Bondia.cat 13/03/2014

60 %
40 %
Information about Bondia.cat 13/03/2014
News & Politics

Published on March 13, 2014

Author: Bondia_cat

Source: slideshare.net

Description

TITULAR: La UE concedeix 10 anys de vida a l’aeroport d’Alguaire
FOTO: Aquesta nit escoltarem cantar un àngel

Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 13 DE MARÇ DEL 2014 LaUEconcedeix10anysde vida a l’aeroport d’Alguaire p. 03 PUBLICITAT La Comissió Europea prohibirà qualsevol ajuda pública als aeroports que no siguin rendibles NÚMERO 1.870 ANY 9 La família d’Iralia Latorre, a qui podrem escoltar aquesta nit al programa ‘La Voz Kids’ de Tele 5 (22,00h.), gravat fa uns mesos, demana suport per l’Associació de Pares de Nens amb Càncer de la Comunitat Valenciana, que els ha ajudat durant els 4 anys de patiment Aquesta nit escoltarem cantar un àngel Els pares d’Iralia, la nena d’11 anys queva morir de càncer dilluns,volen l’emissió del programa TELE 5 p. 10

02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Arcaya. Plaça de la Sal, 2 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 1 = Gramínies 0 = Olivera 0 = Auró 1 = Avellaner 1 D Bruc 0 = Crucíferes 1 = Freixe 2 = Melcoratge 2 = Acàcia 1 = Moreres 0 A Om 1 = Palmeres 0 = Pi 1 = Plàtan 0 = Pollancre, xop 2 A Del 10 al 16 de març Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Unaltrediaprimaveral, ambcelsclarsiel termòmetreenfilant-se Encara que hi hauran núvols d’evolució al Pirineu, a la resta de la demarcació de Lleida el cel estarà serè o poc ennuvolat. Disfrutarem doncs d’un altre dia primaveral, com ha estat la tònica aquesta setmana. Pel que fa a les temperatures, les mínimes tenen tendència a pujar una mica i les màximes també seran moderadament més altes, fregant-se els 20 graus. A l’interior hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable. 07.17h 18.59 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Pensa que cal prohibir recollir cargols? 1 • Només per a qui en vulgui treure profit econòmic 2 • No, de cap manera 3 • Sí, si els veïns ho demanen 4 • Sí, per què no ElslectorsdelBonDia handecidit: 29,8% 1 25,5% 2 25,5% 3 19,1% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que el nou Mercat del Pla servirà per revitalitzar el Centre Històric?

BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 03 AVUI LaUEprohibiràajudesal’aeroport d’Alguaireenunterminide10anys Si la instal·lació no aconsegueix ser rendible en aquest periode de temps, podria haver de tancar REDACCIÓ. LLEIDA L’aeroportd’Alguairetécompro- més seriosament el seu futur mésenllàdelspropersdeuanys després que la Comissió Euro- pea hagués dictaminat, fa pocs dies, la prohibició de qualsevol ajut públic o estatal als aero- ports. L’objectiu, segons ha po- gut saber Bondia.cat, és evitar més sagnia a les finances públi- ques per culpa d’infraestructu- res insostenibles i promoure la competència entre elles. La dis- posició afecta, doncs, uns quants aeroports europeus, pe- rò sobretot els que esvan cons- truiral’Estatespanyoldurantel periode de formació de la bom- bolla immobiliària. El dictàmen de la Comissió estableix que els aeroports que rebinmenysde3milionsdepas- satgers anuals (el cas d’Alguai- re, i potser també de Reus i de Girona,aVilobíd’Onyar)veuran suspesa qualsevol subvenció o ajuda pública en un termini mà- xim de 10 anys. Mentrestant, aquestsaeroportspetitshauran depresentarunplaalaUnióEu- ropea on s’expliqui com pensen cobrir les despeses de la seva operativaaeroportuària,ésadir, compreveuenquepodranasso- lirlasevarendibilidadsensede- pendred’ajutsestatalsopúblics. Cal recordar, en aquest sentit, que el funcionament de l’aero- portd’Alguairedepèndelsuport de la Generalitat, perquè no- més mou uns 30.000 passat- gers l’any i només activa vols (quatre) els divendres i els diu- menges. Ara s’estan fent pros- peccions per intentar convertir- lo també en una plataforma de trànsit de mercaderies. Segons Simon McNamara, Una imatge de l’espot publicitari que una firma de roba del nord d’Europa va gravar a Alguaire i que ja ha rebut prop de 2 milions de visites a Youtube YOUTUBE PUBLICITAT Haurà de justificar com cobrirà despeses Haurà de presentar a la UE un pla de viabilitat Volar als aeroports grans ja és més barat L’avantatge competitiu dels petits s’ha esvaït director general de l’Associació deLíniesRegularsRegionalsEu- ropees(ERA,enlessevessigles en anglès), la decissió de la UE potsuposarlaeliminaciód’algu- nes d’aquestes línies i fins i tot “es possible que veguem aero- portstancatsdeltot”McNama- ra adverteix també que la desa- pariciód’aeroportspetits,aban- da d’un “cop pels governs locals”,potafectarelturisme.En aquest sentit recorda que per exemple a Alemanya, els dos grans aeroports (Frankfurt i Dusseldorf) només concentren el40%deltrànsitdelturismede vacances. La restavola des dels aeroports més petits. LareacciódelaComissióEu- ropea per estroncar els milions en ajuts públics que s’aboquen als aeroports petits té el seu origen en els canvis que s’han produïtenelsdarrersanysenel mercataeroportuari.Finsfaben pocleslíniesaèriesdebaixcost (Ryanair, easyJet,....) volaven a aquestsaeroportspetitsperquè les taxes eren molt més bara- tes.Peròaraoperaralsgransae- roports ja surt molt més barat. NoméscalrecordarqueRyanair s’ha fet ‘l’ama’ de l’aeroport del Prat de Barcelona, després d’abandonarAlguaire,ReusiGi- rona.Moltsdelsaeroportspetits europeus s’havien convertit en massa depenents d’una única companyiadebaixcost.Alguns, com els de Ciudad Real o Cas- telló, ni tan sols tenen vols.

