Baseline study at distict level herat-dari

67 %
33 %
Information about Baseline study at distict level herat-dari
Books

Published on March 6, 2014

Author: IDCOAFGHANISTAN

Source: slideshare.net

‫‪Embassy of Italy in Afghanistan‬‬ ‫مطالعه اساسی ظرفیت دفاترنهاد های عدلی درولسوالیهای والیت هرات‬ ‫گزارش نهایی مطالعه‬ ‫توسط‬ ‫دفترمشاورتی گرین ستیپ کابل افغانستان‬ ‫به کمک مالی‬ ‫دفترهمکاری انکشافی ایتالیا‬ ‫سفارت ایتالیا درافغانستان‬ ‫معلومات تماس:‬ ‫داکترعبد الرشید، ‪B.Sc. MD, MPH‬‬ ‫مبایل: 165041687-3900‬ ‫ایمیل: ,‪E-mail: arwahab@gmail.com‬‬ ‫20، ناحیه ششم 3 کابل، افؽانستان.‬ ‫کارته‬ ‫‪www.greenstep.comaf‬آدرس دفتر: منزل، سرک‬ ‫27‬ ‫ویب سایت:‬ ‫‪1|Page‬‬

‫رفع مسئولیت: محتویات این نشریه، شامل هرنوع نظریات یا تحلیلها نشاندهنده ارزیابی شخصی نویسنده (مولؾ) بوده،‬ ‫والزاما نظریات رسمی یا پالیسیهای ریاست عمومی همکاری انکشافی وزارت امورخارجه ایتالیا را منعکس نمی سازد.‬ ‫ایه مطالعً مطابق رسُم اداری اصالح وشذي است.‬ ‫‪2|Page‬‬

‫سپاسگزاری:‬ ‫پروژه نامگذاری شده، مطالعه اساسی ظرفیت دفاترنهاد های عدلی ولسوالیهای والیت هرات توسط دفترهمکاری انکشافی‬ ‫سفارت ایتالیا درکابل (بعد ازاین منسوب شده " ‪ ) "IDCO‬تمویل شده است.‬ ‫انجام مطالعه و تهیه این گزارش یک سعی و تالش گرین ستیپ ( ‪ )GS‬است که بوسیله تیم خوب ومجرب توسط داکترعبد‬ ‫الرشید ( ‪ B.Sc, MD, MPH‬هم اکنون دارای ‪ PhD‬در مطالعات مدیریت) رهبری شده است. دیزاین وطرح مطالعه،‬ ‫ابزار جمع آوری اطالعات/ معلومات تطبیق پالن وگزارش اصوال توسط گرین ستیپ با حمایت تخنیکی اداره پالن گذاری‬ ‫برای پاکسازی ماینها ( ‪ )MCPA‬انکشاؾ داده شده، وتوسط دفتر( ‪ )IDCO‬کابل بخاطر بهبود کیفیت تجدید نظرشده است ،‬ ‫تا به اهداؾ ونیازمندیهای مطالعه دوره عطؾ گردیده، یا پاسخ دهد.‬ ‫گرین ستیپ وتیم مدیریتی آن میخواهد تا ازسفارت ایتالیا درکابل وتیم هرات ، رئیس نهاد عدلی وقضایی و مستفدین پروژه‬ ‫بخاطر حمایت زیاد تخنیکی ومالی آنها ورهنمایی جهت انجام این مطالعه سپاسگذاری نمایند.‬ ‫قدردانی خاص ما به اعضاء کارکنان گرین ستیپ که درانجام کارساحوی همکاری وشرکت نموده اند. آخرین، مگرنه‬ ‫کمترین، ما به همه پاسخگویان، که وقت باارزش خویش را درمصاحبه تهیه کردن معلومات فراگیر وپاسخ گویی به‬ ‫سئواالت صبورانه اختصاص داده اند، سپاس وقدردانی ویژه خویش را اظهارمیکنیم.‬ ‫ما همچنان سعی وتالش وحمایت دفاترفرماندهان ولسوالیها، نهاد عدلی هرات برای قادرساختن کارمندان گرین ستیپ تا‬ ‫مطالعه را انجام دهند تقدیر مینماییم.‬ ‫دوکتورعبد الرشید‬ ‫مشاوررهبری گرین ستیپ‬ ‫‪3|Page‬‬

‫مخففات‬ ‫.‪ :B. Sc‬لیسانسه علوم ساینس‬ ‫‪ :CBOs‬سازمانهای محلی‬ ‫‪ :CSOs‬سازمانهای جامعه مدنی‬ ‫‪ :DoJ‬دیپارتمنت، اداره محاکم عدلی‬ ‫‪ :FGD‬بحث متمرکزگروپی‬ ‫‪ :FY‬سال مالی‬ ‫‪ :GS‬موسسه گرین ستیپ‬ ‫‪ : HR‬منابع بشری‬ ‫‪ :IDCO‬دفترهمکاری انکشافی ایتالیا‬ ‫‪ : IT‬تکنالوژی معلوماتی‬ ‫‪ :IDI‬مصاحبه عمیق‬ ‫‪ :KW‬کیلوات‬ ‫‪ :MCPA‬اداره پالن گذاری برای پاکسازی ماینها‬ ‫‪ :MD‬داکترطبی‬ ‫‪ :MDGs‬اهداؾ انکشافی هزاره (هزارمین سال)‬ ‫‪ :M&E‬مانیتورینگ (نظارت) وارزیابی‬ ‫‪ :MIS‬سیستم مدیریت معلوماتی‬ ‫‪ :MoJ‬وزارت عدلیه‬ ‫‪ :MoU‬تذکر(یاددهانی) ادراک وفهم‬ ‫‪ :NGO‬سازمان ؼیردولتی‬ ‫5‬ ‫5‪ :NPP‬برنامه اولویت ملی-‬ ‫‪ :PhD‬دوکتورا درفلسفه‬ ‫‪ :TOR‬جمله ماخذ‬ ‫‪ :UPS‬تامین وتدارک نیروی عمومی‬ ‫‪4|Page‬‬

‫فهرست مندرجات:‬ ‫عنوان‬ ‫رفع مسئولیت‬ ‫سپاسگزاری‬ ‫لست مخففات یا سرنام‬ ‫فهرست مندرجات‬ ‫خالصه اجراات‬ ‫فصل اول: معرفی و معلومات سابقه‬ ‫مفهوم ودیزاین (طرح) مطالعه‬ ‫اهداؾ عمومی مطالعه‬ ‫ترکیب تیم مطالعه‬ ‫مجالس مشورتی‬ ‫فصل دوم: طریقه وروش مطالعه‬ ‫تجدید نظرروی میزی، جمع آوری اطالعات اساسی، وابزارهای مطالعه‬ ‫مراحل جمع آوری اطالعات، محرمیت، وپالن تحلیل اطالعات‬ ‫محدودیت های مطالعه‬ ‫فصل سوم: یافته های مطالعه‬ ‫خالصه یافته های اصلی‬ ‫ولسوالی انجیل‬ ‫ولسوالی کرخ‬ ‫ولسوالی گذره‬ ‫ولسوالی ؼوریان‬ ‫ولسوالی زندجان‬ ‫ولسوالی کوهسان‬ ‫ولسوالی کشک‬ ‫ولسوالی کشک کهنه‬ ‫ولسوالی ادرسکن‬ ‫ولسوالی شیندند‬ ‫ولسوالی اوبی‬ ‫ولسوالی گلران‬ ‫ولسوالی چشت شریؾ‬ ‫ولسوالی پشتون زرؼون‬ ‫ولسوالی فارسی‬ ‫قوت وضعؾ عمومی و بخصوص برای دفاتر‪ DoJ‬ولسوالی‬ ‫پیشنهادات عمومی ومخصوصا برای دفاتر‪ DoJ‬ولسوالی‬ ‫فصل چهارم: پیشنهادات نهایی‬ ‫پیشنهادات نهایی‬ ‫ماخذ ها وضمایم‬ ‫صفحه‬ ‫۲‬ ‫۳‬ ‫۴‬ ‫۵‬ ‫۶‬ ‫۷‬ ‫۷‬ ‫۸‬ ‫۹‬ ‫۱۱‬ ‫۱۱‬ ‫۲۱‬ ‫۳۱‬ ‫۵۱‬ ‫۸۱‬ ‫۱۲‬ ‫۴۲‬ ‫۷۲‬ ‫۰۳‬ ‫۳۳‬ ‫۶۳‬ ‫۸۳‬ ‫۲۴‬ ‫۵۴‬ ‫۸۴‬ ‫۱۵‬ ‫۳۵‬ ‫۷۵‬ ‫۹۵‬ ‫۲۶‬ ‫۴۶‬ ‫۸۶‬ ‫‪5|Page‬‬

