Best pension plan நிம்மதியான ஓய்வுக்காலத்துக்கு.

50 %
50 %
Information about Best pension plan நிம்மதியான ஓய்வுக்காலத்துக்கு.

Published on October 28, 2016

Author: zakrajak

Source: slideshare.net

1. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 1/11 ெசᔢதிகᕌ (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/NEWS/) சினᘢமா (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/CINEMA/) ேஜாதிடᓸ (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/ASTROLOGY) பᕶசினᕌ (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/PERSONALFIN ேமாᑸடா᫞ (HTTP://MOTOR.VIKATAN.COM) ᥲைக பைக (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/NEWS/SPEC வாசக᫞ பᑎகᓸ (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/NEWS/IN வாᑸக எᥲதலாᓸ (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/SPEC SUBSCRIBE BOOKS eMAGAZINES (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/ PRINT MAGAZINE (HTTP://SUBSCRIPTIONS eBOOKS (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/EBOO PRINT BOOK (HTTP://BOOKS.VIKATAN.COM நாணயᓸ வᕶகடᓎ ­ 13 Jan, 2013 (http://www.vikatan.com/magazine.php?module=magazine&sid=844)  (http://www.vikatan.com/) (https://www.facebook.com/NaanayamVikatan)  (https://plus.google.com/+vikatan)  (https://www.twitter.com/NaanayamVikatan)  (https://www.youtube.com/user/vikatanwebtv)  MORE Posted Date : 06:00 (30/11/­0001) Last updated : 06:00 (30/11/­0001) நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ கவ᫞ ᕌேடா᫶   காᕌ ᥲᕌறாᒤៀᑎᘢ ᥲᓎᥲ வைர ெபᥲᓸபாலான ெபᕌேறாᥲᑎᘢ அவ᫞கᥲைடய ᘢழᓎைதகᕌதாᓎ ஓᔢᥲᑎகால ᥲத᫞டாக இᥲᓎதா᫞கᕌ. ஆனாᕌ, இᓎேறா அᓎநிைல ᥲᕌறிᥲமாக மாறிவᕶᑸடៀ. இᓎதᑎ காலᒤៀ இைளஞ᫞கᕌ கᕌᥲ᫶ ᥲៀᒤៀ ேவைலᑎᘢᑸ ேச᫞ᓎதᥲடேனேய ைக நிைறய பணᒤைதᓸ பா᫞ᑎகிறா᫞கᕌ.  ெபᕌேறா᫞கைள வᕶᑸៀ ᥲரᒤதிᕌ இᥲᑎᘢᓸ நகரᑸகᥲᑎᘢᑸ ெசᓎᥲ வசிᑎகிறா᫞கᕌ. சிறிய ᘢៀᓸபᑸகளᘢᓎ எᒤணᕶᑎைக நாᥲᑎᘢநாᕌ அதிக᫶ᒤៀᑎ ெகாᒤேட வᥲகிறៀ. ேமᥲᓸ, இᓎைறய ெபாᥲளாதாரᒤதிᕌ ᘢៀᓸபᓸ எᓎᥲ உᒤடானᥲடᓎ ெசலᥲகᕌ பல வைககளᘢᕌ அதிகமாகிவᕶៀகிறៀ. கᕌவᕶᑎ கடᓎ, வ ᘢᑸៀᑎ கடᓎ, கா᫞ கடᓎ, ᘢழᓎைதகளᘢᓎ கᕌவᕶᑸ ெசலᥲ, மᥲᒤៀவᑸ ெசலᥲ, ៀᕌᥲலா, வ ᘢᑸៀᑸ ெசலᥲ என இᓎத ெசலᥲகளᘢᓎ பᑸៀயᕌ நᘢᒤៀெகாᒤேட ேபாக, அᓎதᓸ பᑸៀயலிᕌ கைடசியᕶᕌ இடᓸ ெபᥲபவ᫞ களாக இᥲᑎகிறா᫞கᕌ ெபᕌேறா᫞கᕌ. ஆக, இᓎைறயᓸ ெபாᥲளாதாரᑸ ៀᕌநிைலயᕶᕌ, நமៀ ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌᘢ நாᓸ யாைரᥲᓸ நᓸப ᥲៀயாៀ ­ நᓸ ᘢழᓎைதகᕌ உᑸபட. நமៀ ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌ நாᓸ தைலநிமி᫞ᓎៀ வாழ வᕶᥲᓸபᕶனாᕌ, நᓸ ைகயᕶᕌ பணᓸ இᥲᓎதாᕌதாேன நᕌலៀ? ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌᘢ ᥲத᫞ៀ அவசியᓸ எᓎகிறபᑸசᒤதிᕌ, எᓎத வைகயான ᥲத᫞ៀ சிறᓎதៀ எᓎᥲ பா᫞ᓸபៀதாேன உᒤதமᓸ? சில ஆᒤៀகᥲᑎᘢ ᥲᓎᥲவைர மᒤதிய மᕌᥲᓸ மாநில அரៀ ஊழிய᫞கᥲᑎᘢ உᥲதியாகᑎ கிைடᑎᘢᓸ ஒᥲ வᕶஷயமாக இᥲᓎதៀ ெபᓎஷᓎ. ஆனாᕌ, இᓸேபாៀ அᑸᘢៀட நிைலைம மாறிவᕶᑸடៀ. அரசாᑸகᓸ அᓎதᓸ ெபாᥲᓸபᕶᕌ இᥲᓎៀ தᓎைன வᕶலᑎகிᑎெகாᒤៀவᕶᑸடៀ. பᕶ.எஃᓸ.ஆ᫞.ៀ.ஏ. (ெபᓎஷᓎ ஃபᒤᑸ ெரᘢேலᑸட᫶ அᒤᑸ ெடவலᓸெமᓎᑸ அᒤதா᫶ᑸៀ) எᓎற அைமᓸைப ஏᕌபៀᒤதி, அரៀ ஊழிய᫞கைள நிᥲ ெபᓎஷᓎ ᕌகீᓸ (எᓎ.பᕶ.எᕌ.) எᓎற திᑸடᒤதிᕌᘢ எៀᒤៀᑸ ெசᓎᥲ வᕶᑸடៀ. இᓎைறய தினᒤதிᕌ எᓎ.பᕶ.எᕌ­ᕌ ஒᕌெவாᥲ இᓎதிய ᘢៀமகᥲᓸ ேச᫞ᓎៀ ᥲத᫞ៀ ெசᔢயலாᓸ. எᓎ.பᕶ.எᕌ. பᕌறி வᕶ᫶வாகᓸ பா᫞ᑎᘢᓸᥲᓎ ேவᥲ எᓎெனᓎன திᑸடᑸகᕌ ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌᘢ உᕌளன எᓎᥲ பா᫞ᒤៀவᕶៀேவாᓸ. ெபாៀவாக கீᕌᑎகᒤட திᑸடᑸகᕌ இᓎைறய தினᒤதிᕌ நமៀ ஓᔢᥲᑎகால ஊதியᒤதிᕌᘢ ᥲத᫞ៀ ெசᔢய ஏៀவாக உᕌளன: (http://www.vikatan.com/) http://www.vikatan.com/) ps://itunes.apple.com/in/app/vikatan/id452698974? https://play.google.com/store/apps/details? Search  LOGIN (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/AUTH/LOGIN.PHP) SUBSCRIBE (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/SUBSCRIPTION/) REGISTER (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/REGISTER)

2. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 2/11 1. அரசாᑸக பைழய ெபᓎஷᓎ, 2. எᓎ.பᕶ.எᕌ., 3. பᕶ.பᕶ.எஃᓸ. (பᓸளᘢᑎ பᕶராவᕶடᒤᑸ ஃபᒤᑸ), 4. இ.பᕶ.எஃᓸ. (எᓸᓸளாயᕶ பᕶராவᕶடᒤᑸ ஃபᒤᑸ), 5. இᓎஷூரᓎᕌ நிᥲவனᑸகᕌ வழᑸᘢᓸ ெபᓎஷᓎ திᑸடᑸகᕌ, 6. நமᑎᘢ நாேம ெசாᓎதமாக ᥲத᫞ៀ ெசᔢៀ ெகாᕌᥲᓸ ெபᓎஷᓎ திᑸடᑸகᕌ. இனᘢ, இᒤதிᑸடᑸகᕌ ஒᕌெவாᓎைறᓸ பᕌறிᥲᓸ வᕶ᫶வாகᑎ கீேழ காᒤேபாᓸ. பைழய ெபᓎஷᓎ திᑸடᓸ! நாᓸ ஏᕌெகனேவ ெசாᓎனபៀ, ᥲதிதாகᑸ ேசᥲᓸ அைனᒤៀ மᒤதிய அரៀ ஊழிய᫞கᥲᑎᘢᓸ (ராៀவᓸ தவᕶர) மᕌᥲᓸ ெபᥲᓸபாலான மாநில அரៀ ஊழிய᫞கᥲᑎᘢᓸ அரசிᓎ பைழய ெபᓎஷᓎ திᑸடᓸ ெசᕌலாៀ. ஜனவ᫶ 01, 2004 ᥲதᕌ ᥲதிதாகᑸ ேச᫞ᓎத மᒤதிய அரៀ ஊழிய᫞கᕌ அைனவᥲᓸ எᓎ.பᕶ.எᕌ. திᑸடᒤதிᕌ ெகாᒤៀ வரᓸபᑸៀᕌளன᫞. எனேவ, 2004 ஆᒤៀᑎᘢ ᥲᓎᥲ அரៀ ேவைலயᕶᕌ ேச᫞ᓎதவ᫞கᥲᑎᘢᓸ மᕌᥲᓸ ராៀவᒤதிᕌ ேவைலயᕶᕌ ெசᔢபவ᫞கᥲᑎᘢᓸதாᓎ மᑸៀேம இᒤதிᑸடᓸ. ஒᥲ சில மாநிலᑸகᕌ/ᥲனᘢயᓎ பᕶரேதசᑸகᕌ இᓎᥲᓸ இᓎதᓸ பைழய ெபᓎஷᓎ திᑸடᒤதிᕌ உᕌளன. எᓎ.பᕶ.எᕌ. (நிᥲ ெபᓎஷᓎ ᕌகீᓸ) அைனᒤៀ மᒤதிய அரៀ ஊழிய᫞கᥲᓸ (ராៀவᓸ தவᕶர) 2004 ᥲதᕌ இᓎத எᓎ.பᕶ.எᕌ. திᑸடᒤதிᕌ ெகாᒤៀவரᓸபᑸៀᕌளன᫞. ெபᥲᓸபாலான மாநில மᕌᥲᓸ ᥲனᘢயᓎ பᕶரேதச அரៀ ஊழிய᫞கᥲᓸ (தமிᕌநாៀ உᑸபட) இᒤதிᑸடᒤதிᓎகீᕌ ெகாᒤៀவரᓸபᑸៀᕌளன᫞. இᒤதிᑸடᒤைத நி᫞வகிᑎக ெபᓎஷᓎ ஃபᒤᑸ ேமேனஜ᫞கᕌ நியமிᑎகᓸபᑸៀᕌளன᫞. ெபாៀமᑎகᥲᑎᘢᓸ இᒤதிᑸடᓸ 2009­ᕌ இᥲᓎៀ அறிᥲகᓸபៀᒤதᓸபᑸடៀ. ெபᥲᓸபாலான வᑸகிகᕌ மᕌᥲᓸ அᑸசலகᑸகᕌ ᥲலᓸ இᒤதிᑸடᒤதிᕌ மᑎகᕌ ேச᫞ᓎៀெகாᕌளலாᓸ. இதிᕌ டய᫞­1, டய᫞­2 என இᥲவைக கணᑎᘢகᕌ உᕌளன. டய᫞­1­ᕌ ேபாៀᓸ பணᓸ ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌதாᓎ எៀᑎக ᥲៀᥲᓸ. டய᫞­2­வᕶᕌ ேபாៀᓸ பணᒤைத இைடயᕶᕌ ேவᒤៀமானாᥲᓸ எៀᒤៀᑎெகாᕌᥲᓸ வசதி உᕌளៀ. வᕶᓸேரா ேபாᓎற ெப᫶ய நிᥲவனᑸகᥲᓸ தᑸகᥲைடய ஊழிய᫞கைள எᓎ.பᕶ.எᕌ. திᑸடᒤதிᓎகீᕌ ெகாᒤៀ வᓎៀᕌளன. சிறிய அளவᕶᕌ தᑸகᕌ ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌகாக

3. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 3/11 சிறிய அளவᕶᕌ தᑸகᕌ ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌகாக ᥲத᫞ៀ ெசᔢய வᕶᥲᓸᥲபவ᫞கᥲᑎகாக, எᓎ.பᕶ.எᕌ. ைலᑸ திᑸடᥲᓸ அறிᥲகᓸபៀᒤதᓸபᑸៀᕌளៀ. இᒤதிᑸடᒤதிᕌ ᥲத᫞ៀ ெசᔢவதᕌᘢᓸ அதிலிᥲᓎៀ வᥲᓸ வᥲமானᒤதிᕌᘢᓸ வᥲமான வ᫶வᕶலᑎᘢ உᒤៀ. ஆனாᕌ, ெமᑸៀ᫶ᑸៀ ெதாைகᑎᘢ வ᫶ உᒤៀ. இៀ இனᘢவᥲᓸ காலᑸகளᘢᕌ மாறலாᓸ. இᒤதிᑸடᓸ ெபாៀமᑎகளᘢைடேய பᕌேவᥲ காரணᑸகளᘢனாᕌ இᓎᥲᓸ பᕶரபலமாகவᕶᕌைல. இனᘢவᥲᓸ காலᑸகளᘢᕌ அரசாᑸகᓸ ெகாᒤៀ வᥲᓸ சீ᫞திᥲᒤதᑸகைளᓸ ெபாᥲᒤៀ இᒤதிᑸடᓸ ெபாៀமᑎகளᘢைடேய பᕶரபலᓸ ஆவதᕌᘢ வாᔢᓸᥲகᕌ அதிகமாக உᕌளៀ. ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌகாகᑸ ேசமிᑎக வᕶᥲᓸᥲபவ᫞ கᥲᑎᘢ இៀ ஒᥲ நᕌல ேத᫞ᥲ. ஏெனᓎறாᕌ 60 வயதிᕌᘢ ᥲᓎᥲ இᒤதிᑸடᒤதிᕌ (டய᫞­1 அᑎகᥲᓎᑸ) இᥲᓎៀ ெவளᘢேயற நிைனᓸபவ᫞கᕌ, ᘢைறᓎதபᑸசமாக 80 சதவᕶகிதᒤ ெதாைகைய ஆᥲᥲᑸៀயாக மாᕌறிᑎெகாᕌள ேவᒤៀᓸ. மᘢதி 20 சதவᕶகிதᒤைத ெமாᒤதமாக எៀᒤៀவᕶடலாᓸ. 60­70 வயதிᕌ ெவளᘢேயᥲபவ᫞கᕌ 40 சதவᕶகிதᒤைத ஆᥲᥲᑸៀயாக மாᕌறிᑎெகாᕌள ேவᒤៀᓸ. 70 வயதிᕌᘢ ேமᕌ அᑎகᥲᓎᑸ ᘢேளாᕌ ெசᔢயᓸபᑸៀ, ெமாᒤத பணᥲᓸ திᥲᓸபᕶᒤ தரᓸபៀᓸ.   இᒤெதாைகைய நி᫞வகிᓸபதᕌᘢ மிகᑎ ᘢைறᓎத பணேம ெசலᥲ கᑸடணமாக வៀலிᑎகᓸபៀகிறៀ. ᥲத᫞ៀ ெசᔢவதᕌᘢ உᑸசபᑸச ெதாைக ஏៀமிᕌைல. ᘢைறᓎதபᑸச ெதாைக ஆᒤៀᕌᘢ ᥲ.6,000 மᑸៀேம. ஆனாᕌ, இதிᕌ சில அெசௗக᫶யᑸகᥲᓸ உᒤៀ. எᓎ.பᕶ.எᕌ.­ᕌ உᕌள ஃபᒤៀகளᘢᓎ ெசயᕌபாៀ பரவலாக ஆᔢᥲ ெசᔢயᓸபடவᕶᕌைல. ேமᥲᓸ, இᓎத ஃபᒤៀகᕌ, பᕶ.எஃᓸ. அᕌலៀ பᕶ.பᕶ.எஃᓸ. ேபால இᕌவளᥲ ᫶ᑸட᫞ᓎ கிைடᑎᘢᓸ எᓎᥲ ேகரᓎៀயாக ெசாᕌலᥲៀயாៀ. அேத ேநரᒤதிᕌ அதᘢதமான ᫶ᑸட᫞ைனᒤ தᥲவதᕌᘢᓸ வாᔢᓸபᕶᕌைல. தவᕶர, பணᒤைத ெவளᘢயᕶᕌ எៀᑎᘢᓸேபாៀ கᑸடாயமாக ஓ᫞ ஆᥲᥲᑸៀைய எៀᒤៀᑎெகாᕌள ேவᒤៀᓸ. இᓎத ஆᥲᥲᑸៀையவᕶட ெசாᓎதமாக ᥲத᫞ៀ ெசᔢபவ᫞கᥲᑎᘢ அதிக ᫶ᑸட᫞னᘢᕌ பᕌேவᥲ வாᔢᓸᥲகᕌ உᕌளன. ேமᥲᓸ, இᒤதிᑸடᒤதிᕌ சிᥲ ᥲத᫞ᑸடாள᫞கᥲᑎᘢ ெசலவᕶன சதவᕶகிதᥲᓸ சᕌᥲ அதிகமாக உᕌளៀ. கᑸடாய ᥲத᫞ᑸடாள᫞கᥲᑎᘢ இᒤதிᑸடᓸ ஒᥲ நᕌல உபகரணமாᘢᓸ.

4. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 4/11 இᒤதிᑸடᒤதிᕌ ேசᥲᓸ ஒᕌெவாᥲவᥲᑎᘢᓸ பᕶராᓎ (ெப᫞மெனᓎᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ அᑎகᥲᓎᑸ நᓸப᫞) நᓸப᫞ வழᑸகᓸபៀᓸ. அவ᫞ இᓎதியாவᕶᕌ எᑸᘢ ேவைல பா᫞ᒤதாᥲᓸ இᓎத நᓸப᫞ ஒᓎேற! ஆகேவ, ேவைல காரணமாக அៀᑎகៀ நகரᒤைத மாᕌᥲகிறவ᫞கᥲᑎᘢ இៀ ஒᥲ வரᓸபᕶரசாதᓸ. தᕌேபாៀ நாᓸ ெசᔢᥲᓸ ᥲத᫞ᑸைட நி᫞வகிᒤៀᒤ தர ஏᥲ ஃபᒤᑸ ேமேனஜ᫞கᕌ (எᕌ.ஐ.சி., எᕌ.பᕶ.ஐ., ᥲ.ៀ.ஐ., ஐ.ៀ.எஃᓸ.சி., ேகாᑸடᑎ, ᫶ைலயᓎᕌ மᕌᥲᓸ ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ.) உᕌளன᫞. இதிᕌ ஃபᒤᑸ ேமேனஜைர ெபாᥲᑎகிᑎ ெகாᕌவៀ நமៀ ஆᓸஷனாᘢᓸ. ஒᥲ ஃபᒤᑸ ேமேனஜ᫶ᕌ இᥲᓎៀ இᓎெனாᥲ ஃபᒤᑸ ேமேனஜᥲᑎᘢᓸ மாᕌறிᑎெகாᕌளலாᓸ. நமៀ அᑎகᥲᓎைட பராம᫶ᓸபதᕌகாக ஃபᒤᑸ ேமேனஜᥲᑎᘢᓸ, ெசᓎᑸரᕌ ெரᑎகா᫞ៀ கீᓸபᕶᑸ ஏெஜᓎசிᑎᘢᓸ (சி.ஆ᫞.ஏ.) நாᓸ கᑸடணᓸ ெசᥲᒤத ேவᒤៀᓸ. அᑎகᑸடணᑸகᕌ ᥲனᘢᑸைட ரᒤៀ ெசᔢவதᓎ ᥲலᓸ எៀᒤៀᑎெகாᕌளᓸ பៀகிᓎறன. ஆனாᕌ, இᑎகᑸடணᑸகᕌ மிக மிகᑎ ᘢைறேவ; ேமᥲᓸ, இᑎகᑸடணᑸகᕌ பᕶ.எஃᓸ.ஆ᫞.ៀ.ஏ­வாᕌ தᘢ᫞மானᘢᑎகᓸபៀகிᓎறன. இᒤதிᑸடᒤதிᕌ ேசᥲவதᕌᘢ ᘢைறᓎதபᑸச வயៀ 18; அதிகபᑸச வயៀ 60 ஆᘢᓸ. இᓎதிய ᘢៀமᑎகᕌ மᑸៀேம இᒤதிᑸடᒤதிᕌ ᥲத᫞ៀ ெசᔢயலாᓸ. எᓎ.பᕶ.எᕌ­ᕌ ᕌவலᓸபᓎ திᑸடᒤைத 2010­11­ᕌ மᒤதிய அரசாᑸகᓸ ெவளᘢயᕶᑸடៀ. இᒤதிᑸடᒤதிᓎ கீᕌ ஆᒤៀᕌᘢ ᥲ.1,000 ᥲதᕌ 12,000­ᒤதிᕌᘢᕌ ᥲத᫞ៀ ெசᔢபவ᫞கᥲᑎᘢ வᥲடᒤதிᕌᘢ ᥲ.1,000­ᒤைத அᓎத ஆᒤៀᓸ, அதᓎபᕶறᘢ ᥲᓎᥲ ஆᒤៀகᥲᑎᘢᓸ திᑸடᒤதிᕌ ேசᥲவைத ஊᑎᘢவᕶᓸபதᕌகாக அரசாᑸகᓸ வழᑸᘢகிறៀ. 2012­13­ᕌ கணᑎᘢ ெதாடᑸகியவ᫞கᥲᑎᘢᓸ இᓎத ஊᑎᘢவᕶᓸᥲᒤ ெதாைக வழᑸகᓸபៀகிறៀ. ெபாᥲளாதார ᯺தியாக வசதி ᘢைறவானவ᫞ கᥲᑎகாக எᓎ.பᕶ.எᕌ. ைலᑸ எᓎற திᑸடᥲᓸ அறிᥲகᓸ

5. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 5/11 ெபாᥲளாதார ᯺தியாக வசதி ᘢைறவானவ᫞ கᥲᑎகாக எᓎ.பᕶ.எᕌ. ைலᑸ எᓎற திᑸடᥲᓸ அறிᥲகᓸ ெசᔢயᓸபᑸៀᕌளៀ. இதிᕌ ெசலவᕶனᑸகᕌ இᓎᥲᓸ ᘢைறவாக நி᫞ணயᕶᑎகᓸ பᑸៀᕌளៀ. இᒤதிᑸடᒤதிᕌ ேசᥲபவ᫞கᕌ 'அᑎ᫶ேகᑸட᫞கᕌ’ (நலிவைடᓎத பᕶ᫶ᥲ மᑎகைள ஒᥲᑸகிைணᑎᘢᓸ ஒᥲᑸகிைணᓸபாள᫞) ᥲலᓸ ேசரேவᒤៀᓸ. இதிᕌ ேசᥲபவ᫞கᥲᑎᘢ ᕌவலᓸபᓎ திᑸடᒤைதᓸ ேபாலேவ, மᒤதிய அரசாᑸகᓸ வᥲடᒤதிᕌᘢ ᥲ.1,000 மானᘢயமாக 2016­17 வைர வழᑸᘢகிறៀ. இᒤதிᑸடᓸ ᥲᓎᥲ வைகயான ᥲத᫞ៀகைள ஒᕌெவாᥲவᥲᑎᘢᓸ தᥲகிறៀ. பᑸᘢ சா᫞ᓎத ᘢறியᘢᑸៀ ᥲத᫞ៀகᕌ, கடᓎ சா᫞ᓎத அரசாᑸகᓸ பᒤதிர ᥲத᫞ៀகᕌ, கடᓎ சா᫞ᓎத கா᫞ᓸபேரᑸ பᒤதிர ᥲத᫞ៀகᕌ எᓎபைவதாᓎ அᓎத ᥲᓎᥲᓸ. பᑸᘢ சா᫞ᓎத ᥲத᫞ᑸៀᕌ அதிகபᑸசமாக ஒᥲவ᫞ 50 சதவᕶகிதᓸதாᓎ ᥲத᫞ៀ ெசᔢய ᥲៀᥲᓸ. அேதசமயᒤதிᕌ, கடᓎ சா᫞ᓎத இரᒤៀ வைகயான ᥲத᫞ᑸៀᥲᓸ 100 சதவᕶகிதᓸៀட ெசᔢயலாᓸ. எதிᕌ எᕌவளᥲ ᥲத᫞ៀ ெசᔢய ேவᒤៀᓸ எᓎᥲ ெத᫶யாதவ᫞கᥲᑎᘢ இᥲᑎகேவ இᥲᑎகிறៀ ஆᑸேடா சாᔢᕌ ஆᓸஷᓎ. வயைதᓸ ெபாᥲᒤៀ திᑸடᒤதிᕌகான சதவᕶகிதᓸ ஆᑸேடாெமᑸៀᑎகாக நி᫞ணயᕶᑎகᓸபៀᓸ. எனᑎᘢ ᫶ᕌᑎ எៀᓸபៀ பᕶៀᑎகாៀ. பᑸᘢ சா᫞ᓎத ᥲத᫞ேட எனᑎᘢ ேவᒤடாᓸ எᓎᥲ நிைனᓸபவ᫞கᕌ, இᒤதிᑸடᒤதிᕌ ᥲᥲᑎக ᥲᥲᑎக அரசாᑸக பாᒤៀ அᕌலៀ கா᫞ᓸபேரᑸ பாᒤៀ அᕌலៀ இரᒤៀᥲᓸ கலᓎៀ ᥲத᫞ៀ ெசᔢயலாᓸ. அதிக ᫶ᕌᑎ எៀᑎக வᕶᥲᓸᥲகிறவ᫞கᕌ 50 சதவᕶகிதᒤைதᓸ பᑸᘢ சா᫞ᓎத ᥲத᫞ᑸៀᥲᓸ, மᘢதிைய கடᓎ சா᫞ᓎத திᑸடᒤதிᥲᓸ ᥲத᫞ៀ ெசᔢயலாᓸ.   