Bai Giang T T A P G 1

31 %
69 %
Information about Bai Giang T T A P G 1

Published on October 11, 2009

Author: NgoHungLong

Source: slideshare.net

Description

Bai giang xu ly anh - Tran Trung Anh

B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C TRƯ NG IH CM A CH T Nguyên lý thu nh n hình nh Ánh sáng và sóng i n t CHƯƠNG1 Kh năng ph n x ánh sáng c a các i CƠ S CH P NH VÀ CH P tư ng ch p NH HÀNG KHÔNG C u t o máy ch p nh quang h c V t li u ch p nh và quá trình x lý hóa nh Tr n Trung Anh B môn o nh và Vi n thám nh s và máy ch p nh s Ch p nh hàng không Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2 NGUYÊN LÝ THU NH N HÌNH NH ÁNH SÁNG Thí nghi m c a Isaac Newton năm 1666 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1

SÓNG I N T BƯ C SÓNG I N T Ph©n lo¹i B−íc sãng Cùc tÝm 10nm ~ 0.4 µm Nh×n thÊy 0.4 ~ 0.7 µm CËn hång ngo¹i 0.7 ~ 1.3 µm Hång ngo¹i ng¾n 1.3 ~ 3 µm Hång ngo¹i Hång ngo¹i 3 ~ 8 µm Hång ngo¹i nhiÖt 8 ~ 14 µm Hång ngo¹i xa 14 µm ~ 1 mm milimÐt (EHF) 1 ~ 10 mm Sãng ng¾n CentimÐt (SHF) 1 ~ 10 cm §ÒcimÐt (UHF) 0.1 ~ 1 m Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 6 BƯ C SÓNG I N T GHI NH N NĂNG LƯ NG PH N X Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 8 2

NĂNG LƯ NG ÁNH SÁNG Các y u t nh hư ng h s ph n x c E 0 (λ ) = E r (λ ) + E a (λ ) + E t (λ ) = h λ 1. Góc chi u t i c a m t tr i ( cao c a E0(λ) năng lư ng ánh sáng bư c sóng λ m t tr i, chi u th ng, chi u xiên) Er(λ) năng lư ng ph n x r (%) = E r (λ ) 100% 2. Bư c sóng ánh sáng chi u t i (thành ph n E 0 (λ ) λ Ea(λ) năng lư ng h p th quang ph ) Et(λ) năng lư ng xuyên qua c=3 x 108m/s v n t c ánh sáng . 3. c tính quang ph c a i tư ng (c u t o hóa lý, b m t) h=2,626 x 10-34js h ng s Plăng . λ bư c sóng ánh sáng . 4. S trong su t và tán x khí quy n (thành rλ h s ph n x c a i tư ng bư c sóng λ . ph n khí quy n) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 CH P NH Ch p nh là quá trình ghi nh n năng Máy nh lư ng ph n x (ho c b c x ) ánh sáng (sóng i n t ) t i tư ng ch p thông qua b ph n quang h c (kính v t) và ư c lưu tr trên v t li u c m quang hay các b c m s . M t Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3

C U T O MÁY CH P NH HÀNG KHÔNG Máy ch p nh hàng không RMK-TOP RMK- RC-30 RC- Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 13 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 14 H TH NG KÍNH V T T s F/d cho kính v t và vành ch n sáng F/d=tiêu c / ư ng kính vành ch n sáng Năng lư ng ánh sáng chi u lên phim s là: i⋅t E= 4 ⋅ (F / d) 2 i – Cư ng . ánh sáng T h p các th u kính h i t và phân (J/m2/s) kì ư c l p ráp ng tr c v i nhau . t – th i gian l quang (s) thành m t th u kính h i t t ng h p E – năng lư ng ánh sáng Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh (j/s) Photogrammetry and Remote Sensing 16 4

Kính v t góc m h p, góc m trung CƠ S QUANG H C C A CH P NH bình và góc m r ng 1 1 1 = + fk a b Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 C U T O V T LI U NH T H P C NG MÀU L p nhũ nh L pn n L p ch ng tán x nh en tr ng nh Màu (toàn s c, h ng ngo i g n) (vùng nhìn th y, h ng ngo i g n) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 20 5

