Behavioral Objectives in Filipino

50 %
50 %
Information about Behavioral Objectives in Filipino
Education

Published on February 20, 2014

Author: edwin53021

Source: slideshare.net

TALAAN NG MGA LAYUNING PANGKAUGALIAN1 (List of Behavioral Objectives) I. PANGKABATIRAN (COGNITIVE) Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Mga layuning pangkabatiran (Knowledge Objectives) 1. Nakakagunita, nakakilala ng mga datos at paglalahat na nauugnay sa… (recall, recognize data, concepts and generalizations related to…) 2. Nakahihinuha… (deduce that…) 3. Nakakikilala… (identify or recognize…) 4. Nasasabi ang pagkakaiba ng (tell the difference between…) b. Mga layuning ukol sa pagsisiyasat at kasanayan (Inquiry and Skills Objectives) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1 Nakapagliliwanag kung paano… (explain how…) Nakapaglalarawan at nakapaghahambing (describe and compare…) Nakapagpapakita ng paraan kung paano (demonstrate how…) Nakakakilala ng pagkakaiba… sa… (demonstrate…from…) Naisasalang-alang at nagagamit (consider and use…) Maingat na nakapagbabalak at… (plan carefully and…) Nakapag-iisip ng iba’t-ibang paraan… (conceive varied ways of…) Nakapagbubuo ng mabisa ng… (formulate effectively…) Nakapagbibigay ng mga katibayan o mga patunay ng… (give evidences or proofs of…) Napagtitimbang-timbang ang katumpakan ng… (weigh the validity of…) Nakakagamit ng iba’t-ibang… (use of variety of…) Nakahahanap, nakakatipon, nakapagbibigay halaga, nakapaglalago at nakapag-uulat… (locate, gather, appraise, summarize and report…) Nababasa ng masusi ang kagamitang… (read…material critically…) Nakapaghahambing, nakapagbibigay kahulugan at nakapagbubuod… (compare, interpret and abstract…) Nakapaghihinuha buhat sa mga nakukuhang katibayan pantulong na… (conclude from available supporting evidences that…) Nakapagpapahayag ng mga kaisipan ng mabisa sa… (express ideas effectively in…) Nakabubuo ng mga kagamitan buhat sa ilang mapagkukunan gaya ng… (organize materials from several sources as…) Nabibigyang pansin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari… (note consequences of events…) Nakapagsisiyasat nang masusi… (examine critically…) Duka, Cecilio D. Reviewer for the Licensure Examination for Teachers (LET). 5th edition. pp.307-309

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. II. Nakagugunita ng mga karanasang may kinalaman sa… (recall experiences pertinent to…) Nakapapapahayag ng… nang maliwanag… (state…clearly..) Naisaalang-alang ang lahat ng panig/bahagi ng… (consider every aspect of…) Nakapipili ng mga kagamitang may kaugnayan sa… (select materials relevant to…) Nakapag-uuri ng… (classify…) Nakapagsusuri… (analyze…) Nakikita ang pagkakaiba ng… sa… (differentiate…from…) Nabibigyang kahulugan ang… nang maliwanagan… (define… clearly…) Nahihinuha o napaghuhulo… (infer or deduce…) Napag-uugnay… (correlate…) Nakapagsasaayos or naisasaayos… (arrange…) Natatalakay ng buong talino… (discuss… intelligently…) Nakapagtutunay/Napananatili… (establish…) Nabibigyang-diin na… (emphasize that…) Nahuhulaan na… (predict that…) Natutukoy/Natitiyak… (specify…) Nakapagmamasig ng masusi… (observe carefully…) Nakapagtatalang tumpak… (record accurately…) Naabot/Natatamo… (attain…) Nasisiyasat na mabuti… (examine carefully…) Nakapagpapalaganap/Napalalaganap… (disseminate…) PANDAMDAMIN (MGA SALOOBIN, PAGPAPAHALAGA, MITHIIN AT KAWILIHAN)/ COGNITVE (ATTITUDES, APPRECIATION, IDEALS AND INTERESTS) Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Naisasabalikat ang pananagutan para sa… (assume responsibility for…) Nakakagamit ng… nang matino at mabisa (utilize… wisely and effectively) Mahigpit na nakapagmamasid… (observe… strictly…) Nakapapakinig ng masusi at may layunin… (listen critically and purposively…) Nakalalahok ng masigla sa… (participate actively in…) Naipagpapatuloy ang kawilihan sa… (sustain interest in…) Nakibabahagi… sa… (share… with…) Nagpapaubaya/Nagpaparaya… (tolerate…) Pumapayag na… (tolerate…) Tumatanggap/Kumikilala… (accept…) Nakasusunod sa… (comply with…) Nakatatamo ng kasiyahan sa… (find pleasure in…) Nakapagpapasaya ng tumpak… (form sound judgment…) Nagbibigay-pitagan… (venerate…) Napipigil… (control…) Napagtitimbang… (equalize…) Napapahalagahan/Nakapagpapahalaga… (appreciate…)

