Bibliotekarz jako zawod i misja spoleczna

50 %
50 %
Information about Bibliotekarz jako zawod i misja spoleczna
Education

Published on December 12, 2008

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja dra Stefana Kubowa, dyrektora biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiająca temat bibliotekarza jako zawodu i misji społecznej.

Bibliotekarz jako zawód i misja społeczna Dr Stefan Kubów Uniwersytet Śląski Dolnośląska szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu Tel. 071-3561 503, mail [email_address] , GG 1020520

Bibliotekarz jako zawód… Klasyfikacja zawodów 1. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2. Specjaliści 21. specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 22. Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 23. Nauczyciele 24. Pozostali specjaliści 241. Specjaliści ds.. Biznesu 242. Prawnicy 243. Archiwiści, bibliotekarze i specjaliści ds.. Informacji 24301. Archiwiści i muzealnicy 24302. Bibliotekarze i specjaliści ds.. Informacji 244. Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych 245. Specjaliści kultury i sztuki 246. Specjaliści kultury fizycznej 247. Duchowni 3. Technicy i średni personel .... 9. Pracownicy przy pracach prostych

Klasyfikacja zawodów

1. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy

2. Specjaliści

21. specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

22. Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia

23. Nauczyciele

24. Pozostali specjaliści

241. Specjaliści ds.. Biznesu

242. Prawnicy

243. Archiwiści, bibliotekarze i specjaliści ds.. Informacji

24301. Archiwiści i muzealnicy

24302. Bibliotekarze i specjaliści ds.. Informacji

244. Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych

245. Specjaliści kultury i sztuki

246. Specjaliści kultury fizycznej

247. Duchowni

3. Technicy i średni personel

....

9. Pracownicy przy pracach prostych

Bibliotekarz jako zawód… Zespół cech właściwych każdej profesji wg Jacka Wojciechowskiego „ Wynik poziomego i pionowego podziału pracy. Wyodrębnione procesy, wzajemne [ich] powiązanie. Stałe wykonywanie wyspecyfikowanych czynności. Rzeczywisty efekt społecznie użyteczny Źródło utrzymania osób, wykonujących te czynności. Wiedza i zawodowe kompetencje. Umiejętności i kwalifikacje. Instytucje, w których zawód ten jest wykonywany Pracownicy wykonujący zawód. Więź zawodowa. Etyka zawodowa. Terminologia. Ogólnospołeczna świadomość profesji” [1] . [1] J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo : zawód czy zatrudnienie. W: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Warszawa 2003, s. 30-31

Zespół cech właściwych każdej profesji wg Jacka Wojciechowskiego

„ Wynik poziomego i pionowego podziału pracy.

Wyodrębnione procesy, wzajemne [ich] powiązanie.

Stałe wykonywanie wyspecyfikowanych czynności.

Rzeczywisty efekt społecznie użyteczny

Źródło utrzymania osób, wykonujących te czynności.

Wiedza i zawodowe kompetencje.

Umiejętności i kwalifikacje.

Instytucje, w których zawód ten jest wykonywany

Pracownicy wykonujący zawód.

Więź zawodowa.

Etyka zawodowa.

Terminologia.

Ogólnospołeczna świadomość profesji” [1] .

[1] J. Wojciechowski, Bibliotekarstwo : zawód czy zatrudnienie. W: Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Warszawa 2003, s. 30-31

Bibliotekarz jako zawód… Wydaje się, że do tych kryteriów można dodać jeszcze następne, a mianowicie istnienie: szkół kształcących do danego zawodu, terminologii fachowej, piśmiennictwa fachowego i naukowego, pragmatyki zawodowej, stowarzyszeń i innych organizacji zawodowych lub naukowych.

Wydaje się, że do tych kryteriów można dodać jeszcze następne, a mianowicie istnienie:

szkół kształcących do danego zawodu,

terminologii fachowej,

piśmiennictwa fachowego i naukowego,

pragmatyki zawodowej,

stowarzyszeń i innych organizacji zawodowych lub naukowych.

