Barcamp Bangkok

58 %
42 %
Information about Barcamp Bangkok
Social Media

Published on March 9, 2014

Author: ChanitaAnuwong

Source: slideshare.net

Description

What is Barcamp.
And illustrations from Barcamp Bangkok

Barcamp คื ออะไร? Barcamp คื อ Event หรื องานที คนในแวดวง IT / Technology มารวมตัวกัน โดยที ัตถุ ่ มี ่ ประสงค ว เพื งป อ แบ นความรู ่  / ความคิ  ด/ ประสบการณ งถกประเด็ างๆ หรื วมกันแสดง ความคิ น  รวมถึ นต อ ร ดเห็ วัฒนธรรม Barcamp Barcamp เกิ ้ ่ ดขึ วโลก โดยปกติ น Local event ที ขึ นทั จะเป จัด นในแต องที ่ ้ ละท ่ สํ บประเทศไทย Barcamp ทีดขึ แก าหรั เกิ นได  Barcamp Bangkok, Barcamp Chiang Mai, ่ ้ Barcamp Bangkhen เป น นต Barcamp เป นงานที ขึ จัด นแบบไมนทางการ (unconference) ไมบค จ ่ ้ เป เก็ าใช ยจากผู วมงาน า มาร  เพราะจุ  ดมุ งหมายหลักคื อการมุ นใหดการพบปะ แลกเปลี งเน เกิ  ยนความรู ่  ความคิ น กันใน Community  ดเห็ ดังนั้ ธี องจึ นสิ ่ สํ ญในงานนี นพิ ี งเป ่ ไม คั รต งที า ไปโดยปริ ้ ยาย ด วยเหตุอาจกล ว นี   ้ าวได Barcamp นั้ มี  ” จะมี ต  วมงาน” า นไม“ผู   จัด ก็  “ผู แ มาร Barcamp คาดหวังว กคนใน community / คนที า ทุ มา event จะร วยช น คนละไม อ ่ วมด วยกั ละมื แบบไม งมี ี องมากนัก และทํ  event ผ ต พิ ี อ ธรต าให านไปได ยดี ด ว

 “การรวมตัวกันของชาว Geek”   Barcamp Bangkok 2 “พู ยแลกเปลี ดคุ ยนความรู ่  และแสดงความคิ น” ดเห็ Barcamp Bangkok 4 “Barcampers ถ ปเป ่ ก” ายรู นที ระลึ Barcamp 4

เกิ ดอะไรขึ างใน Barcamp นบ ้ ตอนเชนงาน สิ าวั งแรกที ่  Barcamper จะทํ งจาก Sign in ก็ ่ าหลั คื อ เขี ่ วข ่ ่ จะมาแชร อ สิ ่ สนใจลงไปบนกระดาษ เช ยนชื อสิ คุ อหั งที ณ หรื ่ คุ งที ณ น วันนี อยากจะพู งเรื คุ ้ ณ ดถึ ่ อง “How to set up Virtual Machine” หรื ณแค อ คุ อยากจะเป ดประเด็ ดคุ ่ นพู ยเรื อง “E­commerce ในประเทศไทย” แบบที คุไม วามหลังอะไรกับ E­commerce ว ่ ณ มี า ค เป เศษ แต อยากจะคุ บ Barcamper คนอื นพิ คุ ณ ยกั นๆ และใหาเล คุฟ ่ เค าให ง ณ หรื อยากจะฟา “แหม เดี ้ อแค งว ยวนี ่  E­commerce นี ได ทํ ่ ยาก หรื ายแค า อง ไหน เหรอ?” คื าหรับ”หัวข ่ อสํ อ” เนี ยจะเป นอะไรก็  Barcamp เป างให เสมอ ได ดกว คุ ณ พอคุเขี วข จแล ณอยากเขี ่ ณ ยนหั อเสร็ ว คุ ยนเพิ มไหม? อี กเรื ง? กสั ่ องนึ คุจะเขี ่่ ได ยนไปเถอะ เพราะว ๋ ณจะต ณ ยนกีองก็  เขี เรื าเดี ยวคุ องเอากระดาษหัวข ้ อนี ไปแปะไว บนกระดาน และเดี ยว Barcamper ที ๋ สนใจในหัวข ่ อของคุ ณ เค จะมาลงคะแนนให ข ้ ะ าก็ หัว อนันล                  “Barcamper แปะหัวข อบนกระดาษ”                                                                                                                             Barcamp Bangkok 4                    ช วงเวลาของการแปะหัวข อบนกระดาน และการลงคะแนนนี เวลาสักพัก ประมาณ 30­ 60 จะใช ้ นาที  คราวนี าถึ ก็ ้ งการจัดลํ บ หัวข ่ นลงคะแนนให ม าดั อที มี ค เยอะก็ กเลื จะถู อกมา จัดห ่งให องที ว า จัดตารางเวลาให  ตรงนี เวลาสักพัก จะใช ้ ช ้ ก็ นเล วงนี ไปเดิ นพบปะพู ยกับคนโน คุ ณ ดคุ นคนนีาความรู เพื  ทํ ้ จัก อนใหม  ่

