Bireysel Performansa Dayalı Ücret Sistemi

40 %
60 %
Information about Bireysel Performansa Dayalı Ücret Sistemi
Education

Published on March 8, 2014

Author: tugbaozen81

Source: slideshare.net

Description

Performans Değerlendirme

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) ıı. DÖNEM DERS: Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: Yar. Doç. Dr. Muharrem Es KONU:Performansa Dayalı Ücret Sisteminin ÇalıĢanların Motivasyonuna Etkisi HAZIRLAYAN: Tuğba Özen 127210001 YIL: 2013

Yeterli Kaynak Var mı? Konu kitaplar, makaleler ve elektronik ortamda paylaşılmış çok sayıda yazılar mevcuttur. Araştırmanın Konusu Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi Araştırmanın Amacı Türkiye’de bilişim sektöründe hızlı gelişmelerin yaşanması ile ileride istihdam alanı oldukça gelişecek bu sektör çalışanlarının performansa dayalı ücret sistemi ile motivasyonlarının arttırılmasına katkıda bulunmaktır.Araştırma sayesinde işgören ve işletme performansını en etkin seviyelere çekmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın Önemi Literatürde performansa dayalı ücret sisteminin işgören açısından motivasyonuna ilişkin çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bilişim sektöründe daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bilişim sektörü personel sayısının gün geçtikçe arttığı günümüzde bu alanda çalışanların performanslarının artırılması ile işletme verimliği sağlanacak ve iç ve dış müşteri kayıpları önlenecektir. Araştırmanın Hipotezi Performansa dayalı ücret sistemi çalışanların motivasyonununartmassında etkilidir. Araştırmanın Yöntemi Araştırmamız açıklayıcı bir çalışma olup Türkiye’de bilişim sektörünün 3 büyük işletmesinin bünyesinde bulunan personellerle yapılacak yarı biçimsel mülakatlar sonucu tespit edilecektir. Mülakatlarda bireysel performansa dayalı ücret yöntemi sistemi ile ilişkili olarak sorulan sorulara bilişim sektörü personeli tarafından verilen cevaplar değerlendirilerek, değerlendirme sonuçları ortaya konacaktır. Araştırmada hem nitel hem de nicel veriler toplanacaktır. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları Araştırma İstanbul ilindeki bilişim sektöründe öncü 3 büyük firma ile yürütülecektir. Araştırma için sınırlı miktarda maddi kaynak ayarlanmıştır. Çalışmanın 8 ay içinde bitmesi öngörülmektedir.

LİTERATÜR KİTAPLAR: EREN, E. , Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi , İstanbul, Beta Yayınları, 8.bs. , 2001. ĠĢletmelerde ĠĢgören Performansını Değerlendirme, Yayınevi: Gazi Kitabevi Performans Değerlendirmesi, Yazar: Kathleen Jordan, Optimist Yayınevi Performans Değerleme ve ÇalıĢan Verimliliği, Yazar: Dr. KurtuluĢ Kaymaz, Dora Yayıncılık Ücret Adaletinin ĠĢ DavranıĢları Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç.Dr. Özlem Çakır MAKALELER: Kurgun, Osman AvĢar ve YemiĢçi, Derya Ġmamoğlu (2007) ‘’ĠĢ Değerlemede Puanlama Yöntemi ve Büyük Ölçekli Bir Otel ĠĢletmesinde Uygulama’’ (http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale126.pdf; EriĢim Tarihi:09.11.2013) Öğüt, A.,Akgemci, T., &Demirsel, M. T. (2004). Stratejik Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde ĠĢgören Motivasyonu Süreci E-DERGİLER: AğırbaĢ, Ġ., Çelik, Y., &Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon araçları ve iĢ tatmini: sosyal sigortalar kurumu baĢkanlığı hastane baĢhekim yardımcıları üzerinde bir araĢtırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 325-348. Aytaç, A. (2003). 360 Derece Performans Değerlendirme. Bilim ve Aydınlığın Işığında Eğitim Dergisi. Yıl, 4. BĠNGÖL, Dursun; (2013), ‘’ Ġnsan Kaynakları Yönetimi’’, ĠĢletme Ekonomi Dizisi http://www.hukukmarket.com/images/contentspdf/139946.pdf, EriĢim Tarihi: 11.11.2013 Bozkurt, Ö.,& Bozkurt, Ġ. (2011). ĠĢ tatminini etkileyen iĢletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araĢtırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 1-18. ERASLAN, E.,& ARIKAN, A. ÜCRETLENDĠRMEDE PUAN YÖNTEMĠ, KIDEM VE BAġARI DEĞERLENDĠRME: BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠNĠN ĠÇ ÜRETĠM BÖLÜMÜNDE UYGULAMA.Ergül, H. F. (2005). Motivasyon ve motivasyon Teknikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 67-79.