04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 Cartes al director Faunsdiesl’alcalde,ÀngelRos, defensava en una conferència que va fer a Madrid la tesi que el concepte Smart City suposa “articular nous models o siste- mes per dur a terme processos que es desenvolupen amb i per als ciutadans”. Insistia en què “els beneficiaris o els protago- nistesdecadascunad’aquestes accions són, a la vegada, actors delasevapròpiaevolució,elque intensifica el sentiment de per- tinençaideciutadania”.Emper- meto,doncs,fer-nereferènciaen aquest article afegint-hi que aquestsentimentdepertinença, de complicitat, és extensible quan parlem de visitants a la nostraciutatidelacapacitatde generar-ne empatia. Així, la tecnologia ens ha de permetre generar aquest vincle emocional entre la ciutat i el vi- sitant, però també ha de contri- buir a generar complicitats en- tre la ciutadania i la seva ciutat. ElprojecteTicTurvolseraixò.El Patronat Municipal de Promo- ció Turística de Lleida, Turisme de Lleida, ha fet una aposta per atansar els principals monu- ments – 55 en total- de la ciutat a ciutadans i visitants a través d’un senzill sistema per a telè- ElañopasadolosRegistradores, en un congreso extraordinario celebrado en Zaragoza, anunci- aron su negativa a hacerse car- godelosregistrosciviles.Exigí- an más prestaciones económi- cas. El Ministerio anunció la paralizacióndelproyectoypare- cía que el Registro Civil sería asumidosporlosSecretariosJu- diciales que sí pertenecen al co- lectivodefuncionariosdelaAd- ministracióndeJusticia.Noobs- tante, el ministro de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón mante- nía reuniones“secretas”conlos Registradores, engañando a las ros, ahora lloren por la caída de sus ingresos Reitero nuevamente la pre- gunta anterior ¿Por qué los Re- gistradores de la Propiedad? Aquí es cuando nos adentra- mosenrelacionesfamiliarescon el partido de Gobierno. El presi- dente del Gobierno es Registra- dordelaPropiedadasícomotres de sus hermanos, el cuarto es Notario y Gallardón tiene tam- bién estrechos lazos familiares con este grupo. Sin ir más lejos Enrique Rajoy Brey ha sido uno de los ideólogos de este Ante- proyecto. Y no queda ahí todo. Lospropiosregistradoreshanre- mitido enmiendas y propuestas alAnteproyecto,actuandodele- gisladores.Eldeseocumplido de cualquier lobby. No sólo presio- nar sino además legislar. Hastaaquíentendemoselpor qué. Ahora pasemos a intentar analizarquéconsecuenciasten- drá sobre todos que el Registro CivilpaseamanosdelosRegis- tradores de la Propiedad. Desde 1870 el Registro Civil es un servicio público gratuito que todos y todas pagamos de nuestrosimpuestosparaqueasí sea,siseapruebaelAnteproyec- to dejará de serlo. Los Registra- dores cobrarán un arancel por cada inscripción o certificación que realicen. Según el Antepro- yecto quedarán exentos de pa- go las inscripciones de nacimi- entoydefunción,alnoseractos voluntarios(unonodecidenacer ni morir) y también quedarán exentasdelpagolasadministra- ciones públicas. Para todo lo demássedeberápasarporcaja. Se estima que el pago podría rondar entre 10 y 40 euros de- pendiendo del tipo de trámite. Además será de obligado re- gistrocuestionesquehastaaho- ranoloeran:eldomicilioaefec- to de notificaciones, el régimen económicodelmatrimonio…Es decir, toda nuestra vida regis- tral quedará a manos de los Re- gistradores.Aesoselellamapri- vatizaciónymonopolio. UGT,juntoconelrestodeor- ganizaciones sindicales con re- presentación,hapresentadoan- te el Ministerio de Justicia más de 10.000 firmas recogidas por todo el Estado contra la privati- zación del Registro Civil. ¿Qué efectos prácticas tiene esta privatización en Lleida? En Lleida, por ejemplo y to- mando como referencia el total deactuacionesquesellevarona caboenelRegistroCivilenelaño 2012ycalculandounamediapor certificación o inscripción de 20 euros, sumaríaaproximadamen- te medio millón de euros anua- les para los registradores de la propiedad o lo que es lo mismo medio millón que saldrán del conjunto de los ciudadanos de Lleida. Aesolesumamoslades- aparición de todos los juzgados depazdelaprovinciadeLLEIDA yelhechodequetodosnosotros deberemos desplazarnos, este- mosdondeestemos,alacapital para realizar cualquier gestión. Apartirdeaquísólonosque- da seguir intentando parar esta aberración que supondrá ademáslaeliminacióndemásde 3.500 puestos de trabajo en to- doelEstado.Lajusticiaestádes- apareciendo y el justiciable pa- sará a ser un don nadie. Gallar- dón sigue, lamentablemente, haciendo historia. En Lleida, las organizaciones sindicales STAJ, CISF i UGT he- mos preparado nuevas concen- tracionesdelantedelregistroci- vil de Lleida todos los jueves de marzo de 10.30 a 11.00 horas. fons mòbils, de forma que pas- sant simplement el telèfon per sobrelafita,podemobtenirlain- formació relativa al monument ol’edificiencincidiomes,jaque hemsumatl’alemanycomagran novetat des del punt devista de la comunicació turística. ElTicTur és un projecte rela- tivament senzill, però ens ha de serviratotsplegatsperposaren valorelnostrepatrimoni.LaHis- tòria,diria,noenshatractatgai- re bé. Però, malgrat tot, la ciu- tat de Lleida i els lleidatans i les lleidataneshemsuperatelsrep- tes que se’ns reservaven i au- guro que superarem els que ha- gin de venir. La ciutat ha canvi- at molt, tant que, fins i tot, per a moltslleidatansésunadescone- guda:elpaisatge,latramaurba- na, el patrimoni... ho tenim tan interioritzat que de vegades no ens permet avaluar-lo en la se- va justa mesura.Aquest projec- te que hem presentat ens ha de permetre això, posar en valor el nostre patrimoni i la nostra his- tòria i també fer dels lleidatans elsprincipalsprescriptorsdetot el que som i tenim. Addicionalment, estemjaim- mersos en la candidatura a pa- trimoni UNESCO del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella. Fem la feina, fem els es- forços,cuidem-hoentretots,si- guem partícips de la divulgació del nostre patrimoni i de la nos- tra història i reeixirem com ho hem fet en altres ocasions. Tic,Smart,Turisme,Lleida asociacionesdesecretariosjudi- ciales y al resto de organizacio- nes sindicales. El Registro Civil es un órga- no que está bajo la tutela de un juez y de funcionarios al servi- cio de la Administración de Jus- ticia.Estamospueshablandode ungrupodeempleadospúblicos que obedecen a la LeyOrgánica delPoderJudicialyqueestánso- metidos a un estricta reglamen- tación.Nopodríaserdeotromo- do dado el carácter de la infor- mación confidencial que manejamos. Lo más importante es que se trata de un SERVICIO PÚBLICOYGRATUITO. ¿Por qué Gallardón quiere que el Registro Civil pase a ma- nos de los Registradores de la Propiedad? Él mismo ha mani- festado que dicho colectivo ha sufrido una caída en sus ingre- sos desde el estallido de la bur- bujainmobiliaria,portanto,adu- ceamotivosdeíndoleeconómi- cos.Enplenoapogeoderegistro de inmuebles y compra-ventas no escuchamos grandes quejas de dicho colectivo. Es escanda- losopuesquequienessehanen- riquecido durante los últimos años,juntoanotariosybanque- Experiències Mercè Mora i Corderroure. L’altre dia vaig tenir l’oportu- nitat de participar com figu- rant en la pel•lícula “Balada paravioloncelo”,queesvaro- darenunaseqüència al’Audi- torideMúsicaEnricGranados. Potser algunes persones no elshidiures,peròperamisig- nifica molt, ja que m’agrada moltelmóndel’art.Tambéhe llegit que va haver-hi pocs fi- gurants. L’explicació potvenir de que hagin tingut una mala experienciaanterior,comésel meucas.Totvaestarmoltben organitzat.Vull donar les grà- cies per l’oportunitat que ens hanofertiquealgunsvamsa- ber valorar. Només em resta quedesitjaralapel•lículamolt éxit, doncs s’ho mereixen Molta despesa per ‘Un tros de paper’ Un pare indignat. Lleida. Diumenge, 2 de març,vaig te- nir l’oportunitat de gaudir, al teatre de La Llotja, de Lleida, del’espectacle:‘UnTrosdePa- per’, dins el qual hi participa- va l’esser més estimat per mí. En ell es mostraven les habili- tatsobtingudesenaquestpe- tit món de la dansa que tenim acasanostra,‘petit’enelsen- tit de cultura envers aquesta afició. Fins aquí tot be. Els nens i nenes d’aquest planeta tenen el dret d’expressar-se lliurement i nosaltres tenim l’obligaciódedeixar-nossedu- ïrperaquestsconeixementas- solits.Lacosacanviaquanels pares d’aquests infants tenen unes despeses econòmiques un tan desmesurades per tal de poder gaudir d’una vetlla- dadetand’interèsperambdu- es parts. És per això, que em pregunto: -En moments, de màxima recessió econòmica, com el ques’estàvivint,caltenirtan- tadespesapertaldequenens i nenes mostrin les seves ha- bilitats,poques,peròd’ungran valor artistic? -I, cal tenir tanta despesa per a que tots els familiars d’aquests nens, que ho desit- gin, puguin gaudir d’un mera- vellòs dia en comú? Els artistas, en qüestió, és ben normal, que no es fassin aquests plantejaments –ja els arribarà el moment-. Ambunesdespesessimbò- liques,totsplegatshaguessim gaudit igual de be. Fins i tot, elsparesdelsdansaires,este- nenquepagar14€cadascúde l’entrada a l’espectacle. Pensoquehauriadeserto- talment gratuït, almenys, pels pares,quejapaguen,alcentre la qüota, de manera voluntà- ria i rigurosa, mensualment, sense escatimar ni un cèntim. Si volem que s’esdevingui un acte, obert a tothom, els preushauríendesersimbòlics iúnicamentenconcepted’aju- da o col.laboració pel món de la dansa, i, en tot cas, per aju- daralmantenimentdelesins- tal.lacions que com lleidatans jahemcontribuït,ambescreix. Per a que us feu una idea, he pagat, al voltant de 125€, per a que la meva filla gaudeixi d’això que tan li agrada i jo ho pugui disfrutar amb ella i així no es tingui de sentir menys queelsseuscompanyscasde no participar-hi. Noespotjugaramblail.lu- sió dels nens i, tanmateix, els pares no podem dir NO a tot això però SÍ poder expressar lliurement el nostre punt de vista. D’aquesta il.lusió con- junta se n’aprofiten els orga- nitzadosi,finsitot,tinceldub- te, i, crec no equivocar-me, que n’obtenen un benefici. S’hadesermésnaturalino fer tanta parafernàlia!!! Nohipotexistirunadespe- satanelevadaperaquestsabi- llaments que mai més no es podrán tornar a utilizar ja que canvien cada anyque es fa un espectacle. Ja es el segon cop queviscaquestaexperiènciai cada vegada anem a més… però a més despesa i res més. M’ha costat fer el pas però crec que s’hauria de plantejar aquestareflexiópúblicament. ENDAVANTAMBLACUL- TURA!!! Privatización delRegistro Civil ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Fèlix Larrosa Tinent d’alcalde i regidor de Turisme i Projecció Exterior Sonia Gatius López Responsable Justícia- UGT-Lleida