‫خالصه اجراات:‬ ‫پروژه نامگذاری شده، مطالعه اساسی ظرفیت دفاترنهادهای عدلی ولسوالیهای والیت هرات‬ ‫گردیده وبوسیله گرین ستیپ عملی شد.‬ ‫توسط ‪ IDCO‬راه اندازی‬ ‫اهداؾ کلی پروژه این بود تا ظرفیت دفاتر ‪ DoJ‬ولسوالی و دفاترحقوقی کمک کننده را درسطح ولسوالی، در ولسوالیهای‬ ‫پانزده گانه والیت هرات با تمرکزبه ساختاروقابلیت کارمندان ‪ DoJ‬ولسوالی، زیربنای ‪ DoJ‬ولسوالی، تکنالوژی معلوماتی‬ ‫(‪ ،)IT‬ظرفیت برق، وتجهیزات همه ولسوالی های پانزده گانه ، ودفاتر‪ DoJ‬درسطح ولسوالی را ارزیابی نمایند.‬ ‫‪ ،)GS‬که شامل مشاورحقوقی، انجنیربرق، متصدی (آپریتور)‬ ‫ارزیابی ساحوی توسط تیم تعیین شده گرین ستیپ (‬ ‫تکنالوژی معلوماتی ( ‪ )IT‬همراه با همآهنگ کننده ساحوی، توسط مشاوررهبری داکترعبد الرشید نظارت گردیده است.‬ ‫ارزیابی ساحوی از ۰۲ اگست ۳۱۰۲ الی نزدهم ماه سپتامبر۳۱۰۲ دردو مرحله درولسوالیها اجراگردید.‬ ‫یک سلسله مجالس مشورتی با ‪ ( IDCO‬دفترهمکاری انکشافی ایتالیا ) کابل ومقامات عالیرتبه هرات، رئیس بخش عدلی‬ ‫وقضایی درهرات وسایرمستفدین صورت گرفت. یکی ازچالشهای عمده که تیم مطالعه کننده با آن مواجه گردید وضعیت‬ ‫51 ولسوالی بسیارناامن‬ ‫خراب امنیتی بود که تقریبا درتمام ولسوالی های پانزده گانه موجود بود. چهارولسوالی ازجمله‬ ‫شناخته شد ورئیس بخش عدلی (قضایی) هرات سفرزمینی را بخاطرارزیابی ولسوالیهای مذکورپیشنهاد نکرد. بدین گونه‬ ‫بعد ازیک تصمیم مشترک بوسیله ‪ ، IDCO‬ورئیس بخش عدلی (قضایی) هرات وگرین ستیپ، آنها موافقه کردند تا‬ ‫استراتیژی جمع آوری معلومات را تؽییردهند. بنابرین با تسهیالت بخش عدلی هرات، مدیران ولسوالی های حقوق گلران،‬ ‫چشت شریؾ، کشک کهنه وفارسی به شهرهرات برای مصاحبه وتهیه معلومات خواسته شدند.‬ ‫روش مطالعه مورد بحث مشتمل بود برمرور معلومات دومی (ثانوی)، جمع آوری معلومات مقدماتی ومشاهدات فزیکی‬ ‫هریک ازدفاتر ‪ DoJ‬درسطع ولسوالی. دراثنای دوره مقرره گرین ستیپ ( ‪ )GS‬انکشاؾ ابزارجمع آوری اطالعات،‬ ‫ترجمه، بازدیدهای ساحوی، مجالس مشاورتی با اولیای امورمربوطه، مصاحبه با مامورین رسمی حقوقی ولسوالی و‬ ‫انکشاؾ خالصه مسوده مطالعه، مسوده گزارش، لست خالصه وسایل وتجهیزات ونهایی شدن گزارش درمدت تعیین شده را‬ ‫انجام داده اند.‬ ‫بعد ازاینکه معلومات تجزیه وتحلیل گردید، ما بسیاری ازمعلومات را برای همه ولسوالی ها یکسان یافتیم، مانند کارمندان،‬ ‫نقش آنها، جریان (پروسه) مدیریت (اداره) قضیه، عدم موجودیت تکنالوژی معلوماتی، وسیستم مدیریت کمپیوتری، استفاده‬ ‫ازسیستم قدیمی کتبی ثبت وراجستر(ضبط)، به اثتثنای ولسوالی های گذره وؼوریان، تمام ولسوالی های باقی مانده سیزده‬ ‫گانه، برای دفترسازمان ‪ DoJ‬ولسوالی (دفترحقوقی) دفاترمشخص جداگانه نداشتند. پیشنهاد عمومی ازیافته های مطالعه‬ ‫شامل تقویت نمودن بنیاد علمی، وظرفیت منبع انسانی ( ‪ ،)HR‬تقویت نمودن همآهنگی وهمکاری با دیپارتمنت (بخش)‬ ‫پولیس وجامعه مدنی ازطریق وکالت ، ومیکانیزم (شیوه وطرزکار) همآهنگی دقیق میباشد.‬ ‫‪6|Page‬‬

‫فصل اول‬ ‫مقدمه ومعرفی‬ ‫مفهوم وطرح مطالعه اساسی ظرفیت نهادهای عدلی ولسوالی های هرات:‬ ‫هدف: اجراکردن مطالعه اساسی بخش عدلی والیتی وزارت عدلیه ( بعد ازین به بخش عدلی منسوب شده) درسطح ولسوالی‬ ‫ازطریق والیت هرات.‬ ‫مطالعه دوهدؾ اساسی وعمده دارد:‬ ‫هدف عمده 1:‬ ‫برای تهیه کردن معلومات اساسی معتبردردفتر، وتجهیزات تکنالوژی معلوماتی (‪ )IT‬دفاتربخش عدلی ( ‪ )DoJ‬بسطح‬ ‫ولسوالی ازطریق والیت هرات، شامل دفاترحقوقی وحمایت قانونی مبتنی برنیازمندی های آینده دفترتکنالوژی معلوماتی‬ ‫(‪ )IT‬به تجهیزات ارزیابی گردید. عالوتا این هدؾ به اهداؾ مشخص ذ یل تقسیم گردیده است:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارزیابی کردن واقعی ظرفیت درهردو اصطالح کیفیت وکمیت تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ( ‪ )IT‬قابل دسترس درهمه‬ ‫دفاتر ‪ DoJ‬درسطح ولسوالی.‬ ‫ارزیابی کردن محل دفتروفرنیچر(مبل) همه دفاتر ‪ DoJ‬درسطوح ولسوالی.‬ ‫ارزیابی کردن ظرفیت نیروی برق ‪ DoJ‬دفاتردرسطوح ولسوالی، وتوجه نمودن خاص به تقویت کردن ظرفیت آن، به‬ ‫یک طریقه ثابت وموثروارزیابی فشار برقی.‬ ‫برای تهیه کردن پیشنهادات نهایی مبنی براینکه چطورظرفیت دفاتر ‪ DoJ‬ولسوالی دررابطه با ظرفیت منابع انسانی‬ ‫(‪ )HR‬بهبود یابد.‬ ‫هدف عمده 2:‬ ‫برای تهیه کردن معلومات اساسی معتبربراساس ظرفیت حقیقی قوای بشری واستعداد مدیریت قضایا دفاتربخش عدلی بسطح‬ ‫ولسوالی والیت هرات، عالوتا این هدؾ به اهداؾ مشخص ذیل تقسیم گریدیده است:‬ ‫‪ ‬طرح ونقشه ترکیب موجود دفاترآمریت حقوق ولسوالی براساس تشکیل با تمرکزبه نقش، سن، جنسیت، لیاقت،‬ ‫سابقه وتخصص افراد.‬ ‫‪ ‬ارزیابی کمی ومقداری (کمی وکیفی) امورتحت کاردفاترآمریت حقوق ولسوالی (ظرفیت اداره قضیه)‬ ‫‪ ‬پیشنها مبنی براینکه چطورظرفیت دفاترآمریت حقوق ولسوالی ها بهبود یابد دراصطالح ظرفیت منابع بشری)‬ ‫ارزیابی درواقع در51 ولسوالی والیت هرات دردومرحله اجرا گردید. درمرحله اول هفت ولسوالی انتخاب شد، ودرمشوره‬ ‫با مقام ریاست عدلی والیت هرات، مورد بازدید قرارگرفت. درمرحله دوم، هشت ولسوالی باقی مانده تحت پوشش‬ ‫قرارگرفت. این 51 ولسوالی شامل ولسوالیهای ادرسکن، چشت شریؾ، فارسی، ؼوریان، گلران، گذره، انجیل، کروخ،‬ ‫کشک، کشک کهنه، اوبی، پشتون زرؼون، شیندند، وزنده جان میباشند.‬ ‫‪7|Page‬‬

‫درمرحله اول ما ولسوالی های ذیل را تحت پوشش قرارداده وارزیابی نمودیم:‬ ‫۱. ولسوالی انجیل‬ ‫۲. ولسوالی کرخ‬ ‫۳. ولسوالی گذره‬ ‫۴. ولسوالی زنده جان‬ ‫۵. ولسوالی ؼوریان‬ ‫۷. ولسوالی کوهسان‬ ‫۸.ولسوالی کشک‬ ‫و هشت ولسوالی باقی مانده درمرحله دوم مطالعه تحت پوشش قرارگرفت.‬ ‫ترکیب تیم مطالعه:‬ ‫تیم ارزیابی مرکب بود ازمشاورراهنمایی، داکترعبد الرشید، ودوکتور ؼالم ربانی، تحلیل کننده معلومات درسطح مرکز،‬ ‫تیم فوق فعالیت های خاص که شامل ترکیب اسلوب تحقیق، ابزارجمع آوری معلومات، انکشاؾ پالن اجراات، ترجمه،‬ ‫بازدید های ساحوی، مجلس با کارمندان ‪ ،IDCO‬مجلس با کارکنان عالیرتبه دولتی هرات، تحلیل وتجزیه معلومات،‬ ‫وگزارش دهی را انجام داده اند.‬ ‫همین طورگرین ستیپ یک تیم ساحوی را گماشته است که متشکل است ازهمآهنگ کننده ساحوی/ مسئول تکنالوژی‬ ‫معلومات، انجنیربرق، ومشاورحقوقی برای انجام ارزیابیهای فزیکی وجمع کننده معلومات درسطح والیت وولسوالی ها‬ ‫دروالیت هرات.‬ ‫‪8|Page‬‬

