Bai Giang T T A P G 4

28 %
72 %
Information about Bai Giang T T A P G 4
kca

Published on October 11, 2009

Author: NgoHungLong

Source: slideshare.net

Description

bai giang xu ly anh Tran Trung Anh

B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C TRƯ NG IH CM A CH T Khái ni m v tăng dày kh ng ch nh (KCA) Khái quát v các phương pháp tăng dày Thi t k i m KCA ngo i nghi p CHƯƠNG 4 Thi t k i m tăng dày CÔNG TÁC TĂNG DÀY Phương pháp o n i KCA và yêu c u v chính xác KH NG CH NH Nguyên lý cơ b n c a phương pháp tăng dày kh i tam giác nh không gian (TGAKG) theo chùm tia Nguyên lý cơ b n c a phương pháp tăng dày kh i Tr n Trung Anh TGAKG theo mô hình B môn o nh và Vi n thám Quy trình cơ b n c a phương pháp tăng dày TGAKG 2 Khái ni m Khái quát v các phương pháp tăng dày Phương pháp tăng dày tam giác nh gi i Tăng dày kh ng ch nh (hay phương pháp tam giác nh không gian) là m t phương pháp t ng Phương pháp tăng dày tam giác nh không gian h p các bài toán o nh thu nh n ư c t a theo d i bay các i m kh ng ch trên m t t d a vào các liên Phương pháp tăng dày tam giác nh không gian k t ph gi a các t m nh (Faig, 1985). (TGAKG) theo kh i các d i bay: Tăng dày kh ng ch nh là phương pháp d a trên Phương pháp tăng dày TGAKG theo chùm tia các tính ch t hình h c c a nh o và các nguyên Phương pháp tăng dày TGAKG theo mô hình lý cơ b n v m i quan h gi a nh o, mô hình Phương pháp tăng dày TGAKG v i các tham s b tr l p th và mi n th c a xây d ng quan h Phương pháp tăng dày TGAKG có t a tâm ch p o toán h c, o c trong phòng nh m xác nh to b ng GPS tr c a c a các i m kh ng ch nh (KCA) Công ngh : TGAKG quang cơ, bán gi i tích, thay cho ph n l n công tác o c ngoài tr i. 3 gi i tích và TGAKG s 4 1

TGAKG quang cơ theo d i bay TGAKG theo kh i các d i bay 5 6 Các lo i i m o trong lư i tăng dày TGAKG Thi t k i m KCA ngo i nghi p + i m tăng dày a) Các i m KCA ngo i nghi p ph i kh ng ch ư c toàn b + + + + + + + + + + + + + + + (chưa bi t t a di n tích o v . i m KCA ngo i nghi p ph i b trí vào các v tr c a) trí ít nh t có ph 3 v i các i m n m trên m t tuy n bay, + + + + + + + + + + + + + + + ph 4 và 6 v i các i m n m trên hai tuy n bay và cách mép nh i m KCA không nh hơn 1cm. ngo i nghi p b) M t và v trí c a các i m KCA ngo i nghi p xác nh + + + + + + + + + + + + + + + cao H trên cơ s chương trình tăng dày n i nghi p ư c s d ng ph i ư c tính toán m chính xác v t a m t ph ng và + + + + + + + + + + + + + + + i m KCA + + cao c a i m chi ti t trên b n . + ngo i nghi p c) i m ki m tra ngo i nghi p ư c xác nh v i chính + + + + + + + + + + + + + + + + t ng h p xác tương ương i m KCA ngo i nghi p. i m ki m tra ph i + + + + + + + + + + + + XYH b trí vào v trí y u nh t và r i u trong kh i tăng dày, m i kh i ph i có ít nh t m t i m, v i nh ng kh i l n ph i b o m t 40 Sau khi tăng dày TGAKG, i m tăng dày (+) s có t a n 60 mô hình có 1 i m. tr c a 7 8 2

