Basic Econ Ch 5 (Cont)

60 %
40 %
Information about Basic Econ Ch 5 (Cont)
Education

Published on July 24, 2009

Author: alibobo

Source: slideshare.net

Description

Slide Micro.Economics - BA program - DUE

Thị trường độc quyền Trong việc giải quyết bài toán cạnh tranh, chúng ta không bao giờ nhìn vào đường cầu thị trường vì nó không liên quan – giá cả được chấp nhận như cái cho sẵn. Bây giờ chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra nếu Q ảnh hưởng P. Giả sử cầu là tuyến tính và hàm cầu ngược là P = 100 – 5 Q

Trong việc giải quyết bài toán cạnh tranh, chúng ta không bao giờ nhìn vào đường cầu thị trường vì nó không liên quan – giá cả được chấp nhận như cái cho sẵn.

Bây giờ chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra nếu Q ảnh hưởng P.

Giả sử cầu là tuyến tính và hàm cầu ngược là

P = 100 – 5 Q

Cạnh tranh so với độc quyền Giả sử cầu là tuyến tính và đường cầu ngược được cho bởi P = 100 - 5 Q

Giả sử cầu là tuyến tính và đường cầu ngược được cho bởi

P = 100 - 5 Q

Cạnh tranh so với độc quyền Lợi nhuận của hãng là Trong đó dR/dQ là doanh thu biên MR

Lợi nhuận của hãng là

Trong đó dR/dQ là doanh thu biên MR

Cạnh tranh so với độc quyền Nêú hãng xem giá là cái cho sẵn R(Q) = PQ

Nêú hãng xem giá là cái cho sẵn R(Q) = PQ

Cạnh tranh so với độc quyền Nếu hãng xem giá là cái định sẵn, nó sẽ định giá P = MC

Nếu hãng xem giá là cái định sẵn, nó sẽ định giá P = MC

Cạnh tranh so với độc quyền Tại điểm (P C , Q c ) = (54.22, 9.16) P > AC, vì thế hãng sẽ hoạt động cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Tại điểm (P C , Q c ) = (54.22, 9.16)

P > AC, vì thế hãng sẽ hoạt động cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Cạnh tranh so với độc quyền Lợi nhuận là (P-ATC)Q = (54.22 – 19.29) 9.16 = 314

Lợi nhuận là (P-ATC)Q = (54.22 – 19.29) 9.16 = 314

Cạnh tranh so với độc quyền Nhưng đối với hãng độc quyền, MR ≠ P, hay chính xác hơn MR<P

Nhưng đối với hãng độc quyền, MR ≠ P, hay chính xác hơn MR<P

Cạnh tranh so với độc quyền Chúng ta có thể vẽ MR = dR/dQ và so nó với MC

Chúng ta có thể vẽ MR = dR/dQ và so nó với MC

Cạnh tranh so với độc quyền Và giải để tìm Q* sao cho MR = MC

Và giải để tìm Q* sao cho MR = MC

Cạnh tranh so với độc quyền Khi đó (P M , Q M ) = (64.5, 7.1) khác với (P C , Q c ); P thì cao hơn và Q thì thấp hơn Lợi nhuận là hình chữ nhật, (P-ATC)Q = (64.5 – 13.83) 7.1 = 360 Bằng cách dùng MC = MR lợi nhuận tăng từ 314 lên 360

Khi đó (P M , Q M ) = (64.5, 7.1) khác với (P C , Q c ); P thì cao hơn và Q thì thấp hơn

Lợi nhuận là hình chữ nhật, (P-ATC)Q = (64.5 – 13.83) 7.1 = 360

Bằng cách dùng MC = MR lợi nhuận tăng từ 314 lên 360

Cạnh tranh so với độc quyền Kết quả này cho thấy sự không hiệu quả Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn MC để có Q nhiều hơn.

Kết quả này cho thấy sự không hiệu quả

Người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn MC để có Q nhiều hơn.