05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 El món local està vivint uns moments d’incertesa amb l’aplicació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibi- litat de l’Administració Local (LRSAL)quehaaprovatelGo- vern de l’Estat. Una llei que ataca directament els serveis queelsenslocalsprestemala ciutadania, tal com ha quedat palès en el dictamen del Con- sell de Garanties Estatutàries queapreciaenaquestanorma fins un total de 24 aspectes que vulneren no només l’Es- tatut i la Carta Europea d’Au- tonomia Local, sinó també la “sacrosanta” Constitució es- panyola. Elsalcaldesialcaldessesde Catalunya tenim clar que la nostraprioritatéstreballarper oferirelsmillorsserveisalsciu- tadans i ciutadanes. Els ajun- taments som l’administració públicaqueméshafetperser- virambqualitatelsnostresve- ïns.Hacomplertamblesseves obligacionsihafetbéelsdeu- res.Perexemple,elnostreen- deutament és insignificant si ho comparem amb la resta d’administracions públiques i hem tancat els pressupostos del2013ambunlleugersuper- àvit. Per tant, qui primer s’ha dereformarésl’administració del’Estatqueacumulaun72% de deute. La reforma local de l’Estat suposa un atac i una vulnera- ció flagrant a l’autonomia lo- cal.Limitairedueixconsidera- blement les competències, contradientaixíelquepropug- nal’Estatut.LRSALdetermina queelsajuntamentsdemenys de 5.000 habitants (738) -el 77,93%- només podran gesti- onarelscementirismentreque els ajuntaments que no supe- rinels20.000habitants(883) -el 93%- només gestionaran serveis com ara la recollida i tractament de residus; l’abas- tament d’aigua potable a do- micili;lanetejaviària;l’accésa nuclis de població; l’enllume- nat públic; la pavimentació de vies urbanes i el tractament d’aigües residuals. I el que és pitjor, fixa un ‘cost efectiu’ de la prestació d’aquest serveis, sota amenaça de traspassar- los a les diputacions. En els darrers 3 anys, els ajuntaments hem invertit ca- da any més de 2.000 milions d’euros en pilars de l’Estat del Benestar com serveis socials, escoles bressol i plans d’ocu- pació,i200milionsd’eurosen polítiquesdepromocióeconò- mica.Hohemdutatermeper- quèlasocietatenshoreclama- va i perquè la proximitat ens ha permès conèixer de prime- ra mà quines són les necessi- tats i les preocupacions de la ciutadania. Elqueplantejaelgoverndel PP és una perversitat social que allunya de tots els mu- nicipis competències tant im- portants com l’educació, sa- nitatol’atenciósocial.Unallei queatemptadirectamentcon- tra les persones. Quan vàrem ser escollits com a electes vam adquirir el compromís amb la ciutadania de servir-los i, sobretot, ser útils. Araéselmomentenquè els alcaldes i alcaldesses de Catalunya no defallim. Amb honestedat i humilitat però ambradicalitat,hemdedirNO aaquestareformaqueensvol imposar l’Estat. Araéselmomentdedirben altquenosaltreshemfetbéla feina. Ara és el moment de no arronsar-nos i reclamar que volem uns serveis de qualitat peralsnostresciutadansiciu- tadanes. Hem d’explicar a la ciutadaniaqueelsserveisque finsaraoferimelsajuntaments estan veritablement en risc. Calquetotselsalcaldesial- caldesses de Catalunya que vulguincontinuarprestantser- veis de qualitat per a la seva ciutadania aprovin al seu ple municipalinterposarelconflic- te en defensa de l’autonomia local de LRSAL per tal de por- tar aquesta llei al Tribunal Constitucionalipodertombar- la.Unprocedimentquereque- reixlaimplicaciótotaldelsmu- nicipiscatalansenelspròxims dies. Nosaltres volem millorar, reduir estructures i canviar lescoses.Tenimmoltclarcom ho volem i com ho hem de fer. IqueMadridtinguiencompte que, com deia Prat de la Riba: “Aquest és el nostre ideal. I quan un ideal és no pas una llista,unqüestionariacadèmic, sinóunsentimentiunavolun- tat, i un entusiasme popular, creieu, senyors diputats, que, per alta que sigui la idealitat, la realitat és ben a la vora”. Araéselmoment, alcaldesialcaldesses Quan vàrem ser escollits com a electes vam adquirir el compromís amb la ciutadania de servir- los i, sobretot, ser útils Ara és el moment de no arronsar-nos i reclamar que volem uns serveis de qualitat per als nostres ciutadans Encapçalo aquest article amb el títol de la campanya que es- temduentaERCdesdefaunes setmanes,ambl’objectiudere- marcar la importància que te- nen lesvotacions –i han de te- nir-enunpaísdemocràticimo- dern. Per retre homenatge a totsaquellshomesidones,que han vetllat pels drets de la ciu- tadaniaiperadignificarunpa- ís que, malauradament, en- caraestàassetjatperuntaran- nà poc respectuós amb la voluntatdelpoble,isempredis- posat a la controvèrsia i al ne- gativismequeengreixalapolí- ticadelapor.Perencoratjarels quedesinteressadamenttreba- llem per retornar aquesta dig- nitat al nostre poble. Per justí- cia,perlògicaipercoherència. Perquè la legalitat constitu- cionalnopotestarperdamunt de la legitimitat democràtica. Perquè només es pot defensar la democràcia, des de la de- mocràcia. La campanya #Vo- tarÉsDemocràcia es basa en dur a terme actes informatius alspobles,enformatdecol•lo- qui més que no pas de xerrada unidireccional,perinformarso- bre la consulta del 9N14 i per donarargumentsqueavalenel vot Sí-Sí. Ara que ja estem a l’equador de la campanya, em permeto de fer una valoració anticipada de la realitat que es percepenlestrobadesquehem anat duent a terme. I és que la gent, atenent als dubtes natu- ralsd’unmateixdavantl’encla- vamentenelqueCatalunyaes- tà immersa, i els que han estat induïts per la política de la por, es pregunten pel futur de la PAC, de les pensions, de la re- lació del nostre país amb la UnióEuropea,iesqüestionen, sensdubte,perl’endemàdelre- ferèndumiquèsuposaràperla ciutadaniaendegaraquestpro- cés. Peròl’avantatged’aquestes trobades de proximitat, és que permetacostarelpuntdemira a la ciutadania, i veure que la gent valora la responsabilitat i elcoratged’explicaridefensar el procés, lluny de les grans campanyeselectoralsidelsob- jectiusdepartitdavantlescon- teses electorals. I compartir opinions,vivències, el projecte de país, uns ideals que ens uneixenieldesigdeveurecom Catalunya avança en el camp delesllibertats,peròtambédel benestarilaprosperitat.Elsca- talans som conscients que el fet d’estar lligats de mans i peus no impedirà que ens en sortim.Isensdubte,elquemés m’ha animat, i m’ha esperonat a seguir aquesta via –votar és la via-, és veure als seus ulls aquellamiradadecomplicitati poder copsar al carrer, que la gent està il•lusionada. Desdel’any1900ençà,més de30païsosarreudelmónhan fet referèndums per a escollir elseufutur.Ienelmateixperí- ode, 27 països europeus s’han independitzat i han descrit el seu propi camí. A hores d’ara, cap d’ells es planteja la possi- bilitat de revertir el procés i molts d’ells són estats plena- ment integrats a la unió euro- pea.Ara,podemestarsatisfets. Ha arribat aquell moment tant desitjatenlanostrahistòria,en queelpobledeCatalunyaserà cridat a les urnes per votar so- brelaindependència.Emparats enlaCartadelesNacionsUni- des, que parla de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret al’autodeterminació,ipeltrac- tatdelaUnióEuropea,quees- tableixquelaUnióesfonamen- taenelsvalorsderespecteala llibertat, la democràcia, la igualtat, l’estat de dret i de respecte als drets humans. És així com la nostra volun- tat ha de manifestar-se. Votar és lavia. Que ningú no ho dub- ti! VotarésDemocràcia DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Ahir es va fer públic que la policia espanyola ha detingut cinc individus que van oferir 40.000 euros a la persona que donés un tros de fetge per a un ric alcalde libanès de 61 anys, que no havia pogut ser trasplantat al seu país. Ja tenia almenys nou candidats, entre ells dues dones, però tots persones sense recursos. Arriba la confirmació, gairebé ni sorprenent, de la degradació social i humana que està provocant l’estat de pobresa en què van caien dia a dia milers de conciutadans en aquest país, víctimes de la cada vegada més profunda recessió econòmica, tot i les campanyes del govern per fer-nos creure el contrari. Sospitàvem que es traficava amb òrgans vius. Ara ja ho sabem. I també que la pobresa, porta per aquest pendent. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Tràficd’òrgans,unamossegadaderealitat Miquel Buch i Moya President del Consell de Governs Locals de Catalunya i de l’ACM Diputat al Parlament Grup d’ERC- Catalunya Sí Josep Cosconera i Carabassa