Bibliotekarz jako zawód… Co się tyczy kompetencji zawodowych, to w Polsce obowiązuje czterostopniowa skala wymaganych kwalifikacji: Kwalifikacje ponadzawodowe – podstawowe wymagania, które są potrzebne w każdej pracy zawodowej lub domowej, acz nie daja do nich formalnych uprawnień. Kwalifikacje ogólnozawodowe, które ukierunkowują do pewnego obszaru zawodowego, zawierającego zwykle grupę zawodów. Kwalifikacje podstawowe zawodowe, które ukierunkowują do określonego zawodu i zawierają główne umiejętności potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu. Kwalifikacje specjalistyczne, które stanowią o umiejętnościach dodatkowych, specyficznych dla danego zawodu, które należy utożsamiać ze specjalizacjami zawodowymi lub zakresami pracy [1] . P[1] S.M. Kwiatkowski, Z. Sepkowska (red.), Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce. Radom 2000, s. 12

Co się tyczy kompetencji zawodowych, to w Polsce obowiązuje czterostopniowa skala wymaganych kwalifikacji:

Kwalifikacje ponadzawodowe – podstawowe wymagania, które są potrzebne w każdej pracy zawodowej lub domowej, acz nie daja do nich formalnych uprawnień.

Kwalifikacje ogólnozawodowe, które ukierunkowują do pewnego obszaru zawodowego, zawierającego zwykle grupę zawodów.

Kwalifikacje podstawowe zawodowe, które ukierunkowują do określonego zawodu i zawierają główne umiejętności potrzebne do efektywnego wykonywania zawodu.

Kwalifikacje specjalistyczne, które stanowią o umiejętnościach dodatkowych, specyficznych dla danego zawodu, które należy utożsamiać ze specjalizacjami zawodowymi lub zakresami pracy [1] .

P[1] S.M. Kwiatkowski, Z. Sepkowska (red.), Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce. Radom 2000, s. 12

Bibliotekarz jako zawód… Wypada zgodzić się z J. Wojciechowskim, który do umiejętności zawodowych i specjalistycznych bibliotekarza zalicza: Organizację biblioteki oraz zarządzanie nią lub w niej . Wiedza i umiejętności z tego zakresu potrzebne są na wszystkich poziomach zarządzania oraz na poziomie wykonawstwa, gdyż trzeba umieć także być zarządzanym oraz zarządzać samym sobą, np. swoim czasem. Technologię wewnętrzną, czyli głównie opracowywanie i przechowywanie zbiorów. Ta umiejętność bywa zresztą w niektórych środowiskach do dziś fetyszyzowana, uważana na clou umiejętności fachowych bibliotekarza. Tworzenie kolekcji. Ta część kompetencji ze względu na zakres związanej z nią wiedzy oraz umiejętności określana jest megaspecjalnością. Konieczna jest tu znajomość rynku wydawniczo-księgarskiego, piśmiennictwa w różnych dziedzinach nauki i literatury, gospodarka zasobami finansowymi biblioteki oraz umiejętność selekcji materiałów przestarzałych. Inną jeszcze megaspecjalnością jest informacja, czyli tworzenie zasobów informacji, wyszukiwanie ich oraz upowszechnianie, a także promocja, doradztwo oraz kształcenie użytkowników informacji. Z działalnością informacyjną spokrewniona jest megaspecjalność zwana powszechnie udostępnianiem zbiorów, wraz z satelitarnymi specjalnościami w postaci pośrednictwa oraz marketingu usług.

Wypada zgodzić się z J. Wojciechowskim, który do umiejętności zawodowych i specjalistycznych bibliotekarza zalicza:

Organizację biblioteki oraz zarządzanie nią lub w niej . Wiedza i umiejętności z tego zakresu potrzebne są na wszystkich poziomach zarządzania oraz na poziomie wykonawstwa, gdyż trzeba umieć także być zarządzanym oraz zarządzać samym sobą, np. swoim czasem.

Technologię wewnętrzną, czyli głównie opracowywanie i przechowywanie zbiorów. Ta umiejętność bywa zresztą w niektórych środowiskach do dziś fetyszyzowana, uważana na clou umiejętności fachowych bibliotekarza.

Tworzenie kolekcji. Ta część kompetencji ze względu na zakres związanej z nią wiedzy oraz umiejętności określana jest megaspecjalnością. Konieczna jest tu znajomość rynku wydawniczo-księgarskiego, piśmiennictwa w różnych dziedzinach nauki i literatury, gospodarka zasobami finansowymi biblioteki oraz umiejętność selekcji materiałów przestarzałych.

