar popular. L’HortadeGrenyana Diumenge 30, a les 10.00 hores Nova passejada per l’horta de Llei- da,emmarcadaenelcicleConeixes la teva ciutat, de l’Ateneu. El punt detrobadaésl’entradaalaMitjana. Teatre Principal. Lleida. Dissabte 29, a les 21.30 hores Preu: 12€/15€. ElsBarcelonaGospel MessengersaLleida El Teatre Principal acull aquest dissabte l’espectacleGospelGroovedelsBCNGos- pel Messengers,finalistes al programa Oh HappyDay!deTV3. 20veusimúsicaendi- recte en un eclèctic viatge que porta des delsgransnomsdelgospelcontemporani, alsmésclàssicsdelgènere,delstemesdels grans cors americans fins a èxits del pop dels 80´s, 90´s i actuals, sempre mante- nint la frescor i qualitat tècnica. Auditori Enric Granados. Lleida. A les 21.00 hores Preu entrada: 12/10€. ElpianistaBruceBarth acosta elseujazzal’Auditori Undelspianistesdereferènciadeljazz actual, i artífex d’una discografia elo- giadaperlacrítica,BruceBarth,arriba a Lleida acompanyat del bateria StephenKeoghielcontrabaixistaMa- sa Kamaguhi. Tots dos han tocat amb músics de primera línia internacional i són el grup estable de Barth en les se- ves gires europees. Auditori de Cervera. Dissabte, 29 (18.00h) Diumenge, 30 (12.00 h / 19.00 h). Concertsitrobadade guitarresaCervera La Trobada de Guitarres arriba al seu 10e aniversari amb un concert de més de 60 alumnes de les escoles de músi- ca de diferents comarques de Lleida; diumenge, trobada de metalls de tot Catalunya. El cicle de concerts de Pri- mavera presenta el Carnaval dels ani- mals de Saint-Saëns per LleidArt En- semble amb la col·laboració de l’Aula Municipal deTeatre.

14 OCI BONDIA DIVENDRES, 28 DE MARÇ DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...