06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA La Sareb, l’anomenat ‘banc do- lent’, que es va quedar els ac- tius immobiliaris tòxics de bona part de les entitats del sistema financerofegadespel‘totxo’du- rant la bombolla de la construc- ció ha obert un canal de comer- cialitzacióperinternetperinten- tar vendre solars, finques rústiques,hotels,oficinesilocals industrials i comercials, de difí- cil col·locació al mercat. El portal es va obrir ahir ma- teix(www.inmuebles-sareb.es)i de moment només inclou un sol bé immoble de Lleida, un solar situat al sector SUR-5, a Copa d’Or,alcostatdel’avingudaMi- quelBatllori,quecomunicalaro- tondadelMestreamblaBorde- ta. La parcel·la (G 3-4) té 9.967 metres quadrats de superfície i unaedificabilitatde14.991me- tres. S’hi poden construir edifi- cis de pisos en règim lliure. La Sareb en demana, pel solar, 3.561.314 euros. El ‘banc dolent’ anuncia més béns a la venda properament i no publicita pisos i cases en aquest canal perquè estan ja anunciats als webs de les enti- tats bancàries ‘auxiliades’. El‘bancdolent’volvendre solarsaLleidaperinternet Estrenacanalambunaparcel·laalazonadeCopad’Orvaloradaen3,5milions0 Eldreta decidir viatjaals EstatsUnits Presentaciód’undocumental REDACCIÓ. LLEIDA EldocumentalPreparatsperde- cidir.LaconsultaviatjaalsEstats Units es presenta avui a les 19 horesalTeatrePrincipaldeLlei- da, amb un debat al final de la projecció amb els autors: Jordi Cases, Neus Màrmol i Julio Gó- mez. El documental ha estat re- alitzatperDretadecidir.com,una associació sense ànim de lucre que impulsa diverses accions ambl’objectiud’internacionalit- zar la celebració de la consulta sobre el futur de Catalunya. Presenten el 1r Concurs Leonor Pedrico Ahir es va presentar al Cafè delTeatre de l’Escorxador la pri- mera edició del Premi de fotografia Feminista Leonor Pedri- co, que pretén sensibilitzar les dones en tots els fronts. Detingutunjoved’Arranper laprotestad’estudiants REDACCIÓ. LLEIDA Els Mossos van detenir ahir un jove de Lleida militant d’Arran i del sindicat d’estudiants SEPC perlasevaparticipacióalavaga d’estudiants del 27 de febrer. Desprésde3horeseljovehasor- tit en llibertat sense càrrecs. ElPPreclamalocalperals ocellairesdelsMagraners REDACCIÓ. LLEIDA El regidor i portaveu del PP, Jo- an Vilella, va anunciar que pre- sentaran una proposta per de- manar a la Paeria que faciliti un equipament a la Societat Oce- llaire La Taula d’Or perquè des- envolupi les seves activitats. Detingutsdoslladresa ramblad’Aragó REDACCIÓ. LLEIDA Els Mossos d’Esquadra van de- tenir dimarts dos veïns de Llei- da, de 27 i 29 anys, com a pre- sumptes autors d’un robatori ambforçaqueesvaproduirales dosdelamatinadaenuncomerç de la Rambla d’Aragó. REDACCIÓ. LLEIDA Les corals Shalom i Maristes Montserratoferirandissabte,15 de març, a les 20.00 hores, a l’Auditori Enric Granados, un concert a benefici del Projecte dels Habitatges Socials del Se- minarideLleida.Elprogramade l’acte, les entrades del qual es- tan a la venda a Càritas (plaça Sant Josep 2) al preu simbòlic d’uneuro,mésl’aportacióvolun- tàriaambquèespodràcontribu- ir al final del concert, tindrà 3 parts. En la primera, la Coral Shalom, sota la direcció de Ro- bert Faltus, interpretarà un va- riatrepertoriambcançonsdeJo- an Manel Serrat, Rossini, Bruckner, Rachmaninov, Talta- bull i del mateix Faltus, entre al- tres. Tot seguit, la Coral Maris- tes Montserrat, dirigida per Ge- rardRiu,ambl’acompanyament d’EduardEspinetalpiano,inter- pretaràBach,Raimon,DiLassus, Wagner i Jackson, entre altres. Elconcertfinalitzaràambelcant en comú de les dues corals, què interpretaran 4 cançons. Concertsolidarien beneficidelshabitatges socialsdelSeminari Amb les corals Shalom i Maristes Montserrat REDACCIÓ. LLEIDA L’AjuntamentdeLleida,através de Turisme de Lleida, ha posat en marxa un Pla d’Excel·lència Turística que pretén millorar la qualitat del servei i l’atenció al client que ofereixen els profes- sionalsilesempresesdelsector turístic lleidatà. Eltinentd’alcaldeiresponsa- ble de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa,vapresentarahiraquest projecte al conjunt d’empreses i entitatsqueformenpartdelCo- dideBonesPràctiquesdelaGas- tronomia Lleidatana, una inicia- tiva que pretén, segons Larro- sa, “posar en valor el sector turístic lleidatà des del punt de vistadequalitatdeserveiirepo- sicionar-lo, també, com un dels elements a tenir en compte des d’un punt de vista socioeconò- mic”. “El turisme és un dels sec- tors que ha de liderar el nostre sistema econòmic i, en aquest procés, és clau i determinant el paper de les empreses turísti- ques lleidatanes”, ha explicat el tinent d’alcalde, qui també ha posat de manifest que “aquest projecte és una mostra més de la clara aposta de Turisme de Lleida i, també, de la Ruta delVi per la qualitat i l’excel·lència en lagestiódelturismealesTerres de Lleida”. En el marc d’aquest Pla de Formació, s’han programat cur- sos sobre el patrimoni cultural i agroalimentarideLleida,cursos d’anglès especialitzat en turis- me,cursospermillorarlagestió dels entorns digitals i xarxes socials, cursos adreçats al per- sonalencontacteambelclienti cursosperapropietarisicoman- damentsintermedis,entrealtres. Lleidapromoula‘cultura deldetall’perassolir l’excel·lènciaturística Buscaformarelsprofessionalsenl’atencióalclient Cartell de l’acte. Els professionals, amb el responsable de Turisme de Lleida, Fèlix Larrosa. PAERIA El solar en venda, al costat de l’avinguda que porta a la Bordeta GOOGLE MAPS

BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 07 COMARQUES REDACCIÓ. MAIALS La Diputació de Lleida, amb el suport del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) i delaUniversitatdeLleida(UdL), posarà en marxa aquest any un assaig per veure les possibi- litats del cultiu de la tòfona a la zona del canal Segarra-Garri- guescomalternativaalsconreus tradicionals. El projecte preveu la planta- ció d’alzines a la finca que la Di- putació té a Maials, on també durà a terme un assaig sobre el cultiudel’ametllerambregadiu. Així ho va anunciar ahir el president de la Diputació, Joan Reñé, durant lavisita queva fer en una finca de cultiu de tò- fonesdelaBaroniadeRialb,mu- nicipi que compta amb unes 50 hectàrees i una desena de pro- ductors que es dediquen a aquest cultiu. Reñé va explicar que aquest assaig es farà amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats del cultiu de tòfones i “ajudar els productors amb noves expe- riències tècniques”. “Es tracta d’un producte excepcional que ha demostrat la seva viabilitat, ja que complementa les activi- tatsagrícoles,ramaderesidetu- risme rural”, va puntualitzar el president de la Diputació. LaDiputaciójavarealitzardi- ferentsactuacionsperpromou- reelcultiudetòfonesmitjançant convenis que van propiciar el manteniment i seguiment de parcel·les de demostració a Montcortés de Segarra, Lla- dursoBellaguarda,entrealtres. Latòfona,uncultiuviablea l’àreadelSegarraGarrigues? La Diputació plantarà alzineres a Maials per explorar les possibilitats del conreu SISTEMA DE REG VIRTUAL, L’ANYQUE VE ElsagricultorsdeLleidadispo- saran a partir de l’any que ve d’un simulador de reg virtual per optimitzar l’aigua. El si- mulador de reg expert (IES) és un nou programari que es desenvolupa en el marc del projecteeuropeuLIFE(LIFE11 ENV/ES/621) Irrigation Ex- pert Simulator. Aquesta eina permetrà avaluar les estra- tègies de reg dels regants. PUBLICITAT L’EscoladeMúsicadeMollerussaespublcita L’Escola Municipal de Música de Mollerussa ha presentat el seu projecte davant de 400 alumnes de cicle inicial de dife- rents centres de primària de la ciutat i també de la comarca amb l’objectiu de captar nou alumnat. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA NouincendienunafarratgeradeBalaguer Un incendi va cremar bales d’alfals a l’interior del recinte de l’empresa Farratges La Noguera de Balaguer. Es tracta d’una superfície de 4.000 metres quadrats amb piles de bales d’al- fals d’uns 9 metres d’alçada emmagatzemades a l’aire lliure. LAURA CORTÉS (ACN) Madrides negaamoure fitxaenl’afer delspurins REDACCIÓ. LLEIDA Representants del sector porcí deJARC-COAG,UPA,AsajaiAn- progapor,hanrebutrespostaper part del Ministeri d’Indústria a lesal·legacionspresentadesres- pecte a la proposta d’Ordre per la que s’aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, co- generacióiresidus.Ladirectora general del gabinet del ministre d’Indústria, María Rodríguez de laRúa,“noconcretares,noofe- reix solucions, ni estableix vies de diàleg amb el sector”. Comissen77.000€en menysde24haladuana REDACCIÓ. LA FARGA DE MOLES La Guàrdia Civil descobreix en menys de 24 hores més de 77.000 euros en divises proce- dentsd’Andorra.Elsdinersesva descobrirenduesactuacionsre- alitzades a la duana. SantRamontornaa celebrarelCarnaval REDACCIÓ. SANTRAMON Després d’uns anys sense Car- naval a Sant Ramon, l’Ajunta- ment i les associacions del mu- nicipi el tornen a organitzar. Se celebrarà aquest dissabte. Alcarràs“obre”elsseus hortsurbansalsjubilats REDACCIÓ. ALCARRÀS L’Ajuntamentd’Alcarràshadeci- ditposartambéadisposiciódels jubilats i jubilades de la vila l’oferta d’horts socials munici- pals que promou en un terreny d’unahectàreavoralespiscines.

08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014

BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 09 COMARQUES PUBLICITATPUBLICITAT REDACCIÓ.TÀRREGA Unaexposicióques’inaugurarà oficialment dimecres que ve al Museu Comarcal de l’Urgell re- corda i mostra elements relaci- onats a la matança de vora 300 jueus l’any1348 a la ciutat.Tra- gèdiaalcall-Tàrrega1348 és el nom amb què s’ha batejat l’ex- posició i des de l’Ajuntament de Tàrrega es vol potenciar com un atractiu turístic complemen- tarialesrutesd’escapadadelju- eus durant la Segona Guerra Mundial que la Diputació ha se- nyalitzat al Pirineu. El jaciment on es van localitzar les restes delsjueusestàconsideratúnica Europacomatestimonidel’ona- da antisemita que va assotar el continentdurantelsegleXIV.Es- tàprevistquel’ambaixadord’Is- rael, Alon Bar, inauguri l’espai expositiu. Tàrregarecordaenuna mostralamatançade 300jueusl’any1348 Vol potenciar la nova sala del Museu a nivell internacional Ahir es va presentar a la premsa la nova sala del Museu de l’Urgell AJUNTAMENT DE TÀRREGA Dosanysdepresóper estafarundiscapacitat L’acusat hauria demanat un préstec a lavíctima L.CORTÉS (ACN).VIELHA L’Audiència de Lleida ha con- demnat a 2 anys de presó i una multa de 1.440 euros un veí de Vielha de 40 anys que va esta- far67.000eurosaunhomeque treballavaalseurestaurantique tenia reconeguda una discapa- citat. L’any 2001, la víctima va guanyar127milionsdepessetes amb la loteria. Segons recull la sentència,laSalaconsiderapro- vatquel’acusat,coneixentlasi- tuació de l’home, va convèncer- lo perquè aquest li fes un prés- tec de 67.000 euros que mai va tornar,quevaquedardocumen- tat en un contracte privat amb data12d’abrilde2004.L’acusat vacobraraquestsdinersmitjan- çant un xec, 4 dies després. La sentènciareculltambéquel’acu- sat haurà d’indemnitzar la vícti- ma amb 67.000 euros. REDACCIÓ. SOLSONA A l’abril és previst que finalitzin les obres de construcció d’un nou bloc de nínxols al cementiri municipaldeSolsona.Concreta- ment, se n’hi encabiran 140. En unlateraldelmateixblocs’hiha- bilitaran 40 columbaris, els pri- mers de què disposaran aques- tes instal·lacions. D’altra ban- da, la Junta de Govern Local ha aprovatl’adjudicaciódediversos treballsdereformadelapartve- lla del cementiri. Elnoublocdenínxolsicolum- baris s’està edificant a la zona més nova del cementiri, situada més a l’est, entre els blocs exis- tentsielspanteons.Finsara,les urnes amb cendres dels difunts incinerats són inhumades en nínxols, o bé se les queden les famílies.Tot i que no s’ha regis- trat una demanda de columba- ris, l’alcalde afirma que “Solso- na té l’obligació moral de posar aquest servei a disposició dels ciutadans”. Solsonafaràcolumbaris peralliberarnínxols Les obres que es fan al cementiri acabaran a l’abril Les obres dels nous nínxols que es construeixen al cementiri AJUNTAMENT DE SOLSONA PUBLICITAT REDACCIÓ. CASTELLNOU D’OSSÓ UnafamíliadeCastellnoud’Os- só cedeix al municipi una torre medieval, del segle XI i susten- tada sobre una construcció ro- mana, perquè es pugui rehabili- tar.SegonsavançavaahirRàdio Lleida, és un cas de patrimoni monumental que el propietari particularnohapogutconservar per manca de diners. La família Llurba-Huguet,davantlaimpos- sibilitat d’invertir-hi, vol que aquestconjuntmonumental,co- negut popularment com Torre Romana, passi a mans d’insti- tucions abans no acabi caient i desapareixent.Ésunaconstruc- ció medieval que els propietaris mai han rehabilitat, malgrat ser declarada Bé Cultural d’Interés Nacional fa gairebé 30 anys. Unafamíliacedeixunatorremedieval deCastellnoud’Ossóabansnoesperdi Els amos de laTorre Romana mai no l’han rehabilitada per falta de finançament El poble conserva diverses restes

