Bondia.cat 27/03/2014

33 %
67 %
Information about Bondia.cat 27/03/2014
News & Politics

Published on March 27, 2014

Author: Bondia_cat

Source: slideshare.net

Description

TITULAR: Les 96.113 pensions de Lleida costen 2,4 milions cada dia
FOTO: Infern a Golmés

Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 27 DE MARÇ DEL 2014 Les96.113pensionsdeLleida costen2,4milionscadadia p. 06 p. 07 PUBLICITAT La nòmina dels jubilats lleidatans supera aquest 2014, per primeravegada, els 1.000 milions l’any NÚMERO 1.876 ANY 9 Cada dia s’afegeixen al col·lectiu tres nous pensionistes, quan fins fa pocs anys eren només dos Infern a Golmés Cremen milers de palets i caixes a l’exterior d’una central hortofructícola propera al poble

02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 1 A Olivera 0 = Auró 2 = Avellaner 4 = Bedoll 1 = Bruc 1 = Crucúferes 1 = Freixe 2 = Llentiscle 0 A Melcoratge 1 = Moreres 1 A Om 1 = Palmeres 0 = Pi 2 A Plàtan 1 = Del 24 al 30 de març Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Diaenterenyinatiles temperaturestornena pujarpocapoc La nuvolositat minvarà al matí i la resta dei dia el cel estarà mig o puntualment molt ennuvolat. Però a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu. En aquests sectors el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De precipitacions no se n’espera. Pel que fa a les temperatures, es començaran a recuperar molt tímidament, tant les mínimes com les màximes. Encara farà força fred a la nit. El vent, entre fluix i moderat. 06.53 h 19.15 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Veus amb bons ulls la reforma tributària que prepara el govern de Madrid? 1 • No, és un exemple més d’atac a les autonomies 2 • No, perquè es collarà encara més els ciutadans 3 • Sí, té tot el dret a modificar la política fiscal 4 • Sí, perquè ajudarà a sortir de la crisi ElslectorsdelBonDia handecidit: 45,5% 1 39,4% 2 15,2% 3 0% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que cal endurir les sancions econòmiques contra els conductors ebris?

BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 03 AVUI “Treballadorpobre”aLleida:major de45anysimenysde600€desou Creu Roja fa una crida a contractar gent d’aquest col·lectiu, un dels més durament castigats per la crisi REDACCIÓ. LLEIDA La Creu Roja a Lleida demana ques’incentivilacontractacióde les persones majors de 45 anys a l’atur per evitar que caiguin enl’exclusiósocialiambl’objec- tiu que comptin amb una pen- sió digna en el futur. La institu- ció humanitària va presentar ahiraLleidael6èestudidel’Ob- servatori de Vulnerabilitat de CreuRojaCatalunya,titulatL’im- pacte de la crisi en les persones majors de 45 anys, que consta- ta l’important dificultat que els suposa l’edat a l’hora de trobar feina i que defineix un nou per- fil, el “treballador pobre”, una persona major de 45 anys i que cobra menys de 600 euros. L’estudi, presentat per la co- ordinadora de la Creu Roja a Lleida, Mireia Garra, i la res- ponsable tècnica de l’Observa- tori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, Pilar Millán, parteix d’una enquesta tele- fònica a 963 persones d’entre 45i70anys,delesquals115són de la demarcació de Lleida. To- tes elles són ateses en projec- tes de lluita contra la pobresa. L’informealertadelperillque les persones majors de 45 anys ensituacióvulnerablenocomp- tin amb una pensió digna en el futur,jaquelamitjanad’anysco- titzatsdelsenquestatslleidatans és de 12 anys, una xifra que en- caraésinferioralconjuntdeCa- talunya (10 anys cotitzats). En aquest sentit, cal tenir en comptequeel83,4%delesper- sones enquestades a Lleida es- Ahir també es va celebrar una taula rodona sobre el tema en acabar la presentació de l’estudi de Creu Roja CREU ROJA Taularodona pertractar l’ocupabilitat a“certaedat” Després de la presentació de l’estudi elaborat per l’Observa- tori de la Vulnerabilitat de Creu Roja, que es va dur a terme a l’Espai de Salut de Lleida, es va celebrar el debat L’ocupabilitat de les persones majors de 45 anys:realitatiperspectivesdefu- tur, en el qual van participar el president la Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó; el coordi- nador del Servei d’Ocupació a Catalunya (SOC) a Lleida, Joan Santacana; el director de l’Insti- tut Municipal d’Ocupació de la Paeria(IMO),RosendoOliva;iel cap d’Ocupació de Creu Roja Lleida. Creu Roja no és l’única enti- tat que alerta del perill que cor- ren els aturats majors de 45 anys. A finals d’any, per exem- ple, la UGTde lesTerres de Llei- da ja va denunciar que més de la meitat dels desocupats de 45 anys o més fa més d’un anyque no treballa. Com Creu Roja va alertardel’entrebancquesupo- sa l’edat a l’hora de buscar una feina. De la mateixa manera la UGTva recalcar la precarització que pateix aquest sector de la població activa, atès que cada cop se signen més contractes temporals i amb sous reduïts. EFECTES COL·LATERALS EN LA SALUT Una altra de les dades que l’Observatori de laVulnerabi- litat de Creu Roja posa sobre la taula és que el 41,7% dels ingressos familiars dels en- questats provenen de pres- tacions (bàsicament el subsi- di d’atur i la Renda Mínima d’Inserció), mentre que el 26,1% percep salaris i el 13,9%, pensions. Pel que fa als ajuts, un 52,2% de les persones en- questadesrebenajudadepri- mera necessitat, un 41,7% tenen suport econòmic i un 24,3%norepcapmenad’ajut. Aquesta necessitat de treba- llartambéexplical’altpercen- tatge de població activa que esdónaentrelespersonesen- questades, que supera el 90%, i la seva intensa recer- ca de feina. Mésdel60%delesperso- nes van tenir la darrera feina abans de l’any 2012, de ma- neraquedigurenentreelgrup d’aturatsdellargadurada.Les dades diuen que el 61,5% re- alitza accions de recerca de feina diàriament o setmanal- mentiqueel85,4%expressa que estaria disposat a canvi- ar d’ofici. A Lleida, el 33,3% delsaturatsenquestatafirma queva treballar a la seva dar- rera feina per un període d’1 a 10 anys i el 12,5% va estar- hi més de 10 anys. Com a conseqüència de la seva situació socieconòmica, moltespersonestambéestan afectades per problemes de salut, sobretot de caràcter emocional o psicològic. Així, el 54,8% manifesta que té problemesemocionals,enca- ra que sense tractar-se; men- trequeun19,1%tambéelspa- teix,peròestàentractament. A més, un 13,9% diu que té malaltiesfísiquesinomésuna quarta part manifesta tro- bar-se bé. Per acabar, l’informe de Creu Roja destaca l’alt per- centatgedepersonesinteres- sades en poder rebre forma- ció, informació i assessora- ment de l’entitat, que els pugui ajudar en la recerca de feina.Enaquestsentit,desde l’Àmbitd’OcupaciódelaCreu Roja a Lleida, val a dir que s’organitzen accions d’orien- taciólaboraliformaciódirigi- des a persones que es troben sense ocupació i que tenen com a objectiu facilitar o mi- llorar les seves competències personals, socials i professi- onals, ajustant-les als reque- riments del mercat de treball a les terres de Lleida. També es facilita la inter- mediació laboral entre parti- cipantsdelsdiferentsprogra- mes d’Ocupació i les empre- ses del territori. Problemesemocionalsderivatsdelafaltadefeina L’edat, el major impediment 115 enquestes a usuaris lleidatans de l’entitat, d’entre 45 i 70 anys Sense feina o amb un treball precari El 36,9% dels enquestats cobra un salari inferior a 600 € El 60% són aturats de llarga durada El 12,5% feia més d’una dècada que treballava a la mateixa empresa, i el 33,3% entre 1 i 10 anys tanensituació d’atur i,per tant, noestancotitzant,iqueel16,6% que sí que treballa, ho està fent enunescondicionesmoltprecà- riesiformapartmajoritàriament del col·lectiu denominat “treba- lladors pobres”. Totiquemésdelameitattre- balla a jornada completa, el 36,9% rep uns ingressos men- suals iguals o inferior als 600 euros, una xifra per sota del Sa- lari Mínim Interprofessional (645,3euros).Ésadir,queeltre- ball no és cap garantia per evi- tarl’exclusiósocial.Aixònoobs- tant,caldestacarquetotselsen- questats de Lleida que treba- llen tenen contracte laboral (temporal un 68,4% i indefinit un 31,6%), mentre que, al con- juntdeCatalunya,un23,1%tre- ballen en l’economia informal. Amés,l’estuditambéposade manifest que les persones ma- jors de 45 anys en situació vul- nerabletenenunaurgentneces- sitat de treballar per fer front a lessevesdespeses.Mésdel35% delespersonesenquestadeste- nen a càrrec fills menors de 16 anys i la mitjana d’ingressos mensualsdelesfamíliessesitua en445euros,mentrequelamit- jana de les despeses és d’entre 303 i 600 euros . Per això, un 40%delsenquestatsafirmaque téalgundeutependent(un17% de més de 10.000 euros) i 5 de cada 10 reben ajuda de primera necessitat,enlamajoriadelsca- sos d’entitats com la Creu Roja.