Inną jeszcze megaspecjalnością jest informacja, czyli tworzenie zasobów informacji, wyszukiwanie ich oraz upowszechnianie, a także promocja, doradztwo oraz kształcenie użytkowników informacji.

Z działalnością informacyjną spokrewniona jest megaspecjalność zwana powszechnie udostępnianiem zbiorów, wraz z satelitarnymi specjalnościami w postaci pośrednictwa oraz marketingu usług.

Bibliotekarz jako zawód… Megaspecjalność. Wiąże się ona wprawdzie z działalnością usługową (nie ma w tym niczego złego), ale wymaga znajomości nie tylko technologii bibliotecznej i informacyjnej, ale także treści zasobów i baz danych, a ponadto jeszcze oczekiwań klienteli, które należy umieć rozpoznać, co wymaga wiedzy psycho- i socjotechnicznej oraz wiedzy z zakresu różnych dziedzin piśmiennictwa [1] . [1] J. Wojciechowski, Tamże, s. 39

Megaspecjalność.

Wiąże się ona wprawdzie z działalnością usługową (nie ma w tym niczego złego), ale wymaga znajomości nie tylko technologii bibliotecznej i informacyjnej, ale także treści zasobów i baz danych, a ponadto jeszcze oczekiwań klienteli, które należy umieć rozpoznać, co wymaga wiedzy psycho- i socjotechnicznej oraz wiedzy z zakresu różnych dziedzin piśmiennictwa [1] .

[1] J. Wojciechowski, Tamże, s. 39

Bibvliotekarz jako zawód… Misja zawodu Chodzi zwykle o coś, co od dawna nazywamy funkcją społeczną lub misją społeczną. Wprawdzie przywoływany tu wielokrotnie J. Wojciechowski zwraca uwagę na zjawisko zwane sloganiarstwem, zamiłowanie do którego przejawiało się jeszcze niedawno w mitologizowaniu „siłaczek”, a obecnie mitologizuje się „misjonarki” (i „misjonarzy”), to jednak mowa o misji w tym rozumieniu jest uprawniona, zarówno w sensie jednostkowym, jak i zbiorowym Żeby to uzasadnić, należy wyjść od pojęcia misji z nauk o zarządzaniu. Prawie każde objaśnienie tego pojęcia prowadzi do konkluzji, że jest to stwierdzenie szczególnego, wyjątkowego sensu i racji bytu organizacji – teraz i w przyszłości [1] . Nie ulega zaś wątpliwości, że zawód bibliotekarski jest wyjątkowy o tyle, że to jego przedstawiciele powołani są do pracy w bibliotekach i to uzasadnia rację jego istnienia. [1] J. Niemczyk, Wizja – misja – cele organizacji. W: Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. Wyd. 3. Wrocław 1999, s. 107

Misja zawodu

Chodzi zwykle o coś, co od dawna nazywamy funkcją społeczną lub misją społeczną. Wprawdzie przywoływany tu wielokrotnie J. Wojciechowski zwraca uwagę na zjawisko zwane sloganiarstwem, zamiłowanie do którego przejawiało się jeszcze niedawno w mitologizowaniu „siłaczek”, a obecnie mitologizuje się „misjonarki” (i „misjonarzy”), to jednak mowa o misji w tym rozumieniu jest uprawniona, zarówno w sensie jednostkowym, jak i zbiorowym

Żeby to uzasadnić, należy wyjść od pojęcia misji z nauk o zarządzaniu. Prawie każde objaśnienie tego pojęcia prowadzi do konkluzji, że jest to stwierdzenie szczególnego, wyjątkowego sensu i racji bytu organizacji – teraz i w przyszłości [1] . Nie ulega zaś wątpliwości, że zawód bibliotekarski jest wyjątkowy o tyle, że to jego przedstawiciele powołani są do pracy w bibliotekach i to uzasadnia rację jego istnienia.