10 ACTUALITAT BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 AGÈNCIES. MADRID Els pares d’Iraila, la nena d’11 anys que dilluns va morir d’un càncer, s’han mostrat “a favor” que s’emeti íntegrament el pro- grama de La Voz Kids d’avui en quèapareixlasevafilla.Segons van confirmar als responsables deTelecincoiBumerangTVque es van desplaçar ahir fins al ta- natori,“éselqueellahauriavol- gut”perquèparticiparenelpro- grama era “el seu somni”. Així, ahir, la cadena generalista de Mediasetvaanunciarenunbre- víssim comunicat que l’espai en què l’actua la petita s’emetrà talcomesvagravarenelseudia. “Respectant el sentiment de la famíliad’Iraila,Telecincoemetrà demà [per dijous] La Voz Kids sense cap modificació sobre el contingut gravat fa mesos”, va afirmar la televisió privada. D’aquesta manera, avui es po- drà veure la petita Iralia lluitant perclassificar-seenlesdenomi- nadesbatallesdeltalentshowin- fantil que presenta Jesús Váz- Unpolíticlibanèspagava 40.000eurosperunfetge Eltràficil·legald’òrgans,descobertal’HospitalClínicquanvoliaquelitransplantessin AGÈNCIES. BARCELONA LaPoliciaNacionalvaimpedirel primer intent de compravenda d’òrgansaEspanya,enunaope- ració en quèvan ser detingudes cinc persones que arribaven a oferir fins a 40.000 euros a im- migrantssenserecursospersot- metre’s a trasplantaments il·le- gals de fetge. Segons informa laDireccióGeneraldelaPolicia, un polític libanès de 61 anys, ambaltpoderadquisitiuineces- sitatd’unnoufetge,vaviatjarre- centment a Espanya per inten- tarrebreuntrasplantamentd’un donant suposadament volunta- ri. Amb l’ajuda de quatre indivi- dus més,va arribar a fer l’oferta a nou persones i va pagar els 15.000 euros que van costar les proves i anàlisis mèdiques prèvies per comprovar la idone- ïtat dels candidats. El trasplan- tament il·lícit, no obstant, no es va arribar a materialitzar gràci- esalscontrolsdelsistemaespa- nyol de trasplantaments. La investigació va començar a l’estiu de 2012, després de la denúncia d’una ONG, que va alertar que hi havia un grup de L’Hospital Clínic de Barcelona va detectar irregularitats en l’operació. Mas lliga la pobresa amb el procés AGÈNCIES. BARCELONA El president de la Generalitat, Artur Mas, va admetre ahir du- rant el ple monogràfic al Parla- ment sobre la pobresa, la situa- ció “molt greu” de molts ciuta- dans. Mas va defensar que el Governdóna“màximaprioritat” a les polítiques socials, tot i que estan “carregats de responsa- bilitatsperòdespullatsd’instru- ments vitals per lluitar contra la desigualtat”,va declarar, alhora quevalligareldebatsobrelapo- bresa“ambelprocéspolític”que viu el país i que busca convocar unaconsulta perguanyarenau- togovern i gestionar els seus propisrecursos.Perlasevapart, l’oposicióvaacusarelGovernde noestar“al’altura”.PereNavar- rovaparlarde“passotisme”iJo- anHerreravadeclararquesiles entitatssocialshaguessinpogut intervenir al ple “els haurien fet sortir els colors”. Fiançade29 milionspera Álvarez AGÈNCIES. SEVILLA La jutge Mercedes Alaya, que porta el cas dels ERO a Andalu- sia, va imposar una fiança civil de29.568.129eurosal’exminis- traiexconselleraandalusaMag- dalena Álvarez. La jutge va cal- cular aquesta xifra tenint en compte les ajudes concedides finsal31dedesembredel2003, ja que Álvarez va ocupar el càr- recdeconsellerad’Economiade laJuntad’Andalusiafinsalfebrer del 2004. Mercedes Alaya con- sideraquel’exministravaserar- tífex,“enconnivènciaambaltres persones”, d’un “procediment il·legal de concessió de subven- cions” que es va perllongar du- rantmésd’unadècada,entreels anys 2000 i 2011. A Espanya hiva haver, durant 2013,mésde4.200trasplan- taments,elmésfreqüentelre- nal,seguitdel’hepàtic.Esvan comptabilitzar 382 donants renals, segons dades de l’Or- ganització Nacional de Tras- plantaments. El sistema de donacióenviuestàregulatper llei per garantir els drets d’ambduesparts,lallibertaten les decisions, lavoluntarietat, la gratuïtat i l’altruisme. 382DONANTSENVIDA DURANTEL2013 personesqueestavenoferintim- portants sumes de diners a im- migrants irregulars per vendre part del seu fetge per a un tras- plantament. Al mateix temps, les autoritats sanitàries de Va- lènciavan detectar que hi havia una sèrie de persones que s’ha- vien sotmès a diverses i molt complexes proves mèdiques en unaclínicaprivadad’aquestaco- munitat. L’alerta va arribar fins al Ministeri de Sanitat, que va activartoteslesalarmesdelsis- temaquesupervisaelstrasplan- taments.Perlasevapart,l’Asso- ciació Espanyola de Transplan- tados ha denunciat l’”opacitat” de les llistes d’espera i ha de- manat tenir-hi accés. També sol·liciten una decisió col·legia- da en la designació dels òrgans i una certificació sobre els òr- gans no trasplantats “Totbé”,últim senyalde l’aviómalaisi AGÈNCIES. KUALA LUMPUR L’última notificació que esva re- bredel’avióMH370deMalaysia Airlinesdesaparegutdissabte,va ser “tot bé”, segons va publicar ahir el web de la BBC. El minis- tre de Defensa de Malaisia, His- hammuddin Hussein, va dir ahir queseguiraninvestigantfinses- brinarquèhapassat.Untotalde 13països,42vaixellsi39avions col·laborenenlarecercaal’estret deMalaca,elmard’Andamaniel mar de la Xina Meridional. Lafamíliad’Iraila,lanenaquevamorirdecàncer, volqueesvegiavuielprogramadeTele5oncanta Els pares de la nena aproven que la seva filla surti “perquè és el que ella hauriavolgut, era el seu somni” Iraila La Torre va convèncer des del primer moment el jurat del programa. TELE 5 quez.Fontsdelacadenavanas- segurar que “encara queden bastants participacions d’Iraila gravades” encara que per mo- tius de confidencialitat no han pogut revelar si la nena va arri- baralafinaldelconcurs.Noobs- tant, els responsables del pro- grama no van dubtar a deixar “l’última paraula” als familiars, que“hanestatelsquehandeci- dit què fer”. El programa podria retre-liunespecialhomenatgea la nena reemetent l’actuació amb què es va classificar (Dia- monds, de Rihanna) que va aconseguiremocionartotal’au- diència. El programa es va gra- varelpassatmesdejuliol,pràc- ticament en paral·lel a la versió prèviadelsadults,ienaquellmo- ment, encara que Iralia ja esta- vamalalta,teniaprouforcesper complir el seu somni. Consentiment de la família Els pares volen que s’emeti l’actuació perquè era el somni de la petita, que volia ser cantant Va morir dilluns als 11 anys La nena ja estava malalta quan va gravar els programes

BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 11 ESPORTS PUBLICITAT IsidreEsteveesmarcacomaobjectiul’Estatal EllleidatàIsidreEsteves’hamarcatcomaobjectiulluitarper guanyarelCampionatd’EspanyadeRalliesTotTerreny,amés de revalidar la categoria de buggies de l’any passat. MEDIAGÉ ArmeroiBonilla,campionesprovincials ImmaArmero,delClubTennisUrgell,iLaiaBonilla,delPàdel IndoorLleida,esvanproclamarelpassatcapdesetmanacam- piones provincials de pàdel a les instal·lacions del CT Lleida. ElBarçatornaaguanyaral Cityiesperarivalaquarts Messi i Dani Alvesvan ser els autors dels gols que donen crèdit a l’equip (2-1) REDACCIÓ. BARCELONA ElBarçavatornaraguanyarahir al Manchester City (2-1) per lo que, per setena vegada conse- cutiva, se va classificar per dis- putarelsquartsdefinaldelaLli- ga de Campions, on ara espera rival. Leo Messi va tornar a ser ellíderdel’equipque,amblavic- toria, recupera crèdit de cara a l’exigent final de temporada, en elqueoptaperconquerirelstres títolsenjoc,Lliga,CopaiCham- pions. AlBarçanolivaresultarfàcil tornarasuperaralrival,totique el 0-2 del partir d’anada li do- nava certa tranquil·litat. Tot i aquesta avantatja, el Barça va sortir al camp en busca de la victoria. No està el pati com per especular,desprésdelsresultats dolents de la Lliga, que han dei- xat l’equip de Tata Martino a quatrepuntsdelMadriditercers a la competició domestica. Messi,quenohapogutevitar EFE ElForça Lleidabusca venjança REDACCIÓ. LLEIDA El Força Lleida esperavenjar en l’encontrededemàcontraelPe- ñasHuesca(21.00)laderrotade la primera volta del campionat (78-59),encaraelsjugadorsson conscientsquerecuperarel‘bàs- quet average’ és una cosa molt complicada.“Totéspossible,pe- rò és complicat”, va manifestar el pivot Alfons Alzamora. Per la seva part, Àlex Llorcava dir que “volem guanyar a casa i tenim ganes de venjança”. Derrotadel DKV Borgesa laLliga REDACCIÓ. BORGES BLANQUES ElDKV Borgesvacaureahirda- vant del Cajasur Priego en un partit corresponent a la jornada 16 de la Superdivisió masculina (0-4). Oriol Monzó va perdre el primer partit davant Wei Dong Shi(0-3)ienelsegonMarc Du- ran queia contra Carlos Macha- do(1-3).Andradeperdiaper1-3 contra Zhiwen He en el tercer partit, mentre que Duran cedia 2-3 davant Wei Dong Shi. ElLleidaes concentra perjugara SantAndreu Viatjaran el dissabte REDACCIÓ. LLEIDA Els jugadors i tècnics del Lleida EsportiuesconcentraranaBar- celona dissabte a la nit, per tal de preparar de la millor forma possibleelpartitdediumengeal campdelSantAndreu.Elclubha pres aquesta decisió per recol- zar a la plantilla que, en els tres últimspartits,únicamenthapo- gut sumar 2 dels 9 punts en joc. Amés a més, el Lleidava perdre diumengepassatdavantdelEs- panyolBlaratxade21jornades sense perdre. El Lleida, per tant, es despla- çaràaBarcelonadissabtealmig- dia i també ha demanat al FC Barcelona poder fer una última sessió d’entrenament en un camp de gespa artificial de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per aquest partit, el tècnic, Toni Seligrat, no podrà contar amb els lesionats Osado i Jesús Imaz,niambRaúlFuster,quees- tà sancionat. Messi celebra el gol que va marcar ahir davant el Manchester City. les crítiques,volia tapar boques i va ser un perill constant per la defensa anglesa. L’home més perillós del City, el Kun Agüero, vaseresborratperMascherano. Els gols no van arribar fins la segonapart.LeoMessivafirmar el primer al minut 67(1-0), por- tantaixítranquil·litatalagrada. Pràcticament a l’últim minut Kompanyva fer l’1-1 i, Alves, va firmar el 2-1 al minut 91.