Kamu Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret Sistemi, M. Tarık Eraslan, Ahmet Tozlu, SayıĢtay Dergisi 2011 Kestane, D. (2003). Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirliği. Maliye Dergisi, (142), 126-142. Tanrıverdi, H. (2006). Sanayi iĢletmelerinde çalıĢanların iĢ tatminsizliği sorunları üzerine bir araĢtırma. AİBÜİİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. ġENOL, Gökhan; (2003), ‘ĠĢ Değerlemesinden Performans Değerlendirmesine GeçiĢ’’,Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Dergisi, http://www.isgucdergi.org/?p=article&id=31&cilt=5&sayi=1&yil=2003, 14.04.2013 YARALIOĞLU, K. (2013). Performans Değerlendirmede Analitik HiyerarĢi Proses.Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1). TEZLER: DEMİR, V.,Performans Değerleme Sistemi ve Bir Örnek Şirket İncelemesi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009. Pekel, H. N. (2001). İşletmelerde motivasyon-verimlilik ilişkisi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Hacalimanı çalışanları arasında bir örnek olay araştırması (Doctoraldissertation, Sosyal Bilimler). TaĢpınar, F. (2006). Motivasyon Araçlarının ĠĢgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar Ġlindeki Termal Otel ĠĢletmelerinde Bir AraĢtırma.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, Eylül. İNTERNET SİTELERİ: BEDEL, Osman;(2009), ‘’ĠĢ değerlemesi ve Performans Değerlemesi’’,http://www.biymed.com/forum/forum_posts.asp?TID=20864, EriĢim Tarihi:11.11.2013 Kurgun, Osman AvĢar ve YemiĢçi, Derya Ġmamoğlu (2007) ‘’ĠĢ Değerlemede Puanlama Yöntemi ve Büyük Ölçekli Bir Otel ĠĢletmesinde Uygulama’’ http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale126.pdf; EriĢim Tarihi:09.11.2013

GEÇİCİ PLAN 1. BÖLÜM: ÜCRET YÖNETİMİ NEDİR? 1.1.Ücretin ĠĢgören Açısından Önemi 1.2. Ücretin Örgüt açısından Önemi 1.3. Ücreti OluĢturan Unsurlar 1.4. Ücret Politikasının Amaçları 2. BÖLÜM: PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2.1.Performans Değerlendirme Nedir? 2.2. Performans Değerlendirme Sistemi Faydaları Nelerdir? 2.3. Performans Değerlendirme Sistemleri Nelerdir? 2.3.1. Sıralama Yöntemi, 2.3.2. Zorunlu Dağılım Yöntemi, 2.3.3. Geleneksel Değerlendirme Skalaları, 2.3.4. DavranıĢsal Beklenti Skalaları 2.3.5. DavranıĢsal Gözlem Skalaları 2.3.6. Kritik Olay Yöntemi 2.3.7. ĠĢaretleme Listesi Yöntemi 2.3.8. Amaçlara Göre Yönetim 3. BÖLÜM: MOTİVASYON 3.1. Motivasyon Nedir? 3.2. Motivasyon Teorileri 3.3. Motivasyonu Arttırmaya Yönelik ÇalıĢmalar 3.4.Motivasyon Araçları 3.5. Toplam Motivasyon ve Toplam Kalite ĠliĢkisi 4. BÖLÜM: SAHA ÇALIŞMASI 4.1. BiliĢim Sektöründeki ĠĢletmeler 4.2. Firma Bilgileri 4.3. ÇalıĢma Alanı 4.4. ÇalıĢan Sayısı ve ÇalıĢanların Demografik Yapıları Hakkında Bilgiler