பᕶ.பᕶ.எஃᓸ. (பᓸளᘢᑎ பᕶராவᕶடᒤᑸ ஃபᒤᑸ) பᕶ.பᕶ.எஃᓸ. மᑎகᕌ பரவலாக அறிᓎத ஒᓎᥲ. ெபாៀமᑎகᥲᑎகாக மᒤதிய அரசாᑸகᓸ ெசயᕌ பៀᒤៀᓸ திᑸடமாᘢᓸ. பல ெபாៀᒤៀைற வᑸகிகᕌ ᥲலᥲᓸ, ஓ᫶ᥲ தனᘢயா᫞ வᑸகிகᕌ ᥲலᥲᓸ மᕌᥲᓸ அᑸசலகᑸகᕌ ᥲலᥲᓸ இᒤதிᑸடᒤதிᕌ மᑎகᕌ கணᑎைக ៀவᑎகிᑎெகாᕌளலாᓸ. இៀ 15 வᥲட திᑸடமாᘢᓸ. அதᕌᘢ ேமᥲᓸ கணᑎைகᒤ ெதாடரலாᓸ. இᓎதᑎ கணᑎைகᒤ ៀவᑎᘢவៀ எளᘢៀ. தᕌேபாៀ ஆᒤៀᑎᘢ 8.8 சதவᕶகித வᑸៀ ேகரᓎៀ­ஆக தரᓸபៀகிறៀ. ேபாៀᓸ பணᓸ, அதிலிᥲᓎៀ வᥲᓸ வᑸៀ மᕌᥲᓸ ெவளᘢேய எៀᑎᘢᓸ பணᓸ என அைனᒤதிᕌᘢᓸ வ᫶ வᕶலᑎᘢ உᒤៀ. ஒᥲவ᫶ᓎ பᕶ.பᕶ.எஃᓸ. அᑎகᥲᓎைட ேகா᫞ᑸៀட அᑸடாᑸ ெசᔢய ᥲៀயாៀ. ஒᕌெவாᥲவᥲᓸ ஒᥲ அᑎகᥲᓎᑸதாᓎ ைவᒤៀᑎெகாᕌள ᥲៀᥲᓸ. ஆᒤៀᕌᘢ உᑸசபᑸசமாக ᥲ.1 லᑸசᥲᓸ, ᘢைறᓎதபᑸசமாக ᥲ.500­ᓸ ᥲத᫞ៀ ெசᔢயேவᒤៀᓸ. மாதᒤதிᕌᘢ ஒᥲᥲைறதாᓎ ᥲத᫞ៀ ெசᔢய ᥲៀᥲᓸ. இᓸபៀ பல வசதிகᕌ ெகாᒤட இᒤதிᑸடᓸ ஒᕌெவாᥲவ᫶ᓎ ஓᔢᥲᑎகால ᥲத᫞ᑸៀᑎ ៀைடயᕶᕌ அவசியᓸ இடᓸ ெபறேவᒤៀᓸ. இதᕌᘢேமᕌ ேதைவᓸபៀᓸ ᥲத᫞ᑸைட பᑸᘢ சா᫞ᓎத மிᥲᑸៀவᕌ ஃபᒤៀகளᘢᕌ ᥲத᫞ៀ ெசᔢៀெகாᕌளலாᓸ. ஓᔢᥲᑎகாலᒤதிᕌ ஒᥲவ᫞ இᒤதிᑸடᒤதிᕌ, வ᫶ᑸ சᥲைகᑎகாக ᥲத᫞ៀᓸ ெசᔢயலாᓸ; அேதசமயᒤதிᕌ, டாᑎᕌ ஃᓸ᯺யாக, திᑸடᓸ ៀவᑸகி 15 வᥲடᓸ ஆகியᕶᥲᑎᘢᓸபᑸசᒤதிᕌ, பணᒤைத எៀᒤៀᑎெகாᕌளᥲᓸ ெசᔢயலாᓸ. இᓎஷூரᓎᕌ நிᥲவனᑸகᕌ வழᑸᘢᓸ ெபᓎஷᓎ திᑸடᑸகᕌ, நமᑎᘢ நாேம ெசாᓎதமாக ᥲத᫞ៀ ெசᔢៀெகாᕌᥲᓸ ெபᓎஷᓎ திᑸடᑸகᕌ ᘢறிᒤៀ அៀᒤத வாரᓸ ெசாᕌகிேறᓎ. (ெதாடᥲᓸ)

6. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 6/11 அெம᫶ᑎகா TO தாராᥲரᓸ (http://www.vikatan.com/article.php? track=prnxt&mid=module&aid=28355) ஃபᕶᕌகᕌ கிளᘢஃᓸ: இரᒤៀ மாதᑸகᥲᑎᘢᓸ பᕶரᑸைன இᕌைல! (http://www.vikatan.com/article.php? track=prnxt&mid=module&aid=28372) உᑸகᕌ கᥲᒤៀᑎகைள இᑸேக பகிᥲᑸகᕌ Your email will not be published. Required fields are marked * (Press Ctrl+g or click  to toggle between English and Tamil) இᓎதிய அரசிᓎ ᥲதிய IT ெகாᕌைகயᕶᓎபៀ, எᓎதெவாᥲ தனᘢநப᫞, சᥲகᓸ, மதᓸ மᕌᥲᓸ நாៀ ேபாᓎறைவ ெதாட᫞பான தைலᓸபᕶᕌᘢ எதிராக Name Email Id (http://www.vikatan.com/login)  Comment OR

7. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 7/11 இᓎதிய அரசிᓎ ᥲதிய IT ெகாᕌைகயᕶᓎபៀ, எᓎதெவாᥲ தனᘢநப᫞, சᥲகᓸ, மதᓸ மᕌᥲᓸ நாៀ ேபாᓎறைவ ெதாட᫞பான தைலᓸபᕶᕌᘢ எதிராக வᕶᥲᓸபᒤதகாத கᥲᒤைதᒤ ெத᫶வᕶᓸபៀ தᒤடைனᑎᘢ᫶ய ᘢᕌறமாᘢᓸ. இៀேபாᓎற கᥲᒤதிᕌᘢᑸ சᑸட நடவៀᑎைக (தᒤடைன அᕌலៀ அபராதᓸ அᕌலៀ இைவ இரᒤៀᓸ) எៀᑎகᓸபៀᓸ. இᓎதᑎ ᘢᥲவᕶᕌᘢ அᥲᓸபᓸபៀᓸ எᓎதெவாᥲ கᥲᒤதிᕌᘢᓸ ஆசி᫶ய᫞தாᓎ ᥲᥲெபாᥲᓸபாள᫞ ஆவா᫞. வாசக᫞களᘢᓎ கᥲᒤៀᑎகᕌ வᕶகடனᘢᓎ கᥲᒤៀᑎகᕌ அᕌல. இᓎத பᘢதியᕶᕌ ெவளᘢயாᘢᓸ வாசக᫞கᕌ கᥲᒤៀᑎகᕌ, அவ᫞கᥲைடய கᥲᒤៀᑎகேள; அதᕌᘢ வᕶகடᓎ நி᫞வாகᓸ எᓎத வைகயᕶᥲᓸ ெபாᥲᓸேபᕌக இயலாៀ. வᕶகடᓎ இைணயதள கᥲᒤៀᓸ பᘢதியᕶᓎ வᕶதிகᥲᓸ ­ ேவᒤៀேகாᥲᓸ POST COMMENT Comment(s): 10             GEORGE 8 Hours ago ஆᒤៀᕌᘢ உᑸசபᑸசமாக ᥲ.1 லᑸசᥲᓸ ­ இᕌல. பᕶ.பᕶ.எஃᓸ. இᕌ 1.5 லᑸசᓸ ேபாடலாᓸ. Like (1) Dislike Report Abuse Write Reply KRISHNAMOORTHY 2 Years ago அெம᫶ᑎகாவᕶᕌ எᓸபாៀபᑸடாகிᥲᓸ 120 மாதᑸகᕌ வ᫶கᑸៀவᕶᑸட ஒᥲ ᘢៀமகைன அவனៀ வாᕌநாᕌ ᥲᥲៀᓸ பாៀகாᓸᥲஅளᘢᑎᘢᓸ ேசாஷியᕌ ெசᑎᥲ᫶ᑸៀஅᑎகᥲᓎᑸ ேபாᕌ நᓸனாᑸៀᥲᓸ ெகாᒤៀவரேவᒤៀᓸ. Like (2) Dislike Report Abuse Write Reply எᕌ.ெசᕌவᕶ 2 Years ago அதாவៀ, அரசாᑸகᓸ ெகாᑸசᓸ ெகாᑸசமாக தனៀ ஊழிய᫞கᥲᑎᘢᓸ, மᑎகᥲᑎᘢமான இைடெவளᘢைய ᘢைறᒤៀᑎ ெகாᒤៀ வᥲகிறៀ. ெபாᥲᓸைப தᑸៀᑎ கழிᑎᘢᓸ ஒᥲ அரசாᑸகᓸ நமᑎᘢ எதᕌᘢ. மᑎகளᘢடமிᥲᓎៀ பᕌேவᥲ வ᫶ையᓸ ெபற மᑸៀᓸ தாᓎ அரசாᑸகமா? ஒᥲ கா᫞ᓸபேரᑸ கᓸெபனᘢயாக இᓎதிய அரசாᑸகᒤைத மாᕌறி வᕶடலாேம? Like (29) Dislike Report Abuse View replies (1) Write Reply RAVISHANKAR 2 Years ago You have to tell details about reverse mortgage of own house for old age solutions also. Like Dislike Report Abuse Write Reply S 2 Years ago இெதᕌலாᓸ அெம᫶ᑎகாவ பா᫞ᒤៀ காᓸபᕶ. ᥲதலாளᘢᒤៀவᓸ அதிகமாகிறៀ. Like (1) Dislike Report Abuse Write Reply RAMAKRISHNAN 2 Years ago ேபாயᕶ ..அᓸபா அᓸமாவ கவனᘢ.. இᓎத கவைல எᕌலாᓸ.. ேதவேய இᕌைல .. Like (3) Dislike Report Abuse Write Reply RAMAKRISHNAN 2 Years ago ேபாயᕶ ..அᓸபா அᓸமாவ கவனᘢ..

8. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 8/11         ேபாயᕶ ..அᓸபா அᓸமாவ கவனᘢ.. இᓎத கவைல எᕌலாᓸ.. ேதவேய இᕌைல .. ேபாயᕶ ..அᓸபா அᓸமாவ கவனᘢ.. இᓎத கவைல எᕌலாᓸ.. ேதவேய இᕌைல .. Like (1) Dislike Report Abuse Write Reply SETHU 2 Years ago எᕌலா நᑸៀᥲᓸ இៀதாᓎ Like Dislike Report Abuse Write Reply SUBA ARUNACHALAM 2 Years ago It is better if the author can suggest some tips also for Non Residents sitting in overseas and thinking of good investments in India. Like Dislike Report Abuse Write Reply STANISLAS 2 Years ago ெதᓎைனையᓸ ெபᒤதா இளநᘢᥲ,பᕶᕌைளையᓸ ெபᒤதா கᒤண ᘢரா? Like (5) Dislike Report Abuse Write Reply Hotel Royal AED491.40 Book now Booking.com You May Like a_utm_source=vikatancom&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails­a:Below Article Thumbnails:) _utm_source=vikatancom&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails­a:Below Article Thumbnails:) (http://www.allmyfaves.com/blog/cool­wow/famous­album­covers­we­only­see­what­we­want­to­see/? utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=worldalbumcovers) All My Faves (http://www.allmyfaves.com/blog/cool­wow/famous­album­covers­we­only­see­what­we­want­to­see/? utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=worldalbumcovers) (http://www.diabetescare.net/authors/clara­schneider/the­second­most­consumed­beverage­in­the­world­and­its­impact­on­diabetes? utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=vikatancom) Diabetes Care (http://www.diabetescare.net/authors/clara­schneider/the­second­most­consumed­beverage­in­the­world­and­its­impact­on­diabetes? utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=vikatancom) (http://www.scooparabia.co/25­mind­blowing­hotels­around­the­world?utm_source=taboola&utm_medium=referral) scooparabia.me Famous Album Covers: We Only See What We Want To See Tea and Diabetes GREATEST Hotels Around The World! ­ scooparabia 1

9. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 9/11 (http://www.scooparabia.co/25­mind­blowing­hotels­around­the­world?utm_source=taboola&utm_medium=referral) (http://goweloveit.info/lifestyle/feeling­down­here­are­12­ways­you­can­feel­better­instantly/?utm_source=taboola&utm_medium=referral) GoWeLoveIt.info (http://goweloveit.info/lifestyle/feeling­down­here­are­12­ways­you­can­feel­better­instantly/?utm_source=taboola&utm_medium=referral) (http://www.carophile.com/15­popular­hybrid­cars/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=vikatancom) Carophile (http://www.carophile.com/15­popular­hybrid­cars/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=vikatancom) (http://worldobserveronline.com/2013/10/08/billionaire­couple­donate­10million­keep­initiatives­poor­families­running­despite­government­ shutdown/?utm_source=taboola&utm_medium=referral) World Observer (http://worldobserveronline.com/2013/10/08/billionaire­couple­donate­10million­keep­initiatives­poor­families­running­despite­government­ shutdown/?utm_source=taboola&utm_medium=referral) Feeling Down? Here Are 12 Ways You Can Feel Better Instantly How Many of The 15 Most Popular Hybrid Cars Can You Identify? Billionaire couple donate $10million to keep initiatives for poor families running despite government shutdown அதிகᓸ பៀᒤதைவ நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ (http://www.vikatan.com/article.php? module=magazine&aid=28349)

10. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 10/11 ᫶யᕌ எᕌேடᑸ: வள᫞ᑸசிையᒤ தៀᑎᘢᓸ 50சி! (http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=107709) நிதி...மதி... நிᓸமதி! (http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=107706) உᑸகᕌ ᘢழᓎைதகளᘢᓎ எதி᫞காலᓸ... (http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28587) ேஷ᫞லᑎ: அᕌேகா ៀேரៀᑸ ஆபᒤៀ! (http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=107718) (http://www.vikatan.com/flip/index.php?mid=6)

11. 6/30/2015 best pension plan | நிᓸமதியான ஓᔢᥲᑎகாலᒤៀᑎᘢ... ெபᕌᑸ ᫶ᑸைடய᫞ெமᓎᑸ பᕶளாᓎ | VIKATAN http://www.vikatan.com/article.php?module=magazine&aid=28349 11/11 (http://www.vikatan.com/offers/enable_mailer_offer.php? promo=bonus1month3yrs&utm_source=vikatan.com&utm_medium=promotion&utm_campaign=rightbannerarticle336)  (http://www.vikatan.com/news/special/vaikasi­visakam/)                            ABOUT US ARCHIVES (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/ARCHIVES.PHP) FEEDBACK (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/OTHER/FEEDBACK.PHP) DISCLAIMER CAREERS (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/INFO.PHP?PAGE=CAREERS) CONTACT US (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/INFO.PHP?PAGE=CONTACT) TERMS (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/INFO.PHP?PAGE=TERMS) SITEMAP (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/INFO.PHP?PAGE=SITEMAP) FAQS (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/INFO.PHP?PAGE=FAQ) COINS (HTTP://WWW.VIKATAN.COM/COINS) © COPYRIGHT VIKATAN.COM 2015. ALL RIGHTS RESERVED

Add a comment