‫مجالس مشوره دهی اجراشده:‬ ‫ازآؼازمطالعه اساسی، مجالس مقدماتی ومشورتی به شرح ذیل بین شرکاء مستفدین شامل گرین ستیپ، ‪ IDCO‬دفاترکابل‬ ‫وهرات واولیای اموردولت درسطح ولسوالیها برگزارگردید:‬ ‫تاریخ برگزاری مجلس‬ ‫۸۲/ جوالی ۳۱۰۲‬ ‫۳۱اگست ۳۱۰۲‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫۹۱اگست ۳۱۰۲‬ ‫‬‫-‬ ‫۰۲اگست ۳۱۰۲‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫۰۲اگست ۳۱۰۲‬ ‫۰۲اگست ۳۱۰۲‬ ‫۷۲اگست ۳۱۰۲‬ ‫۸۲اگست ۳۱۰۲‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫شرکت کننده ها‬ ‫دوکتورداوید دولسیزا‪IDCO‬‬ ‫آقای نورالحق گرین ستیپ‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫خانم کالود یا جیوفری ‪ IDCO‬دفترکابل‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫دوکتورؼالم ربانی گرین ستیپ‬ ‫انجنیرعبد الوکیل گرین ستیپ همآهنگ کننده‬ ‫ساحوی (فیلد کواردیناتور)‬ ‫خانم گوریکا بالتا ‪IDCO‬‬ ‫دوکتورعبد الرشید‬ ‫خانم گوریکا بالتا ‪ IDCO‬هرات‬ ‫آقای احمد توفیق سیفی‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫انجنیرعبد الوکیل گرین ستیپ‬ ‫انجنیرصبورگرین ستیپ‬ ‫آقای رحمانی ریس ‪ Doj‬هرات‬ ‫خانم گوریکا بالتا ‪ IDCO‬هرات‬ ‫آقای احمد توفیق سیفی‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫انجنیرعبد الوکیل گرین ستیپ‬ ‫انجنیرصبورگرین ستیپ‬ ‫آقای عبد النصیراسودی، ریس اقتصاد والیت‬ ‫هرات‬ ‫آقای احمد توفیق سیفی ‪IDCO‬هرات.‬ ‫خانم گوریکا بالتا ‪ IDCO‬هرات‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫انجنیرعبد الوکیل گرین ستیپ‬ ‫انجنیرصبورگرین ستیپ‬ ‫آقای رحمانی ریس ‪ Doj‬هرات‬ ‫انجنیرعبد الوکیل گرین ستیپ‬ ‫انجنیرصبورگرین ستیپ‬ ‫آقای احمد توفیق سیفی ‪IDCO‬هرات.‬ ‫انجنیرعبد الوکیل گرین ستیپ‬ ‫انجنیرصبورگرین ستیپ‬ ‫مسائل مورد بحث مجلس‬ ‫ امضای قرارداد وموافقت برارزیابی‬‫(‪)TOR‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫معرفی‬ ‫تجدید کردن مطالعه‬ ‫پالن‬ ‫اجراات ساحوی‬ ‫ معرفی‬‫ پالنگذاری برای مجلس با اولیای‬‫اموردولتی درهرات‬ ‫ معرفی تیمهای هرات‬‫ پالنگذاری برای مجلس با ریس‬‫بامقام ریاست عدلی واقتصاد‬ ‫والیت هرات‬ ‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫معرفی تیم‬ ‫بحث درمورد نیازمندی های‬ ‫مطالعه‬ ‫معلومات تازه امنیتی‬ ‫پالنگذاری برای اجراات‬ ‫ معرفی تیم‬‫ معرفی ‪ TOR‬مطالعه‬‫وضروریات.‬ ‫ تهیه معلومات تازه، به ریس‬‫درمورد تکمیل نمودن موفقانه جمع‬ ‫آوری معلوما هفت ولسوالی‬ ‫ تهیه معلومات تازه به کارمندان‬‫‪ IDCO‬درمورد تکمیل نمودن‬ ‫موفقانه جمع آوری معلومات هفت‬ ‫ولسوالی‬ ‫‪9|Page‬‬

‫۹۲اگست ۳۱۰۲‬ ‫۳- سپتامبر۳۱۰۲‬ ‫۸- سپتامبر- ۳۱۰۲‬ ‫۸- سپتامبر ۳۱۰۲‬ ‫۲۱- سپتامبر- ۳۱۰۲‬ ‫۴۱- سپتامبر- ۳۱۰۲‬ ‫۷۱- سپتامبر- ۳۱۰۲‬ ‫۷۱- سپتامبر- ۳۱۰۲‬ ‫۸۱ سپتامبرالی ۱۳‬ ‫دسمبر۳۱۰۲‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫خانم کالودیا جیوفری ‪IDCO‬‬ ‫خانم گوریکا بالتا ‪IDCO‬‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫خانم کالودیا جیوفری ‪IDCO‬‬ ‫خانم گوریکا بالتا ‪IDCO‬‬ ‫دوکتورعبد الرشید گرین ستیپ‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫آقای رحمانی‬ ‫تیم ساحوی گرین ستیپ‬ ‫خانم گوریکا بالتا‬ ‫آقای احمد توفیق سیفی‬ ‫انجنیرعبد الوکیل‬ ‫آقای رحمانی‬ ‫انجنیرعبد الوکیل‬ ‫خانم گوریکا بالتا‬ ‫خانم کالودیا جیوفری‬ ‫دوکتورعبد الرشید‬ ‫آقای رحمانی‬ ‫انجنیرعبد الوکیل‬ ‫ آقای احمد توفیق سیفی‬‫ انجنیرعبد الوکیل‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫داکترعبد الرشید- گرین ستیپ‬ ‫خانم کالودیا جیوفری ‪IDCO‬‬ ‫خام کوریکا بالتا ‪IDCO‬‬ ‫دوکتوردیویدا ‪IDCO‬‬ ‫-‬ ‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫بحث درمورد انتخاب نکات‬ ‫مختلؾ برای جمع آوری معلومات‬ ‫هشت ولسوالی‬ ‫آمادگی برای مرحله دوم‬ ‫بحث درمورد چگونگی جمع آوری‬ ‫معلومات برای ولسوالی های‬ ‫ؼیرمصئون ونیازمندیهای مطالعه‬ ‫مکتوب ازرئیس بخش قضایی‬ ‫آؼاز ارزیابی مرحله دوم‬ ‫- آؼاز ارزیابی مرحله دوم‬ ‫ مکتوب پیشنهاد درمورد‬‫ جدید کردن معلومات ارزیابی‬‫ تجدید نظربودجه‬‫ تازه کردن رئیس دیپارتمنت‬‫قضایی درمورد تکمیل موفقانه‬ ‫ارزیابی‬ ‫ جدید کردن معلومات دفتر‪IDCO‬‬‫هرات درمورد تکمیل نمودن‬ ‫موفقانه ارزیابی.‬ ‫ وقتا فوقتا تبصره به محتویات‬‫گزارش (راپور) نهایی‬ ‫‪10 | P a g e‬‬