Cạnh tranh so với độc quyền Độc quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng Thặng dư tiêu dùng trong thị trường cạnh tranh = (100-54.22)9.16/2 = 210 Thặng dư tiêu dùng trong thị trường độc quyền = (100-64.2)7.1/2 = 126

Độc quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng

Thặng dư tiêu dùng trong thị trường cạnh tranh

= (100-54.22)9.16/2

= 210

Thặng dư tiêu dùng trong thị trường độc quyền

= (100-64.2)7.1/2

= 126

Cạnh tranh so với độc quyền Độc quyền không hiệu quả Trong thị trường cạnh tranh Lợi nhuận = 314 Thặng dư tiêu dùng = 210 Tổng thặng dư = 524 Trong thị trường độc quyền Lợi nhuận= 360 Tổng thặng dư = 126 Tổng thặng dư = 486 Tổn thất vô ích 38

Độc quyền không hiệu quả

Trong thị trường cạnh tranh

Lợi nhuận = 314

Thặng dư tiêu dùng = 210

Tổng thặng dư = 524

Trong thị trường độc quyền

Lợi nhuận= 360

Tổng thặng dư = 126

Tổng thặng dư = 486

Tổn thất vô ích 38

Cạnh tranh so với độc quyền Kết quả này được cho là không công bằng. Hãng kiếm được lợi nhuận nhờ một ít thế lực thị trường hơn chứ không phải xứng đáng được hưởng. Trong thị trường cạnh tranh, phần lợi ích có được từ trao đổi mà hãng hưởng sẽ là: 314/524 = 60% Trong thị trường độc quyền, phần lợi ích có được từ trao đổi mà hãng hưởng sẽ là: 360/486 = 75%

Kết quả này được cho là không công bằng. Hãng kiếm được lợi nhuận nhờ một ít thế lực thị trường hơn chứ không phải xứng đáng được hưởng.

Trong thị trường cạnh tranh, phần lợi ích có được từ trao đổi mà hãng hưởng sẽ là: 314/524 = 60%

Trong thị trường độc quyền, phần lợi ích có được từ trao đổi mà hãng hưởng sẽ là: 360/486 = 75%

Các biện pháp điều tiết đối với hãng độc quyền (điều tiết về giá) Định giá độc quyền gây ra tổn thất vô ích cho xã hội nên các chinh phủ thường đưa ra những biện pháp điều tiết đối với hãng độc quyền: Định giá tối đa P = MC để người tiêu dùng có thể mua sản phẩm nhiều hơn với giá thấp hơn Hoặc định giá tối đa P = ATC, người tiêu càng được lợi hơn nữa. Nhưng điều gì xảy ra nếu ATC cao? Nhà nước có thể trợ giá cho nó nhưng như vậy lại gây ra những động lực bất lợi khác cho xã hội Đánh thuế theo sản lượng (càng làm cho giá cao hơn và sản lượng ít hơn) và đánh thuế không theo sản lượng (giá cả và sản lượng không đổi nhưng lợi nhuận của hãng giảm xuống đúng bằng với khoản thuế).

Định giá độc quyền gây ra tổn thất vô ích cho xã hội nên các chinh phủ thường đưa ra những biện pháp điều tiết đối với hãng độc quyền:

Định giá tối đa P = MC để người tiêu dùng có thể mua sản phẩm nhiều hơn với giá thấp hơn

Hoặc định giá tối đa P = ATC, người tiêu càng được lợi hơn nữa. Nhưng điều gì xảy ra nếu ATC cao? Nhà nước có thể trợ giá cho nó nhưng như vậy lại gây ra những động lực bất lợi khác cho xã hội

Đánh thuế theo sản lượng (càng làm cho giá cao hơn và sản lượng ít hơn) và đánh thuế không theo sản lượng (giá cả và sản lượng không đổi nhưng lợi nhuận của hãng giảm xuống đúng bằng với khoản thuế).

Phụ lục: Độc quyền Một mẹo tìm MR khi đường cầu là tuyến tính: Đường MR có tung độ góc bằng với đường cầu Đường MR có hoành độ góc bằng ½ hoành độ góc của đường cầu

Một mẹo tìm MR khi đường cầu là tuyến tính:

Đường MR có tung độ góc bằng với đường cầu

Đường MR có hoành độ góc bằng ½ hoành độ góc của đường cầu

Phụ lục: Độc quyền Chứng minh: P = a – b Q, có tung độ góc và hoành độ góc: a, a/b TR = (a - b Q) Q = a Q – b Q 2 MR = a – 2bQ, có tung độ góc và hoành độ góc a, a/2b

Chứng minh:

