Bi̇t öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunu i̇ncelemede bir çerçeve etkinlik kuramı

50 %
50 %
Information about Bi̇t öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunu i̇ncelemede bir çerçeve...
Education

Published on April 27, 2014

Author: yeliztunga

Source: slideshare.net

Yasemin Koçak- USLUEL, Yasemin DEMİRASLAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] Yeliz TUNGA,2013

Giriş ve Problem Durumu Etkinlik Kuramı  Sınırlılıkları  Araştırma Yöntemleri Etkinlik Kuramı’nın BİT’in Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegrasyonu ile İlgili Bazı Araştırmalar Sonuçlar Yeliz TUNGA,2013

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu,  Öğrenciler,  Öğretmenler,  BİT koordinatörü,  Okul yönetimi,  Okul kültürü ve eğitim programları gibi bir çok dinamiği içinde barındırır. Bu sebeple BİT uygulamalarının içinde bulunduğu bağlamla birlikte ele alınıp irdelenmesi oldukça önemlidir. Yeliz TUNGA,2013

Öte yandan, yapılan çoğu BİT araştırmasında,  Öğretmenlerin sınıfta teknolojiyi kullanırken karşılaştıkları sorunlara,  Donanım ve yazılım erişimine,  BİT kullanımının sonuçlarına ve  Öğretmen eğitimlerine Önem verildiği görülmektedir. Bu araştırmalarda BİT entegrasyonun içinde bulunduğu sosyo - kültürel bağlamla birlikte incelenmediği ve bu bağlam içindeki öğelerin etkileşimine yer verilmediği dikkat çekmektedir. Yeliz TUNGA,2013

Etkinlik Kuramı’ nın temel uğraş alanı, birey, diğer insanlar ve insan yapımı nesneler arasındaki etkileşimleri anlamaya çalışmaktır. Etkinlik Kuramı’ nın gelişiminde 3 nesilden bahsediliyor. Başka bir deyişle, Etkinlik Kuramı ortaya atıldığı günden bu yana, değişen ihtiyaçlar ve durumlar doğrultusunda güncellenmektedir Yeliz TUNGA,2013

A.R. Luria ve A.N. Leont’ev Vygotsky’nin enstrümental eylem modelinin yeniden formüle edilmesi ortaya çıkar. Bu modele etkinlik, özne tarafından belli bir nesneye yönelik yapılır ve nesne etkinliği yönlendirir. Etkinliğin gerçekleşmesinde arabuluculuk yapan araçlar vardır: Bilgisayar, kültür, dil…  Fakat, bu modelde sadece bireysel eylemlerden bahsedilmiştir. Diğer kişiler ve sosyal ilişkiler tarafından yapılan arabuluculuğa yer verilmiştir. Yeliz TUNGA,2013

Yeliz TUNGA,2013

Etkinlikler, bilinçli amaçlar tarafından yönlendirilen motor ve zihinsel eylemler yoluyla oluşurken, eylemlerde öznenin bulunduğu ortamdaki koşullara bağlı olarak gerçekleşir. Yeliz TUNGA,2013

Farklı gelenekler, farklı bakış açıları tartışılmaya başlandığında ise çeşitli sorunlar ortaya çıktığı bu nedenle kurama, kurallar, topluluk, iş bölümü ögeleri modele eklenmiştir. Yeliz TUNGA,2013

Özne: Öğretmenler Nesne: BİT ile ilgili becerileri kazanma ve öğretim programında BİT uygulamaları gerçekleştirme Araçlar: Yazılım, donanım, fiziksel bağlam vs. Kurallar: MEB politikaları, standartlar, okul kuralları vs. Yeliz TUNGA,2013

Topluluk: Meslektaşlar, Aileler, öğrenciler vs. İş bölümü: Yönetici, öğretmen ve öğrencilerin rol ve sorumlulukları ve aynı zamanda destekleri Çıktı: Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerileri kazanmaktadır. Yeliz TUNGA,2013

