Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması

60 %
40 %
Information about Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması
Sports

Published on September 2, 2013

Author: leventatali

Source: slideshare.net

Description

Sertbaş K., Gönener A., (2002). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması” II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Ekim 2002,sf: 27-35, Sakarya

1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA WEB TABANLI DERS UYGULAMASI Levent ATALI1 , Kürşat SERTBAŞ2 , Ahmet GÖNENER3 GİRİŞ Günümüzde, hayatın her alanında yer alan ve sürekli gelişen yeni teknolojiler, yaşamı değiştirmekte, kolaylaştırmada, geliştirmekte, yeni sistem ve planlamalar oluşturma gereği yaratmaktadırlar. Bu yeni teknolojilerden internet, sağladığı kolaylıklar açısından büyük önem taşımaktadır. 1990 yıllardan beri her kesimde kullanılmaya başlanan internet tabanlı modeller, yaşamın bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Eğitim alanı da interneti etkili kullanmak için çok yönlü projeler üretmeye ve uygulamaya başlamıştır. İnternet ile birlikte uzaktan eğitim daha uygulanabilir hale gelmiş ve geleneksel eğitimin büyük problemi olan eğitici ve fiziki şartlar sorununa belli oranda çözüm sağlanmıştır.Bunun yanında bilgi pazarına katılabilme, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme, eğitimde daha çok kişiye daha az zamanda, daha ekonomik şartlarda ulaşabilme internetin sağladığı diğer unsurlardır.(1) Sağladığı bu kolaylıklar açısından internet, eğitim kurumları için vazgeçilmez bir alan haline gelmiştir. Ülkemizde Anadolu Üniversitesi, uzaktan eğitimi başarılı uygulayan ve son zamanlarda televizyon kanalı ile yaptığı öğretimi web tabanlı uygulamalara aktaran, örnek üniversitelerimizden biridir. Üniversitelerin problemleri arasında yer alan, fiziki mekan ve eğitici personel eksikliğini ilk etapta bu yolla aşmayı planlayan Anadolu Üniversitesi, internetin sağladığı interaktif öğretim olanakları ile eğitimin kalitesini de yükseltmiştir.(2) 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni / Kocaeli, latali@yahoo.com 2 Arş.Gör. Kocaeli Üniversitesi , kursert@hotmail.com 3 Öğr. Gör. Kocaeli Üniversitesi, ahmetgonener@hotmail.com IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 27

2 Web tabanlı uygulamalarla desteklenmiş programlar ile ileri düzeyde bir eğitim standardı yakalamak mümkündür. Web tabanlı eğitim ile fiziksel mekan ihtiyacı daha azdır. Öğrencinin yaşayacağı zaman problemi en aza indirgenmiştir. Bireysel öğrenme sağlanmıştır. Diğer üniversitelerle işbirliği geliştirilmiştir. Bir çok duyuya hitap eden ses, renk, interaktiflik ve animasyona yer verilmiştir. İletişimin önündeki bir çok engel ortadan kalkmıştır.Farklı mekanlardaki bireylerle iletişim imkanı sağlanmıştır (1) Web tabanlı eğitimin sağladığı tüm bu gelişmelerden faydalanan üniversite sayısı gün geçtikce artmakta ve YÖK bünyesinde web tabanlı eğitime yönelik planlamalar yapılmaktadır.(3) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları açısından baktığımızda internet teknolojilerinden faydalanma durumları açısından yetersiz oldukları görülmektedir. Son beş yılın spor ile ilgili bilimsel toplantılarına baktığımızda web tabanlı eğitim ile ilgili hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca (Atalı ve Sertbaş) tarafından yapılan “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Web sayfalarının incelenmesi” başlıklı çalışmanın sonuçlarına göre web sayfalarında web tabanlı eğitim ile ilgili hiçbir uygulamaya rastlanılmamıştır. Yine aynı çalışma sonuçlarında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu web sayfalarının kullanımında yetersizlikler görülmüştür.(4) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları diğer tüm okulların yaşadığı fiziki mekan, eğitici personel eksikliği problemini, uygulamalı dersler çokluğu açısından daha fazla yaşamaktadır. Ayrıca geleneksel öğretim metodları ile, eğitimciler bazı problemlerle yüzyüze kalmışlardır. Bunlar, teorik ve uygulamalı dersler ile ilgili bilgileri açıklayacak yeterli zaman olmaması, bazı eğitimcilerin ders ile ilgili teknik hareketleri ve becerileri tekniğine uygun gösterememesi, bunun yanında öğrencilerin gurup içinde çekingen davranışlar içerisinde olması bir engel olarak görülmektedir (5). Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında internet teknolojisinden yararlanmaları boyutunda web tabanlı ders uygulamasının yurt dışı uygulama örnekleri ile tartışılmasıdır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Ülkemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 4 yıllık lisan eğitimi veren kurumlardır. Bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Eğitimi gibi 4 ayrı bölüm bulunmaktadır. Tüm bu bölümlerin, IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 28