T H P TR MÀU Phim en tr ng, toàn s c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Phim en tr ng, h ng ngo i g n Phim màu t nhiên Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6

Phim màu, h ng ngo i g n Màu t nhiên và màu gi Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 26 PHIM NH HÀNG KHÔNG Tính c m quang c a m t ngư i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7

Tính c m quang c a v t li u nh TÍNH CH T NH Y SÁNG C A NHŨ NH Cư ng nh y (t): là thư c o kh năng chi u t i Ii c m nh n ánh sáng c a nhũ nh. m (DO): DO= It/Ii Nhũ nh xuyên qua: T=1/DO; Cư ng M t en: xuyên qua It D=log10(DO)=lg(It/IO) Lư ng l quang (H): - là lư ng ánh sáng chi u t i (LUX) trong th i gian l quang. - Lư ng l quang o b ng ơn v :LUX.sec Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 VÍ D V M T EN ư ng cong m t en c a nhũ nh D=2 -> It/Ii=100 -> It=0,01 x Ii 99% cư ng ánh sáng chi u t i b h p th b i l p nhũ nh. D=1 -> It/Ii=10 -> It=0,1 x Ii 90% cư ng ánh sáng chi u t i b h p th b i l p nhũ nh D=0 -> It/Ii=1 -> It=Ii 0% cư ng ánh sáng chi u t i b h p th . L p trong su t. AB- o n m , BC – l quang thi u, CD – l quang , DE – l quang th a, E – ph n ph n chuy n Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 32 8

Các c tính c m quang PHÂN BI T C A HÌNH NH 1. c m quang: S=k/H 2. H s tương ph n: D2 − D1 Dmax − Dmin γ= ;γ = lg H 2 − lg H1 lg H cuôi − lg H âu 3. Ph m vi b t ánh sáng h u ích: L =lgHcu i-lgH u 4. m : D0=It/Ii 1 1 1 ơn v o: c p = + ư ng/minimet (lp/mm) R phim Rnhu RKV anh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 TÁC D NG C A ÁNH SÁNG IV I Quá trình x lý hóa nh HALOZEL B C TRONG NHŨ NH Br − + h c → Br + e − âm b n λ Ag + + e − → Ag 0 nh ng m Quá trình âm b n c AgBr + h → Ag 0 ↓ + Br λ Ch p nh nh ng m Dương Quá trình dương b n b n Th c a Phim sau l quang Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9

QUÁ TRÌNH ÂM B N Thành ph n dung d ch hi n nh 1. Ch t hi n nh Yêu c u: là ch t kh ch n l c, hòa tan trong dung d ch ki m ho c nh ng m Âm b n sunfitNatri, oxit không c Hydroquynol Hi n nh nh nh C6H4(OH)2 + 2AgBr = C6H4O2 + 2Ag0 + 2HBr 2. Ch t tăng t c ph n ng: tính ki m Hi n nh: b n ch t là kh Halozel B c ã b tác d ng ánh sáng nhưng chưa phân h y, giúp tăng Na2B4O7, Na2CO3, Na3PO4, NaOH, KOH cư ng các trung tâm c m quang làm cho nh 3. Ch t b o t n: b o v thu c hi n ng m d n hi n lên. 2Na2SO3 + O2 = 2NaSO4 nh nh: b n ch t là hòa tan Halozel B c chưa C6H4O2 + Na2SO3 + H2O = C6H4(OH)2SO3Na + NaOH b tác d ng ánh sáng giúp cho phim nh có th 4. Ch t ch ng m : KBr, benzotriazol mang ra ngoài ánh sáng. and Remote Sensing Tran Trung Anh Photogrammetry 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 Thành ph n dung d ch nh nh QUÁ TRÌNH DƯƠNG B N 1. Ch t hòa tan: Na2S2O3 Âm b n In nh nh ng m Hi n nh nh nh 4Na2S2O3 + 3AgBrdư = 3NaBr + Na5Ag3(S2O3)4 2. Ch t ình ch quá trình hi n: mang tính axit H2SO4 Dương b n 3. Ch t b o v : khôi ph c tính nh nh Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2 + H2O + S Na2SO3 + S = Na2S2O3 4. Ch t làm ch c màng: phèn nhôm, phèn crom Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10