[1] J. Niemczyk, Wizja – misja – cele organizacji. W: Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. Wyd. 3. Wrocław 1999, s. 107

Bibliotekarz jako zawód… Funkcje szczególne Biblioteki naukowe: Informacyjne wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej Przechowywanie dziedzictwa kulturowego (gł. Biblioteki narodowe i in. pełniące ich funkcje, np.. NZB) Prowadzenie badań i prac dokumentacyjnych Tworzenie księgozbioru Kształcenie użytkowników

Funkcje szczególne

Biblioteki naukowe:

Informacyjne wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej

Przechowywanie dziedzictwa kulturowego (gł. Biblioteki narodowe i in. pełniące ich funkcje, np.. NZB)

Prowadzenie badań i prac dokumentacyjnych

Tworzenie księgozbioru

Kształcenie użytkowników

Bibliotekarz jako zawód… Biblioteki szkolne Zaplecze informacyjne procesu dydaktyczno-wychowawczego (edukacyjnego), Edukacja czytelnicza i medialna Stwarzanie warsztatu zawodowego dla pedagogów (specjalność zwł. bibliotek pedagogicznych)

Biblioteki szkolne

Zaplecze informacyjne procesu dydaktyczno-wychowawczego (edukacyjnego),

Edukacja czytelnicza i medialna

Stwarzanie warsztatu zawodowego dla pedagogów (specjalność zwł. bibliotek pedagogicznych)

Bibliotekarz jako zawód… Biblioteki publiczne Wołosza biblioteka publiczna na miarę XXI stulecia powinna poza usługami standardowymi zapewniać mieszkańcom: dostęp i poznanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, łącznie z możliwością jego wypożyczenia, dostęp do sieci komputerowych i baz danych w lokalnej i rozległych sieciach komputerowych, nabycie umiejętności poruszania się w sieci i przeszukiwania dostępnych w niej zasobów informacyjnych, informację o produktach informatycznych, stały dostęp do materiałów i informacji osobom kształcącym się i podnoszącym kwalifikacje, organizowanie właściwych bibliotece form kształcenia ustawicznego.

Biblioteki publiczne

Wołosza biblioteka publiczna na miarę XXI stulecia powinna poza usługami standardowymi zapewniać mieszkańcom:

dostęp i poznanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, łącznie z możliwością jego wypożyczenia,

dostęp do sieci komputerowych i baz danych w lokalnej i rozległych sieciach komputerowych,

nabycie umiejętności poruszania się w sieci i przeszukiwania dostępnych w niej zasobów informacyjnych,

informację o produktach informatycznych,

stały dostęp do materiałów i informacji osobom kształcącym się i podnoszącym kwalifikacje,

organizowanie właściwych bibliotece form kształcenia ustawicznego.

Bibliotekarz jako zawód… Biblioteki publiczne cd. Ostatnie lata stworzyły dodatkowy kontekst, rzutujący na funkcje ogółu bibliotek. Otóż wszystkie one uczestniczą w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. R. Kluszczyński twierdzi, że aby mówić o społeczeństwie informacyjnym, konieczne jest zapewnienie m.in.: publicznego dostępu do podstawowych usług elektronicznych, jak np. do informacji publicznej, edukacji i opieki zdrowotnej i powinno to stanowić normę, a nie przywilej dla wąskich grup elit społecznych, znajomości następstw – pozytywnych i negatywnych - rewolucji informacyjnej powszechnego wykształcenia, umożliwiającego korzystanie z mediów elektronicznych, łatwości w korzystaniu z usług świadczonych za pośrednictwem mediów elektronicznych, co pociąga za sobą konieczność edukacji obywateli w tym zakresie, pewności, że nowe media i technologie będą strzegły interesów publicznych i bezpieczeństwa państw i narodów (np. będą chroniły dostęp do danych osobowych lub do dokumentów tajnych i poufnych).

Biblioteki publiczne cd.

Ostatnie lata stworzyły dodatkowy kontekst, rzutujący na funkcje ogółu bibliotek. Otóż wszystkie one uczestniczą w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

R. Kluszczyński twierdzi, że aby mówić o społeczeństwie informacyjnym, konieczne jest zapewnienie m.in.:

publicznego dostępu do podstawowych usług elektronicznych, jak np. do informacji publicznej, edukacji i opieki zdrowotnej i powinno to stanowić normę, a nie przywilej dla wąskich grup elit społecznych,

znajomości następstw – pozytywnych i negatywnych - rewolucji informacyjnej

powszechnego wykształcenia, umożliwiającego korzystanie z mediów elektronicznych,

łatwości w korzystaniu z usług świadczonych za pośrednictwem mediów elektronicznych, co pociąga za sobą konieczność edukacji obywateli w tym zakresie,

pewności, że nowe media i technologie będą strzegły interesów publicznych i bezpieczeństwa państw i narodów (np. będą chroniły dostęp do danych osobowych lub do dokumentów tajnych i poufnych).