P = a – b Q, có tung độ góc và hoành độ góc: a, a/b

TR = (a - b Q) Q = a Q – b Q 2

MR = a – 2bQ, có tung độ góc và hoành độ góc a, a/2b

Phụ lục: Độc quyền Một ví dụ khác về bài toán độc quyền Giả sử hàm cầu có dạng của hàmg Cobb-Douglas và đường cầu thể hiện bởi hàm số Và các chi phí như trước đây

Một ví dụ khác về bài toán độc quyền

Giả sử hàm cầu có dạng của hàmg Cobb-Douglas và đường cầu thể hiện bởi hàm số

Và các chi phí như trước đây

Phụ lục: Độc quyền Khi đó doanh thu là PQ Và doanh thu biên MR

Khi đó doanh thu là PQ

Và doanh thu biên MR

Phụ lục: Độc quyền Đặt MR = MC và giải tìm Q M

Đặt MR = MC và giải tìm Q M

Phụ lục: Độc quyền Đặt MR = MC và giải tìm Q M

Đặt MR = MC và giải tìm Q M

Phụ lục: Độc quyền P > ATC tại Q M ?

P > ATC tại Q M ?

Phụ lục: Độc quyền Hãng kiếm được lợi nhuận kinh tế nhờ định giá độc quyền Một cách tình cờ hãng cũng sản xuất ở cùng mức sản lượng Q như một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Hãng kiếm được lợi nhuận kinh tế nhờ định giá độc quyền

Một cách tình cờ hãng cũng sản xuất ở cùng mức sản lượng Q như một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Phụ lục: Độc quyền MR của một nhà độc quyền có liên quan với độ co giãn của cầu. Rõ ràng: MR < P

MR của một nhà độc quyền có liên quan với độ co giãn của cầu. Rõ ràng: MR < P

Phụ lục: Độc quyền Chứng minh :

Chứng minh :

Phụ lục: Độc quyền Hãng độc quyền có nhiều nhà máy (chẳng hạn hai nhà máy) để tối đa hóa lợi nhuận hãng sẽ sản xuất ở quy mô sao cho:

Hãng độc quyền có nhiều nhà máy (chẳng hạn hai nhà máy) để tối đa hóa lợi nhuận hãng sẽ sản xuất ở quy mô sao cho:

Thị trường cạnh tranh độc quyền Một hãng cạnh tranh độc quyền chính là hãng cạnh tranh nhưng có ít nhiều thế lực của một hãng độc quyền Có nhiều người mua và người bán Mỗi hãng bán một sản phẩm hơi khác nhau Và chứng kiến một ít phản ứng của P đối với Q Có một ít thế lực độc quyền Nhưng có sự tự do gia nhập và rút lui khỏi những thị trường có các sản phẩm tương tự.

Một hãng cạnh tranh độc quyền chính là hãng cạnh tranh nhưng có ít nhiều thế lực của một hãng độc quyền

Có nhiều người mua và người bán

Mỗi hãng bán một sản phẩm hơi khác nhau

Và chứng kiến một ít phản ứng của P đối với Q

Có một ít thế lực độc quyền

Nhưng có sự tự do gia nhập và rút lui khỏi những thị trường có các sản phẩm tương tự.

Cạnh tranh độc quyền Hãng đặt MC = MR như trong trường hợp của hãng độc quyền Và tạo ra lợi nhuận kinh tế trong một thời gian Nhưng một hãng mới có thể gia nhập thị trường Làm giảm cầu đối với sản phẩm của bạn giảm xuống

Hãng đặt MC = MR như trong trường hợp của hãng độc quyền

Và tạo ra lợi nhuận kinh tế trong một thời gian

Nhưng một hãng mới có thể gia nhập thị trường

Làm giảm cầu đối với sản phẩm của bạn giảm xuống

Cạnh tranh độc quyền Bắt đầu bằng bài toán của nhà độc quyền Chọn Q sao cho MR = MC

Bắt đầu bằng bài toán của nhà độc quyền

Chọn Q sao cho

MR = MC

Cạnh tranh độc quyền Chọn P phù hợp với quy mô sản lượng tối ưu

Chọn P phù hợp với quy mô sản lượng tối ưu

Cạnh tranh độc quyền Để có lãi phải đảm bảo rằng P ≥ AC

Để có lãi phải đảm bảo rằng

P ≥ AC

Cạnh tranh độc quyền Đối với hãng này, định giá độc quyền mang lại lợi nhuận kinh tế cao.