“Barcamper เดิ ารวจหัวข างๆ และลงคะแนนให นสํ อต ” Barcamp Bangkok 1 ขณะที จิ คุ ่ บกาแฟและพู ยกันอย ณ ดคุ างเพลิ นนั้ ดเพลิ น ตารางเวลาสํ บ Session าหรั ในวันนั้ จะถู ดเตรี ้ นก็ กจั ยมขึ น และนํ ามาแปะประกาศ! “Session หลายๆ session จะถู ดในเวลาเดี น กจั ยวกั ตามแตมี งให ได  ว ห ใช กี ง ขณะนั้ า อ หอ ่ น” Barcamp Bangkok 2 ถ าหากว า Session ที สนใจและลงคะแนนให ถู ดชนกันขึ คุ ่ ณ ดัน กจั นมา คุก็ เป องเลื า ้ ณ จํ นต อกเข า session ใด session หนึ ง  ใน Barcamp นั้ ่ น session จะถู ดใส กจั  time slot ที ยาว 30 นาที ่ ซึ งบางsession ก็ ่ ควบยาวถึ ง 60 นาที ไปเลย ในแต ละ Session, Barcamper ก็ กกันเต็ ่้ งป จะสนุ มทีงแบ น ความคิ  ทั ด ความรู  แนวคิ ้  ด ทัง Know how, know what, know why อะไรต ออะไร ก็ ขึ งัด ้ นมาถกกัน คุ นตรงนีค กสนานกันไป ยกั ล ้ ะ สนุ ะ

หลายครั้ ่ งที  ไฟในการทํ างานก็ กโชติ ใน Barcamp นี มาลุ กัน แหละ ่ บางที อะไรๆ ใน Barcamp ทํ คิ งความหลัง พอหันกลับไปมอง คุก็ าให ถึ ด ณ อาจจะนึ ง กถึ Inspiration ที เกื มมันไปแล ้ คุ ่ อบลื ณ วขึ นมา ปลุ ก passion ของคุขึ ณ ้ นมา! “Barcampers” Barcamp Bangkok 4 จะเป น Barcamper ต ายังไง? องทํ ง ายมาก แค มา Barcamp และมี ข ดใน Barcamp หรื นการพู ยใน session าย ง คุ ณ หัว อพู อจะเป ดคุ เฉยๆ ก็  หรื างน ได ออย อยๆ ก็ แสดงความคิ นใน session ดเห็ พองาน Barcamp จบ คุกลับบ ณ าน Barcamp อยากให พู ง Barcamp  เขี ่ บ คุ ดถึ ณ ยนเกี ยวกั Barcamp Barcamp อยากได ณเท ้ จากคุ านี แหละ เพื า จะได  เกิ วงโซ งการแบ น และ Barcamp ครั้ อๆ ไปกํ ดขึ อว ่ กระตุ นใหดห แห งป งต าเนิ ้ นได