3 programlarındaki ortak özellik hepsinde belirli oranlarda spor branşları ile ilgili uygulamalı derslerin olmasıdır. Web tabanlı ders uygulamasının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında uygulanması açısından çok farklı boyutlarda değerlendirebiliriz. Tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi yükseköğretim kurumu içerisinde spor eğitiminin amaca uygun yapılmasında 4 temel unsur rol oynamaktadır. Bunlar; Öğrenci, Eğitici, Tesis ve ayrıca bu üç olguyu yönlendiren yönetimdir. Web Tabanlı Uygulamalar İnternetin öğretim sürecinde kullanılması ile sınıflar eğiticinin rehber olduğu, işbirlikçi öğrenmenin gerçekleştiği ortamlara dönüştürülebilir. Eğiticinin rolü, öğrenciye bilgiyi ezberlemesi için anlatan değil, yönlendiren öğrenciye bilgiye ulaşması için kolaylıklar sağlayan olarak değişmiştir (6) Web tabanlı uygulamalar ile birçok kolaylıklar elde edebiliriz. Bunlara örnek verecek olursak; • Ders programını interaktif uygulamalar ile zenginleştirebilir. • Bireysel öğrenmeyi etkinleştirir. • Bilgiyi sürekli kullanıma sunabilir. • Zaman engelini ortadan kaldırabilir. • Farklı kaynaklara ulaşmayı sağlayabilir. • Standard uygulamalar geliştirmemize yardımcı olabilir. • Fiziksel engelleri ortadan kaldırmamıza yardımcı olabilir. • Bireylerin çift yönlü iletişim kurmasını sağlayabilir. • Yetersiz Eğitim kaynaklarını geliştirebilir. • Eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilir. • Ulusal ve uluslararası işbirliği sağlayabilir. Tüm bu kolaylıklara rağmen web tabanlı ders uygulamaların önündeki engel Beden Eğitimi ve Spor eğitimi ile web tabanlı uygulamaların nasıl bir araya getirilebileceğidir. Ülkemizde Beden Eğitimi ve Spor eğitimi ile ilgili uygulama örneği bulunmamaktadır. Çalışmamızı, konu ile ilgili yurtdışı örnekler desteklemektedir. IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 29

Yurt Dışı Örnek Projeler *Virtual Physical Education and Sport Project ( Virtual Classroom ) Bu proje, 6 üniversitenin bir araya getirilmesi ile spor eğitiminde web tabanlı oluşturdukları öncü projelerden birisidir. Bu üniversiteler; • The University of the Witwat (Southern Africa ) • California State University ( Los Angeles – USA ) • Arkansas State University ( USA ) • Eastern Kentucky University (Richmond – USA ) • The University K. U. Leuven ( Belgium ) • The University of Ghent ( Belgium ) Uygulanan bu proje ile yukarıda belirtilen 6 üniversite, Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili uluslararası interaktif eğitim ağı oluşturmaktadır. Bütün katılımcılar, yeni düşünceler ve uygulamalar geliştirmek için web tabanlı araçlarla bir araya gelmektedirler. (7) Resim –1:Virtual Physical Education and Sport Project (www.sports- media.org * SOMIT Project ( Sport Organizations Management Interactive Teaching and Learning) (University of Lausanne, Swiss Olympic Association) 4 IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 30

