BoHoaTinhBan[1]

60 %
40 %
Information about BoHoaTinhBan[1]
Spiritual-Inspirational

Published on February 4, 2009

Author: dac345

Source: authorstream.com

Slide 1: Âm nh?c: Nightengale Serenade D?ch t? b?n Anh ng?: HPL, 29-1-2009 Bó Hoa Tình B?n Slide 2: Có th? b?n không nh?n ra di?u sau dây – nhung di?u ?y dúng 100%. Xin hãy suy nghi v? di?u ?y ph?n nào m?i ngày. Slide 3: Có ít nh?t 2 ngu?i trên th? gi?i mà b?n s?n sàng ch?t cho. Và ……. có ít nh?t 15 ngu?i trên th? gi?i mà b?n yêu thuong cách nào dó. Slide 4: Lý do duy nh?t khi?n cho ngu?i nào dó ghét b?n, Là vì h? mu?n gi?ng b?n thôi. Slide 5: M?t n? cu?i c?a b?n có th? dua h?nh phúc d?n cho b?t c? ai, cho dù h? không thích b?n. Slide 6: M?i dêm, có AI ÐÓ v?n nghi d?n b?n. B?n là c? th? gi?i d?i v?i ai dó. Slide 7: B?n là d?c bi?t và duy nh?t. Có ai dó mà b?n cung ch?ng bi?t – dang yêu thuong b?n. Slide 8: Cho dù b?n có ph?m m?t l?m l?i tày tr?i di n?a, v?n có di?u gì t?t phát xu?t t? dó. Slide 9: Khi b?n nghi r?ng Th? gi?i dã quay m?t di, thì nó l?i dang tr? v? sau lung b?n …… Hãy nhìn l?i di. Slide 10: Hãy luôn ghi nh? các l?i khen ng?i dã nh?n du?c. Hãy quên di các nh?n xét n?ng n?. Slide 11: Hãy luôn nh? r?ng … khi cu?c d?i trao cho b?n m?t qu? chanh – Th? nào nó cung xin du?ng! Slide 12: Nh?ng ngu?i b?n t?t gi?ng nhu các ngôi sao, không ph?i lúc nào b?n cung th?y h? – nhung b?n bi?t r?ng h? luôn luôn có dó. Slide 13: Tôi thà nh?n du?c m?t bông h?ng và m?t l?i nói t?t lành t? m?t ngu?i b?n khi tôi còn dang ? dây – hon là c? m?t xe t?i d? d?c khi tôi dã di r?i. Slide 14: H?nh phúc gi? cho b?n du?c d?u dàng, Th? thách gi? cho b?n du?c m?nh m?. Các n?i bu?n phi?n gi? cho b?n có tình ngu?i, Cu?c d?i gi? cho b?n du?c khiêm t?n. Slide 15: Thành công gi? cho b?n du?c sôi n?i, Nhung ch? nh?ng ngu?i B?n m?i gi? cho b?n v?ng chân di t?i. Slide 16: Xin b?n g?i s? di?p này d?n các b?n bè, và d?ng b?o tôi là b?n quá b?n!! B?n có bi?t chang câu nói – ‘hãy d?ng l?i và thu?ng th?c huong hoa’? Slide 17: Sapphire Productions G?i d?n các b?n tôi – tôi chua bao gi? quá b?n d?n n?i không làm du?c và g?i thông di?p này cho b?n.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bông Hoa Tình Bạn | media.hsph.edu.vn

BoHoaTinhBan.pps. Copyright © 2014. All Rights Reserved. Powered by Drupal and Drupal Theme created with Artisteer. ...
Read more

100 XĂM QUAN ÂM - vi.scribd.com

BoHoaTinhBan. Carnaval de Rio.B. 100 XĂM QUAN ÂM. by duylinh65. 1.5K views. Embed. Download. Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android. Copyright ...
Read more

Slide 1 - api.ning.com

Title: Slide 1 Author: Biddy.Bid...NZ Last modified by: PHANLONG Created Date: 9/23/2008 9:54:42 PM Document presentation format: On-screen Show Company
Read more

2. Powerpoint Hay - NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN - STUDENTHOPE

2. LẮNG NGHE QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG GIAO TIẾP - nguyen thi cam nhung
Read more

Index of /web/images/download/ - trungtammucvudcct.com

... :51 2992k Bao_Nhieu.pps 31-Mar-2009 05:39 0k BenhVienCuaChua.pps 03-May-2008 00:18 2252k BoHoaTinhBan.pps 03-Feb-2009 23:44 3312k CHO ...
Read more

Index of /web/images/download/ - trungtammucvudcct.com

... 4280k TrongTraiTimChua.pps 12-Feb-2009 21:17 4004k MotCuaSoMo.pps 11-Feb-2009 03:26 5676k BoHoaTinhBan.pps 03-Feb-2009 23:44 3312k ...
Read more

truongthithaithanh - YouTube

Skip navigation Upload
Read more

Blog' AnhDangNguyet: ac

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012. ac
Read more