hình thi t k i m KCA ngo i nghi p khi hình thi t k i m KCA ngo i nghi p khi không s d ng t a tâm chi u có s d ng t a tâm chi u + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + M t b trí i m KCA m t Trư ng h p có tuy n bay ch n ph ng, ư c tính n theo: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + mS = 0,25 ⋅ m xy n 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + M t b trí i m KCA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + cao, ư c tính n theo: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H+ + + + + + + + + + + mh = + + + + ⋅ m pq n 3 + 19n + 48 + + + + + + + + + + + + + + + + + 12,5 ⋅ b + mS, mh – sai s trung phương m t ph ng, cao i m tăng dày . + + + + + + + + + + + + + + + mxy, mpq – sai s trung phương o t a . nh, th sai. + + + + + + + + + + + + + + + H – cao bay ch p Trư ng h p không có b – ư ng áy nh . tuy n bay ch n + + + + + + + + + + + + + + + n – s ư ng áy nh gi a các i m kh ng ch nh . 9 10 Chích và tu ch nh m t ph i nh i m KCA Ch n, chích, tu ch nh i m KCA ngo i nghi p ngo i nghi p a) i m KCA ngo i nghi p ư c ch n ph i t n t i th c a và có F-48-96-A hình nh rõ nét trên nh, m b o nh n bi t và chích trên nh v i (6551IV) N1002 - i m kh ng ch nh m t ph ng chính xác 0,1 mm. N u i m ch n vào v trí giao nhau c a các a v t (vòng tròn màu ư ng kính 1 cm và hình tuy n thì góc giao nhau ph i n m trong kho ng t 300 n 1500, N1002 s hi u i m màu ). n u i m ch n vào a v t hình tròn thì ư ng kính ph i nh hơn H309 0,3mm trên nh. i m KCA ngo i nghi p ph i ch n vào v trí thu n H309 - i m kh ng ch nh cao ti n cho o n i. 11514 (vòng tròn màu xanh ư ng kính 1 cm, b) i m KCA ng ai nghi p ph i óng c c g ho c dùng sơn ánh 11521 s hi u i m màu xanh). d u v trí th c a, m b o t n t i n nh trong th i gian thi công I(HN-HP)7LD N1003 - i m kh ng ch nh t ng và ki m tra, nghi m thu. N1003 h p m t ph ng và cao (vòng tròn c) Các i m KCA ngo i nghi p, i m ki m tra ph i chích lên nh ngoài màu ư ng kính 1cm, vòng kh ng ch t i th c a, ư ng kính l chích không vư t quá 0,15 mm tròn trong màu xanh ư ng kính trên nh. 0,6cm và s hi u i m màu ). d) T t c các i m chích lên nh kh ng ch ph i ư c tu ch nh lên 11524, 11521 - i m to qu c gia chích chính xác, chích không m t ph i và m t trái c a nh. Trên m t ph i nh, các i m ư c khoanh chính xác (tam giác màu c nh 1 cm, s hi u i m màu ). v trí, ghi tên i m; trên m t trái v sơ ghi chú i m g m sơ t ng I(HN-HP)7LD - i m cao qu c gia (vòng tròn màu xanh lá cây quan và sơ mô t chi ti t v trí i m. ư ng kính 1cm, s hi u i m màu xanh lá cây) 11 12 3

Chích và tu ch nh m t trái nh i m KCA ngo i nghi p Máy châm chích i m PUK4 N1008 i m kh ng ch m t N1002 ph ng H234 - i m kh ng ch cao. 8,35 - Giá tr cao c a i m. Ngư i chích: Lê Huy Ngày chích: 23/4/2008 0,6 – t cao ho c t sâu c a Chích gi a ngã 3 b ru ng i m ( ư ng kính các vòng tròn u b ng 3 mm, kích thư c ô vuông 4cm x 4cm; n i dung tu H309 0,6 Ngư i chích: Lê Huy ch nh v và ghi chú b ng chì 8,35 Ngày chích: 23/4/2008 en). Chích góc b ru ng 13 14 Công tác làm d u m c cho i m KCA Công tác làm d u m c trư c khi bay ch p ngo i nghi p . d=0,1mm . v ch d u 0,5mm n 1mm 15 16 4