Bu proje, internet üzerinde spor yönetimi için geliştirilmiş, örnek interaktif projelerden biridir. Eğiticiler ve öğrenciler arasında interaktif bir şekilde hem lisans hem de lisans üstü gerçekleştirilen uluslararası bir projedir.(8) Resim –2: SOMIT Project (www.somit.ch) * Human Kinetics On-Line Learning Center – USA Amerika Birleşik Devletleri’ nin, bu alanda lider durumunda olan yayıncı kuruluşu Beden Eğitimi ve Spor alanında üniversitelere internet tabanlı eğitim veren kuruluştur. Kurslar, uluslararası alanda her düzeyde tasarlanmaktadır.(8) Resim– 2: Human Kinetics (www.hkeducationcenter.com) * DUGOS( University Diploma for the Management of Sport Organizations) ( University of Lyons – France ) 1996’ dan beri internet üzerinden spor yönetimi eğitimi için pratik uygulamalara yer verilmektedir. İnternet üzerinde bu programa katılan bireyler program eğiticileri ve diğer öğrencilere e-mail veya 5 IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 31

forumlarla kolayca ulaşabilmektedir. Bu projenin içerisinde ayda 10 saati kapsayan alanda, pratik uygulama stajı yapmaktadır.(8) 6 Resim-3: DUGOS Project (http://nte-serveur.univ- lyon1.fr/dugos) * Alberta Government Online Physical Education( Canada ) Hükümetin desteği ve ilgili bakanlığın organizasyonu ile web tabanlı interaktive uygulamalar özellikle fiziksel hareketin öğrenilmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca web üzerinde spor ile ilgili diğer kaynaklara ulaşmakta mümkündür. Ayrıca top zıplatma, top yakalama, topa vurma, koşu, sıçrama gibi temel beceriler interaktive bir uygulama ile animasyonlarla web tabanlı sunulmaktadır.(9) Resim – 4: On-line Physical Education (www.learning.gov.ab.ca) Bu projeler Beden Eğitimi ve Spor programlarının web tabanlı olarak uygulanmasında uluslararası düzeyde örnek projelerdir. Hatta bu projeler hükümetlerce, sportif dernek ve kurumlarca desteklenen uygulamalardır. IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 32

7 Bu projelerin ülkemizde uygulanması boyutunda önümüzde bazı engeller bulunmasına rağmen bu engellerin tartışılmasına çalışmamızda yer verilmemiştir. Çalışmamızın web tabanlı eğitimin Beden Eğitimi ve Spor alanında uygulanmasına dikkat çekmek ve bu alanda çalışmalara teşvik etmek açısından yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. TARTIŞMA Web tabanlı uygulamalarla desteklenmiş programların geleneksel uygulamalardan daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. İncelenen projelerin ilk olmasından dolayı sonuçlarına yönelik hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizde de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında veya diğer spor ile ilgili kurumlarda da uygulama mevcut değildir. Web tabanlı çoklu ortam uygulamaları öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerine öğrencinin etkin katılımını sağlayarak öğrenmeyi desteklemektedir. Bu nedenle geleneksel eğitimde karşılaşılan bazı yetersizliklerin giderilmesinde web tabanlı uygulamalardan faydanılmalıdır. (10) İnternet destekli eğitim ve öğretim sürecinde nelerin öğretileceği açıkça belirtilmeli, hedef ve davranışlar açık ve net olarak ortaya konulmalıdır. Bu sayede yapılan faaliyetler daha etkili olur.(11) Ülkemizde Web tabanlı uygulamalara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniveristesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi uzaktan eğitim programlarını örnek olarak gösterebiliriz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarında web tabanlı uygulamalarla ile ilgili önümüze çıkacak engellerden biriside uygulamalı derslerin web tabanlı etkililiğidir. ( Basketbol, Futbol, Atletizm, Yelken, Hentbol gibi branşlarda temel teknikler) İnternet, temel hareket becerileri, (Golf topuna vurma) veya davranış becerileri için (kurallara ve oyunculara saygı) uygun olmayabilir. Bunun yanında kuramsal derslerin öğrenilmesinde daha etkili olabilir.(Beden Eğitimi ve Spor Tarihi, Anatomi, Psikoloji, Fizyoloji, Antrenman Bilgisi,Beslenme)(8) SONUÇ Bu aşamada Web tabanlı ders uygulamalarının sağladığı avantajlı yönlerinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarında IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 33