‫فصل دوم‬ ‫اسلوب (روش) مطالعه‬ ‫روش پیشنهاد شده جمع آوری معلومات، نظرثانی مشتمل به معلومات ثانوی (دست دوم)، وجمع آوری معلومات مقدماتی‬ ‫ومشاهدات درولسوالیها بود، دیپارتمنت (بخش) والیتی وزارت عدلیه دروالیت هرات (بعدازاین منسوب شده به " ‪( "DoJ‬‬ ‫وهمچنان به سطح مستفدین دروالیت هرات. تخنیک جمع آوری معلومات شامل هردو کمی، وکیفی ازطریق مصاحبه های‬ ‫عمیق، مطالعه قضیه، ومشاهده فزیکی توسط گرین ستیپ بود. تمام مطالعات قضیه درین گزارش براساس اطالعات‬ ‫ومعلومات تهیه شده بوسیله دفاتر‪ DoJ‬ولسوالی توسط تیم تحقیق جمع آوری گردیده است.‬ ‫1.1. تجدید نظر(بازبینی) روی میز:‬ ‫انجام دادن مشاوره، تجدید نظرمقدماتی بازبینی روی میزی اسناد مربوط پروژه را شامل، پروگرام ملی حق تقدم (حق‬ ‫اولیت)-5، حقوق، وعدالت برای همه، الیحه وظایؾ دیپارتمنت، اداره محاکم عدلی، پالن، منابع بشری ( ‪ )HR‬محاکم‬ ‫عدلی ولسوالی، قرارداد، تطبیق پالن وبازرسی انترنتی.‬ ‫2.1. جمع آوری معلومات مقدماتی:‬ ‫مصاحبه عمیق ( ‪ )IDIs‬یک سلسله مصاحبه های عمیق با کارمندان کلیدی دیپارتمنت قضایی به سطح ولسوالیها صورت‬ ‫گرفت.‬ ‫ارزیابی مشاهدات: درهرولسوالی تیم مشاورتی مشاهده فزیکی محل (جای) . تنظیم اطاقها، مصئونیت معلومات، فرنیچر،‬ ‫تکنالوژی معلوماتی وسایروسایل، وتدارکات برقی را انجام داده اند، همچنان بررسی نمونه ای ازقضایای اداره شده‬ ‫درسطح ولسوالی ازطریق تجدید نظربرمعلومات موجود.‬ ‫3.1. ابزارمطالعه (پرسشنامه وچک لست (فهرست)‬ ‫قبل ازجمع آوری معلومات وکارساحوی تمام معلومات ثانوی را مشاورتجدید نظرنموده وابزار جمع آوری معلومات‬ ‫درولسوالی را براساس ضروریات سپردن این تعهد انکشاؾ داده که عبارت اند از:‬ ‫(‪)i‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫چک لست ارزیابی برای تشخیص ظرفیت علمی‬ ‫پرسشنامه کیفی وکمی برای ارزیابی ظرفیت منابع بشری (‪)HR‬‬ ‫ساحات موضوعی ذیل درپرسشنامه انکشافی وچک لیست (فهرست) مشخص گردیده است:‬ ‫(1) مشاورگرین ستیپ محتویات مطالعه که دارای سطح عالی میباشد را مشخص نمودند تا تصویرواقعی کارمطالعه‬ ‫بررسی وآشکارشود.‬ ‫(2) تولید (ساختن) سئواالت برای هرساحه مندرجه: مشاورسواالت فرعی را انکشاؾ داده برای اقالم فرعی (مطالب‬ ‫کوچک) توام با احتیاط تا عامل بالقوه را کم سازد ، که چطور ارقام بوسیله مصاحبه کننده تعبیرمیگردد. هررقم پیوند یافته‬ ‫بااهداؾ ارزیابی اصولی و‪( milestones‬مراحل برجسته)‬ ‫1.4. جریان جمع آوری معلومات:‬ ‫مصاحبه وجمع آوری معلومات دردفاتربخش عدلی (قضایی) ولسوالی صورت گرفت. جاییکه برای شرکت کننده ها راحت،‬ ‫با امن، وقابل قبول بود. درجریان مدت جمع آوری معلومات، صحبت وگفتگو ادامه داشت، تا درمورد پیشرفت ومشکالت‬ ‫‪11 | P a g e‬‬

‫صحبت گردد. قبل ازشروع کردن مصاحبه فورم یک معرفی ترتیب داده شده وقرائت گردید. هدؾ این معرفی این بود تا‬ ‫شرکت کننده ها مکمل آگاه شوند، واطمینان حاصل گردد که آنها میتود را میدانند.‬ ‫مصاحبه های معلومات عمیق کیفی وکمی مورد نظرقرارگرفته تا ازکارمندان بخش عدلی ولسوالی مربوطه جمع آوری‬ ‫گردد. مصاحبه عمیق ( ‪ )IDI‬تفحص عمیق تردرموضوعات مختلؾ مورد عالقه را اجازه میدهد. این مرحله بسیارمهم بود‬ ‫بخاطریکه مشاوررا مطمئن ساخته که معلوما ت جمع آوری شده کافی ومکمل وبسنده بوده تا تحلیل وتجزیه گردیده‬ ‫وپیشنهادات با مفهوم اتخاذ گردد.‬ ‫1.5. تجزیه وتحلیل معلومات:‬ ‫معلومات جمع آوری شده ازساحه توسط مشاور درکابل رونویسی و یکجا گردید. بعد ازرونویسی یا نقل مکمل به دری،‬ ‫خالصه عین معلومات به انگلیسی ترجمه وتهیه شده به منظورتحلیل وتجزیه بهترونگارش گزارش. معلومات کیفی بصورت‬ ‫دستی تحلیل گردیده با مطالب بزرگتروکمتر.‬ ‫برای معلومات کیفی مشاورپالن تحلیل نمودن معلومات را ایجاد نموده که شامل جدول های تحلیلی مختلؾ میباشد. پالن‬ ‫تحلیل معلومات شامل پیوند ها میان اهداؾ، کودهای اقالم و آزمونهای آماری انجام شده میباشد. حد اقل معلومات تحلیل شده‬ ‫شامل احصائیه های تشریحی (متناوب) میباشد.‬ ‫1.6. محرمیت پاسخگو:‬ ‫مشاورین دانش تحقیق اخالقیات واصول علمی را دارند. تمام مصاحبه ها داوطلبانه بوده عالوه براین، معلومات فردی‬ ‫پاسخگویان محفوظ نگهداشته شده وصرفا قابل دسترسی به تیم تحقیق خواهد بود.‬ ‫1.1. محدودیت مطالعه:‬ ‫حداقل محدودیتها ومشکالت موجود بود که تیم تحقیق درجریان جمع آوری معلومات با آن مواجه بوده، بمیان آمده. امنیت‬ ‫یک مشکل عمده برای مطالعه بود، لیکن خوشبختانه همه چیز مطابق به برنامه وبرطبق ( ‪ )TOR‬خوب سپری شد.‬ ‫‪12 | P a g e‬‬

‫فصل سوم:‬ ‫یافته های ارزیابی‬ ‫ارزیابی ولسوالی ها دردومرحله اجراشد. درمرحله اول هفت ولسوالی درپالن بوده ومورد بازدید قرارگرفت، درحالیکه‬ ‫درمرحله دوم ازهشت ولسوالی دیدارصورت گرفت. که چهارولسوالی آن فوق العاده ناامن بودند. رئیس بخش عدلی‬ ‫(قضایی) والیت هرات سفرازطریق سرک به این چهارولسوالی را که عبارت اند از: گلران، چشت شریؾ، کشک کهنه،‬ ‫وفارسی پیشنهاد نکرد. بخش عدلی والیت هرات پیشنهاد نمود که مدیران حقوق این چهارولسوالی باید خواسته شده‬ ‫ودروالیت هرات مورد مصاحبه قرارداده شوند. تحقیق کننده ها ( پژوهشگران) با اعضای کارمندان هرچهارولسوالی‬ ‫توسط تلفون بصورت قبلی تماس گرفته تا معلومات مورد ضرورت را حاصل نمایند. بعالوه آنها همچنان دراصطالحات‬ ‫منابع بشری (‪ ،)HR‬مبادی و ظرفیت های مدیریت قضیه مورد مصاحبه قرارگرفتند.‬ ‫این گزارشها یافته های ارزیابی تمام ولسوالی های 51 گانه را منعکس میسازد، که شامل ولسوالیهای انجیل، گذره، کرخ،‬ ‫زنده جان، ؼوریان، کوهسان، کشک، ادرسکن، شیندند، پشتون زرؼون، اوبی، گلران، چشت شریؾ، کشک کهنه،‬ ‫وفارسی اند. بیشتریافته های ارزیابی که برای همه مشترک است درذیل معلوم گردیده درحالیکه معلومات خاص راجع به‬ ‫هرولسوالی جداگانه دربخش معلومات ولسوالیها ذکرشده اند.‬ ‫یافته های عمده مشترک برای همه ولسوالی ها عبارت اند از:‬ ‫(‪)i‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫درهیچکدام ازولسوالی های 51 گانه دفاترکمکهای عدلی / قانونی وجود ندارد. صرفا برخی موسسات ( ‪)NGOs‬‬ ‫وسازمانها مانند انجمن مهاجرین ناروی ( ‪ ،USAID ،)NRC‬و ‪ ،IDLO‬دفاترعدلی درسطح ولسوالی هارا با تهیه‬ ‫نمودن آموزش های تخنیکی حمایت نموده است.‬ ‫تشکیل منابع بشری ( ‪ )HR‬برای دفتربخش عدلی (قضایی) درسطح ولسوالی درتماما والیت یکسان است . این‬ ‫تشکیل شامل سه نفرکارمندان درهریک ولسوالی، یک نفرمدیرحقوقی ولسوالی، یکنفر عضومسلکی ویکنفر اجیر‬ ‫میباشند. تمامی آنها کارمندان دولتی اند.‬ ‫الیحه وظایؾ هریک ازمدیران حقوق وکارمندان تخنیکی آنها درتمام ولسوالی ها تقریبا همانند است که درذیل‬ ‫مشاهده میشود:‬ ‫نقش مدیرقانونی/ مدیرحقوقی ولسوالی‬ ‫ موضوعات اداری شامل بوده، ایجاد ماحول مصئون کاری،‬‫امنیت، اداره حاضری کارمندان.‬ ‫ موضوعات مالی شامل اداره درآمد (عایدات) تولید شده‬‫ازموضوعات قانونی.‬ ‫ جریان موضوعات قانونی مطابق پالیسی ها، قوانین ودساتیر.‬‫ وساطت (میانجیگری) نتیجه حکمیت، وخدمات تحلیل نزاع های‬‫دیگر ازماهیت ؼیرجرمی.‬ ‫ بررسی کردن سخت گیرانه دفتربخش عدلی درسطح ولسوالی‬‫بخاطردوری کردن/ تخفیؾ فساد.‬ ‫ اطمینان ازتعقیب واجراات دساتیرمحکمه شامل قضاوت.‬‫ همآهنگی وگزارش دهی شامل پالنگذاری کردن وشرکت کردن‬‫درمجالس، گزارش دادن به اولیای اموربلند رتبه براساس سه ماه‬ ‫ودرصورت لزوم دید‬ ‫نقش مامورتخنیکی‬ ‫ ایفای نقش مدیر حقوقی دراثنای نبودن‬‫مدیرحقوقی‬ ‫ راجسترنمودن، ثبت نمودن تمام قضایا.‬‫ نگهداری، ضبط کردن ودادن اسناد‬‫ ایفای نقش مشاور به مدیر حقوقی درتمام‬‫موضوعات قانونی واداری.‬ ‫‪13 | P a g e‬‬