Bibliotekarz jako zawód… Biblioteki publiczne cd. Nowe technolohie, digitalizacja, sprawiają, że coraz częściej traktuje się bibliotekę nie tylko jako miejsce pośrednictwa między zasobami a klientelą, lecz także jako przestrzeń dla spotkań ludzi, do czego jednak niezbędna jest odpowiednia infrastruktura.

Biblioteki publiczne cd.

Nowe technolohie, digitalizacja, sprawiają, że coraz częściej traktuje się bibliotekę nie tylko jako miejsce pośrednictwa między zasobami a klientelą, lecz także jako przestrzeń dla spotkań ludzi, do czego jednak niezbędna jest odpowiednia infrastruktura.

Bibliotekarz jako zawód… Biblioteki publiczne cd. Innego rodzaju kontekst dla funkcjonowania bibliotek stwarza integracja europejska wraz z jej ideałami. Należy zatem rozpatrywać takie powinności bibliotek, jak obowiązek dbałość demokratycznego państwa o jakość życia obywateli. Składa się na nią nie tylko poziom dobrobytu czy minimum socjalne, możliwość podróżowania w granicach państwa i poza granice, lecz także możliwość kształcenia się i rozwijania zainteresowań, kultywowania kultury regionalnej, zapewnienie równych szans funkcjonowania w społeczeństwie osobom chorym, starym i niepełnosprawnym.

Biblioteki publiczne cd.

Innego rodzaju kontekst dla funkcjonowania bibliotek stwarza integracja europejska wraz z jej ideałami. Należy zatem rozpatrywać takie powinności bibliotek, jak obowiązek dbałość demokratycznego państwa o jakość życia obywateli. Składa się na nią nie tylko poziom dobrobytu czy minimum socjalne, możliwość podróżowania w granicach państwa i poza granice, lecz także możliwość kształcenia się i rozwijania zainteresowań, kultywowania kultury regionalnej, zapewnienie równych szans funkcjonowania w społeczeństwie osobom chorym, starym i niepełnosprawnym.

Bibliotekarz jako zawód… Sumując Jak więc widać, zakres odpowiedzialności bibliotek za tworzenie nowoczesnych społeczeństw jest znacznie szerszy niż się na ogół sądzi. Żeby jednak mogły wziąć ją na siebie na taką skalę, w jakiej się od nich jej oczekuje lub oczekiwać powinno, spełnione powinny być niezbędne warunki, a przynajmniej: społeczna świadomość misji i odpowiedzialności bibliotek, stworzona właściwa baza techniczno-lokalowa i finansowa bibliotek, uznanie przez władze polityczne wszystkich szczebli, że odpowiedzialność tę są w stanie udźwignąć tylko wyedukowani do tej społecznej misji specjaliści, zapewnienie warunków do szkolenia i autoedukacji, uświadamianie adeptom do zawodu bibliotekarskiego ich przyszłych ról w tworzeniu nowoczesnych społeczeństw oraz faktu, że ukończenie studiów jest tylko punktem wyjścia do edukacji całożyciowej.

Sumując

Jak więc widać, zakres odpowiedzialności bibliotek za tworzenie nowoczesnych społeczeństw jest znacznie szerszy niż się na ogół sądzi. Żeby jednak mogły wziąć ją na siebie na taką skalę, w jakiej się od nich jej oczekuje lub oczekiwać powinno, spełnione powinny być niezbędne warunki, a przynajmniej:

społeczna świadomość misji i odpowiedzialności bibliotek,

stworzona właściwa baza techniczno-lokalowa i finansowa bibliotek,

uznanie przez władze polityczne wszystkich szczebli, że odpowiedzialność tę są w stanie udźwignąć tylko wyedukowani do tej społecznej misji specjaliści,

zapewnienie warunków do szkolenia i autoedukacji,

uświadamianie adeptom do zawodu bibliotekarskiego ich przyszłych ról w tworzeniu nowoczesnych społeczeństw oraz faktu, że ukończenie studiów jest tylko punktem wyjścia do edukacji całożyciowej.