8 kullanılması, kuramsal ve uygulamalı dersler için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. ÖNERİLER • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının mevcut eğitim-öğretim programlarının kuramsal dersleri için web tabanlı uygulamalar kullanılabilir. Bunun için ön çalışmalara en kısa zamanda başlanılması gereklidir. • Web tabanlı ders uygulamaları, programda yer alan uygulamalı derslere destek niteliğinde yer almalıdır. • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları kendi aralarında “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” çerçevesinde programlarını geliştirmelidir. • İkinci öğretim programlarının özellikle kuramsal dersleri web tabanlı uygulanmalıdır. • Web tabanlı uygulama için Öğrenci, Eğitici, Yönetici yeterlilik çalışmaları yapılmalıdır. • Web tabanlı ders için kuramsal ve uygulamalı derslere yönelik materyal geliştirilmelidir. • Yurt dışı projeler ile işbirliği girişimlerine başlanmalıdır. • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında web tabanlı eğitim çalışmalarına yönelik proje destek çalışmaları yapılmalıdır. KAYNAKLAR 1) HALİS, İsa., Öğretim, Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Mikro-Basım: Ankara, 2001 2) www.anadolu.edu.tr 3) www.yok.gov.tr 4) ATALI, Levent., SERTBAŞ, Kürşat., “Üniversiteler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Web Sayfalarının İncelenmesi”, 7. Spor Bilimleri Kongresi Poster Çalışması, Antalya, 2002 5) ZHANG, Yingje., CHEN Weiqiang., HAN Xibin, Designing Online Instructional Environment for Physical Education Based on Web, www.icce2001.org/cd/pdf/poster2/CN023.pdf IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 34

9 6) KARAHAN, Mehmet., “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi”. Milli Eğitim Dergisi Dergisi, Sayı:150:2001 7) www.sports-media.org/pilot.htm 8) CHAPPLET, Jean- Loup., “Web-Based Learning for Sport Administrators”,SSports Information in the Third Millenium, Lausanne, from 25 to 27 April 2001,Swiss 9) www.learning.gov.ab.ca/PhysicalEducationOnline/TeacherRes ources/ 10) KARAAĞAÇLI, Mustafa., “Web Eğitim ve Web İletişimde Değişen Yeterlilikler”, http://aof20.anadolu.edu.tr, 23-25mayıs, 2002 Eskişehir 11) İŞMAN, Aytekin., BAYTEKİN, Çetin., KIYICI, Mübin., HORZUM, Barış., “Uzaktan Öğretimde İnternet Destekli Eğitim Tasarımı” http://aof290.anadolu.edu.tr, 23-25mayıs, 2002, Eskişehir SI WORLD CONGRESS IETC 2002 IETC - October 16-18 2002 Sakarya, TURKEY Copyright © IETC 35

Add a comment

Related presentations

Related pages

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders ...

... Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders ... Web Tabanlı Ders Uygulaması. ... Beden eğitimi ve spor eğitimi ...
Read more

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ...

... larda Web Tabanlı Ders Uygulaması ... Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında, ... ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders ...
Read more

KULLANMA DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ - Finish Line

larda Web Tabanlı Ders Uygulaması “ (1), çalıĢmaları verilebilecektir. ... SERTBAġ K.,(2002) “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web
Read more

Doç. Dr. Levent ATALI | levent.atali@kocaeli.edu.tr

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, , , ... "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Web Tabanlı Ders Uygulaması", ...
Read more

TÜRKİYE’DE SPOR EĞİTİMİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ,( An Outlook ...

... web tabanlı eğitimlerin spor eğitimi ... spor eğitimi ve uygulaması ... Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında ...
Read more

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen ...

Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına ders anlatımları ve ... web tabanlı bir sistemin ... Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında ...
Read more

KALP VE BEDEN TEMİZLİĞİ - Education - documents.tips

KALP VE BEDEN TEMİZLİĞİ 1 2. İslâm dini temizlik üzerine kurulmuştur. Müslüman demek temiz insan demektir. Temiz olanları hem Allah, ...
Read more

Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK - Süleyman Demirel Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm ... “Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Bir ... “Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin ...
Read more