Çelişki: Etkinlik içindeki ögelerin kendi içindeki, ögeler arasındaki, farklı etkinlikler arasındaki ya da tek bir etkinliğin gelişim aşamaları arasındaki uyumsuzluğu açıklamada kullanılır. Örneğin, Öğrencilerin daha öğrenmesini sağlamak için BİT’ den faydalanmak isteyen bir öğretmenin, sınıftaki geleneksel rolünü değiştirmeyip öğretmen merkezli tutum sergilemesi. Yeliz TUNGA,2013

Diğer kuramlarla ilişkilerdeki zayıflık, Öznenin sadece birey değil grup ya da kurum olabileceğinin ifade edilmesine rağmen, bu durumun hala tartışılıyor olması Eylemlerin neye sınıflandırılacağının belirsiz olması Disiplinler arası çalışmaların yetersizliği Yeliz TUNGA,2013

Gözlem Görüşme Belge analizi Video Analizleri Çelişki Analizi Anket Yeliz TUNGA,2013

Yeliz TUNGA,2013

2003, Lim ve Hung Üst düzey düşünme becerilerini artırmak için BİT’in entegrasyonunun nasıl olması gerektiği sorusuna yanıt aranmıştır. Devlet okulu, 3 öğretmen, 3 öğrenci, müdür ve BİT koordinatörü Yarı yapılandırılmış görüşmelerle veri toplanılmıştır. Yeliz TUNGA,2013

SONUÇLAR BİT araçlarının sınıf ortamına girmesi, ancak bu değişimin öğretmen ve öğrenci rollerinde değişime yol açmaması (iç çelişki) Çalışma amacının üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek olmasına rağmen, okulun amacının bölge çapında yapılan sınavlarda başarılı olması (dış çelişki) Yeliz TUNGA,2013

2002, Romeo ve Walker Devlet okulu Amaç Eğitimde BİT ‘nin nasıl kullanıldığını incelemek Okul müdürü, 2 sınıf öğretmeni, BİT koordinatörü Yeliz TUNGA,2013

SONUÇLAR BİT koordinatörleri okuldaki altyapıyla, öğretmenler ise bilgisayarların öğrenme ve öğretme araçları olarak kullanımına önem vermeleri BİT’in okulda uygulanmasında ortak bir vizyonun olmadığı bunun en önemli nedenin de yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamalarına rağmen BİT uygulamalarında okul müdürlerinin belirleyici rolde olmaları Yeliz TUNGA,2013

İki özel okuldan seçilen 4 öğretmen, 2 BİT koordinatörü, 2’si 6 diğeri 5 kişilik 3 öğrenci grubu SONUÇLAR: BİT entegrasyonunda sadece BİT araçlarının değil, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin, okul yönetimi desteğinin, öğretmenler arası işbirliğinin ve sınıf yönetimi ile ilgili sorunların etkili olduğu Öğretmenlerin, BİT kullanımı esnasında bazı sınıf yönetimi yaşadıklarını ve iş yüklerinin arttığını ifade etmelerine karşın, elde edilen yararlardan ötürü BİT’in sınıf içi uygulamalarına gönüllü ve istekli oldukları Yeliz TUNGA,2013

Entegrasyon süreçlerinde sadece donanım ve yazılım değil sosyal ve kültürel bağlamlar da dikkate alınmalıdır. Bu noktada Etkinlik Kuramı’nın içinde taşıdığı sınırlılıklara rağmen tüm öğelerin birbiriyle ilişkili olduğu etkinlik sistemleri yoluyla sürece ilişkin analitik bir bakış açısı geliştirilmesinde, karmaşık ilişki ve etkileşimlerin ortaya konulmasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yeliz TUNGA,2013

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bi̇t öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunu i̇ncelemede ...

Share Bi̇t öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunu i̇ncelemede bir çerçeve etkinlik kuramı. ... öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunu ...
Read more

ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI(temel kavramlar ...

ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ÖĞRENME ... Bi̇t öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunu i̇ncelemede bir çerçeve etkinlik kuramı 1.
Read more

Yelız Tunga - HubSlide

öğRenme kuramları ve bilgisayar destekli öğretim teknolojileri 6 months ago. Education. Ogretim Teknolojileri ve Ileti Tasarimi 6 months ago ...
Read more