Bai Giang T T A P G 3

50 %
50 %
Information about Bai Giang T T A P G 3

Published on October 11, 2009

Author: NgoHungLong

Source: slideshare.net

Description

xu ly anh Tran Trung Anh

B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C M t ngư i và kh năng nhìn c a m t ngư i TRƯ NG IH CM A CH T C m giác l p th nhân t o C p nh l p th , mô hình l p th Hi u ng l p th CHƯƠNG 3 Các phương pháp nhìn l p th CƠ S O NH L P TH Tiêu o Các y u t hình h c cơ b n c a c p nh l p th Các y u t nh hư ng c p nh l p th Tr n Trung Anh Tính toán t a i m av t Các y u t nh hư ng tương i B môn o nh và Vi n thám Các y Anh t Tran Trung u nhPhotogrammetry and Remote Sensing hư ng tuy t i 2 M t ngư i Nguyên lý c m nh n hình nh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1

Kh năng nhìn c a 1 m t Kh năng nhìn c a 2 m t B a δ B Chênh l ch . f γb góc giao h i . b . . A . A e 0,0035mm δ′I′ = ρ′′ = fe 16mm 206265′′ = 45" γa ∆γ = γ A − γ B . YB δ′′ . δ′II = I ≈ 20′′ ′ 2 . YA a B . O1 B . O2 Th sai sinh lý ∆γ . .. A σ = a ′b′ − a ′′b′′ = . f . f f b’ . a” M t m t không có kh năng nhìn không gian . Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 a’ Tran Trung Anh . b” Photogrammetry and Remote Sensing . 6 Kh năng nhìn g n xa C m giác l p th nhân t o B B B B γb γb Y= ρ′′ ⇒ Ymax = ρ′′ . . A A γ γ min γ min = ∆γ min = 30′′; B = 65mm ⇒ Ymax = 450m . γa . γa B Y 2 ∆γ min P1 a b dY = − ρ′′dγ ⇒ ∆Ymin = − ⋅ . 1 1 a2 b2 P1 a1 b1 a2 b2 P2 γ2 ρ′′ . . . . B . . P2 O1 O1 . . .. B . O2 . .. b’ . O2 Y(m) 0,25 1,0 50 100 200 450 ∆Ymin (m) 0,0001 0,002 5,6 22,4 89,5 453 . b’ . a” . b’ . a” . a’ b” . a’ b” σ = a′b′ −a′b′′ = k(a1b1 −a28 2 ) . . σ = a ′b′ − a ′′b′′ b Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2

C m giác l p th nhân t o C p nh l p th ph d c i m nh cùng tên Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 Th sai d c, th sai ngang i u ki n hình thành c m giác l p th nhân t o a2 1. Ch p ư c c p nh l p th A a1 y2 . . y1 . . 2. V trí t c p nh sao cho B các tia ng m cùng tên giao . x1 . x2 nhau (t o thành các m t ph ng áy ch a c nh a1 b1 a2 b2 Th sai d c: q = y1- y2 áy m t). Th sai ngang: p = x1 – x2 3. M i m t m t ch o1 B nhìn 1 t m nh tương ng o2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3

Hi u ng l p th thu n, ngh ch Tính ch t c a hi u ng l p th M r ng c nh áy quan sát B’=n*B B’ P1 a1,b1 . a2 b2 P2 P1 a1,b1 . b2 a2 P2 A’ B O1 O2 O1 O2 P1 b1,a1 b2 a2 P2 P1 b1,a1 b2 a2 P2 A B B P1 P2 P1 P2 B’=n*B A O1 Trung B O2 O’ B’=n*B O’2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing A 13 Tran Anh Photogrammetry and Remote Sensing 1 14 Tính ch t c a hi u ng l p th Tính ch t c a hi u ng l p th Thay i tiêu c quan sát f’=v*f ng th i m r ng c nh áy quan sát B’=n*B B” B’ Và thay i tiêu c quan sát f’=v*f A” B A’ A B A B’=n*B P1 P2 . f’=v*f P1 P2 .f’=v*f P1 P2 . f . f’=v*f P1 P2 f’ f . O1 B O2 O1 B O2 . O’1 B O’2 O”1 B’ O”2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 16 4

Các phương pháp nhìn l p th Kính l p th ph n quang 1. Kính l p th ơn gi n Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 Kính tách màu b sung Nguyên lý xây d ng c p nh l p th b sung màu C p nh en tr ng B l c + = Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 nh trái Tran Trung Anh nh ph i Photogrammetry and Remote Sensing 20 5

Nguyên lý xây d ng c p nh l p th Kính tách m u b sung tách màu C p nh màu Tách màu + = nh trái Tran Trung Anh nh ph i Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Kính ch p tinh th l ng LCS Liquid Crystal Shutter Tr m o nh s Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6

Mô hình l p th S1 S2 P1 P2 Th c a Mô hình l p th Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 26 Tiêu o th c o l p th b ng tiêu o th c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7