Thi t k i m tăng dày Ví d : Sơ thi t k i m tăng dày Các i m tăng dày ph i ch n v trí có hi u nh 1 nh 2 nh 3 ng l p th t t và là a v t rõ nét, cách mép phim 1 4 1 4 7 4 7 không ít hơn 1cm. Không ch n i m vào v trí có D i1 2 5 2 5 8 5 8 thay i d c t ng t, các khu v c bóng cây, bóng c a a v t khác, các khu v c khuy t t t c a 3 6 3 6 9 6 9 phim nh, các a v t di ng th i i m ch p nh 6 nh 5 nh 4 nh. S lư ng và v trí i m tăng dày ph thu c 3 6 3 6 9 6 9 vào l n c a kh i nh, chính xác b n c n 10 12 10 12 14 12 14 D i2 thành l p...v trí i m tăng dày ph i ư c ch n nh ng ch dùng n i mô hình, n i d i bay ( 11 13 11 13 15 13 15 ph 3, 4, 6). 17 18 Yêu c u chính xác kh i nh Yêu c u chính xác kh i nh a) Sai s trung phương v trí c a i m tăng dày n i nghi p so v i v trí c a i m kh ng ch tr c a g n nh t tính theo t l b n thành l p không ư c vư t quá 0,35 mm i v i vùng ng b ng và vùng i, 0,5 mm i v i vùng núi, núi cao và vùng n khu t. c) Sai s trung phương v trí m t ph ng và cao b) Sai s trung phương v cao c a i m tăng dày n i nghi p so v i cao c a c a các i m kh ng ch nh ngo i nghi p sau bình sai i m kh ng ch tr c a g n nh t tính theo kho ng cao u ư ng bình cơ b n không ư c vư t quá các giá tr trong b ng sau: kh i tăng dày ph i b o m v m t ph ng không vư t Kho ng Sai s trung phương cao c a i m tăng dày n i nghi p quá 0,2 mm tính theo t l b n , v cao không cao u 1:2000, 1:5000 1:10000 1: 25000 1:50000 vư t quá 1/4 kho ng cao u cơ b n. d) S chênh gi a to , cao tăng dày và to , 0,5m và 1m 1/4 cao o ngo i nghi p c a các i m ki m tra không 2,5 m 1/4 1/4 1/4 vư t quá 0,4 mm trên b n v m t ph ng và 1/2 5m 1/4 1/4 1/4 1/4 kho ng cao u cơ b n v cao. 10 m 1/3 1/3 20, 40 m 1/3 19 20 5

Yêu c u chính xác kh i nh o n i i m KCA ngo i nghi p ) Sai s gi i h n v trí m t ph ng và cao c a i m tăng dày n i a) i m kh ng ch nh ngo i nghi p ph i ư c o n i v i ít nh t nghi p quy nh là hai l n các sai s t i kho n b m c này. Sai s l n 2 i m t a và cao qu c gia. nh t không ư c vư t quá sai s gi i h n và s lư ng các sai s có giá b) Sai s trung phương v trí m t ph ng c a i m kh ng ch nh tr vư t h n sai nhưng nh hơn sai s gi i h n không ư c vư t quá: ngo i nghi p so v i v trí i m t a qu c gia g n nh t sau bình sai V m t ph ng: 5% t ng s các trư ng h p; tính theo t l b n thành l p không vư t quá 0,1 mm vùng quang V cao: 5% t ng s các trư ng h p i v i vùng ng b ng, vùng ãng và 0,15 mm vùng n khu t. i; 10% t ng s các trư ng h p i v i vùng núi, núi cao và vùng n c) Sai s trung phương cao c a i m kh ng ch nh ngo i khu t. nghi p sau bình sai so v i i m cao qu c gia g n nh t không vư t Trong m i trư ng h p, các sai s nêu trên không ư c mang tính h quá 1/10 kho ng cao u ư ng bình cơ b n vùng quang ãng và th ng. 1/5 kho ng cao u ư ng bình cơ b n vùng n khu t. Sai s ti p biên kh i d) Vi c o n i i m kh ng ch nh ngo i nghi p b ng máy GPS, T i các i m tăng dày n i nghi p chung c a hai kh i li n k s chênh máy toàn c i n t , máy kinh vĩ ph i tuân theo quy nh k thu t áp trung bình không ư c vư t quá 0,4 mm tính theo t l b n v m t d ng i v i t ng lo i thi t b . ph ng, 1/2 kho ng cao u ư ng bình cơ b n v cao. e) Lư i kh ng ch nh ngo i nghi p ph i ư c tính toán và bình sai trong h to qu c gia VN-2000, h cao qu c gia Vi t Nam. 21 22 Nguyên lý cơ b n c a phương pháp Nguyên lý cơ b n c a phương pháp tăng dày TGAKG theo mô hình tăng dày TGAKG theo chùm tia ơn v hình h c ơn v hình h c cơ cơ b n là chùm b n là mô hình l p th tia c a nh ơn 23 24 6