‫(‪ )iv‬درهیچ یک ازدفاترولسوالیها دربخش عدلی کارمند زن وجود ندارد.‬ ‫دوازده ولسوالی درسهولتهای خویش برق ندارند. تحقیق کنند گان استفاده ازسیستم انرژی آفتابی را پیشنهاد‬ ‫(‪)v‬‬ ‫کردند تا اجازه داده شود برای مقداربرق درسهولتها. تشریحات تخنیکی ومشخصات این سیستم درتفصیل‬ ‫ولسوالیهای مربوطه داده شده است. برق عمومی درسه ولسوالی قابل دسترس است مانند ولسوالیهای انجیل،‬ ‫گذره، وگلران)، که درتمام اوقات موجود است به استثنای ساعات قطع برق عمومی.‬ ‫سیستم مدیریت معلومات کمپیوتری ( ‪ )MIS‬درهیچ یک ازولسوالی ها موجود نیست، تمام ولسوالی ها دارای‬ ‫(‪)vi‬‬ ‫سیستم سنتی کتبی هستند.‬ ‫(‪ )vii‬درهیچکدام ازولسوالی ها سیستم انترنت وگزارش دهی تکنالوژی معلوماتی (‪ )IT‬وسهولتهای نگهداری قابل‬ ‫دسترس موجود نیست. این خدمات به سطح والیتی تهیه میگردد (صرفا درشهرهرات).‬ ‫(‪ )viii‬درنشستهای مصاحبه کارمندان دفتربخش عدلی ازپایین بودن اندازه معاش، ونبود ترانسپورت برای ایشان شکایت‬ ‫کردند.‬ ‫به اثتثنای گذره وؼوریان دفاتربخش عدلی سایر ولسوالی ها ساختمانها/ زیربنا برای خود نداشتند. آنها جای‬ ‫(‪)ix‬‬ ‫محدود توسط دفاتر ولسوالیها تهیه کرده بودند.‬ ‫کارمندان دفاترحقوقی درسطح ولسوالی، نبود همکاری درست ومکمل با پولیس را بازگونمودند.‬ ‫(‪)x‬‬ ‫ارتباط با مبایل و2 جی (‪ )2G‬میتواند درهر51 ولسوالی کارنماید.‬ ‫(‪)xi‬‬ ‫(‪ )xii‬جریان مدیریت قضایا درتمام دفاتربخش عدلی درسطح ولسوالی عین چیزاست، که درذیل توضیح گردیده است:‬ ‫جریان اداره کردن (مدیریت قضیه)‬ ‫تمام قضایای قانونی وموضوعات درقدم اول طی یک عریضه توسط عارض به ولسوال تهیه میگردد که توسط یک مراجعه‬ ‫رسمی به دفتربخش حقوقی درسطح ولسوالی برای جریان (پراسس) پیشترارسال میگردد.‬ ‫پراسس یا جریان مدیریت قضیه شامل تسلیم نمودن عریضه تحریرشده توسط مدعی (مطالبه کننده) به ولسوال می شود.‬ ‫مدعی علیه/ جوابگو یا همراهی می میگردد و توسط مدعی یا توسط پولیس ولسوالی به دفترولسوالی برده میشود. بعد‬ ‫ازتائید توسط ولسوال قضیه به دفتربخش حقوقی درسطح ولسوالی راجع میشود. مدیرحقوقی ولسوالی براساس یک شرح‬ ‫تحریری ازمدعی علیه/ جوابگو تصمیم میگیرد. اگرتصمیم به هردوجانب (طرفهای متخاصم) قابل پذیرش بود، قضیه‬ ‫دردفتربخش قضایی درسطح ولسوالی حل وفصل میگردد. اگرتصمیم قابل پذیرش نبود به محکمه ابتدایی درولسوالی رجعت‬ ‫داده میشود. بعد ازعملکردهای ضروری توسط محکمه ابتدایی، قضیه دوباره ازطریق مکتوب تحریری به دفتربخش‬ ‫حقوقی درسطح ولسوالی برای پروسس (جریان) بعدی (پیشرو) راجع میگردد.‬ ‫هرگاه این تصمیم رسمی/ قضاوت محکمه ابتدایی توسط هردو طرفهای متخاصم مورد موافقت قرارگرفت، قضیه‬ ‫دردفتربخش حقوقی به سطح ولسوالی میماند. درؼیراین صورت ازطریق یک مکتوب تحریری به بخش عدلی (قضایی)‬ ‫دروالیت مشخص میگردد، رئیس بخش عدلی وساطت نموده تا قضیه را تصفیه نماید، هرگاه تصمیم مورد موافقت‬ ‫قرارگیرد، قضیه دوباره به حقوق ولسوالی جهت عملکرد الزمه رجعت داده میشود. هرگاه تصمیم بخش عدلیه والیتی برای‬ ‫طرفهای متخاصم قابل پذیرش نباشد، بعد ازآن به (محکمه عالی) طی یک مکتوب دروالیت راجع میگردد. هرگاه طرفین‬ ‫مخاصمه به فیصله محکمه عالی موافقت داشته باشند قضیه باردیگربه دفتربخش حقوقی ولسوالی برمیگردد. اگرتصمیم‬ ‫محکمه عالی مورد پذیرش واقع نشد بعد ازآن بخش عدلی والیتی یک مکتوب توضیحی مفصل به وزارت عدلیه وبعدا به‬ ‫سوپریم کورت، (محکمه تمیز) برای عملکرد الزم فرستاده میشود. فیصله محکمه تمیزفیصله نهایی است. قضیه برخواهد‬ ‫‪14 | P a g e‬‬

‫گشت به خط السیرمعکوس قدم به قدم تا وقتی که رسما به دفتربخش حقوقی به سطح ولسوالی برای تصمیم اتخاذ شده برسد.‬ ‫کاربرد واجرای کیفرمورد نیازو اقدامات اتخاذ شده توسط محکمه ودیپارتمنت پولیس مشترکا ٌ دنبال میگردد.‬ ‫ترسیم (نمودار،نقشه) جریان (پراسس) مدیریت قضیه:‬ ‫درخواست دهنده‬ ‫ولسوالی‬ ‫بخش حقوق‬ ‫درخواست‬ ‫فرستادن‬ ‫(رجعت)‬ ‫فیصله قبول شد‬ ‫دیپارتمنت‬ ‫حقوق والیت‬ ‫هرات‬ ‫محکمه ابتدایه‬ ‫ن‬ ‫محکمه تمیز‬ ‫محکمه استناف‬ ‫تصمیم گرفته‬ ‫شد‬ ‫بلی‬ ‫حل وفصل‬ ‫قضیه‬ ‫قضیه فرستاده‬ ‫شد‬ ‫پذیرفته شد‬ ‫بلی‬ ‫اقدام‬ ‫میانجگری‬ ‫ن‬ ‫حل وفصل‬ ‫بلی‬ ‫ن‬ ‫اقدام‬ ‫فیصله‬ ‫قبول شد‬ ‫ن‬ ‫فیصله نهایی‬ ‫اقدام‬ ‫ولسوالی انجیل:‬ ‫هدف فرعی : 1.1 تا ظرفیت واقعی وسایل تکنالوژی معلوماتی را بادرنظر داشت مقداری و کیفی در آمریت حقوق در‬ ‫سطح ولسوالی ارزیابی نمود.‬ ‫یافته های ارزیابی: جدولهای ذیل ظرفیت موجود ومورد ضرورت تکنالوژی معلوماتی ( ‪)IT‬وسایرتجهیزات با مشخصات‬ ‫مورد نیازرا نشان میدهد:‬ ‫وسایل الکترونیک و تکنالوژی معلوماتی (‪) IT‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫موجود‬ ‫ظرفیت مورد‬ ‫ضرورت‬ ‫اقالم‬ ‫کمپبوتردیسک تاپ‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫کامره دیجیتالی‬ ‫وسیله 3 جی بیرونی‬ ‫(3‪)G‬‬ ‫هارد دیسک بیرونی‬ ‫انتی وایرس‬ ‫ماشین چاپ انگشت‬ ‫فلش درایو‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫۲‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫مشخصات پیشنهادشده (سفارش داده شده)‬ ‫پروسیسور6.2، رم، 3جی بی، هارد دیسک 052 جی بی، سی‬ ‫پی یو، ‪ ، due2Core‬سکرین ‪ 17 ، LCD‬اینچ.‬ ‫باالتراز01 میگا پیکسل‬ ‫(وسیله 2 جی)‬ ‫005 جی بی‬ ‫برای استفاده (2) پایه کمپیوتر‬ ‫851 ‪ 152 x‬پیکسل‬ ‫61 جی بی‬ ‫‪15 | P a g e‬‬

