Basic cau hinh ip tren solaris

56 %
44 %
Information about Basic cau hinh ip tren solaris
Career

Published on September 16, 2014

Author: bvc007

Source: slideshare.net

Cấu hình IP Address (NIC CARD) trên Unix! 1. Trên Fedora / RedHat / CentOS Chuyển vào thư mục sau: #cd /etc/sysconfig/network/ #vi /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 hoặc #pico /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 Khai báo các thông số về IP Address, Subnet Mask, .... và dùng lệnh #/etc/init.d/network restart Cuối cùng, dùng lệnh bên dưới để kiểm chứng IP Address, NetMask, ...: #ifconfig -a 2. Trên Solaris 5.10 Bạn cần lưu ý các tập tin sau: /etc/hosts /etc/resolve.config /etc/defalutrouter /etc/nsswitchconfig Bạn có thể gán bằng tay như sau: # ifconfig e1000g0 plumb # ifconfig e1000g0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up #route add -net 192.168.1.0 -netmask 255.255.255.0 192.168.1.1 # ifconfig -a DISABLE AN INTERFACE # ifconfig <interface> down unplumb SHOW ALL INTERFACE #dladm show-link

lo0: flags=2001000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv 4,VIRTUAL> mtu 8232 index 1 inet 127.0.0.1 netmask ff000000 e1000g0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2 inet 192.168.1.101 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255 ether 8:0:27:4:39:f7 3. Solaris Network configuration Solaris Network configuration Setting up Solaris networking often becomes challenging for the new sysadmins and new owners of Sun systems . This document details the steps involved in setting up of Solaris networking and can be used as a check list if you are already familiar with Solaris network configuration . Table of contents : 3.1. Enable the network card 3.2. Configuring ipaddress and netmask and making the interface status as up . 3.3. Configuring Virtual interface : 3.4. Ip-forwarding 3.5. Router Configuration 3.6. Network Terms 3.7. Next Steps ifconfig command is used in Solaris to configure the network interfaces. The following lines describes the activities needed to configure a freshly installed network card from the root prompt . 3.1. Enable the network card #ifconfig hme0 plumb ifconfig -a command should show following type of output which means device is enabled and is ready to configure ip address and netmask :

hme0: flags=842 mtu 1500 inet 0.0.0.0 netmask 0 ether 3:22:11:6d:2e:1f 3.2. Configuring ipaddress and netmask and making the interface status as up . #ifconfig hme0 192.9.2.106 netmask 255.255.255.0 up #ifconfig -a will now show the ip address , netmask and up status as follows : hme0: flags=843 mtu 1500 inet 192.9.2.106 netmask ffffff00 broadcast 192.9.2.255 ether 3:22:11:6d:2e:1f The file /etc/netmasks is used to define netmasks for ip addresses . 127.0.0.1, is the standard loop back route and 127.0.0.0 is the default loopback ipaddress used by the kernel when no interface is configured this will be the only entry displayed by the system on invoking ifconfig -a command.. 3.3. Configuring Virtual interface Virtual interface can be configured to enable hme0 reply to more then one ip addresses. This is possible by using hme0 alias which can be configured by ifconfig command only . The new alias device name now becomes hme0:1 hme:2 etc. #ifconfig hme0:1 172.40.30.4 netmask 255.255.0.0 up ifconfig -a will show the original hme0 and alias interface : hme0: flags=843 mtu 1500