04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 Cartes al director Totshemviscutdiferentsetapes (unes més pacífiques i d’altres mésproblemàtiques)enlesque s’han anat succeint noves con- viccionsiesperances,canvisque ens han fet revisar coses i re- plantejar-ned’altres.Eltempsde Quaresma és bona oportunitat per a repassar i renovar el nos- tre trobament personal amb Je- sucrist. En qualsevol situació enquèenstrobem,laQuaresma “ésunbonmomentperdir-li:Se- nyor, m’he deixat enganyar, de mil maneres vaig escapar del vostreamor,peròaquíesticuna altra vegada per renovar la me- va aliança amb vós. Us necessi- to. Rescateu-me novament, Se- nyor, accepteu-me un cop més entreelsvostresbraçosredemp- tors. No fugim de la resurrecció de Jesús, no ens declarem mai morts,passielquepassi.Queres no pugui més que la seva vida que ens llança cap endavant!” (cfr Evangelii gaudium, 3). Ens ha tocatviure un temps i en un món bastant complex pe- rò els membres de l’Església no podem sucumbir a les corrents excessivament negatives ni su- blimar els nostres conflictes, fent-noselsmàrtirs.Lanostravi- da cristiana i el nostre testimo- Un any més el 22 de març hem celebrat el Dia Mundial de l’Ai- gua,iencaraqueenscostamolt, des de tots els àmbits d’actu- ació estem aprenent a mirar el temadelagestiódel’aiguaamb uns altres ulls, amb una altra mirada, basada en l’ús sosteni- ble d’aquest bé natural. Aquestes apreciacions sobre lagestiódel’aiguaielseuússos- teniblem’hanfetreflexionarso- bre dos temes importants que afecten a les terres de Lleida: elsregadiusil’aprovacióperpart delgoverncentraldelnouplahi- drològic de l’Ebre. comunaeinaimprescindibleper efectuar una veritable política d’ordenacióterritorialdelester- res de ponent. Cal efectuar una estratègia de fixació i assenta- mentdelapoblacióresidentda- vantelriscdedespoblaciódeles zones rurals” Les línies d’actuació del go- vern i concretament les que es portenatermedesdelDeparta- ment d’Agricultura, Pesca, Ali- mentació i Medi Natural, com- parteixentotalmentelsobjectius del Manifest i així ho demostra el govern fent un gran esforç in- versor amb més de 700 milions d’euros executats en la infraes- tructura. Ho sento per la diputada al SaraVilà i l’ex diputada Mònica Lafuentequeenarticlesseuspu- blicats darrerament en la prem- sa lleidatana critiquen la gestió d’aquesta infraestructura, però els hi recordo que els seus par- titsvangovernaraquestpaísdu- rant set anys i que en són molt responsables, no solament de l’actual situació pressupostària sinó també de la gestió del pro- jecte del Segarra-Garrigues. Potser que en un proper arti- cle ens expliquin als lleidatans, alsregantsialspagesosaquins aspectes de la gestió del canal van dedicar vostès els set anys. Potser a la vessant ambiental, potseralapromocióagroalimen- tària? Potser ens podran expli- car les mesures aplicades per aconseguir que l’obra avances i que el desenvolupament soste- nible del territori fos assegurat i de com tot això ho van fer amb unagestióeconòmicaenvejable. Expliquin la seva planificació d’aquellsanys,lessevespropos- tes per millorar les adhesions dels regants i per millorar l’ efi- ciènciadelsregadius.LaSra.La- fuente només ens explica que vandedicarmoltsdiesiesforços a complir els mandats europeus sobre les zones ZEPA. Ho van acabar? Va acabar bé? Em sem- bla que no, perquè aquest go- vern també s’hi ha dedicat molt a solucionar aquest aspecte. Millorquenoexpliquinres,no volemposarelretrovisormésdel necessari per explicar les ve- ritatsicreguinquanelshidicque aquest govern mira al futur. Ara és el responsable de gestionar l’acabament del canal i no la de- fugirà aquesta responsabilitat i laexerciràdesdelrigorenlapla- nificació i la transparència en la gestiódelpressupost.Totperfer possibleunainfraestructuracre- adora de riquesa. Per això aquest govern ha fetfrontalspagamentsquevos- tès van deixar pendents en aquestprojecteiaméshagaran- tit el seu finançament fins al 2017tantpercontinuarlesobres com per executar les mesures ambientals compensatòries. I Sra. Lafuente, el conseller Pelegrínos’hapenjatcapmeda- lla que no li correspongui sobre l’adhesiódelsregants.Somtots molt conscients de la feina que han fet les comunitats de re- gants, però no pot negar que el governvadesencallarl’obraamb una nova forma de gestió intro- duïda a la llei òmnibus i que va facilitar als regants la seva par- ticipacióenelfinançamentique haaconseguitpercentatgesele- vats d’adhesions i així prioritzar obra on hi ha iniciativa i allà on es pugui aprofitar immediata- ment la infraestructura. L’aigua és i serà semprevida, inomotiud’enfrontamententre sectors econòmics o entre terri- toris. Principi que tenim clar, i sempre defensarem des de CiU. niatgecomportenpassióiglòria i,malgrattot,sabemque“l’apor- tació de l’Església en el món ac- tual és enorme. I el nostre dolor i la nostra vergonya pels pecats d’algunsmembresdel’Església, i pels propis, no han de fer obli- darquantscristiansdonenlavi- da per amor, ajudant a viure i tractant de comunicarvalors en ambients hostils, i entregant-se demoltesaltresmaneresimos- trantaixíaquestimmensamora la humanitat que ens ha inspi- rat el Déu fet home” (cfr Evan- gelii gaudium,76). Calviureeltresordelafeide lanostrapertinènciaal’Església amb els peus a terra, enmig de claredat i d’ombres, de goig in- terioridificultatsexteriorsperò renovant la nostra confiança en Aquell que ens ha cridat a una col•laboració activa. Com diu santPau:“sabentquelamiseri- còrdia de Déu ens ha confiat aquestservei,noensacovardim. Portem aquest tresor en gerres de terrissa, perquè quedi ben clarqueaquestpoderincompa- rablevedeDéu,inopasdenos- altres.Ensveiemoprimitspertot arreu, però no esclafats; sense camins a seguir, però no sense sortida” (2Cor 4,1.7-8). Queelcompromísdecaminar enlafeidecomportar-nosd’una manera coherent amb l’Evan- geli ens acompanyi en el temps de Quaresma fent un bon camí cap a la Pasqua. Rebeu la salu- tació del vostre germà bisbe. Preparant-nosperlaPasqua Una vegada més hem de la- mentar que el govern espanyol no escolti, ni tingui en conside- ració les peticions i les al•lega- cionsfetesdesdelgoverndeCa- talunya.Unaltrecopsensemar- gepernegociar,pernegociarallò que creiem just i equilibrat pel nostre territori. Equilibri que passa per tenir en compte lavida del nostre riu, elSegre,mantenintelcabaleco- lògic necessari i també man- tenir la sostenibilitat ambiental del Delta de l’Ebre, recentment declarat Reserva de la Biosfera. I també equilibri territorial i cohesió social que passa per garantir les concessions dels nostres regadius i sobre tot ga- rantir la finalització d’una obra cabdaliestratègicapelfuturdel nostre país com és el Canal Se- garra-Garrigues. Recordo en aquest sentit les paraulesdelManifestdeVallbo- na: per un canal Segarra-Garri- gues per al segle XXI, que parla “delaconsideraciódelcanalcom unaeinad’ordenacióterritoriali queelconjuntdelessevesactu- acions no es poden considerar unameratransformacióenrega- diu d’un àmbit geogràfic sinó Costa de callar: la infermera invisible Josep Maria Camps i Balagué President del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida Costa de callar quan em mo- lesta veure que se’ns ignora. Em molesta el poc capaços que som de treure a la llum la realitat del que som. Em mo- lestaquenose’nsreconeguiel que fem possible cada dia… Em molesta infinitament la nostra no visibilitat. Se silencien el coneixe- ment, la creativitat i la tenaci- tat dels qui sòlidament soste- nimlasalutdetotunpaís.Tant éssiparlemd’institucionspú- bliques o privades: tota la in- fermeriatreballaperquèlasa- lut dels ciutadans es trobi en les millors condicions dins de cada cas particular i circums- tància personal. Tot i això, no se’ns veu. No se sap molt bé quinésl’actedelacura,totala realitatquesuposa,totl’esforç que comporta, la recerca que ho sosté o les seves conse- qüències. En el meu fur intern tinc el convenciment que efectiva- ment som una professió molt coneguda, al temps que poc reconeguda. És curiós com una ciència que és tan neces- sàriaespotpercebretanigno- rada. Som probablement una de les ciències amb més pro- fessionals actius en camps o escenaris diferents però, si preguntesquèésunainferme- ra,tothomlasituaràenuncen- tre de salut o hospital i, gaire- bé sempre, exercint una fun- ció de suport o ajuda. No obstant, és tan versàtil la cura… Són innombrables lescircumstànciesenlesquals esnecessitaunainfermeraso- la: una infermera amb el con- junt de les seves competènci- es independents, autònomes, de no suport. Però es desco- neix,perquè?Pensoqueacon- seguir aquest reconeixement, siéspossible,depènprincipal- ment de nosaltres mateixos. Lavisiódelquesoméslad’una paelladelaqualnosaltressos- tenim el mànec. No permetis quealtresesquedinambelre- coneixementquemereixes;és teu. No restis invisible darre- red’altres,fes-tepresentamb elteuesforç,elsteusestudisi latevaformació.Ningúcomtu téelto,lesparaules,elcontext i la capacitat per fer-se veure, per fer-se notar, per ser infer- mera. Ningú com tu reclama- rà el que ets i el que et per- tanycomaautoradelsteusac- tes. Reclama les competències que et pertanyen com a con- seqüència dels teus coneixe- ments, de la teva professi- onalitat i de la teva formació. Nodeixisquesesilenciïn,s’in- fravalorin,oestrepitginleste- ves responsabilitats. Tu saps de l’absència de mediocritat i la manca de rutina de la pro- fessióinfermera,delsseusbe- neficis.Sapsdel’esforçquere- alitzes cada dia per fer bé el que fas. Parla amb l’autoritat de qui actua i ho fa amb crite- ri, coneixement i evidència ci- entífica. De debò, no t’has trobat mai amb la ràbia que produ- eixnosentir-sereconegudaen algun dels camps assisten- cial,econòmic,gestor,docent, investigador o comunicatiu quesónnecessarisperferpos- sible la cura? Doncs, fes vi- siblelatevafeina,elqueinves- tigues, el que ensenyes. Prac- tica l’assertivitat des del que ets: capacitat, competència i coneixement. Les infermeres cuidem, gestionem,investiguem.Som un dels components vitals de qualsevolequipdesalut,però, molt sovint, som invisibles… Cal fer el possible perquè tot- hom es quedi amb la imatge d’aquestaciènciatanessenci- al que es preocupa intensa- mentdel’ésserhumà.Lainfer- meriaésunaciènciaqueinves- tiga, coneix i actua; que gestiona i és eficaç amb la sa- lut; que comunica i es perpe- tuaeneltemps;queevolucio- na. És raó de justícia donar a cadascúelseu:queesrecone- guilanostratasca.Sommolts més els no mediocres. Elsreptesde l’aiguaales terresdeLleida ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Joan Piris Bisbe de Lleida. Cristina Bosch Arcau Diputada de CiU al Parlament de Catalunya.