‫کمپیوترلپ تاپ‬ ‫پرینتر(ماشین چاپ)‬ ‫سکنر‬ ‫کامره امنیتی‬ ‫یو، پی ، اس (‪)UPS‬‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫وسایل ارتباطی‬ ‫اقالم‬ ‫سیت مبایل همراه سیمکارت‬ ‫تلفون انترکام‬ ‫تلفون لینی‬ ‫سیستم انترنت با استفاده‬ ‫ازوسیله بیرونی 3‪G‬‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫7-‪CORE-I‬‬ ‫سیاه وسفید‬ ‫سکنر‬ ‫081 ‪ ،p‬کامره ‪ IP‬امنیتی بیرونی‬ ‫یک کیلوات‬ ‫ظرفیت‬ ‫موجود‬ ‫ظرفیت مورد‬ ‫ضرورت‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫۳‬ ‫مشخصات پیشنهادشده (سفارش داده شده)‬ ‫موجود نیست‬ ‫۰‬ ‫انترنت 2 جی‬ ‫۱‬ ‫هدف فرعی 1.2. بررسی نمودن حالت موجود ساحه کار (دفتر) ، فرنیچر وسیستم برق آمریت حقوق ولسوالی.‬ ‫یافته های ارزیابی: جدول ذیل ظرفیت موجود ومورد ضرورت، فرنیچروقابل دسترسی بودن برق را با مشخصات‬ ‫موردنیازآن نشان میدهد:‬ ‫فرنیچر وجای دفتر/ ترتیب وتنظیم‬ ‫اقالم‬ ‫چوکی های دفتری‬ ‫میزهای تحریر دفتری‬ ‫تخته سفید‬ ‫تخته سبز‬ ‫الماری برای اسناد‬ ‫چوکی برای مراجعین/ مهمانان‬ ‫اطاقهای دفتر‬ ‫حمام‬ ‫اطاق ؼذاخوری/ مجلس‬ ‫محل انتظار‬ ‫تدابیرایمنی برای آتش سوزی‬ ‫تامین کردن نیروی برق‬ ‫ضرورت به نیروی برقی اضافی‬ ‫ظرفیت‬ ‫موجود‬ ‫حالت‬ ‫ظرفیت‬ ‫مورد‬ ‫ضرورت‬ ‫۲‬ ‫۲‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۲‬ ‫۶‬ ‫۱‬ ‫یادداشت‬ ‫چوبی‬ ‫خراب‬ ‫۲‬ ‫چوبی‬ ‫خراب‬ ‫۲‬ ‫معمولی‬ ‫۱‬ ‫معمولی‬ ‫موجود نیست‬ ‫فلزی‬ ‫خراب‬ ‫۱‬ ‫درازچوکی- چوبی‬ ‫خوب‬ ‫۴‬ ‫تهیه شده توسط دفترولسوالی‬ ‫خوب‬ ‫۱‬ ‫لوله کشی، و ترمیم‬ ‫خوب‬ ‫۱‬ ‫جدا ازدفترولسوالی‬ ‫۱‬ ‫موجود نیست‬ ‫4 ‪ 4‬متر‬ ‫۱‬ ‫موجود نیست‬ ‫بطوریکه قابل اجرا باشد.‬ ‫۱‬ ‫موجود نیست‬ ‫عمومی/ برای ۴۲ساعت قابل دسترس است‬ ‫موجود است معمولی‬ ‫به استثنای پرچاوی عمومی‬ ‫مقدارمورد نیاز قابل دسترس وقابل استفاده است، ؼالبا درصورت نوسازی/‬ ‫بازسازی ساختمان ویا تهیه برق وتجهیزات جدید مقداراضافی مورد‬ ‫ضرورت است.‬ ‫هدف فرعی 2.1: بررسی تشکیل فعلی منابع بشری ‪ HR‬بخش عدلی درسطح ولسوالی با درنظرداشت نقش، سن، جنسیت،‬ ‫سویه علمی، سابقه کاری، وتخصص کارمندان.‬ ‫‪16 | P a g e‬‬

‫شرح کارمندان آمریت حقوق بسطح ولسوالی:‬ ‫(‪)i‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫درآنجا سه نفر اعضای کارمند آمریت حقوق به سطح ولسوالی کارمینمایند (معلومات داده شده درجدول ذیل).‬ ‫تمام اعضای کارمندان سه گانه کارمندان دایمی دولت افؽانستان هستند.‬ ‫درانجا کسی ؼیرحاضرنبود.‬ ‫تجربه‬ ‫۱۱ساله‬ ‫سمت (مقام)‬ ‫مدیرحقوقی‬ ‫سن وجنسیت‬ ‫۴۳ساله، مرد‬ ‫عضو مسلکی‬ ‫۸۲ ساله،‬ ‫مرد‬ ‫سویه علمی‬ ‫فارغ صنؾ صنؾ ۲۱ بوده‬ ‫وفعال درسال چهام یک پوهنتون‬ ‫خصوصی درفاکولته حقوق‬ ‫وعلوم سیاسی میباشد‬ ‫فارغ صنؾ ۲۱‬ ‫۷سال‬ ‫اجیر‬ ‫۲۲ساله، مرد‬ ‫فارغ صنؾ صنؾ نهم‬ ‫۱ سال‬ ‫تخصص‬ ‫ مهارت درزبان دری وپشتو‬‫ فهم کمپیوتر(صرفا پروگرام‬‫ورد)‬ ‫ فهم ابتدایی زبان انگلیسی‬‫ مهارت درزبان دری وپشتو‬‫ دانش ابتدایی کمپیوتر‬‫ دانستن ابتدایی زبان انگلیسی‬‫- کمپبیوتر.‬ ‫هدف فرعی 2.2: ارزیابی کیفی ومقداری ازاموراتی که توسط آمریت حقوق درولسوالی انجام میابد (ظرفیت مدیریت‬ ‫قضیه)‬ ‫مدیریت معلومات قضیه: قضایا معموال توسط دفترآمریت حقوق درسطح ولسوالی (دفترحقوق) اداره وتعقیب میگردد‬ ‫معلومات اساسی‬ ‫سیستم (طریقه) مدیریت معلومات‬ ‫تعداد قضایایی رسیده ازسال ۰۱۰۲‬ ‫سیستم دستی- نبود سیستم کمپیوتری و ‪MIS‬‬ ‫دریک سال (۱۹۳۱) این بخش ۷۴۵ قضیه را دریافت‬ ‫نموده است، معلومات سه سال تهیه نشده بود، شخص‬ ‫مسئول جدید درین بست مقررشده، این معلومات بشکل نقل‬ ‫دستی بوده بسادگی قابل پیگیری نیست، به همین منظورما‬ ‫صرفا معلومات یکساله را ارائه نمودیم.‬ ‫ قضایای فامیلی‬‫طبقه بندی قضیه‬ ‫ قضایای دیون‬‫ قضایای امالکی‬‫۹۰۱ قضیه مکمال حل شده ازطریق وساطت دفترحقوقی‬ ‫رفع شدن قضایا توسط آمریت حقوق ازسال ۰۱۰۲‬ ‫ولسوالی حل شده.‬ ‫۹۴۱ قضیه به آمریت حقوق والیتی، بعدا به محکمه ،‬ ‫قضایای راجع شده به بیرون ازسال ۰۱۰۲‬ ‫و۹۸۲ قضیه باقی مانده، توسط آمریت حقوق ولسوالی حفظ‬ ‫گردیده.‬ ‫انتخاب اختیاری قضایا توسط دفتر آمریت حقوق ولسوالی / تجدید نظراسناد:‬ ‫کود (‪ )ID‬قضیه‬ ‫نوعیت قضیه‬ ‫تاریخ شروع قضیه‬ ‫شماره ثبت-۴۴۳-۳۴‬ ‫شماره ثبت 151، 444‬ ‫قرضه / دین‬ ‫قرضه / دین‬ ‫71/9/9831‬ ‫6/01/1931‬ ‫قضیه ازطریق مراحل ذیل طی شده‬ ‫است‬ ‫ازطریق دفترآمریت حقوق ولسوالی‬ ‫ازطریق دفترآمریت حقوق ولسوالی‬ ‫تعقیب قضیه وتاریخ ختم‬ ‫آن‬ ‫02/90/9831‬ ‫9/01/1931‬ ‫مطالعه قضیه:‬ ‫آقای ‪ X‬که باشنده ولسوالی انجیل است، به دفترآمریت حقوق ولسوالی ازطریق یک درخواست تحریری شخصی برای‬ ‫مطالبه (دعوای) قرضه به مقدار 52 هزارافؽانی، باالی شخصی بنام ‪ Y‬بتاریخ 8/9/1931 وارد گردید. مدعی علیه‬ ‫‪17 | P a g e‬‬