inet 192.9.2.106 netmask ffffff00 broadcast 192.9.2.255 ether 3:22:11:6d:2e:1f hme0:1: flags=842 mtu 1500 inet 172.40.30.4 netmask ffff0000 broadcast 172.40.255.255 3.4. Ip-forwarding IP forwarding allows you to forward all requests coming for a certain port or URL to be redirected to a specified IP address. ip forwarding becomes enabled automatically when system detects more then one interface at the booting time . The file involved is /etc/rc2.d/S69inet . ipforwarding is on by default but can be turned off by following command : #ndd -set /dev/ip ip_forwarding 0 3.5. Router Configuration After interfaces and ipaddess have been configured the system needs a default router which will allow the machine to talk to world outside of local network . You can specify a particular route for a particular address as in following example #route add -net 10.0.0.0 -netmask 255.0.0.0 172.40.30.1 1 if the the destination ipaddess is not defined in this manner system forwards all requests to the default router . default route is defined manually by editing /etc/defaultrouter file and putting router’s ipaddress entry in it. This file is read by /etc/rc2.d/S69inet file during the booting process and entry added to the routing table . The route can be defined online also using routeadd command but the changes will be lost on reboot .To make changes permanent make sure to put an entry in /etc/defaultrouter. #route add default 205.100.155.2 1 #route change default 205.100.155.2 1 The 1 at the end is the number of hops to the next gateway.

If an interface is not responding to the network, check to be sure it has the correct IP address and netmask , network cables are fine . 3.6. Network Terms CIDR CIDR : Classless Inter-Domain Routing – the notation often used instead of writing the subnet mask along with ip-address . It has network prefix at the end of a address as / number of network bits.This means that the IP address 192.200.20.10 with the subnet mask 255.255.255.0 can also be expressed as 192.200.20.10/24. The /24 indicates the network prefix length, which is equal to the number of continuous binary one-bits in the subnet mask (11111111.11111111.11111111.000000). Zeros are for addressing the hosts on this network. VLSM network can be variably subnetted into smaller networks, each smaller network having a different subnet mask .This functionality is avaiable in Solaris 2.6 above. the ipaddresses 4. Trên Ubuntu 4.1. Cấu hình DHCPcho card mạng Nếu bạn muốn cấu hình địa chỉ DHCP, bạn cần chỉnh sửa tập tin /etc/network/interfaces và nhập vào các dòng để thay thể card mạng của bạn. - Dùng lệnh: #sudo vi /etc/network/interfaces - Nhập vào như sau: # The primary network interface – use DHCP to find our address auto eth0 iface eth0 inet dhcp 4.2. Cấu hình địa chỉ IP tĩnh Nếu bạn muốn cấu hình địa IP tĩnh, bạn cần chỉnh sửa tập tin /etc/network/interfaces và nhập vào các dòng để thay thể card mạng của bạn.

- Dùng lệnh #sudo vi /etc/network/interfaces # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 172.25.25.25 gateway172.25.25.1 netmask 255.255.255.0 network 172.25.25.0 broadcast 172.25.25.255 Sau khi nhập các tham số bạn phải restart card mạng của bạn bằng lệnh sau (dãy IP tôi dùng trong hệ thống của tôi, còn bạn thì chắc khác ): #sudo /etc/init.d/networking restart 4.3. Thiết lập địa chỉ thứ 2 (Địa chỉ IP ảo trong Ubuntu) Nếu bạn là người quản trị hệ thống hoặc người dùng, đôi lúc bạn rất cần có thêm địa chỉ IP thứ 2 cho máy Ubuntu của bạn. Để làm điều này, bạn cần chỉnh sửa tập tin /etc/network/interfaces và bạn cần theo các cú pháp sau. Bên dưới là ví dụ mà bạn cần thay đổi theo địa chỉ IP mà bạn cần thiết lập - Dùng lệnh #sudo vi /etc/network/interfaces auto eth0:1 iface eth0:1 inet static address 192.168.1.60 netmask 255.255.255.0 network x.x.x.x broadcast x.x.x.x gateway x.x.x.x Bạn cần nhập vào tất cả chi tiết: address, netmask, network, broadcast and gateways. Sau khi hoàn tất và lưu lại tập tin này, đừng quên restart lại card mạng để nhận được các thông tin NEW IP ADDRESS của bạn. Dùng lệnh sau để restart lại card mạng

