Barseldødelighet

57 %
43 %
Information about Barseldødelighet
Health & Medicine

Published on March 6, 2014

Author: charlotteloland

Source: slideshare.net

Description

Norwegian Health Politics Womans Health Maternal mortality

+ KVINNEHELSE NINI, MARIE, HUMAH, KARINE OG CHARLOTTE

+ Å bringe barn til verden er en livsfarlig oppgave for mange kvinner. Gjør rede for i hvilken grad en kan si at barseldødeligheten følger samfunnets økonomiske utvikling, eller om det er andre faktorer som er viktige for å redusere faren for at moren dør i barsel?

DEFINISJONER Barseldødlighet: Når en kvinne dør under graviditet eller 42 dager etter avsluttet svangerskap, uavhengig av dødsårsaken (WHO, 2004) . + Maternal mortality ratio (MMR): Mødredødelighet per 100 000 levendefødte (WHO, 2004). BNP (bruttonasjonalprodukt) Er summen av valle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Dermed deles denne summen på antall innbyggere i landet. BNP brukes ofte som et mål for et velferdsnivå for et land (Globalis, 2011).

I hvilken grad barseldødeligheten følger samfunnets økonomiske utvikling? + http://www.youtube.com/watch?v =LilKcFUhuNw

+ Barseldødelighet - politiske og sosiale årsaker  Hovedårsak  Mangler på sykehus, medisiner og kvalifisert helsepersonell  Årsak til mangel på pleie  Helsepersonell i Afrika  Lukrative tilbud i utland.

Faktorer som + reduserer  Et praktisk eksempel  Utdannelse, kunnskap og prevensjon  Bistandsarbeid  Bistand vs. overkjørelse

+ Årsaker til barseldødelighet  Blødning    Høyt blodtrykk   Må behandles Infeksjon   Tilsyn oxytocin Hygiene Utrygg abort   Uønsket og tidlig graviditet ufaglærte

+ Kultur & tradisjoner  70 000 tenåringsjenter  Hoved-dødsårsak  Tidlig ekteskap

+ Det femte tusenårsmålet  Dr Semmelweis  Antibiotika  Helseutviklingen  store forskjeller  Redusere dødelighet med tre firedeler   1990  440 2010  210  Kan målet nåes? 2015

Oppgave 2 Helsepolitikk: er beslutninger, planer og handlinger som er foretatt for å oppnå bestemte helsemål (Halvorsen, 2010). +

Oppgave 3 Redegjør for hvordan en + sykepleier kan anvende denne forståelsen til å påvirke dagens helsepolitikk

Oppgave 4 Vis med eksempler + hvordan en sykepleier kan anvende denne forståelsen til å påvirke dagens helsepolitikk.

Bjørnøy, H. (2009, april 2). Sykepleien.no. Hentet 03 03, 2014 fra Å gi liv, kan ta liv: http://www.sykepleien.no/forskning/innspill/244943/a-gi-liv,-kan-ta-livforskning.no. (2006, 11 21). helse - artikler. (N. Kristiansen, Red.) Hentet 03 03, 2014 fra Afrikas "stille epidemi": http://www.forskning.no/artikler/2006/november/1164101552.34 Globalis. (2011). statistikk. Hentet 03 03, 2014 fra BNP per innbygger: http://www.globalis.no/Statistikk/BNP-per-innbygger Halvorsen , K., Stjernø, S., & Øvrebye, E. (2013). Innføring av helse- og sosialpolitikk- Kap 3: Levekår, helseproblemer og sosiale problemer (Vol. 4.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. NORAD. (2013, 11 13). - Direktorat for utiklingssamarbeid. Hentet 03 03, 2014 fra Malawais mødre: http://www.norad.no/no/aktuelt/filmer/malawis-m%C3%B8dre Regjeringen Stoltenberg II. (2012, 08 10). regjeringen.no. Hentet 03 04, 2014 fra Storsatsning på barne- og mødrehelse: http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Nyheter-ogpressemeldinger/pressemeldinger/2012/satsing_gavi.html?id=701312 Rosling, H. (2008, mai 07). Hentet 03 03, 2014 fra Gapcast #7 - Maternal Mortality: http://www.youtube.com/watch?v=LilKcFUhuNw Scheel, I. B., Engjom, H., Shmidt, G., & Lie, S. O. (2011, september). Tidsskrifter.no. Hentet 03 04, 2014 fra Gode helsetjenester forutsetter et fungerende helsesystem: http://tidsskriftet.no/article/2131712 Statistisk Sentralbyrå. (2011, 01). ssb.no. Hentet 03 03, 2014 fra God statestikk bidrar til at flere vaksineres: http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/god-statistikk-bidrar-til-at-flere-vaksineres Statistisk Sentralbyrå. (2011, februar). ssb.no. Hentet 03 03, 2014 fra Mødredødelighet- Hvor mange kvinner dør i svangerskap?: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-kvinnerdor-i-svangerskap United Nations. (2013, 11 21). FN- Sambandet. Hentet 03 03, 2014 fra FN Tusenårsmål - 5: Redusere svangerskapsrelatert dødelighet: http://www.fn.no/Tema/FNs-tusenaarsmaal/Reduseresvangerskapsrelatert-doedelighet/Status-Tusenaarsmaal-5 Wilmoth, J. R., Mizoguchi, N., Oestergaard, M. Z., Say, L., Mathers, C. D., Zureick-Brown, S., et al. (2012). Wold Health Organization - Statistics, Politics and Policy. Hentet 03 03, 2014 fra A new Method for Deriving Global Estimates of maternal Mortality: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/newMethod_deriving_globalEstimates.p df Wold Health Organization. (2010). Global Health Observatory (GHO). Hentet 03 03, 2014 fra Woman and Health: http://www.who.int/gho/women_and_health/en/ World Health Organization. (u.d.). Health statistics and health information systems. Hentet 03 03, 2014 fra Maternal mortality ratio: http://www.who.int/healthinfo/statistics/indmaternalmortality/en/ World Health Organization. (2012, mai). WHO.no. Hentet 03 03, 2014 fra Media Center - Maternal mortality: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

Add a comment

Related presentations

Related pages

Hvordan kan sykepleier oppdage symptomer på sepsis og ...

Do you really want to delete this prezi? ... Barseldødelighet. Untitled Prezi. Untitled Prezi. Popular presentations. See more popular or the latest prezis.
Read more

Færre kvinner dør ved fødsler i fattige land - Aftenposten

Færre kvinner i fattige land dør i forbindelser med fødsler, viser en fersk studie. I rike land som Norge har andelen dødsfall økt, slår studien fast.
Read more

femfinebeist - Skolerelatert bloggside om barseldødelighet.

Skolerelatert bloggside om barseldødelighet. ... 1. Innledning Innledningsvis presenteres bakgrunn for valg av tema, og problemstilling.
Read more

Barseldød - Wikipedia

Barseldød har mange årsaker, og årsakene varierer fra land til land. I 2008 skjedde så mye som 99 % av alle barseldødsfall i utviklingsland, omtrent ...
Read more

Barseldødelighet - Artikler - Seksuell og reproduktiv ...

Færre kvinner i fattige land dør i forbindelse med fødsler, viser en fersk studie. I rike land som Norge har andelen dødsfall økt, slår rapporten fast.
Read more