Tiêu o o Tiêu o s S1 S2 P1 P2 Tiêu o th c Tiêu o o là hình nh c a 2 tiêu Mô hình l p th o th c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 Tiêu o s Các y u t hình h c c a mô hình l p th WN WA Tâm ch p S1 trái, S2 ph i n2 C nh áy ch p B=S1S2 a1 o a2 M t ph ng áy WA n1 o2 1 n’1 M t ph ng áy ng WN n’2 M t ph ng áy chính WO1, WO2 (a1, a2) là c p i m nh B cùng tên S1 S2 S1a1, S2a2 – tia chi u cùng tên A O2 N N2 O1 Photogrammetry and Remote Sensing Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh 1 32 8

Tính toán t a i m av tt t a i m Các y u t nh hư ng c a mô hình l p th nh c a c p nh l p th ã nh hư ng R = R S1 + m1A1r1 . m1, m2 - m u s t l i m nh trái và Các y u t nh  ph i. R = R S2 + m 2 A 2 r2 hư ng trong (ch p cùng 1 máy X G  X S1  X S2  Véc tơ t a i m a v t, i m tâm ch p nh): f, x0, y0 R =  YG ; R S1 =  YS1 ; R S2 =  YS2        ch p trái, tâm ch p ph i trong h  ZG     ZS1     ZS 2    t a tr c a. Các y u t nh hư ng ngoài:  x1 − x 0  x 2 − x 0  Véc tơ t a i m nh trái và i m P1: XS1, YS1, ZS1, r1 =  y1 − y 0 ; r2 =  y 2 − y 0      nh ph i trong h t a không gian  −f   −f  nh trái và h không gian nh ph i φ1, ω1, κ1     Ma tr n xoay nh trái và ph i P2: XS2, YS2, ZS2, φ2, ω2, κ2  a 11 a 12 a 13   a11 a12 a 13  A1 = A ω1ϕ1κ1 = a 21 a 22   a 23  ; A 2 = A ω2ϕ2 κ 2 = a 21 a 22  a 23   a 31 a 32  a 33  ω ϕ κ  111 a 31 a 32  a 33  ω ϕ κ  222 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 Tìm m u s t l i m nh trái và ph i *Tìm m1, m2  X1  ′ X′2  B X  X S2 − X S1  m1R 1 ∧ R ′2 = B ∧ R ′2 + m 2 R ′2 ∧ R ′2 ′ ′  Y′  = A r ; R1 =  1  R ′2 =  Y2  = A 2 r2 ; ′ B = B Y  =  YS2 − YS1  11        Y1′ Y2   BY ′ Y2  ′  Z1   ′  Z′2     B Z   ZS2 − ZS1       ′     Z1 Z′2   B Z Z′2  0 Tìm m1 và m2  Z′ Z′2   B Z Z′2    B Z X′ − BX Z′2 m1  1  + m 2 0 ⇒ m1 = Z′ X′ − X′ Z′ 2 ′ =  X1 X′2   BX ′2 X  1 2 1 2 R = R S1 + m1R 1 ′ 0   ⇒ R S1 + m1R 1 = R S 2 + m 2 R ′2 ⇒ ′  X1 ′ X′2   BX X′2    Y′ R = R S 2 + m 2 R ′2  1 Y2   BY ′  Y2  ′ m1R 1 ∧ R 1 = B ∧ R 1 + m 2 R ′2 ∧ R 1 ′ ′ ′ ′ ′ BZ X1 − BX Z1′ ∴ m1R 1 = B + m 2 R ′2 ′ ⇒ m2 = Z1X′2 − X′ Z′2 ′ ⇔ m 2 R 1 ∧ R ′2 = B ∧ R 1 − 0 ′ ′ 1 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9

Tính toán t a i m av tt t a i m Yêu c u tính ư c t a i m nh c a c p nh l p th ã nh hư ng a v t t c p nh l p th R (*) = R S1 + m1R 1  ′  (**) ã xác nh giá tr các y u t nh hư ng R = R S2 + m 2 R ′2  trong f, x0, y0 (l y t công tác ki m nh) ã xác nh giá tr 12 y u t nh hư ng ngoài X G  (*) X S1  X1  ′  Y   Y  + m  Y′   c a c p nh: nh trái, nh ph i. Ph i xác nh  G =  S1  1 1   thông qua bài toán nh hư ng c p nh (ho c X G  (*) X G  (**)   ZG   ZS1   Z1   X G       ′    1      tăng dày kh ng ch nh). (**)  ∴  YG  =  YG  +  YG   X G  XS2  X′    Z  2  Z   ZG   Công tác nh hư ng ngoài c a c p nh chia  Y  + m  Y′    G   G     2 Y  =  S2   G 2  2  thành 2 công o n: nh hư ng tương i (5  ZG     ZS 2     Z′2     y u t ) và nh hư ng tuy t i (7 y u t ). Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 nh hư ng tương i Mô hình l p th cl p Xác nh v trí tương i t m nh ph i so v i t m Z Z G c: O ≡ S1 nh trái c a c p nh l p th như lúc ch p nh, Y Y S1S2 ≡ B ≡OX sao cho các tia chi u cùng tên giao nhau trong O ≡ S1 B S2 X ω1 = 0 không gian t o thành mô hình l p th . . κ1 ω2 κ2 5y ut nh Mô hình l p th này xác nh trong h t a ϕ1 ϕ2 không gian o nh (hay h t a mô hình) . a1 hư ng tương i o1 a2 o2 c a mô hình c . ư c ch n tùy ý. Cách ch n: - Mô hình l p th cl p l p là φ1, κ1, φ2, - Mô hình l p th ph thu c A ω2, κ2 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10