#sudo /etc/init.d/networking restart 4.4. Thiết lập hostname Thiết lập hostname trên Ubuntu, bạn có thể truy vấn, thiết lập trực tiếp trên Ubuntu bằng lệnh hostname (các Unix khác thường dùng lệnh này để thiết lập hostname). Trong Ubuntu bạn có dùng lệnh sau: #sudo /bin/hostname Ví dụ: #sudo /bin/hostname vnuhcmserver Khi khởi động lại nó sẽ tự động đọc hostname từ /etc/hostname Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin khác để rõ thêm, xin vui lòng đọc thêm từ địa chỉ TẠI ĐÂY 4.5. Khai báo thông số DNS When it comes to DNS setup Ubuntu doesn’t differ from other distributions. You can add hostname and IP addresses to the file /etc/hosts for static lookups. Khi thiết lập DNS, Ubuntu cũng như các HĐH khác, bạn có thêm hostname & IP Address cho tập tin /etc/hosts Nguyên nhân máy Ubuntu của bạn tra cứu server liên quan cho việc tìm kiếm tên, đơn giản bạn chỉ cần thêm địa chỉ DNS Server (giả sử bạn đã biết) vào tập tin /etc/resolv.conf Ví dụ máy chủ DNS của bạn có địa chỉ IP là 172.16.1.2, bạn thêm vào tập tin resolv.conf theo lệnh sau: #sudo vi /etc/resolv.conf Nhập vào search vnuhcm.edu.vn nameserver 172.16.1.2

Giả sử rằng tên miền của bạn là vnuhcm.edu.vn Chúc Bạn thành công,

#pico presentations

Add a comment

Related presentations

Tyrone  aurelio

Tyrone aurelio

November 10, 2014

CONOCE LO QUE LLEVO DENTRO

E portfolio-1

E portfolio-1

November 10, 2014

E-Portfolio

John's presentation to EMBA students on knowledge work, the innovation ethics and ...

Looking for an icebreaker that helps team members learn more about each other, imp...

Quantas vezes você pensou sobre diferentes formas de conseguir ter mais foco. São ...

Os segredos do sucesso - Dale Carnegie O livro de Dale Carnegie "Como Ganhar Ami...

Related pages

Cai dat, cau hinh eclipse de lap trinh open erp 7.0 tren ...

Share Cai dat, cau hinh eclipse de lap trinh open erp 7.0 tren windows. ... Basic cau hinh ip tren solaris 1. Cấu hình IP Address ...
Read more

Tai Lieu Cau Hinh Dich Vu MetroNet-MyTV Tren WAG-310G ...

Basic cau hinh ip tren solaris 1. Cấu hình IP Address (NIC CARD) trên Unix!1. Trên Fedora / RedHat / CentOSChuyển vào thư mục sau: ...
Read more

Huong Dan Cau Hinh Raid Tren Windows - Documents

Huong Dan Cau Hinh Raid Tren Windows; Download. of 17
Read more

Huong Dan Su Dung Nmap - scribd.com

Nmap co the thuc hien dieu nay bang cach send nhung goi ICMP yeu cau doi lai den cac dia chi IP tren ... Rpcbind tren OS Solaris. ... cau hinh . most can ...
Read more

Nhờ hướng dẫn cấu hình ip camera xem qua mạng??

Mình có một IP camera của Viotek và router wireless rwh 54g của linksys, nay muốn cấu hình để xem được camera tren ... Visual Basic ...
Read more

Cài đặt Firewall ( Shorewall ) - congdonglinux.vn

Chống tấn công syn flood giả mạo ip; Iptables Basic Firewall; ... Solaris; OpenBSD/FreeBSD; Cài đặt các Service. FTP; DNS; DHCP; LDAP; SAMBA ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms. Search; Images; Maps; Play; YouTube; News; Gmail ...
Read more

phan mem bao mat,tren moi truong solaris,dang vu son - Thư ...

cac phan mem bao mat goi ip,tren he ... download bao cao,ket qua du an,xay dung mo hinh,chuyen dich co cau,san xuat ... download ebook,basic,laboratory ...
Read more