Quy trình c a phương pháp tăng dày N i dung c n n m b t ư c TGAKG Chu n b tư li u nh T i sao ph i tăng dày KCA Nhi m v , s n ph m c a tăng dày KCA Thi t k i m KCA nh hư ng trong Thông s camera Các phương pháp tăng dày TGAKG o n i i m KCA o các i m tăng Thi t k i m KCA ngo i nghi p nh hư ng tương i dày cùng tên ngo i nghi p Thi t k i m tăng dày o các i m tăng Liên k t d i bay dày liên k t d i bay Yêu c u v chính xác trong tăng dày TGAKG o các i m KCA Y u t hình h c cơ b n c a phương pháp tăng dày nh hư ng tuy t i ngo i nghi p TGAKG theo chùm tia và theo mô hình. Theo chùm tia Bình sai kh i TGAKG Quy trình cơ b n c a phương pháp tăng dày Theo mô hình TGAKG 25 26 7

Add a comment

Related pages

Thư viện Bài giảng điện tử - baigiang.violet.vn

Thư viện chia sẻ các bài giảng điện tử được soạn bằng các phần mềm như PowerPoint, Violet, SketchPad, Cabri,… dùng cho ...
Read more

Bai_giang_3_Mot_so_bai_tap_phong_xa_dien_hinh_p2_1_ - Kha ...

T ta thi t l p c ph ng trnh ( 29 ( 29 t t Y ... Tnh tu i c a m u ch t trn n u lc kh o st kh i l ng ch t poloni l n g p 4 l ... Bai_giang_4_Cac ...
Read more

Duc Giam Muc Kham Bai Giang 123 4 - YouTube

Duc Giam Muc Kham Bai Giang 123 4 ... Don't like this video? ... Standard YouTube License; Loading ...
Read more

Bai_giang_11_Cac_dang_bai_tap_ve_con_lac_lo_xo_p2_2 - Kha ...

... Bai_giang_11_Cac_dang_bai_tap_ve_con_lac_lo_xo_p2 ... (cm). . . c) Tm v tr c a v t m t i ng n ng l n g p 3 l n th ... Bai_giang_4.1_Mot_so_dang ...
Read more

Bài giảng Lớp 3 - Môn Tiếng Anh - Period: 62 - Unit 4 ...

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 3 - Môn Tiếng Anh - Period: 62 - Unit 4 : ... I , J - T: / g / là tên ... U4- LEARN SOME ...
Read more

Bài 15: Phương pháp giảng dạy - caulacbobongdahvbp

Bài 01: Đặc điểm, tác dụng và nguồn gốc lịch sử phát triển môn bóng đá
Read more

Google

Deutschland : Erweiterte Suche Sprachoptionen: Werben mit Google Unternehmensangebote +Google Über Google Google.com
Read more

PGHH - Sam giang quyen 4 GIAC ME TAM KE (2) - Van Chot, Be ...

... Sam giang quyen 4 GIAC ME TAM KE (2) - Van Chot, ... Don't like this video? ... P.G.H.H - Quyển Nhứt ...
Read more