12 FET BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA La Paeria i GlobaLleida van or- ganitzaralCaixaForumlajorna- daDones:emprenedoria,talenti lideratge.Lacitavaservirperpo- sar en valor exemples de dones amb experiència, talent i ca- pacitat de lideratge que poden servir de referent a altres dones itambépervisualitzarelgranca- pitalhumàdedonesdel territo- riqueestantirantendavantpro- jectes i empreses amb estra- tègies diverses. En aquest sen- tit, segons les dades de Globa- lleida, del total de persones que hivan anar al 2013 als seus ser- veis d’assessorament, un 48% van ser dones i un 52% homes, però,encanvi,lesdonesvancre- arel57%delesempresesdavant del 43% creades per homes. Els participants en la trobada amb Fira de Hannover Lleidacol·laboraambla MetropolitanSolutions Es tracta d’una fira alemanya de serveis i tecnologia REDACCIÓ. LLEIDA Lleida col·laborarà amb la fira alemanya Metropolitan Soluti- ons de serveis i tecnologia als municipis, que se celebra anu- alment a Hannover. Així es va acordar en la trobada que va mantenirahiralmatíl’alcaldede Lleida, Àngel Ros, amb el direc- tor de la fira, Thomas Rilke, on esvanapuntarlesprimereslíni- es de treball conjunt en el marc deMunicipàliaienlalíniadeser- veis integrals a les ciutats. Fira de Hannover (Hannover Messe) s’ha mostrat molt inte- ressada a establir una relació ambLleida,aquireconeixlase- vallargatradiciódeprestacióde serveisalsmunicipispermitjàde Municipàlia, així com les jorna- destècniquesques’hirealitzen. A la trobada hi ha participat els tinents d’alcalde Montse Mín- guez i Rafel Peris, el vicerector de Planificació de la UdL, Fer- ran Badia,i el director del Parc Científic, Josep Clotet. El57%delesempreses, impulsadesperdones Jornades sobre l’emprenedoria i el lideratge femení Unmilerd’estudiantsde PonentestudienalaUOC Fa dues setmanes que han començat el semestre REDACCIÓ. LLEIDA A les comarques l’àmbit de Po- nent la xifra de matriculats a la UOC aquest segon semestre és de 1.075 persones. La comarca ambmésvolumdepersonesma- triculadeséselSegrià,amb699, seguida de la Noguera amb 96, l’Urgell amb 92 i el Pla d’Urgell amb 88. La comarca de les Gar- riguescontinualallista,amb56 estudiants matriculats, per so- bre de la Segarra, amb 44. La Universitat, que té la peculiari- tat de fer dues matriculacions a l’any, els pròxims mesos des d’aquest dimecres atendrà més de34.000matriculats.Els1.075 estudiants de Ponent són una part dels prop de 23.000 es- tudiants de titulacions oficials que la UOC té a Catalunya, on l’àmbit metropolità de Barcelo- na és el territori amb més pes. Festadel’OlidelesGarriguesaBarcelona La Denominació d’Origen Les Garriguesva organitzar els di- es 6, 7 i 8 de març la segona Fira Festa de l’Oli amb DOP Les Garrigues al Mercat de Santa Caterina de Barcelona. PromocionenSantMiqueliEurofruitaFrança Fira de Lleida ha estat present amb un estand propi a la 38a edició del Saló Agrícola de Tarbes (França) per promocionar la Fira de Sant Miquel i el saló Eurofruit. DOP LES GARRIGUES SERGIO PADURA LesBorges ofereix websgratis alsnegocis Promoció econòmica REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’Ajuntament de les Borges Blanques, a través de la regido- riadePromocióEconòmica,ofe- reix pàginesweb gratuïtes en el seu directori d’empreses de- dicat als negocis locals. Per aquest motiu l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) està duent a ter- me sessions de formació sobre la plataforma ClicPortal, que a diad’avuijagaranteixlapresèn- cia d’una desena d’empreses de les Borges a internet sense cap cost per als comerciants. La ini- ciativatéllocdinsdelPladeFor- mació per a Comerciants i Au- tònoms de les Borges, a través del qual també s’ha dut a terme recentmentformaciógratuïtaen anglès. ElprojecteClicPortalésundi- rectori gratuït de negocis de la capitaldelesGarriguesubicatal web de l’Ajuntament, que mos- tra l’economia local ordenada tantperserveiscomperíndexal- fabètic. AJUNTAMENT DE LLEIDA O.BOSCH (ACN). MOLLERUSSA Amb un total de 276 expositors Fira de Mollerussa ha penjat el cartell de complet per a la 142a edició de Sant Josep, que se ce- lebrarà del 20 al 23 de març. A diferència de l’any passat, en- guanynohihauràexpositorsde tractors, que ja van comunicar que assistirien al certamen de forma bianual en combinació amb la fira de Sant Miquel de Lleida. ElpresidentdeFiradeMolle- russaialcaldedelaciutat,Marc Solsona,hadestacatqueperpri- mercophanprogramatjornades tècniques demostratives sobre maquinària i també agricultura de precisió. Un format, pel qual Solsonaapostapelfuturperdei- xar de banda la retòrica d’estar sempre pendent del ‘’número d’expositors i visitants’’. Hi participaran 276 empreses del sector Enguany, però, no hi haurà expositors de tractors La Fira aposta per un nou format Per deixar de banda la retòrica de la xifra d’expositors i visitants El dia 19 arrenca el Saló de l’Automòbil És el més important de Catalunya, que factura uns 4,5 milions d’euros Plenaocupacióala142a ediciódelaFiradeSant JosepdeMollerussa El certamen compta enguanyamb jornades demostratives En concret, el dia 19, festivi- tat de Sant Josep, s’inaugurarà el Saló de l’Automòbil, a les pis- cines,jaquel’organitzacióhade- cidit que d’aquesta manera es dónamésrellevànciaalaimpor- tància que té pel nombre de vi- sitants específics que hi van i també perquè ho han deman- dat els expositors. Es tracta del segon saló devenda devehicles nous més important de Catalu- nyail’anypassatvafacturarmés de 4,5 milions d’euros amb 185 cotxes venuts. L’endemà dijous a les 6 de la tarda el conseller d’Agricultura, JosepMariaPelegrí,inaugurarà oficialmentlaFiradeSantJosep, que enguany és més llarga del que és habitual. Les caracterís- tiques del recinte expositiu se- ran similars a les dels darrers anys però sense tractors.