‫ازطریق شرح تحریری توسط آمریت حقوق، ولسوالی محکوم به پرداخت قرضه به مدعی شده ونیزپول ده یکه ازین بابت‬ ‫تحویل خزانه دولت گردید.‬ ‫ارزیابی ضرورت به آموزش:‬ ‫مدت وتهیه کننده‬ ‫مدت یک ماه (‪)IDLO‬‬ ‫دریافت کردن آموزش‬ ‫حقوق (قانونی)‬ ‫حقوق کارگر‬ ‫حقوق مدنی‬ ‫حقوق وراثت‬ ‫عمومی‬ ‫اداره / مدیریت واصالحات‬ ‫انگلیسی وتکنالوژی معلوماتی‬ ‫پانزده روزه – ‪IDLO‬‬ ‫تاثیرات آموزش‬ ‫بهبود درکفایت‬ ‫(لیاقت) وموثریت‬ ‫کار.‬ ‫ شش ماه‬‫ هرات ، والیتی‬‫بخش آموزش‬ ‫آموزش مورد ضرورت‬ ‫ تکنالوژی معلوماتی (دفتر)‬‫ بسته های انترنتی‬‫ کورسهای انگلیسی متوسط‬‫ آموزش تجدیدی درقضایای‬‫قانونی (اصطالحات علمی‬ ‫جدید ، حقوق مختلؾ‬ ‫وپالیسی ها )‬ ‫ حقوق مدنی، حقوق بشری‬‫ مدیریت دفترداری،‬‫ومدیریت خطر‬ ‫قابل دسترسی بودن اسناد پالیسی مورد نیاز وکتابهای ماخذ.‬ ‫(‪)i‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫کتابخانه با کتب مورد ضرورت: کتابخانه قابل دسترس بوده اما کارمندان دسترسی ندارند تا معلومات واسناد‬ ‫درمورد این پالیسی ها واستراتیژی (راه برد) را تجدید نمایند.‬ ‫اسناد پالیسی و تجدید منظم آن: اسناد پالیسی قابل دسترس بوده الکن کارمندا دسترسی ندارند که معلومات واسناد‬ ‫درمورد این پالیسی ها واستراتیژی هارا تجدید نمایند.‬ ‫ولسوالی کرخ:‬ ‫هدف فرعی : 1.1 تا ظرفیت واقعی وسایل تکنالوژی معلوماتی را بادرنظر داشت مقداری و کیفی در آمریت حقوق در‬ ‫سطح ولسوالی ارزیابی نمود.‬ ‫یافته های ارزیابی: جدولهای ذیل ظرفیت موجود ومورد ضرورت تکنالوژی معلوماتی ( ‪)IT‬وسایرتجهیزات با مشخصات‬ ‫مورد نیازرا نشان میدهد:‬ ‫وسایل الکترونیک و تکنالوژی معلوماتی (‪) IT‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫موجود‬ ‫ظرفیت مورد‬ ‫ضرورت‬ ‫اقالم‬ ‫کمپبوتردیسک تاپ‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫کامره دیجیتالی‬ ‫وسیله 3 جی بیرونی‬ ‫(3‪)G‬‬ ‫هارد دیسک بیرونی‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫پروسیسور6.2، رم، 3جی بی، هارد دیسک 052 جی بی، سی‬ ‫پی یو، ‪ ، due2Core‬سکرین ‪ 17 ، LCD‬اینچ.‬ ‫باالتراز01 میگا پیکسل‬ ‫(وسیله 2 جی)‬ ‫۰‬ ‫۱‬ ‫005 جی بی‬ ‫مشخصات پیشنهادشده (سفارش داده شده)‬ ‫‪18 | P a g e‬‬

‫انتی وایرس‬ ‫ماشین چاپ انگشت‬ ‫فلش درایو‬ ‫کمپیوترلپ تاپ‬ ‫پرینتر(ماشین چاپ)‬ ‫سکنر‬ ‫کامره امنیتی‬ ‫یو، پی ، اس (‪)UPS‬‬ ‫وسایل ارتباطی‬ ‫اقالم‬ ‫سیت مبایل همراه‬ ‫سیمکارت‬ ‫تلفون انترکام‬ ‫تلفون لینی‬ ‫سیستم انترنت با استفاده‬ ‫ازوسیله بیرونی 3‪G‬‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫برای استفاده (2) پایه کمپیوتر‬ ‫851 ‪ 152 x‬پیکسل‬ ‫61 جی بی‬ ‫7-‪CORE-I‬‬ ‫سیاه وسفید‬ ‫سکنر‬ ‫081 ‪ ،p‬کامره ‪ IP‬امنیتی بیرونی‬ ‫یک کیلوات‬ ‫۲‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫۱‬ ‫ظرفیت موجود‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫۰‬ ‫ظرفیت مورد ضرورت‬ ‫مشخصات پیشنهادشده (سفارش داده شده)‬ ‫۱‬ ‫۳‬ ‫موجود نیست‬ ‫انترنت ۲جی‬ ‫۱‬ ‫هدف فرعی 1.2. بررسی نمودن حالت موجود ساحه کار دفتر ، فرنیچر وسیستم برق آمریت حقوق ولسوالی.‬ ‫یافته های ارزیابی: جدول ذیل ظرفیت موجود ومورد ضرورت، فرنیچروقابل دسترسی بودن برق را با مشخصات‬ ‫موردنیازآن نشان میدهد‬ ‫فرنیچر وجای دفتر/ ترتیب وتنظیم‬ ‫اقالم‬ ‫چوکی های دفتری‬ ‫میزهای تحریر دفتری‬ ‫تخته سفید‬ ‫تخته سبز‬ ‫الماری برای اسناد‬ ‫چوکی برای مراجعین/ مهمانان‬ ‫اطاقهای دفتر‬ ‫حمام‬ ‫اطاق ؼذاخوری/ مجلس‬ ‫محل انتظار‬ ‫تدابیرایمنی برای آتش سوزی‬ ‫تامین کردن نیروی برق‬ ‫ظرفیت موجود‬ ‫حالت‬ ‫ظرفیت مورد‬ ‫ضرورت‬ ‫۲‬ ‫۲‬ ‫۱‬ ‫۲‬ ‫۲‬ ‫۶‬ ‫۲‬ ‫یادداشت‬ ‫چوبی‬ ‫۰‬ ‫چوبی‬ ‫خراب‬ ‫۲‬ ‫معمولی‬ ‫معمولی‬ ‫۱‬ ‫معمولی (001‪)60x‬‬ ‫۰‬ ‫فلزی‬ ‫۰‬ ‫درازچوکی- چوبی‬ ‫خراب‬ ‫۲‬ ‫تنظیم وترتیب خودی‬ ‫خراب‬ ‫۱‬ ‫ضرورت است، ترتیب وتنظیم‬ ‫فعلی با محکمه یکجااست.‬ ‫3‪ 2x‬متر‬ ‫یک باب معمولی ومشترک‬ ‫۱‬ ‫حد اقل4‪ 6x‬متر‬ ‫۱‬ ‫موجود نیست‬ ‫4 ‪ 4‬متر‬ ‫۱‬ ‫موجود نیست‬ ‫بطوریکه قابل اجرا باشد.‬ ‫۱‬ ‫موجود نیست‬ ‫برق عمومی قابل دسترس نیست. سیستم سولرپیشنهاد شده، بهترین انتخاب است.‬ ‫ظرفیت مورد ضورت: 3‪ 150x‬کیلوات پلیت+ 3‪ 150x‬کیلوات بطری و5 کیلوات‬ ‫یو، پی ، اس (‪)UPS‬‬ ‫‪19 | P a g e‬‬