Bibliotekarz jako zawód… Sami bibliotekarze zaś w trosce o społeczne uznanie zdolności do realizacji misji zawodowej powinni: stale doskonalić swój warsztat zawodowy, poszerzać wiedzę ogólną, pokonywać wciąż nowe formalne i nieformalne stopnie wtajemniczenia oraz wykorzystywać wiedzę w codziennej praktyce, pomagać w rozwoju jednostkom szczególnie zdolnym, promować dobre wzory i jednocześnie mobilizować do wysiłku jednostki mniej zaangażowane, piętnować zaś dyletanctwo i jego tolerowanie, dążyć do profesjonalizmu nie tylko w zakresie prac wewnętrznych, lecz także w obsłudze klientów bibliotek, wywierać presję na ośrodki kształcenia pracowników książki i informacji brały pod uwagę fakt, że ich absolwenci trafiają głównie do bibliotek i kładły akcent na rozwijanie kompetencji twórczych oraz interpersonalnych, przestrzegać norm etycznych i okazywać sprzeciw wobec dostrzegalnych zjawisk ich naruszania, znać i umieć stosować w codziennej praktyce instrumenty marketingu i promocji bibliotek i być świadomym, że sam jest postrzegany jako element wizerunku bibliotek i profesji, którą wykonuje.

Sami bibliotekarze zaś w trosce o społeczne uznanie zdolności do realizacji misji zawodowej powinni:

stale doskonalić swój warsztat zawodowy, poszerzać wiedzę ogólną, pokonywać wciąż nowe formalne i nieformalne stopnie wtajemniczenia oraz wykorzystywać wiedzę w codziennej praktyce,

pomagać w rozwoju jednostkom szczególnie zdolnym, promować dobre wzory i jednocześnie mobilizować do wysiłku jednostki mniej zaangażowane, piętnować zaś dyletanctwo i jego tolerowanie,

dążyć do profesjonalizmu nie tylko w zakresie prac wewnętrznych, lecz także w obsłudze klientów bibliotek,

wywierać presję na ośrodki kształcenia pracowników książki i informacji brały pod uwagę fakt, że ich absolwenci trafiają głównie do bibliotek i kładły akcent na rozwijanie kompetencji twórczych oraz interpersonalnych,

przestrzegać norm etycznych i okazywać sprzeciw wobec dostrzegalnych zjawisk ich naruszania,

znać i umieć stosować w codziennej praktyce instrumenty marketingu i promocji bibliotek i być świadomym, że sam jest postrzegany jako element wizerunku bibliotek i profesji, którą wykonuje.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bibliotekarz jako zawod i misja spoleczna - Education

Wizja i misja szkoły Wizja i misja szkoły. Wyniki ankiety „Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?”. Jaka powinna ...
Read more

Konferencja spoleczna nie_tylko_rynkowa - Documents

PROGRAM 001028 Misja Spoleczna Program szkolnictwa wyższego do 2020 ... Bibliotekarz jako zawod i misja spoleczna Prezentacja dra Stefana Kubowa, ...
Read more

Kuba Fornalczyk - Informacje o osobie wraz ze zdjęciami ...

Bibliotekarz jako zawod i misja spoleczna. www.slideshare.net. ... Po wojsku pracował w mieście jako mechanik; teraz chce się zająć gospodarką.
Read more

Fobia społeczna | Lekomania - uzależnienie od leków ...

Misja. O mnie; O blogu; Materiały. ... która pracuje jako psycholog ... „ Czy chciałbyś pracować jako bibliotekarz? ...
Read more

filozofia spoleczna prace - metalcenter.eu.interiowo.pl

>Ja to odebrałąm jako deklarację, ... czyli nie każdy bibliotekarz jest bibliotekoznawcą, ... że ich praca to misja.
Read more

Praca w szkole gorsza niż w kopalni? - Kobieta - Forum ...

... wszystko zalezy od tego, za jaka grupa spoleczna ma sie do ... Mowie to jako przyszla nauczycielka w ... to misja niepotrzebna. robisz co do ...
Read more

Read doktorat2667.pdf - readbag.com

Konflikt jako zjawisko dezorganizujce ... sprzedawca, agent ubezpieczeniowy prawnik, bibliotekarz, mechanik, mierniczy ... KLASA SPOLECZNA ...
Read more

Poradnik Bibliotekarza 1998, nr 12 - kpbc.ukw.edu.pl

... Biblioteka publiczno-naukowa jako podstawowy ... Międzynarodowa Ko- misja na Rzecz ... Byla twórczynią kie- runku pedagogika spoleczna, ...
Read more