05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 Dijous passat feia la conferèn- cia anual organitzada pel Col•legi de Periodistes, respo- nent a la seva invitació. En- guany el tema en què em vaig centrar va ser el de la interna- cionalització de la nostra eco- nomia i en allò que ens cal per potenciar-laencaramés.Lleida és present, des de fa temps, en un escenari internacional en quècreixelprotagonismedeles ciutats. L’expansió de la socie- tatidel’economiaglobaldismi- nueix el paper de les nacions i augmentaeldelesciutats,que treballeniesrelacionenaesca- la transnacional per evolucio- nar i assolir noves fites. Lleida també ha d’exercir i potenciar el seu paper internacional, so- bretotenl’àmbitdel’euroregió Mediterrània. Però, per fer-ho, hadecomptaramblesinfraes- tructures de comunicació i de coneixement necessàries per competir-hi. Capital del territori motor d’exportacions agroalimen- tàries i ciutat de referència per aunampliradi,Lleidaencaraté dèficitsimportantsenlesseves comunicacions.Pelquefaales infraestructures en projecte, el més urgent és reclamar la nos- tra connexió amb el corredor Mediterrani. Aquesta via serà la gran vertebradora d’una re- gió econòmica i cultural estra- tègicaperaEuropa,l’ArcMedi- terrani, del qual Lleida forma part. No ser part del corredor, representaria quedar fora dels mercatseuropeus,delmitjàori- ent i dels asiàtics, és a dir, fora delnostremóneconòmicactu- al. Crec que aquesta ha de ser, en l’àmbit de les comunicaci- ons,laprincipalprioritatestra- tègica dels responsables polí- ticsidelsagentseconòmicsde les terres de Lleida. Pel que fa a les infraestruc- tures actuals, és imprescin- dible que l’A-27 des de Tar- ragonaescompletifinsaMont- blanc perquè, a partir d’aquí, enllaci amb l’autopista AP-2 desafectada de peatge i arribi fins a Lleida i a Fraga.Tarrago- na és el port natural de Lleida, elmillorpuntdesortidaperquè lanostraproduccióagrícolavi- atgi a través de la Mediter- rània i arribi al Canal de Suez, quedónaaccésalsMercatsAsi- àtics. Tambénecessitem:l’eixvia- ri Lleida-Vielha-Toulose, que ens ha de connectar amb els principals nusos de carreteres europees que s’originen al sud de França. Cal també una potent xarxa de rodalies ferroviàries i recu- perar l’estació de Mercaderies delPladeVilanoveta.Enelmón de les comunicacions aèries, enscalquelaGeneralitatapos- ti per Lleida-Alguaire com a granaeroportdemercaderiesa Catalunya. Tot i aquests greuges en l’apartatdelescomunicacions, Lleida està present amb força al panorama internacional, per l’empentadelessevesexporta- cions (en bona mesura, agroa- limentàries) i per l’acció d’agents tant públics com pri- vats que cal mantenir i impul- sarencaramés:Mercolleida,el ParcCientíficiTecnològic,Fira de Lleida, GlobaLleida, la UdL, els centre de recerca (Fruit- centre,IRTA,IRB),laFormació Professional (que, en les pràc- tiques,començaaferelsaltin- ternacional), les polítiques de turisme,laindústriaculturalila iniciativadeprofessionalsiem- presaris que ja han obert mer- cats a l’exterior. Aquesta presència interna- cional ha d’estendre’s i créixer i, per això, Lleida necessita in- tel•ligència,estratègiesiinfra- estructures. Cal intel•ligència perestarenelsmercatsisaber comcompetirencadamoment enunaeconomiadeciclescurts però de mirada llarga, per no parar d’afegir valor ni d’incor- porar coneixement als produc- tes i als serveis. Cal estratègia, especialment orientada a l’in- crement de massa crítica i a la concentració de l’oferta. I, finalment, com hem vist, cal potenciar les infraestructu- res del món del coneixement (universitat, FP, art, idiomes i centresderecerca)idelmónfí- sic, els eixos viaris. I sobretot hem de tenir el convenciment de que l’economia i, per tant, l’ocupacióielbenestararapro- venen d’un marc global, on no hihallocperaautarquies,nitan solsenelssegmentsmésespe- cialitzats. Lleida ha de mirar lluny, en eltempsienl’espai.Aixíserem no un punt del mapa, sinó un node en el que conflueixen les xarxesdemésvalortantenl’es- cala econòmica com en les de cohesiósocialivalorshumans. Lleida,enl’euroregió Mediterrània No ser part del corredor representaria quedar fora dels mercats europeus Ens cal que la Generalitat aposti per Lleida-Alguaire com a gran aeroport de mercaderies La millor política social que es pot fer és la creació de llocs de treball i convençuts d’això, desdelGrupMunicipaldelPar- tit Popular vam presentar a la PaeriaunnouPlaperal’Impuls del’OcupacióalaciutatdeLlei- da.UnPlaquehauriadeseruna prioritatperal’Ajuntament,do- natquel’aturéselprincipalpro- blema que afecta a la societat i que a la ciutat de Lleida patei- xen 11.868 persones. AquestnouPlaperal’Impuls de l’Ocupació, amb un pressu- postdedosmilionsd’euros,es- tàestructuratentreslíniesd’ac- tuació que tenen com a objec- tiusmillorarl’accésalmercatde treball dels ciutadans de Llei- da, afavorint la seva contracta- ció, l’impuls a l’autoocupació dels emprenedors i el suport a l’activitat empresarial. La primera línia d’actuació d’aquest Plava dirigida a facili- tar l’accés al treball de les per- sones aturades de Lleida i con- sisteixenunaajudaalesempre- sesqueampliïnlasevaplantilla. Elsbeneficiarisd’aquestaajuda serienlespròpiesempresesque rebrien una subvenció de 300 euros mensuals per contracte a jornada completa. Una segona línia d’actuació seria la creació d’empreses i l’estímul a la innovació, promo- vent el treball per compte pro- pi. Aquesta ajuda aniria dirigi- daasubvencionarunpercentat- ge de la quota mínima d’autònoms d’aquelles perso- nesemprenedoresdeLleidaque es constituïssin com a treballa- dors per compte propi en el Rè- gim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La subvenció s’aplicaria du- rant un període màxim de dot- ze mesos i seria necessari estar empadronat a la ciutat de Llei- da. Entre les dos línies d’actua- ció,iambunpressupostglobal, comheditanteriorment,dedos milions d’euros que sortirien de la disminució de l’aportació quelaPaeriafaal’EmpresaMu- nicipal d’Urbanisme (EMU), aquestnouPlaperal’Impulsde l’Ocupació podria generar la creacióde1.300llocsdetreball a la ciutat de Lleida. Aquest Pla per a l’Ocupació que defensa el PP, no es ni des- cabellat,niunbrindisalsolcom maliciosament s’ha dit i es vol fer creure des de l’equip de go- vern socialista de l’Ajuntament de Lleida, sinó que té l’èxit as- segurat si tenim en compte els resultats positius que plans d’ocupació similars estan do- nantenaltrespoblacionsdeles comarqueslleidatanescomson Solsona iTorrefarrera. Tantesaixí,quel’Ajuntament de Solsona, amb un pla d’ocu- pació dotat amb 20.600 euros i amb incentius d’entre 423 i 1.550euros,haaconseguitcre- ar 21 llocs de treball estables a diferents empreses d’aquesta localitat, i pel que fa aTorrefar- rera, amb una aportació de 16.800 euros, han estat 14 les persones que estaven a l’atur i ques’hanbeneficiatd’unllocde treball gracies a aquesta inicia- tiva de l’ajuntament per incen- tivar la creació d’ocupació. Un tercer ajuntament que també apostapersubvencionarlacre- ació de llocs de treball es el de la Seu d’Urgell. Així,contrastatselsresultats positius d’aquests plans d’ocu- pació i malgrat la bondat de la proposta del PP, el menyspreu quehademostratl’EquipdeGo- vern de Paeria no fa més que evidenciar que està més preo- cupat per evitar la desfeta de l’EmpresaMunicipald’Urbanis- me i de la Llotja, que d’incenti- var la creació de llocs de treball i atendre les veritables preocu- pacions i necessitats dels ciu- tadans de Lleida. Lamentable! Comcrear1.300llocsde treballaLleida DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial “Treballador pobre”. Aquesta terrible definició afegeix un grau més d’angoixa als col·lectius de persones més colpejades per la crisi, i fins i tot a aquells ciutadans que veuen en perill la seva feina. Ahir la Creu Roja de Lleida va fer palés una realitat que malauradament ja coneixíem, però potser no amb la cruesa de les xifres. La esfereïdora conclusió és que ara per ara tenir feina no significa pas garantia de no caure en l’exclusió social. Hi ha treballadors amb contracte indefinit que cobren menys de 600 euros al mes, per sota del salari mínim interprofessional. La traducció és que no només les persones a l’atur conformen el gruix dels ciutadans vulnerables, sinó que l’empobriment ens està tornant moltes dècades enrere. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Treballarjanoésgarantiad’integraciósocial Àngel Ros i Domingo Paer en cap. Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida. Joan Vilella