“Barcampers ในช กกลางวัน” วงพั Barcamp Bangkok 1 สิ าคัญเกี บ Barcamp งสํ ่ ยวกั ่ Barcamp ไม องค ่ ใช กรที แสวงผลกํ วงานเองก็นกัน ไม ารเก็ าใช ยใดๆ าไร ตั เช มี บค จ ก า Barcamp เกิ ้ จาก แรงสนับสนุ ว น อาสาสมัครและ sponsor ดขึ นได น ไมจะเป า ทั้ งในและนอกวงการ IT/ Technology ถ มี าไมขาเหล ้่ ๆ อย เ านีงดี าง Barcamp คงไมด  สิ เกิ ต องขอขอบพระคุอย งต ณ างสู อ อาสาสมัครและ sponsor ของ Barcamp Bangkok ทุ ้ ่ นมา กๆครังที ผ า คนกลุ มไหนไป Barcamp กันบ  าง คนที อยากหาเพื ่ อนในวงการ ่ คนที สนใจว ่ ่ า เพื อนๆ ในวงการเค าอะไรกัน าทํ คนที ชอบฟ ่ าประสบการณ ่ งเรื องเล คนที หางาน ่ คนที ลังมองหา staff ไปทํ กํ ่ า างาน คนที มองหา Technology ที ใช ่ น ่ า คนที ชอบแบ น ่ งป ครอบครัว หรื ่ อเพื อนของกลุ างบนที  มข  อยู ่ นองวงการ แต อยากตามมาด วย (ซึ ารักและสร สันให งน ่ างสี งานเสมอ)

สิ ่ งที ่  Barcamp จํ นต  ไม คงไม าเป องใช งั้ น อาจเกิ ้ ดขึ นได 1. Barcamper 2. สถานที งาน จัด ่ สิ ่ งที ่  Barcamp ต องการ ­ Projectors สํ บ presentation าหรั ­ กระดาษเขี วข ยนหั อ ­ Post­it สํ บแสดงความคิ น าหรั ดเห็ ­ ปากกา สํ บเขี วข าหรั ยนหั อ และแสดงความคิ น ดเห็ ­ กระดาษสํ บเขี าหรั ยน ตารางเวลา ­ อุ ปกรณ ประกาศ ป ด ­ อาหารว าหรับ Barcamper างสํ ขอบคุสํ บรู ณ าหรั ปภาพจาก: http://www.amphur.in.th/barcamp­bangkok­4­october­23rd­2010/ http://sikachu.com/2008/01/our­successful­barcamp­bangkok/ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=291511 http://www.poakpong.com/node/607 http://blog.winginfotech.net/2008/01/26/barcamp_bangkok_winter_2008_1/ http://www.flickr.com/photos/31o5 http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/543/

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Barcamp Bangkok: OpenData | Where beautiful minds meet

This is our special Barcamp ever, we called it Barcamp Bangkok: OpenData. This Barcamp will be in the afternoon after “International Open Data Day”.
Read more

Barcamp Bangkok

Barcamp Bangkok. 2,121 likes · 16 talking about this. Barcamp Bangkok is an open forum for sharing knowledge and ideas about where technology and...
Read more

บาร์แคมป์บางกอก ...

we've add few more seats for our Barcamp Bangkok: OpenData. Make sure you go get it. https://www. eventbrite.com/e/2016-interna tional-open-data-day-and ...
Read more

Contact us | Barcamp Bangkok: OpenData

Notty August 2, 2014 at 10:35 pm. I am new comer in digital industry who are interested and have passion to have some start up that change people behavior ...
Read more

BarCamp / BarCampBangkok

BarcampBangkok will be the first ever Barcamp in Bangkok! Barcamp is free of charge for all participants and will include presentations, lightning talks ...
Read more

Reviving Barcamp Bangkok - Google Groups

I am going to revive the Barcamp Bangkok efforts. I miss the ghetto-styled BarcampBangkok 1 and I want it again.
Read more

BarCamp Bangkhen 4

BarCamp Bangkhen. BarCamp Bangkhen is an annual unconference which attracts over 500 participants from various internet communities to contribute over 40 ...
Read more

Barcamp Bangkok 3, Managing - YouTube

BarCamp Bangkok 2 - How to date a Japanese girl by Real Japanese girl - Duration: 14:08. duocoretv 22,821 views. 14:08 Barcamp Bangkok 3, ...
Read more

Barcamp Bangkok · GitHub

GitHub is where people build software. More than 12 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 31 million projects.
Read more