Đối với hãng này, định giá độc quyền mang lại lợi nhuận kinh tế cao.

Cạnh tranh độc quyền Nếu có hãng mới gia nhập, một cách đối phó hiệu quả là dịch chuyển đường cầu xuống phía dưới.

Nếu có hãng mới gia nhập, một cách đối phó hiệu quả là dịch chuyển đường cầu xuống phía dưới.

Cạnh tranh độc quyền Sự lựa chọn của hãng với vị thế của một hãng độc quyền không còn nữa. MR của nó âm.

Sự lựa chọn của hãng với vị thế của một hãng độc quyền không còn nữa.

MR của nó âm.

Cạnh tranh độc quyền Hãy đơn giản hóa hình vẽ bằng cách bỏ ra đường cầu cũ và đường MR cũ.

Hãy đơn giản hóa hình vẽ bằng cách bỏ ra đường cầu cũ và đường MR cũ.

Cạnh tranh độc quyền Bây giờ khi hãng đặt MR = MC và kiểm tra AC Nó thấy rằng AC = P

Bây giờ khi hãng đặt MR = MC và kiểm tra AC

Nó thấy rằng

AC = P

Cạnh tranh độc quyền Một hãng cạnh tranh độc quyền trong thế cân bằng dài hạn sẽ có lợi nhuận kinh tế bằng không.

Một hãng cạnh tranh độc quyền trong thế cân bằng dài hạn sẽ có lợi nhuận kinh tế bằng không.

Cạnh tranh độc quyền Q tối ưu của nó ít hơn trước đây P tối ưu của nó ít hơn trước đây Lợi nhuận độc quyền của nó biến mất

Q tối ưu của nó ít hơn trước đây

P tối ưu của nó ít hơn trước đây

Lợi nhuận độc quyền của nó biến mất

Tóm lại Trong thị trường cạnh tranh độc quyền: Hãng sử dụng cách định giá độc quyền. Nhưng trong dài hạn khi có nhiều hãng mới gia nhập, lợi nhuận kinh tế bị giảm xuống 0.

Trong thị trường cạnh tranh độc quyền:

Hãng sử dụng cách định giá độc quyền.

Nhưng trong dài hạn khi có nhiều hãng mới gia nhập, lợi nhuận kinh tế bị giảm xuống 0.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Empirical Tools (basics) Ch.3 10 W 2/25/15 Cont'd 11 M ...

Empirical Tools (basics) Ch.3 10 W 2/25/15 Cont'd 11 M 3/02/15 Externalities Ch. 5, 6 (select from ECON 345 at Binghamton.
Read more

Unit 1: Basic Econ. Ch.1, 2, 5 - StudyBlue

... Basic Econ. Ch.1, 2, 5 including Positive Economics : Approach to economics that investigates facts to find generalizations ; Normative Economics : ...
Read more

(Tentative) Syllabus Economics 321 Introduction to Statistics

(Tentative) Syllabus Economics 321 Introduction ... This course is designed to introduce students to the basic ... (cont) JUNE 19 (Tue.) MIDTERM (Ch. 5 ...
Read more

CH. 5 ECON flashcards | Quizlet

CH. 5 ECON 51 terms by alidarling. ... The basic factor causing changes in the level of economic activity is changes in the level of: total spending. ...
Read more

Economics 2020 Introduction to Microeconomics Spring 2015 ...

their interaction in goods and labor markets using the basic tools of demand ... and its application Ch. 5 ... Ch. 15 7 Monopoly, cont.
Read more

Economics 331 - Ulogistics: Login

... and analyze their interaction in goods and labor markets using the basic tools ... Ch. 5. February 1 Elasticity, cont ... 5 Labor Demand Ch ...
Read more

Macroeconomics Ch. 5 - Macroeconomics (Cont. Chapter 5) 19 ...

... Macroeconomics Ch. 5 from ECON 2020 at Wayne State University. Macroeconomics (Cont. Chapter 5) ... Macroeconomics Ch. 5 - Macroeconomics (Cont ...
Read more

Econ 308 Money and Banking - Northwestern University

Econ 308 Money and Banking ... ME, Ch. 5. Jan 28 Theories of ... March 4 Financial intermediation: (cont) Suggested reading: ME Ch. 14 and 15; Doepke ...
Read more