06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA Les 96.113 pensions ‘vives’ que hi havia el 1 de març passat a Lleida costen 100.000 euros cada hora, 2,4 milions cada dia o72,3milionsd’euroscadames, fins a totalitzar, per primera ve- gada,mésde1.000milionsd’eu- rosl’any(incloëntlesdospagues extres), segons les dades que va fer públiques dimecres el mi- nisteri d’Ocupació i Seguretat Social.Aquestesxifresrepresen- ten més d’un 25% per sobre del queespagavafanoméssisanys alspensionistesdeLleida,quan aquests‘només’s’hanincremen- tatenun5%,de91.391el2008 als 96.113 actuals. La causa ha estat l’augment de la paga mit- jana,quehapassatdels624eu- rosalmesfasisanys,als752ac- tuals, una xifra que en relació a altres demarcacions catalanes i espanyones i al conjunt de l’Es- tat (994 euros), continua situ- ant Lleida als llocs de la cua. Però si ara l’augment de la nòmina i del nombre de pensio- nistes (vegeu al costat) és ja considerable, d’aquí a sis anys, apartirdel2020, escalculaque el ritme s’accelerarà molt més per l’entrada en el sistema dels nascuts als anys 60 del segle passat,l’anomenada‘generació baby boom’. Si a tot plegat afe- gim que segons els càlculs del ministeri d’Ocupació en tres o quatre anys s’haurà esgotat el fons de reserva de la Seguretat Socialdestinataequilibrarelba- lanç de les pensions, s’haurà de buscar una fòrmula imaginati- va perquè tothom pugui cobrar. Lleida‘cobra’cadames72,3 milionsd’eurosenpensions La nòmina dels pensionistes supera per primeravegada els 1.000 milions l’any TRES PENSIONISTES MÉS CADA DIA El ritme de creixement del nombre de pensions a Lleida s’haacceletarsubstancialment desdefapocsanys.Sifinsafi- nals de la dècada passada s’afegien una mitjana de 2 nouspensionistesdiarisalsis- tema, els darrers anys aquest promighapujatfinsals3cada dia,mésdemilcadaany.Atall d’exemple, el 2010 ‘només’ eren 92.000. Ara, 96.000. PUBLICITAT ‘Mareablanca’contraelnouenssanitari Treballadorsdelasanitatpúblicaialtrescol·lectiussocialsen- quadrats en l’anomenada ‘Marea blanca’ van tornar a sortir ahiralscarrersdeLleidaperprotestarcontral’enssanitarique ha d’agrupar la gestió dels hospitals de Lleida. MAREA BLANCA CiUdeSucs demanales balancesfiscals alaPaeria REDACCIÓ. LLEIDA El Grup Municipal de Conver- gència i Unió a l’Entitat Munici- pal Descentralitzada de Sucsva demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida que pu- bliqui les balances fiscals entre Sucs i l’Ajuntament i renovi el conveni entre les dos adminis- tracions, vigent des del 1991 i que l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, es va comprometre a actu- alitzarl’any2007.Aixíconstaen dos de les quatre mocions pre- sentades per ser debatudes a la Junta Veïnal de l’EMD de Sucs que se celebra avui, segons va anunciarahirelportaveudeCiU a Sucs, JosepTorres. ICVdenunciadeficiències alaplaçaM.MercèMarçal REDACCIÓ. LLEIDA ICV va instar la Paeria a fer mi- llores a l’espai d’esbarjo caní de la plaça Maria Mercè Marçal de Cappont, ja que hi ha irregulari- tats com que l’alçada de la tan- ca és insuficient, entre altres. 19%deseguimentdela vagadeSecundària REDACCIÓ. LLEIDA Lavaga a l’educació secundària va tindre una participació desi- gual,quevariadel10al70%se- gons la zona. A Lleida lavan se- cundar un 19% dels estudiants. ArcadiOliveresvaparlar desolidaritat,alaEOI REDACCIÓ. LLEIDA ElpresidentdeJustíciaiPau, Ar- cadi Oliveres, va parlar ahir de “Cooperació amb el Sud, soli- daritatenelNordmalgratlacri- si” en el marc del lliurament de les XIX Beques de l’EOI. Jovesartistesexposaran alIVMercatdelesIdees Se celebrarà el 5 d’abril a l’entorn de la Catedral REDACCIÓ. LLEIDA L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat del regidor de Jo- ventut,OriolYuguero,vapresen- tarahirla4ªediciódelMercatde les Idees, un espai que permet que els joves creadors puguin exposarivendrelessevesobres i que es podrà visitar el dia 5 d’abril. Aquest any hi participa- ran una trentena d’artistes dis- tribuïtsen15carpes,instal·lades a l’entorn de la Catedral i el car- rer Vila de Foix, on presentaran propostes en matèria de pintu- ra, joieria, restauració, disseny textil o il·lustració. El Mercat de les Idees, que va néixer l’any 2011, es complementa amb al- tres activitats com xerrades i tallers de formació organitzats conjuntament amb la Panera i l’Escola d’Art Leandre Cristòfol per impulsar l’emprenedoria.

BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 07 COMARQUES REDACCIÓ. ALGUAIRE La instal·lació fotovoltaica de l’aeroport de Lleida-Alguaire, propietat de l’empresa pública CIMALSA(empresapúblicapro- pietària i impulsora de les ins- tal·lacions aeroportuàries), ha començatafuncionar.Hohafet però quatre anys després de la posada en marxa de l’aeroport, tempsdurantelqualhaestatin- operativa. Situada en uns terrenys con- tigus a les pistes de vol de l’ae- roportlleidatà,elparcsolarocu- pa una superfície total de 2.715 metresquadrats,amb1.632pa- nells solars, i disposa d’una po- tèncianominalde300quilovats. La instal·lació generarà 500.000 quilovats hora a l’any, el que representa més d’un terç del consum de l’aeroport. La plantaaportaràpropde25.000 euros anuals que contribuiran a cobrir-ne el cost d’explotació i amortització. Ahirvavisitarlainstal·lacióel secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font. Malgrat que el govern espa- nyolva suspendre el sistema de retribució del règim especial de lesenergiesrenovables,cogene- ració i residus penalitzant l’au- toconsum i la rendibilitat d’aquestes instal·lacions (que tanta polèmica ha generat en el sector del porcí pel tancament delesplantesdecogeneracióde purins, avui tancades perquè la retallada en les primes de les renovableslesfa“inviables”),el Govern ha posat en funciona- ment aquest parc solar, que és pioner a tot l’Estat, perquè ope- raràenelsistemaelèctricsense capprimanisubvenciócomain- fraestructura de producció d’energia renovable, preveient queenunfutur,lainstal·laciópo- drà abastar l’aeroport a un cost energètic inferior al cost actual de l’energia de xarxa. Laplantasolard’Alguaire, enmarxa4anysdesprés Generarà una tercera part de l’energia que li cal a l’aeroport REDACCIÓ. FÍGOLS Durant el mes d’abril es farà efectiu el tancament de 7 vies d’escalada a la zona dels Tres Ponts, al terme municipal de Fí- golsiAlinyà,segonsvainformar ahir Ràdio Seu. Les vies afecta- des són les quevan de la 18 a la 23, a més de la 29. El desequi- pamentdelazonaelrealitzaran elsmembresdelGrupdeSuport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals. Segons informa la Federació d’EntitatsExcursionistesdeCa- talunya (FEEC), el motiu d’aquestcanvienlaregulacióde les vies d’aquest sector d’esca- lada es produeix a causa de la detecció d’una falguera d’una Unaespèciedefalguera enperillfatancar7vies d’escaladaal’AltUrgell Els Agents Rurals s’encarregaran de desequipar-les La zona on es troba la planta FERRAN GARCÍA (ACN) PUBLICITAT Gruppermantenirels diputatsalParlament La Diputació de Lleidavetllarà per no perdre-hi pes REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació de Lleida promou- rà la creació d’un grup de pres- sió amb la participació d’agents polítics, socials i econòmics de la demarcació amb l’objectiu d’evitar que les comarques de Lleida puguin perdre represen- tativitatalParlamentamblaLlei electoralcatalana.Pelpresident de l’ens, Joan Reñé, Lleida hau- ria de mantenir els 15 diputats actuals o, fins i tot, augmentar- los.Altrament,elPledelaDipu- tació va aprovar ahir destinar 40,9milionsd’eurosalplaestra- tègicdesubvencionsperal2014 i va assolit el compromís de pa- gardurantaquestanylesfactu- res pendents abans de 60 dies. Unmuntde paletscrema aGolmés REDACCIÓ. GOLMÉS Unincendihacalcinatentre500 i 800 palets que estaven apilo- nats a l’exterior d’unes càmeres defruitadeGolmés.Elfochaco- mençatpelsvoltsdelessisdela tarda i en tant sols dos minuts s’ha estès d’una forma molt rà- pida posant en perill la nau i els habitatgespropersalazona.Els Bombers hi han desplaçat 9 do- tacions de diferents parcs. Periodistessud-americansvisitenelPirineu Un grup de periodistes que treballen per a 5 mitjans de comunicaciódel’ArgentinaielPerúparticipenenunpresstrip gastronòmic per tot Catalunya que inclou el Pirineu lleidatà. PATRONAT DE TURISME EljutgeabsolelsReisde Sortpermancadeproves REDACCIÓ. SORT El jutge ha absolt els Reis Mags de Sort jutjats per insultar i dis- parar caramels a un mosso per manca de proves, malgrat “pas- sés alguna cosa”. espècieamenaçadaaCatalunya que s’està veient afectada en el paratge delsTres Ponts. L’Asplenium seelosii, subes- pècie catalaunicum, es troba en aquestaimportanticoncorregu- da àrea d’escalada esportiva. LaDireccióGeneraldelMediNa- tural i Biodiversitat va anunciar que no s’hi podrà escalar.

08 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. CERVERA Els Mossos d’Esquadra van de- tenirelpassatdia11demarçun jove de 22 anys, i la setmana passada,3jovesde18anys,tots veïns de Cervera, com a supo- sats autors de 30 delictes i fal- tes de danys en vehicles i mar- quesines. Les detencions són el resul- tat d’una investigació iniciada a l’octubrearrand’unseguitdede- núncies per delictes i faltes de danys en vehicles, mobiliari ur- bà, empreses i edificis de muni- cipis de la Segarra. Concreta- ment, van causar danys en 23 vehicles, una empresa i un edi- fici de Cervera, i 5 marquesines dels municipis de Sisteró, Mon- troig i Concabella. En concret, entre el 18 d’oc- tubre i finals de febrer, uns des- coneguts van produir danys en 23 vehicles, una empresa i un edificideCervera.Entotselsca- sos,quemajoritàriamentespro- duïen durant les matinades de divendresidissabte,vantrencar amb pedres els vidres dels im- mobles i les finestres o les òpti- ques delsvehicles. A més, entre el 14 i el 21 de febrer, van tren- car, a cops de pedra, marquesi- nes de parades d’autobús. QuatrenoisdeCervera esdivertienapedregant cotxesimobiliariurbà Els Mossos els atribueixen fins a 30 delictes i faltes de danys L’estat en què va quedar una de les marquesines apedregades MOSSOS D’ESQUADRA Reconeixenhaveragreditl’alcaldeiunregidor Els dos acusats d’agredir l’alcalde i un regidor de Puigverd d’Agramunt el 2007durant la festa major,van reconèixer els fets en el judici celebrat ahir a l’Audiència de Lleida. Han ac- ceptat 6 mesos i un anyde presó i pagar una imdemnització. LAURA CORTÉS (ACN) REDACCIÓ. VIELHA Una persona va resultar ferida lleuahiralmatíperunadeflagra- ció a la sala de calderes de l’ho- tel Sol deVielha, situat al carrer Aneto. El ferit, un operari, es va desplaçar amb el seu propi ve- hicleal’hospitaldeVielhaperser atès de les ferides. SegonsvanexplicarelsBom- bers de la Generalitat, l’incident es va produirquan passaven 11 minutsdeles10delmatíilapo- licia local de Vielha va manar desallotjar per precaució els 14 clients i els 12 de treballadors quehihaviaal’establimentquan esvaproduirladeflagració,que vanpodertornardesprésdemit- ja hora. Els Pompiers d’Aran hi van enviat dos dotacions d’efectius percomprovarl’estatdelesins- tal·lacions de l’hotel, que esvan retirar del lloc dels fets al cap d’una hora. Unferiti26desallotjats enesclatarunacaldera L’incident té lloc en un hotel de la capital aranesa PUBLICITAT

BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 09 ACTUALITAT Lafamilia‘massacrada’delVendrell vaserdesnonadadelpisincendiat Moren asfixiats 4 germans d’entre 3 i 12 anys i el pareva resultar ferit greu a l’intentar salvar-los AGÈNCIES. ELVENDRELL Unincendiqueesvadeclarardi- mecres a la matinada va provo- car la mort de quatre germans de 3, 5, 8 i 12 anys al Vendrell. ElsBombersvanpoderrescatar la mare, de 38 anys, i la filla pe- tita, de 2 anys, quevan ser tras- lladades a l’Hospital de la Vall d’HebrondeBarcelona,ontam- bé va ingressar el pare, de 51 anys, que amb cremades en l’11% del cos es troba en estat críticperòestable.Elfillgran,de 18 anys, i un cosí, de 26,van re- sultarferitsdemenysgravetati vanserdonatsd’altaahirmateix. Els Bombers van rebre l’avís del foc a les 23.40 hores de di- marts.Finsalllocdelsfets,enun edifici de quatre plantes al car- rer del Mig número 3 de la capi- tal del Baix Penedès, s’hi van desplaçarsetdotacions,quevan veurecomelfocafectavaunpis delaquartaplanta.Enentrar-hi, van trobar els menors sense vi- da i el pare ferit greu. Es desco- neixoniperquinmotiuesvaori- ginar exactament l’incendi. Lafamília,d’origenmarroquí, haviaestatdesnonadadel’habi- tatge i “tenia greus dificultats econòmiques”, va explicar el conseller d’Interior, Ramon Es- padaler. L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, va declarar que al’octubredel2011lafamíliava abandonar el pis i va empadro- nar-se a casa d’uns familiars si- tuada a Santa Oliva, tot i que els nens continuaven anant a una escola del Vendrell. L’alcal- devaafegirquel’ajuntamentno tenia constància que la família hagués tornat al pis, tot i que algunsveïnsvandeclararquefe- ia un any que hi tornaven a viu- re. És el segon cop que la famí- liaésvíctimad’unincendi.L’any 2008 un foc va calcinar el ne- goci que tenia a la mateixa lo- calitat.L’ajuntamentdelVendrell ha decretat dos dies de dol. El quart pis del carrer del Mig número 3 de la capital del Baix Penedès quedar totalment calcinat per les flames. ACN Alemanyano volestrangers aturats AGÈNCIES. BERLÍN Alemanya restringirà els permi- sosderesidènciaaciutadansco- munitarisenatur,ambl’objectiu d’evitar el frau, i limitarà l’accés a les prestacions socials, pel te- mor que augmenti l’arribada de romanesosibúlgars.Noobstant, sembla poc probable que es pu- guiaplicarunanormativanomés per a determinades nacionali- tats, i, per tant, es podria fer efectiva l’expulsió de ciutadans comunitaris en situació d’atur. Viladenuncia elrescatde lesautopistes AGÈNCIES. BARCELONA El conseller deTerritori i Soste- nibilitat de la Generalitat, Santi Vila,vadenunciarlapropostadel govern espanyol de rescatar les autopistes de peatge en risc de fallida (principalment les ra- dials de Madrid) i va reclamar ques’alliberielpeatgeentreTar- ragona i la Jonquera el 2021, en vista que el 2019 es preveu que s’alliberielqueestrobaal’AP-7, entreTarragona i Alacant. Masasseguraqueelprocés continuatotielrevésdelTC “Davantdecadaescull,trobaremlamaneradesuperar-lo”,vareiterarelpresident AGÈNCIES. BARCELONA L’anul·lació de la declaració de sobirania per part del Tribunal Constitucional(TC)noaturaràel procés sobiranista. El president de la Generalitat, Artur Mas,va assegurar ahir des de l’hemi- cicledelParlamentqueelprocés “continua” i que les institucions catalanes trobaran la solució a tots els “esculls” que apareguin pel camí. Després va llegir el fragment de la sentència que avala el dret a decidir si és en el marc legal i va instar l’Estat a transferir la competència per convocar referèndums a la Ge- neralitat el proper 8 d’abril. Masvaconsiderarqueelmés greu de la sentència del TC és ques’haguésproduït.Aixíhova manifestar en resposta a Joan Herrera,capdefilesd’ICV-EUiA, quevaconsiderarquelasentèn- cia marca “un abans i un des- prés”enelsentitqueespronun- cia contra una declaració políti- ca i no jurídica. “Al llarg dels Mas, durant la seua compareixença ahir al Parlament. ACN ELTC AVISA DE FUTURES “CONSEQÜÈNCIES” ElmagistratdelTCEnriqueLó- pez va declarar que qualsevol actequenosegueixilesregles deljocté“conseqüències”con- forme a l’ordenació jurídica. També va defensar la “inde- pendència i imparcialitat” de l’Alt Tribunal que, va recordar, es va pronunciar per unanimi- tat. López és un dels 3 magis- tratsquelaGeneralitatvoliare- cusarenaquestassumpte,pe- rò el TC va emetre la decisió abansquearribéslarecusació. últimsanyshihahagutmilersde declaracions i programes elec- toralsquenos’ajustenalaCons- titució”, va afegir Mas. “EL Tribunal Constitucional ésunàrbitrealserveidetots.Al- gunsenspreguntemsifad’àrbi- tre del conjunt del poble de tot l’Estat”, va valorar el president. En el seu torn d’intervenció, el primer secretari del PSC, Pere Navarro,vademanaraMasque “pugi a l’autobús” del PSC per tal de reformar la Constitució. “Noméssi esreforma la Consti- tució es pot fer una consulta le- gal i acordada”, va assenyalar Navarro. Alícia Sánchez-Cama- chova demanar respecte a Mas pelTCiqueacatilasentència.El cap de l’executiu va afirmar, en tot cas, en respostes a JordiTu- rull, de CiU, i Oriol Junqueras, d’ERC,queelprocés“segueix”i el govern no es quedarà quiet per una sentència del TC que considerava previsible.

10 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014

BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 11 ESPORTS Gimnasios femeninos www.curves.es • www.facebook.com/chicacurves C/ Ramon Llull nº 16 (clot de les granotes) 25004 Lleida - Tel. 973 229 568 Lleida PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA QuatrejugadorsdelfilialdelLlei- da Esportiu s’entrenen des de ahiramblaprimeraplantilla,so- ta les ordres de Toni Seligrat. Son el migcampista ofensiu Juanjo Serrano de la Cruz; els defenses Jaume Viñes i Noel CarbonellieldavanterÒscarCa- nadell. El club ha decidit pujar a aquestos joves al primer equip davantdelesmolteslesionsque hihaalaprimeraplantilla,amés a més de ser un premi pels qua- tre futbolistes, que tenen un gran futur per davant. Els quatre jugadors s’entre- naran amb el primer equip fins al final de la temporada i, fins i tot, podrien entrar en alguna convocatòriasifosnecessari.El primer en fer-ho podria ser Òs- car Canadell, un jugador del Ju- venilquetambéhajugatalLlei- da B i que es troba en un gran moment de forma i de inspi- raciógolejadora.Davantlesbai- xesqueteSeligratalapartofen- siva de l’equip, Canadell podria ser convocat dissabte per vi- atjaraMallorca.Aquestdiumen- ge, el Lleida, que va sortir de la zona de play off desprès de la derrota amb L’Hospitalet, juga amb un altre rival directe, l’At. Balears. Els jugadors que no entrin enlesconvocatòriesdeSeligrat, jugaran amb el filial. Pel que fa al jugador Gabri, queestàaprova,elLleidapren- drà una decisió a finals de set- mana sobre el seu futur. Undelslesionats,eldavanter Osado, es troba a la recta final delasevarecuperacióicreuque enunparelldesetmanespodria estar a les ordres de Seligrat. ElLleidapujaalprimer equipjugadorsdelfilial Quatre joves entrenaran amb Seligrat fins al final de la Lliga MarcMàrquez,premi LaureusalaRevelació REDACCIÓ. LLEIDA Marc Màrquez va guanyar ahir el prestigiós premi Laureus a la Relevacióde2013.Elspremisals millorsesportistesvanserpelpi- lotdeF1SebastienVettelilane- dadora Missy Franklin. JoaquínPrado,ajudant delSeleccionadorSub’18 REDACCIÓ. LLEIDA L’entrenadordelForçaLleida,Jo- aquin Prado, formarà part del cos tècnic de la selecció espa- nyolaSub’18al’europeudeTur- quia que es disputarà del 24 de juliol al 3 d’agost. ElPP demanaaRosuna solucióalfuturdel’AEM REDACCIÓ. LLEIDA El portaveu del grup municipal del PP, Joan Vilella, demana a ÀngelRosunasolucióalfuturde l’AEM, que ha de deixar les se- ves instal·lacions al 2016, a la conclusiódelconvenidelloguer. LaUdLtriomfaalCatalàUniversitari ElsatletesdelaUniversitatdeLleida(UdL)destaquenalCam- pionat de Catalunya Universitari. Els lleidatans han guanyat ja sis medalles d’or, dos de plata i una de bronze. MedallesperLleidaalCatalàdeTaekwondo Juan José Romero, d’Alcarràs a sènior 1 i Joel Lee, del Do San LeedeLleida,asènior2,vanguanyarlamedalladebronzeal Campionat de Catalunya deTècnica, celebrat a Barcelona.