BONDIA DIJOUS, 13 DE MARÇ DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 12 años de esclavitud (+16) (català) (HD). 16.35, 19.00, 21.20 Agosto (+16) (HD). 21.45 3 bodas de más (+12). 18.10, 22.00 Vivir es fácil con los ojos cerrados (apta) (HD). 16.15, 18.00, 22.20 El médico (+16) (HD). 19.45 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 El poder del dinero (+12) (HD). 16.00, 20.00, 22.00 Cuando todo está perdido (+7) (HD). 18.00 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) La ladrona de libros (+7). 16.15, 19.15, 22.00, •00.25 Her (+12). 16.30, 19.15, 22.15, •00.30 Robocop (+12). 16.00, 18.05, 20.15, 22.25, •00.30 Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10, •00.20 Jack Ryan: operación sombra (+12). 16.15, 18.20,20.25, 22.30, •00.30 El lobo de Wall Street (+16). 16.15, 19.30, •23.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.05 Philomena (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 La gran estafa americana (+16). 16.20, 19.00, 22.10 Nebraska (apta). 16.10, 18.15, 20.20, 22.25,•00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Joven y bonita (+16). 17.15, 19.00, 21.00, 22.40 La jaula de oro (+12). 15.00 Emperador (+7). 17.15, 19.00, 20.45, 22.40 La gran belleza (+12). 15.00 La gran belleza (+12) (VOS). 22.30 ¿Qué nos queda? (apta) (VOS). 19.35 Al nacer el día (+7) (VOS). 15.00 Al nacer el día (+7) (VOS) (dilluns a dijous). 16.20 La segunda mujer (+12). 17.55 Gravity (+12). 19.30 Alabama Monroe (+16). 20.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. 300: el origen de un imperio (+16). °12.15, °14.15,16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 300: el origen de un imperio (+16). °12.45,°14.45,16.35, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 300: el origen de un imperio (+16). °13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, •23.15 300: el origen de un imperio (+16) (3D). 17.40, 19.45, 21.45, •23.45 La lego película (+7). °11.30, 15.10, 18.50, 22.30,•00.20 La lego película (+7) (català). °13.20, 17.00, 20.40 El lobo de Wall Street (+16). °12.35, 15.45, 18.50, 22.00 Monuments Men (+7). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.15, •00.25 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.50,°13.50, 15.50, 17.50 París a toda costa (+7). 19.50, 21.30, •23.15 Cuando todo está perdido (+7). °12.20,°14.25, 16.25 Robocop (2014) (+12). 18.25, 20.30, 22.35, •00.40 Caminando entre dinosaurios (apta). °12.15,°14.00, 15.40, 17.20 La ladrona de libros (+7). 19.00, 21.25, •23.50 Lluvia de albóndigas 2 (apta). °11.45, °13.25, 15.05, 16.50 Jack Ryan: operación sombra (+12). 18.45, 20.40,22.35, •00.30 La Venus de las pieles (+16) (HD).°12.40,°14.20, 16.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °12.00, °13.50, 15.40, 17.30, 19.20, 21.10, •23.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °12.40, °14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) (3D). 15.00, 16.50, 18.40 El poder del dinero (+12) (HD). 20.30, 22.30, •00.30 El médico (+12) (HD). °12.05 Cuento de invierno (+7). °13.15,15.30, 17.45, 20.00, 22.15, •00.30 La gran estafa americana (+16). °11.40,°14.15, 16.50, 19.25, 22.00, •00.35 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Robocop (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.20, 22.30; Dg. 16.00, 18.10, 20.20; Dl. 18.15, 22.15 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta) (Dig. HD). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15; Dg. 16.15, 18.15; Dl. 18.15 12 años de esclavitud (+16) (Digital HD). Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 18.15 Jack Ryan: operación sombra (+12). Ds. 22.30; Dl. 22.15 La herida (+16). Dv. 22.30; Ds. 22.15; Dg. 20.15; Dl. 22.15 Jack Ryan: operación sombra (+12). Ds. 18.15, 20.15; Dg. 16.15, 18.15; Dl. 18.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. Jack Ryan: operación sombra (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 Happy Family (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. El caballero Don Latón (apta). Dg. 17.00 Malavita (+16). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 Mary’s Land (Tierra de María ). Ds. 18.15; Dg. 17.00 La ladrona de libros (+7). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. El caballero Don Latón (apta). Dg. 17.00 Jack Ryan: operación sombra (+12). Dg. 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Monuments Men (+7) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 12 anys d’esclavitud (+16) (Digital HD). Dg. 17.00 Cinemes Exposicions Herbari Galeria Indecor. C/ General Brito, 23 Lleida. Fins al 15 de març Mostra de caire solidari de la ceramis- taAntòniaPalauon,decadapeçaadqui- ridapelpúblic,l’artistadonarà100€per Arrels/Sant Ignasi. Mossos d’Esquadra. Segona República i Guerra Civil Centre d’Interpretació del Front del Segre “Ermengol Piró”, d’Alcoletge. Fins al 21 de març Mostraitinerantorganitzadaconjunta- ment pels departaments de Presidèn- ciaid’InteriordelaGeneralitatdeCata- lunya. L’exposició mostra documents, imatgesiobjectes queintegrenelfons del Servei Històric dels Mossos d’Es- quadra,comelprimerreglamentdelcos, del’any1817,uniformesoriginalsdela Segons República o lesprimeres pla- ques credencials dels Mossos. Fins el 24 de març. MercèRodoreda Complex Cultural de Juneda. Fins al 28 de març Exposicióitinerantorganitzadaperl’Ins- titutCatalàdelesDonesqueensendin- saenlavidail’obradel’escriptoramés traduïda de la lliteratura catalana con- temporània. Nou Sala Manolo Calpe de la Fecoll. Lleida Fins al 31 de març PinturesacríliquesdeJoaquimNogués sobre paisatges urbans de la ciutat de Lleida. WimWendersPhotographs Fundació Sorigué. Fins al 30 de març. Exposiciófotogràficasobreelcineasta alemany. Presenta una selecció de fo- tos panoràmiques de gran format, fe- tes pel director durant els darrers vint anys,deformaparal·lelaal treballcine- matogràficiqueplantegenunaprofun- dareflexiósobreelpaisatge.Destaquen les fotos de la Zona Zero a NovaYork. Hans Küng Claustre de l’àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 31 de març. Exposició que plasma l’ètica de dife- rentstradicionsreligioses,coml’hindu- isme,elbudisme, lareligióxinesa,elju- daisme, el cristianisme o l’Islam. Catalunya i la Guerra de Successió Museu de Lleida. Fins al 31 de març. Enelmarcdelacommemoraciódelter- cer centenari de la Guerra de Succes- sió, el Museu de Lleida acull una mos- traitinerantdelMuseud’HistòriadeCa- talunya. L’exposició està formada per diferentsàmbitsexplicatiusiinclouqua- tregravatsd’unacol·leccióparticular,a més d’un audiovisual i un interactiu. Retrobaments Sala Enart. Lleida. Fins al 16 de maig. Unadelesprimeressèriesdelfotògraf XaviGómez,onapartird’unapaletade colorgairebétricromática,aconsegueix l’unió diversos elements gràfics. Conferències Musicoteràpia Sala de lectura del Centre Cívic de Balàfia. A les 18.30 hores Conferència taller a càrrec de Montse Poch,dinselcicleAmbullsdedona.En- trada lliure. L’Estudi General de Lleida Sala Magre. Lleida. A les 18.30 hores. Conferència de Joan J. Busqueta sobre L’EstudiGeneraldeLleidaal’EdatMit- jana( seglesXIViXV).S’emmarcaenel cicleLleidad’ahirid’avui,organitzatper l’Esplai Sant Anastasi i Llar Bonaire. Lesdonesielmónlaboralapar- tirdels40 Sala d’actes de la Biblioteca Pública. A les 19.00 hores Xerrada a càrrec de Montserrat Ribal- ta, llicenciada en Dret. Organitza: Sec- torial d’Igualtat i Drets Civils de la Fe- deració CDC Lleida. Xerrada de l’oftalmòleg Rafael Ferreruela Local sociocultural de El Palau. A les 19.30 hores Xerrada organitzada per l’Associació de dones del Palau. Mollerussa i el Tricentenari Teatre L’Amistat. Mollerussa. A les 21.00 hores Conferència a càrrec de Joaquim Alba- reda,catedràcticd’HistòriaModernade la UPF i director de l’Institut Universi- tari d’Història JaumeVicensVives que parlarà sobre Les raons de la resistèn- cia del 1714. Museu i finançament cultural Sala d’actes Francesc Buireu. Cervera 5esJornadesdeMuseologiaalesTerres de Lleida, organitzades per l’Institut d’EstudisIlerdencsilaXarxadeMuseus de lesTerres de Lleida i Aran. Tallers i cursos Cosir a màquina Antiga Caserna (sala de dones). Guissona. A les 18.00 hores Inicidelcursgratuïtd’iniciacióacosira màquina. Les alumnes tenen que por-

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Xarxa de Drets dels Infants: de març 2014

El cervell bilingüe pren decisions més de pressa ara.cat | 22/03/2014 350x366 En un món globalitzat, parlar més d’un idioma té avantatges pràctics ...
Read more