‫هدف فرعی 2.1: بررسی تشکیل فعلی منابع بشری ‪ HR‬بخش عدلی درسطح ولسوالی با درنظرداشت نقش، سن، جنسیت،‬ ‫سویه علمی، سابقه کاری، وتخصص کارمندان.‬ ‫شرح کارمندان آمریت حقوق بسطح ولسوالی:‬ ‫(‪)i‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫(‪)iii‬‬ ‫درآنجا سه نفر اعضای کارمند آمریت حقوق به سطح ولسوالی کارمینمایند (معلومات داده شده درجدول ذیل).‬ ‫تمام اعضای کارمندان سه گانه کارمندان دایمی دولت افؽانستان هستند.‬ ‫درانجا کسی ؼیرحاضرنبود.‬ ‫سمت (مقام)‬ ‫مدیرحقوقی‬ ‫سن وجنسیت‬ ‫۷۵ساله، مرد‬ ‫سویه علمی‬ ‫فارغ صنؾ صنؾ ۲۱‬ ‫تجربه‬ ‫۱۲ساله‬ ‫عضو مسلکی‬ ‫۰۵ساله، مرد‬ ‫فارغ صنؾ ۲۱‬ ‫۷سال‬ ‫اجیر‬ ‫۵۳ساله، مرد‬ ‫۶سال‬ ‫تخصص‬ ‫ مهارت درزبان دری وپشتو‬‫ فهم کمپیوتر(صرفا پروگرام‬‫ورد)‬ ‫ فهم ابتدایی زبان انگلیسی‬‫ مهارت درزبان دری وپشتو‬‫ دانش ابتدایی کمپیوتر‬‫ دانستن ابتدایی زبان انگلیسی‬‫- کمپبیوتر.‬ ‫هدف فرعی 2.2: ارزیابی کیفی ومقداری ازاموراتی که توسط آمریت حقوق درولسوالی انجام میابد (ظرفیت مدیریت‬ ‫قضیه)‬ ‫مدیریت معلومات قضیه: قضایا معموال توسط دفترآمریت حقوق درسطح ولسوالی (دفترحقوق) اداره وتعقیب میگردد‬ ‫معلومات اساسی‬ ‫سیستم دستی- نبود سیستم کمپیوتری و ‪MIS‬‬ ‫سیستم (طریقه) مدیریت معلومات‬ ‫۷۵۲ قضیه‬ ‫تعداد قضایایی رسیده ازسال 0102‬ ‫ قضایای فامیلی‬‫طبقه بندی قضیه‬ ‫ قضایای دیون‬‫ قضایای امالکی‬‫۵۹ قضیه مکمال حل شده ازطریق وساطت دفترحقوقی‬ ‫رفع شدن قضایا توسط آمریت حقوق ازسال ۰۱۰۲‬ ‫ولسوالی حل شده.‬ ‫۶۶ قضیه به محکمه سپرده شده ، بافی مانده قضایا‬ ‫قضایای راجع شده بیرون ازسال ۰۱۰۲‬ ‫دردفترحقوق ولسوالی حفظ گردیده.‬ ‫انتخاب اختیاری قضایا توسط دفتر آمریت حقوق ولسوالی / تجدید نظراسناد:‬ ‫کود (‪ )ID‬قضیه‬ ‫نوعیت قضیه‬ ‫شماره ثبت4-92‬ ‫شماره ثبت 11-18‬ ‫شماره ثبت 6-04‬ ‫موضوعات فامیلی‬ ‫امالکی/ زمین‬ ‫قرضه‬ ‫تاریخ شروع‬ ‫قضیه‬ ‫20/40/981‬ ‫9-8-1931‬ ‫11-5-2931‬ ‫قضیه ازطریق مراحل ذیل طی شده‬ ‫است‬ ‫ازطریق دفترحقوق‬ ‫ازطریق دفترحقوق‬ ‫ازطریق دفترحقوق‬ ‫تعقیب قضیه وتاریخ‬ ‫ختم آن‬ ‫51-40-9831‬ ‫72-8-1931‬ ‫21-5-2931‬ ‫مطالعه قضیه:‬ ‫‪20 | P a g e‬‬

‫آقایی بنام ‪ X‬که باشنده ولسوالی کرخ است، به دفترآمریت حقوق ولسوالی طی یک درخواست تحریری شخصی برای‬ ‫مطالبه (دعوای) قرضه به مقدار یکصد وهشتاد هزارافؽانی، باالی شخصی بنام ‪ Y‬بتاریخ 12-5-2931. مدعی علیه‬ ‫ازطریق شرح تحریری توسط آمریت حقوق، ولسوالی محکوم به پرداخت قرضه به مدعی شده ونیزپول ده یکه ازین بابت‬ ‫تحویل خزانه دولت می باشد. قسط اول به مقدار00074 افؽانی بصورت نقدی پرداخته شد ومقدارباقی ماند موافقه صورت‬ ‫گرفت که درمدت دوسال پرداخت گردد.‬ ‫ارزیابی ضرورت به آموزش:‬ ‫مدت وتهیه کننده‬ ‫ مدت بیست روز‬‫- 1 روز‬ ‫دریافت کردن آموزش‬ ‫ حقوق فامیل‬‫- قانون اساسی‬ ‫تاثیرات آموزش‬ ‫بهبود درکفایت‬ ‫(لیاقت) وموثریت‬ ‫کار.‬ ‫ یک ماه‬‫ حقوق مدنی‬‫ 01 روز‬‫ حقوق بشر‬‫تمام آموزش های فوق‬ ‫توسط ‪ IDLO‬ترتیب داده‬ ‫شده‬ ‫ حقوق تجارت وحقوق‬‫کار‬ ‫آموزش مورد ضرورت‬ ‫ تکنالوژی معلوماتی (دفتر)‬‫ بسته های انترنتی‬‫ کورسهای انگلیسی متوسط‬‫ آموزش تجدیدی درقضایای‬‫قانونی (اصطالحات علمی‬ ‫جدید ، حقوق مختلؾ‬ ‫وپالیسی ها )‬ ‫ حقوق مدنی، حقوق بشری‬‫ مدیریت دفترداری،‬‫ومدیریت خطر‬ ‫قابل دسترسی بودن اسناد پالیسی مورد نیاز وکتابهای ماخذ.‬ ‫(‪)i‬‬ ‫(‪)ii‬‬ ‫کتابخانه با کتب مورد ضرورت: کتابخانه قابل دسترس نیست‬ ‫اسناد پالیسی و تجدید نظر منظم آن : اسناد پالیسی قابل دسترس بوده الکن کارمندا دسترسی ندارند که‬ ‫معلومات واسناد درمورد این پالیسی ها واستراتیژی هارا تجدید نمایند.‬ ‫ولسوالی گذره:‬ ‫هدف فرعی : 1.1 تا ظرفیت واقعی وسایل تکنالوژی معلوماتی را بادرنظر داشت مقداری و کیفی در آمریت حقوق در‬ ‫سطح ولسوالی ارزیابی نمود.‬ ‫یافته های ارزیابی: جدولهای ذیل ظرفیت موجود ومورد ضرورت تکنالوژی معلوماتی ( ‪)IT‬وسایرتجهیزات با مشخصات‬ ‫مورد نیازرا نشان میدهد:‬ ‫وسایل الکترونیک و تکنالوژی معلوماتی (‪) IT‬‬ ‫ظرفیت مورد‬ ‫ظرفیت‬ ‫اقالم‬ ‫ضرورت‬ ‫موجود‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫کمپبوتردیسک تاپ‬ ‫کامره دیجیتالی‬ ‫وسیله 3 جی بیرونی‬ ‫(3‪)G‬‬ ‫هارد دیسک بیرونی‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫مشخصات پیشنهادشده (سفارش داده شده)‬ ‫پروسیسور6.2، رم، 3جی بی، هارد دیسک 052 جی بی،‬ ‫سی پی یو، ‪ ، due2Core‬سکرین ‪ 17 ، LCD‬اینچ.‬ ‫باالتراز01 میگا پیکسل‬ ‫(وسیله 2 جی)‬ ‫005 جی بی‬ ‫‪21 | P a g e‬‬

‫انتی وایرس‬ ‫ماشین چاپ انگشت‬ ‫فلش درایو‬ ‫کمپیوترلپ تاپ‬ ‫پرینتر(ماشین چاپ)‬ ‫سکنر‬ ‫کامره امنیتی‬ ‫یو، پی ، اس (‪)UPS‬‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫وسایل ارتباطی‬ ‫اقالم‬ ‫سیت مبایل همراه سیمکارت‬ ‫تلفون انترکام‬ ‫تلفون لینی‬ ‫سیستم انترنت با استفاده‬ ‫ازوسیله بیرونی 3‪G‬‬ ‫ظرفیت موجود ظرفیت مورد ضرورت‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫موجود نیست‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬

Add a comment

Related presentations

Related pages

Justice sector: Baseline study at Provincial and District ...

... Baseline study at Provincial and District level. ... Baseline Study of Justice Institutions Capacity in Herat Province at District Level ...
Read more

Quality Improvement in Hospitals at District Level

Quality Improvement in Hospitals at District Level ... the baseline study could be used for future evaluations to compare the progress of the
Read more

Enabling Pastoral Communities to Adapt to Climate change ...

Baseline Study in project ... gional and district levels and pilot measures to enable the ... the population in Afar and Somali are followers of ...
Read more

UNDP | Procurement Notices - 27802 - Baseline Study for ...

Baseline Study for Climate Proofing; Procurement Process : RFP ... district and national levels. ... The baseline study will measure key output indicators ...
Read more

Guideline for the implementation of Baseline study for ...

Guidelines for the implementation of Baseline study for women’s empowerment ... how are the results across regions/district, across . level of ...
Read more

Stop Violence Against Girls in School - United Nations ...

Stop Violence Against Girls in School ... 1.3 Aims of the baseline study ... district level stakeholders were interviewed
Read more

Service level baseline study in three districts of Ghana ...

Service level baseline study in ... baseline study was to identify strengths and gaps in the provision of sustainable water services at service provision ...
Read more

MONTFORT SPECIAL NEEDS EDUCATION COLLEGE AND LEONARD ...

LEONARD CHESHIRE DISABILITY INTERNATIONAL INCLUSIVE EDUCATION PROJECT ... MALAWI BASELINE STUDY REPORT By A. Chavuta ... District Education Managers for ...
Read more