12 FET BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT AcorddeNaturalOpticsiSeniorResidències Natural Optics i Senior Residències han signat un conveni a travésdelqualescomprometenaduratermeactuacionscon- juntes per millorar la salut visual i auditiva dels usuaris. SÈNIOR RESIDÈNCIES UnjovedeMollerussacol·laboraambOliberté EljovearquitectenascutaMollerussaXavierVilaltas’hacon- vertit aquesta setmana en ambaixador de la marca de calçat Oliberté, amb qui comparteix el compromís amb Etiòpia. 250nens aprenen ‘mates’amb l’úsdel’àbac REDACCIÓ. LLEIDA Un total de 250 nens de les co- marques de Lleida aprenen ma- temàtiques i reforcen les seves habilitats cognitives amb l’ús d’un àbac, un estri de càlcul mil·lenari. El programa de des- envolupament mental ALOHA Mental Arithmetic és present a 18 escoles, la majoria de la ciu- tat de Lleida, on hi ha cinc esco- lesquejahanincorporataquest mètode en les seves activitats extraescolars.Tambéhihaesco- les que han integrat l’àbac a Al- batàrrec,Aitona,Alcarràs,Bena- vent de Segrià, Almenar, Al- picat, Torrefarrera, Tàrrega i Bell-lloc d’Urgell. XerradadeXavierRocaa laIncubadoradeBell-lloc REDACCIÓ. BELL-LLOC Elconsultordemàrquetingipro- fessordelaUdLXavierRocaofe- riràavuiales19:30horeslapri- mera de les sessions que acolli- rà la Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell. Curspersaberesbrinar ‘Quèvolenelsclients’ REDACCIÓ. LLEIDA La Cambra de Comerç de Lleida organitza els dies 31 de març i 1 d’abril el curs Què volen els cli- ents?perposarl’accentennoves estratègies per guanyar clients, DesfiladadeMollerussa ComercialalaBigBen REDACCIÓ. MOLLERUSSA La discoteca Big Ben de Gol- més acollirà aquest dissabte a les 22:30 hores la Gran Desfila- da de Mollerussa Comercial per presentarlesnovetatsdelatem- porada primavera-estiu. REDACCIÓ. MOLLERUSSA La Fira de Sant Josep de Molle- russa va tancar diumenge ha- vent superat les expectatives amb les que obria la seva 142a edició així com millorant els re- sultats de l’any 2013 i “tornant a xifres de dos o tres anys enre- re, els quals van ser realment bons pel que fa al nivell de ven- des i volum de negoci”. Així ho va explicar el presi- dent de Fira de Mollerussa i al- calde de la capital del Pla d’Ur- gell, Marc Solsona. Solsona va ferunavaloració“moltimoltpo- sitiva”d’aquesta142aediciódel certamen,quevaconcloureamb unregistredevisitantssuperior a les 180.000 persones, una xi- fra que suposa un 12% més que l’any passat. L’alcalde va dir també que l’avaluació per part dels exposi- tors ha estat molt satisfactòria amb un 85% d’ells que mani- festen la seva intenció de tor- nar l’any següent, un 70% que afirmen haver complert les se- ves expectatives com a partici- pants i un75% que han puntuat com a bé o molt bé la logística i organització de la fira. Un altre dels apartats desta- cats al balanç de Solsonava ser el desenvolupament del pro- grama de jornades tècniques, unes sessions que enguany per primercop“vancombinarlade- mostració i la teòrica”. Fira de Mollerussa fa una valoració molt positiva del saló El 70% dels expositors afirma haver complert les seves espectactives Més de 180.000 persones van visitar el certamen Aquesta xifra és un 12% superior a la de l’any 2013, segons la Fira LaFiradeSantJosep recuperalesxifresde negocid’anysenrere Supera les previsions i millora els resultats de l’anypassat ElPCiTALva gestionar 56projectes l’anypassat 5 noves firmes al 2014 REDACCIÓ. LLEIDA La setmana passada es van do- nar a conèixer les dades de la memòria del 2013 en què es va exposar que el Parc Científic i TecnològicdeLleida(PCiTAL)ha gestionat 56 projectes fins al 2013. D’aquests, 43 projectes sónpropisambunimportglobal de 44.845.831,91 euros, i 13 s’han fet conjuntament amb di- versesentitats,comlaUdL,l’IR- TA,l’IRBLleida,elCentreTecno- lògicForestaldeCatalunyaiem- preses privades i centres tecnològics. El Consell d’Admi- nistraciódelParchaconstatatla incorporació de 5 noves empre- sesdurantelsprimersmesosdel 2014:l’enginyeriaIdiEureka,SL, que s’ubica al Viver TIC, i altres quatreempresesenrègimdedo- miciliades. ElmàsterenPsicologia, alaUdLelpropercurs Són les previsions de la direcció de la universitat REDACCIÓ. LLEIDA La Universitat de Lleida (UdL) preveu impartir el Màster Uni- versitari en Psicologia General Sanitària el proper curs acadè- mic,segonsvaanunciarladega- na de la Facultat de Ciències de l’Educació, Maria Pau Cornadó, en la inauguració de la 2a Set- manadelaPsicologiaqueorga- nitzal’alumnatd’aquestgrau.El màsterprofessionalitzador,pen- dent encara d’aprovació, arri- bariaelcurssegüentalaprime- rapromociódegraduatsenPsi- cologia per la UdL i suposaria, segons Cornadó, “consolidar uns estudis joves, ja que només tenen quatre anys”. La consoli- dació d’aquest grau també pas- sa, va afegir la degana, per la continuïtatdelacelebraciódela Setmana que enguany es va obrir parlant del suïcidi. Pimecfacilita l’accésal finançament REDACCIÓ. LLEIDA Pimecpotenciaràdurantaquest 2014totesaquellesaccionsque tinguin com a objectiu potenci- ar els serveis del seu departa- ment de Consultoria Estratègi- ca i Finançament (CEF), que va posar en marxa l’any passat un serveigratuïtdeconsultoriaper a la recerca i obtenció de finan- çament, a través d’un programa per millorar la gestió financera de les empreses de les nostres comarques.