Mô hình l p th ph thu c i u ki n xây d ng mô hình l p th Z Y G c: O ≡ S1 i u ki n ng ph ng c a 3 vector B, R’1, R’2 Z S2 Y B Bz X ω1=φ1=κ1=0 S2 ν . By ∆ω ω S1 τ ∆κP2 5y ut nh B X F = (R 1 ∧ R ′2 )B = 0 Bx κ ∆ϕ ϕ hư ng tương i S1 R’2 P2 ′ . a1 . a2 o2 c a mô hình ph BX BY BZ o1 P1 R’1 P1 thu c là là BX, F = X1′ Y1′ ′ Z1 = 0 BY, ∆φ, ∆ω, ∆κ Ho c τ, ν, ∆φ, X′2 Y2′ Z′2 ∆ω, ∆κ A W Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 S n ph m c a nh hư ng tương i Quá trình nh hư ng mô hình l p th S2 S1 S2 Các y u t nh hư ng tương i S1 P2 P1 P2 Mô hình l p th : P1 Có t l t do AO ư c nh v trong h t a mô hình (tùy RO ch n cho t ng mô hình) Yêu c u ti p theo: p th • nh v trong h t a tr c a (d ch chuy n l g c, xoay tr c t a ) nh Th c a hì ô • Thu phóng v m t t l nh t nh M i m KC Mô hình l p th Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11

nh hư ng tuy t i Các n i dung c n n m b t ư c ZG YG Y Z 7 y u t nh Kh năng nhìn không gian c a m t ngư i Κ ZG X hư ng tuy t C p nh l p th , mô hình l p th S2 O≡S1 i là: Các phương pháp nhìn l p th R XG RGS A XGS, YGS, ZGS, Các y u t hình h c cơ b n c a c p nh l p th YG M.A.R Φ, , K, M Các y u t nh hư ng c p nh l p th Φ R G = R GS + M ⋅ A ΩΦΚ ⋅ R RG Tính toán t a i m av t XG O Các y u t nh hư ng tương i X G  X GS   A11 A12 A13  X  i u ki n xây d ng mô hình l p th  Y  =  Y  + M ⋅ A     G   GS   21 A 22 A 23  ⋅ Y  Các y u t nh hư ng tuy t i  ZG   ZGS     Photogrammetry andA 32 Sensing   Z   A 31 A 33    Tran Trung Anh   Remote 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 12

Add a comment

Related pages

Bài 9: phát âm /p/,/b/,/k/,/g/ - Trần Thị Giang ...

... phát âm /p/,/b/,/k/,/g/ - Trần Thị Giang ... Bài 3 - "Long E vowel ... Bài 9 Đọc âm /ɪə/ /eə/ /ʊə/ /t/ /d/ ...
Read more

Duc Cha Kham Bai Giang 061 3 - YouTube

Duc Cha Kham Bai Giang 061 3 PhuongKhanhTiffany. Subscribe Subscribed Unsubscribe 278 278. Loading... Loading... ... Don't like this video?
Read more

Thư viện Bài giảng điện tử

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác ... bai tiẹt 59;Bài thể dục phát triển chung; KY THUAT NHAY XA KIEU NGOI; Xem tất c ...
Read more

Bài giảng Hóa lý 1 - TaiLieu.VN

∂ni T , p , ... thông s ho c b qua các thông s ít nh hư ng đ có th s d ng đ th 2 chi u ho c 3 chi u. M t gi n đ pha bao g m các đư ...
Read more

Hà Giang Province - Wikipedia, the free encyclopedia

Hà Giang listen) is a ... (9.9 mi) from Sà Phìn and 3 kilometres (1.9 mi) from Chinese border is inhabited by the Tày and H'Mông people.
Read more

Google

Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English Français 中文(繁體)
Read more

Bắc Giang Province - Wikipedia, the free encyclopedia

Bắc Giang listen) is a ... The produce from the forests has been estimated as 3,5 million m3 of wood and 500 million trees of bamboo and neohouzeaua.
Read more

M M t Ng y G p M | M M t Ng y G p M

M M t Ng y G p M, nghe tải nhạc chất lượng cao M M t Ng y G p M bài hát album video mv đẹp nhất M M t Ng y G p M
Read more

Facebook - Log In or Sign Up

world around you on Facebook. See photos and updates from friends in News Feed. ... Can't read the words below? Try different words or an audio captcha.
Read more