4.5. Firma ÇalıĢanları Ġle YapılanYarı Biçimsel Mülakat Uygulaması

Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi Tuğba Özen tugbaozen81@hotmail.com Özet Kurumun performansını artırmak için çalışanların performansını çoğunlukla mali motive edicilerle artırmaya yönelik bir sistem olarak performansa dayalı ücretlendirme sisteminin günümüz işletmelerinde kullanılmaya başladığı görülmektedir. İşgörenlerinmotivasyonu sağlandıkça çalışan, işveren ve tüketici arasında zincirleme olarak memnuniyet ve kalite yükselişi yaşanacaktır. Bu durum çalışanların, işverenlerin ve toplumun refah seviyesini yükseltirken, işinden ve tükettiği üründen memnun bireylerin toplumda var olmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada işgörenlerinmotivasyonunun arttırılmasında performans değerlendirmenin etkisi incelenecektir. Anahtar kelimeler: Performans Değerlendirme, İşgören Motivasyonu, Performansa Dayalı Ücret Sistemi. Giriş İşgörenler gördükleri işten ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha verimli çalışırlar. İşgörenlerinmotivasyonunun azalması; işletme performansının düşmesine sebep olurken, işletmede üretilen mal ve hizmet kalitesinin düşmesine, akabinde de iç ve dış müşteri kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, performansa dayalı ücretlendirme sistemi ve motivasyon arasındaki ilişki, teorik çerçevesi ve uygulamada ortaya çıkan boyutları ele alınmıştır.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bireysel Performansa Dayalı Ücret Sistemi - Education

Download Bireysel Performansa Dayalı Ücret Sistemi. Transcript. 1. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİ
Read more

BİREYSEL PERFORMANSA DAYALI ÜCRET VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ ...

Performansa dayalı ücret sistemi hemen bütün üretim dallarında ve birçok firmada kullanılabilen, ... yandan, bireysel performansa dayalı ücret
Read more

performansa dayalı ücret sistemi - ekşi sözlük

performansa dayalı ücret sistemi. ... katıldıkları konferanslar ve yürüttükleri proje ve araştırmalar herbirinin bireysel maaşını belirliyor ...
Read more

ĐNSAN KAYNAKLARI YÖNETĐMĐ SĐSTEMĐNDE ÖDÜLLENDĐRME : ÜCRET ...

Bireysel performansa dayalı ücret sisteminde, ... ücret sistemi, başta A.B.D olmak üzere Avrupa ülkelerinde de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
Read more

Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde ...

126 Performansa Dayalı Ücret Sistemi ve Kamu Kesiminde ... koyabilmektedir. 7 “Bireysel performansa dayalı ücret ...
Read more

Performans Değerlendirme – Performans Yönetim Sistemi ...

Performansa Dayalı Ücret Sistemi Bileşenleri.....24. 3.1.2 ... Bireysel Performans ...
Read more

PERFORMANSA DAYALI ÜRET SİSTEMLERİ - Hoşgeldiniz

3.1. Bireysel Performansa Dayalı Ücret Planları 3.1.1. ... uygulanacak performansa dayalı ücret sistemi çoğu kez örgütsel yapılarda ve
Read more

ÜCRETTE ADALETİ SAĞLAYAN PERFORMANSA DAYALİ ÜCRET SİSTEMLERİ

... yönelik Performansa Dayalı Ücret ... ÜCRET SİSTEMİ 1. TANIM Performansa ... olan ve bireysel performansa dayalı bir ...
Read more