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. III. Humahanga/Nasisiyahan… (appreciate…) Nasusunod/Nakasusunod… (follow…) Naibabagay/Naiaangkop… (adjust to…) Pahalagahan/Napahahalagahan… (value...) Nasisiyahan/Nabibigyang kasiyahan… (satisfy…) Napapanatili/Naninindigan… (maintain…) Nadadalaw… (visit…) Humahanga sa… (admire…) Naibabagay ang sarili sa… (adjusts to…) Nakapangangalaga/Napangagalagaan… (conserve…) Nakapagmamalas ng paggalang sa… (show respect for…) Nakapagsisimula ng proyektong kapaki-pakinabang… (initiate worthwhile projects…) Alalahanin/Gunitain… (commemorate…) Napalalakas/Napagtitibay… (strengthen…) Napasisidhi/Napatitindi… (intensify…) Napatatalas/Napatatalim… (sharpen…) Nakapagsisikap ng higit sa… (exert more effort in…) Nakalilikha/Nakapagbibigay… (generate…) SAYKOMOTOR/PAG-UUGNAY NG KAISIPAN AT KILOS/PANGKASANAYAN (PSYCHOMOTOR/MANIPULATIVE) Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nakayayari/Nakabubuo… (construct..) Nakagagawa/Nakatatayo… (build…) Nakahahawak/Nakagagawa… (manipulate…) Nakagagamit ng… (make use of…) Nakagagawa/Nakagaganap…( perform…) Nakasusukat… (measure…) Nakahahawak… (handle…) Naisasakatuparan/Naisasagawa… (execute…) Napagkakabit/Nakapaglalagay… (install…) Nakasisipi/Nakakakopya… (copy…) Nakapagpapaandar/Nakapagpapalakad… (operate…) Nakapagdudugtong/Nakakapag-uugnay-ugnay… (connect…) Nakagagawa ng pagsubok sa…/Nakakapag-eksperimento sa… (experiment on…) Makapagtipon (makapag-ipon, makapagkabit-kabit, makapagbuo) ng… (assemble…) Prepared by your oh-so-awesome and oh-so-handsome classmate, friend and sex slave, Edwin E.  Cheers! :* 01.12.14

Add a comment

Related presentations

Related pages

BEHAVIORAL OBJECTIVES - State University of New York at Oswego

BEHAVIORAL OBJECTIVES . Behavioral objectives that are useful in the classroom must meet certain criteria. The four essential elements of a well-written ...
Read more

Behavioral Objectives in Filipino

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Definitions of Behavioral Verbs for Learning Objectives

Definitions of Behavioral Verbs for Learning Objectives Dr. Bob Kizlik. Updated March 2, 2016. Few would argue that behavioral verbs are nothing less than ...
Read more

Behavioral Term sa Filipino at Ingles | constructivist ...

Behavioral Term sa Filipino at Ingles. ... (LIST OF BEHAVIORAL OBJECTIVES) I. COGNITIVE (PANGKABATIRAN) At the end of the lesson, the students are ...
Read more

Filipino psychology - Wikipedia, the free encyclopedia

Filipino psychology, or Sikolohiyang Pilipino, in Filipino, is defined as the psychology rooted on the experience, ideas, and cultural orientation of the ...
Read more

What are instructional objectives? - Educational ...

What are instructional objectives? Instructional objectives may also be called performance objectives, behavioral objectives , or simply ...
Read more

Attributions and Attitudes of Mothers and Fathers in the ...

Objective. This paper investigates the mean level and within-family similarities and differences in Filipino mothers’ and fathers’ attributions about ...
Read more

What Is Behavioral Finance - What Investors Really Want: A ...

What Is Behavioral Finance Meir Statman Glenn Klimek Professor of Finance, Santa Clara University Visiting Professor of Finance, Tilburg University
Read more