BONDIA DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 12 años de esclavitud (+16) (català) (HD). 16.40, 19.00, 21.20 Agosto (+16) (HD). 16.00, 18.10 París a toda costa (+7). 20.20,22.00 Non-Stop (+12) (HD). 16.30, 18.30, 20.30 La Venus de las pieles (+16) (HD). 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 300: el origen de un imperio (+16) (HD). 16.30 La bella y la bestia (+7) (HD). 18.30 La hermandad (+12) (HD). 20.35, 22.15 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) El lobo de Wall Street (+16). 16.15, 19.30, •23.00 Her (+12). 16.30, 19.15, 22.15, •00.30 Una vida en tres días (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.05 Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10, •00.20 Dallas Buyers Club (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.15 Ocho apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.20,22.20, •00.25 Philomena (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 La gran estafa americana (+16). 16.20, 19.00 Robocop (+12). 22.20, •00.30 Jack Ryan: operación sombra (+12). 20.25, 22.30, •00.30 Nebraska (apta). 16.10, 18.15 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Joven y bonita (+16). 19.15, 22.40 Alabama Monroe (+16). 15.00, 20.50 La gran belleza (+12). 17.00 Los canallas (+16) (VOS). 15.00, 19.50 Pelo malo (+12). 16.45 The Exam (+12). 18.20 Las maestras de la República (apta). 21.30 La partida (+16). 22.40 En tierra de nadie (+16). 15.00 Emperador (+7). 18.45 Byzantium (+12) (VOS). 16.45, 20.30 Oh Boy (+12) (VOS). 22.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. 300: el origen de un imperio (+16). °12.25, °14.25,16.25, 18.25, 20.25, 22.25, •00.25 300: el origen de un imperio (+16). °13.05, 15.05, 17.05, 19.05, 21.05, •23.05 300: el origen de un imperio (+16) (3D). 20.05, 22.00, •00.00 8 apellidos vascos (apta). °11.30, 13.20, 15.10, 17.0, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 8 apellidos vascos (apta). °12.20, 14.10, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 Monuments Men (+7). °11.30,°13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 El Gran Hotel Budapest (+12). °11.40, 13.30, 15.20, 17.10, 19.00, 20.50, 22.40, •00.30 El Gran Hotel Budapest (+12). °12.30, 14.20, 16.10, 18.00, 19.50, 21.40, •23.30 El lobo de Wall Street (+16). °12.35, 15.45, 18.50, 22.00 La lego película (+7). °11.30, 13.15, 15.00,16.45, 18.30 Robocop (2014) (+12). 20.25,22.30,•00.35 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.50,°13.50, 15.50, 17.45 La gran estafa americana (+16). 19.45, 22.15, •00.45 Lluvia de albóndigas 2 . °11.45, °13.25, 15.05,16.50 Jack Ryan: operación sombra (+12). 18.45, 20.40,22.35, •00.30 “Tú y yo” David Bisbal (HD) (curmetratge musical). °12.00 La bella y la bestia (+7) (HD). °13.10, 16.35 Non Stop (+12) (HD). 18.35, 20.35, 22.30, •00.25 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °12.40, °14.30, 16.30, 18.25, 20.15, 22.00, •23.50 Las aventuras de Peabody y Sherman (3D). °11.30, °13.30, 16.05, 18.05 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Una vida en tres días (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 16.10, 18.10, 20.10; Dl. 22.15 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Agosto (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.15, 20.30; Dl. 22.15 De tal padre, tal hijo (+7). Dv. 22.30; Ds. 20.15; Dg. 20.15 El caballero Don Latón (apta). Ds. 18.15; Dg. 16.15 Robocop (+12). Ds. 22.30; Dg. 18.15; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. La gran estafa americana. Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 El caballero Don Latón (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. París a toda costa (+7). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Jack Ryan: operación sombra (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 Robocop (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30 Monuments Men (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.00; Dl. 22.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. www.circusa.com ¿Qué hacemos con Maisie? (+7) Dh. 17.00 Sobran las palabras (+7). Dg. 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Al encuentro de Mr. Banks (+7) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). Dg. 17.00 Cinemes Exposicions Hans Küng Claustre de l’àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 31 de març. Exposició que plasma l’ètica de dife- rentstradicionsreligioses,coml’hindu- isme,elbudisme, lareligióxinesa,elju- daisme, el cristianisme o l’Islam. Catalunya i la Guerra de Successió Museu de Lleida. Fins al 31 de març. Enelmarcdelacommemoraciódelter- cer centenari de la Guerra de Succes- sió, el Museu de Lleida acull una mos- traitinerantdelMuseud’HistòriadeCa- talunya. L’exposició està formada per diferentsàmbitsexplicatiusiinclouqua- tregravatsd’unacol·leccióparticular,a més d’un audiovisual i un interactiu. Mossos d’Esquadra. Segona República i Guerra Civil Biblioteca Pública. Lleida. Fins el 2 d’abril. Mostraitinerantorganitzadaconjunta- ment pels departaments de Presidèn- ciaid’InteriordelaGeneralitatdeCata- lunya. L’exposició mostra documents, imatgesiobjectes queintegrenelfons del Servei Històric dels Mossos d’Es- quadra,comelprimerreglamentdelcos, del’any1817,uniformesoriginalsdela Segons República o lesprimeres pla- ques credencials dels Mossos. ToniCàrber Sala Marsà.Tàrrega. Fins al 6 d’abril. Nova sèrie de pintures del jove artista lleidatà, resident a Rocafort. Titulada Els eterns, reflexiona sore la vida i la mort,iescompletaambaltresobrespic- tòriquesenglobadessotaelnomdeRè- quiem. Lamemòriarepresentada Biblioteca de Guissona. Fins el 14 d’abril ExposiciófotogràficadeTeresaLlordés sobreimatgesquesuposenunviatgeal passat,unhomenatgealamemòriadels safareigsdelpoble,elballdefestama- jor o els camps de la Segarra. Retrobaments Sala Enart. Lleida. Fins al 16 de maig. Unadelesprimeressèriesdelfotògraf XaviGómez,onapartird’unapaletade colorgairebétricromática,aconsegueix l’unió diversos elements gràfics. Tornaral’essencial Centre la Panera. Lleida. Fins el 17 de maig. Mostra col·lectiva que analitza els vin- cles i acords entre allò social i allò na- tural. Conferències Emprenedoria als cicles formatius Sala de juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació. Lleida. A les 12.30 hores. Xerradasobretreballarl’emprenedoria als cicles formatius, a càrrec de Josep RamonCabiscol,coordinadorterritori- aldeFP.S’emmarcaenelprojecteedu- catiuEducaemprèn. Kukuxumusu, historia de una pulga Auditori del Centre de Cultures. Lleida. A les 12.30 hores. Conferència del director de comunica- ciódeKukuxumusu,PedroBalboa,em- marcada en el cicle Emprèn avui. Cervell i malaltia neurodegenerativa CaixaFòrum. Lleida. A les 19.00 hores. El catedràtic de la Facultat de Medici- na de la UdL, del departament de Me- dicina Experimental, Josep E. Esquer- da,abordaràcomelcervellilamalaltia neurodegenerativa és un repte per al segleXXI.Laxerradas’emmarcaenelci- cle Desxifrant l’origen de les malalties. Com ho veieu? Biblioteca. Mollerussa. A les 20.00 hores. Xerradasobrelaforçadelaimatgeenels llibres i contes, a càrrec de Teresa Du- ranidinsdeMollerussa,municipilector. Tallers i cursos Fem una joia de bronze Centre de recursos la Palma. Lleida. A les 18.00 hores. Segona sessió del taller de les idees, conduït per Clàudia Llop. Scrapbooking Caserna (sala dones). Guissona. A les 18.00 hores. Inicidelcursperaprofondirenlatècni- cadel’scrapbooking,onesrealitzaranàl- bumspersonalitzatsiambdiferentsfor- mats. Música Eduard Boleda Teatre Ateneu.Tàrrega. A les 10.30 i 15.45 hores. Concert de viola teatralitzat d’ Eduard Boleda,batejatcomUp&Up.Elmètode. Dirigita475alumnesdeprimàriadela comarca, l’espectacle s’inclou al cicle Vivimlamúsica,organitzatpelCCl’Ur- gell i el Servei Educatiu de l’Urgell. Feliu Ventura Cafè de l’Escorxador. A les 22.00 hores Feliu Ventura celebra els seus 20 anys als escenaris amb la presentació en di- rectedelseudarrerdiscVersl’infinit.El concert ‘emmarca en la celebració del 8è Congrés de Convivència a la Ciutat. MemorialXavierAluja-Dretsculturals i lingüístics al segle XXI. Teatre Dia Mundial Sala d’actes de la Biblioteca Pública. Lleida. A les 19.30 hores. CelebraciódelDiaMundial,amblalec- turadelmanifestperpartdeJordiVivas i representació de fragments de Terra Baixa,d’Àngel Guimerài Històriade2, d’Eduardo Galan, a càrrec dels actors de l’agrupacióToar. Instal·lació interactiva Davant l’entrada de l’Escorxador. Lleida. Per la tarda, els alumnes de l’Aula han preparatunainstal·lacióonespodràdi- buixaroescriureunmissatgesobrero- baperferentretotselteatre.Tambéhi haurà una foto cool per fer unes foto- grafiesteatralsbendivertidesiestàtu- es humanes. Cinema Alas Centre Cultural. Mollerussa A les 20.00 hores. Projecció de la pel·lícula de William A. Wellman. Diversos Marató de llengües a l’EOI Escola Oficial d’Idiomes de Lleida. Al llarg de tot el dia Ambl’objectiudepromocionarlesllen- gües,l’EscolaOficiald’Idiomesorganit- za12horesdellengüessolidàries,oferint classespi

#lleida presentations

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Notícies - Webs al punt .cat

bondia.cat. L’IES Domènech i Montaner guanya el premi al millor web periodístic. Publicat el 30-04-2014. ReusDiari.cat. ... Publicat el 27-03-2014. El ...
Read more

Agenda del 2014 - Novedades

27/03/2014 - Paper published in the Journal: Sensors. D. Martinez, M. Teixidó, ... , diari bondia.cat, web de la Universitat de Lleida ...
Read more

ХВВАУЛ - Сайт выпускников Харьковского Высшего Военного ...

http://www.tatliaskim.org/newthread.php?do=newthread&f=61%5C http://www.bondia.cat/apunts/81-societat/23602-balaguer-implica-pares-i ... 27.03.2014 г.
Read more