ÂM B N VÀ DƯƠNG B N Ki m tra phim ch p Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 L−u tr÷ t− liÖu phim ¶nh NH S nh s là m t m ng 2 chi u g m các ph n t nh có cùng kích thư c g i là pixel (picture element, picture cell). M i pixel có v trí hàng i, c t j và xám G (i,j) ư c mã hóa theo ơn v thông tin (thư ng là bit)  g 0, 0 K g 0, j K g 0,m −1   K K K K K     g i,0 K g i, j K g i ,m −1     K K K K K  g n −1,0 K g n −1, j K g n −1,m −1    n ×m Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11

NH S VÀ NH TƯƠNG T CÁC M C MÃ HÓA XÁM KHÁC NHAU ¶nh t−¬ng tù ¶nh sè 8bit, 256 b c xám 4bit, 16 b c xám Mã hóa xám cho pixel: g(i,j)=2bit b c xám 2bit, 4 b c xám . bit=1, có 2 b c xám 0,1 . bit=2, có 4 b c xám 0,1,2,3 . bit=8, có 256 b c xám 0,1,…,255 1bit, 2 b c xám Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 CÁC M C MÃ HÓA XÁM KHÁC NHAU THU NH N NH S Th c a Máy ch p nh dùng phim nh tương t Máy quét nh Máy ch p nh s B c m v tinh nh 8bit 2bit 1bit s Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 47 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 48 12

NGUYÊN LÝ CH P NH S M¸y chôp ¶nh h ng kh«ng kü thuËt sè Ultra-CAM Ultra-CAM H B B B X lý X lý X lý B th ng c m khu ch bi n tín nh tín bi n kính i i hi u hi u i v t A/D D/A ADS-40 ADS-40 Starimager Starimager Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 49 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 50 MÁY CH P NH HÀNG KHÔNG K THU T S CÁC THI T B PH TR Máy ch p nh hàng không k thu t s ang phát tri n GPS m nh, ây là hư ng phát tri n c a công tác ch p nh hàng không thương m i. S khác nhau cơ b n gi a máy ch p nh hàng không k thu t s và máy ch p nh dùng phim tương t là: phim IMU và công tác x lý hóa h c phim ư c thay th b ng thi t DMC b i n t như thi t b tích i n kép (CCD), v i các m ng RTC g m hàng ngàn nh ng detector nh bé thư ng g i là T-AS Video Camera ph n t nh (pixel). Máy ch p nh s dùng k thu t máy tính x lý nhanh chóng d li u nh và lưu tr trong b nh l n ( c ng, ĩa CD, DVD…) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 51 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 52 13

I U KHI N BAY CH P NH MÁY BAY BAY CH P NH Rockwell Aero Commander Twin Beech Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 53 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 54 MÁY BAY BAY CH P NH KING AIR B200 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 55 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 56 14

CÁC D NG CH P NH HÀNG KHÔNG Ch p nh b ng và nh lý tư ng Ch p nh b ng là ch p nh có Góc nghiêng t m Theo v trí tr c quang nh<3 Ch p nh lý tư ng Ch p nh lý tư ng là ch p nh có góc nghiêng Ch p nh b ng b ng 0 Ch p nh nghiêng Theo phương th c ch p Ch p nh ơn Ch p nh theo tuy n Ch p nh theo kh i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 57 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 58 nh b ng Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng nh Góc nghiêng tr c quang so v i phương dây d i l n hơn 3 , và trên nh không có ư ng chân tr i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 59 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 60 15

Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng nh Ch p nh nghiêng v i góc nghiêng l n trên nh có ư ng chân tr i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 61 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 62 nh có góc nghiêng l n Ch p nh ơn ư ng chân tr i i m t chính Ch p theo vùng nh theo t ng t m riêng bi t, không có liên k t hình h c v i nhau gi a các t m nh, dùng i u tra kh o sát 1 vùng nh t nh, do thám quân s , ch p b sung… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 63 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 64 16

Ch p nh theo tuy n Ch p nh theo tuy n Ch p nh theo m t tuy n nh s n, gi a các t m nh li n k có ch m ph lên nhau. Dùng nghiên c u, o c d c theo các a v t hình tuy n như: tuy n giao thông, ư ng sông, biên gi i… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 65 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 66 Ch p nh theo kh i Ch p nh theo kh i Kh i ch p nh g m nhi u tuy n bay song song cách u nhau, có ch m ph gi a các nh li n k trong cùng 1 tuy n và ch m ph gi a các tuy n li n k . ng d ng a m c ích: o v b n … Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 67 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 68 17

Ch p nh theo kh i T l ch p nh trung bình trên nh b ng Thi t k t l ch p nh Ma = C*√Mbd C=100 n 300 1/Ma = f/H -Ch p nh t l l n: Ma <=10.000 -Ch p nh t l TB 30.000<Ma <10.000 -Ch p nh t l nh 70.000>Ma > 30.000 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 69 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 70 ph d c ph d c Ph n ch p cùng i tư ng ch p gi a 2 t m nh li n k trong 1 d i bay Thi t k ph d c: P=(62+38*h/H)% KC gi a 2 tâm ch p li n k trong 1 d i bay Dx =V.tgc Dx = Lx[(100-P)/100]*Ma Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 71 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 72 18

ph ngang ph ngang Ph n ch p cùng i tư ng ch p gi a 2 t m nh trong 2 d i bay li n k (trong ch p nh kh i) Thi t k ph ngang: Q=(30+70*h/H)% ph ngang sau khi ch p: Q = (Py/Ly )100% Kho ng cách d i bay li n k Dy = Ly [(100-Q)/100]Ma Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 73 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 74 ph d c và ngang trong kh i nh Thi t k bay ch p Dx TDy Dy TDx Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 75 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 76 19

Tính toán thông s bay ch p Các yêu c u khi bay ch p Ch m ít nh t 50% d i bay i v i ph n di n tích song song Di n tích khu ch p S = TDy*TDx v i hư ng tuy n bay. T l nh ch p trung bình Ma =C * √Mbd Ch m ít nh t 1 n 2 áy nh i v i ph n di n tích vuông Chi u cao bay ch p trung bình H=f*Ma góc v i hư ng tuy n bay. Tuy n bay ch p nh th c t không l ch kh i tuy n bay thi t Chi u cao bay ch p tuy t i Hbc = H+H0 k quá 1,5cm trên nh, tương ương v i Ma*0,015 (m) trên ph d c P=(62+38*h/H)% th c a cao tuy n bay ch p nh th c t không ư c chênh v i ph ngang Q=(30+70*h/H)% cao tuy n bay ch p nh thi t k quá ±5%Hbc. S tuy n bay Nt = TDy/Dy + 1 cong tuy n bay ≤ 3% chi u dài tuy n bay (∆L/L). S nh trong tuy n bay th i: Nai=TDxi/Dx+3 Góc xoay κ ≤ 50, cá bi t có th κ ≤ 150. S vòng lư n: nv = Nt Góc nghiêng α ≤ 30 trong ó s góc nghiêng l n hơn 20 không vư t quá 10% t ng s nh trong khu ch p. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 77 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 78 Các yêu c u c a phim nh g c Quy trình ch p nh hàng không Trên phim g c ph i th hi n y m i thông tin k thu t có I. L p thi t k k thu t bay ch p thi t k trên phim nh: D u khung, ng h và các s hi u khác ghi nh n th i i m ch p nh. 1. Nhi m v , ph m vi bay ch p Không mang d u v t như: , b n, hình nh chưa hi n h t, tróc 2. Thu th p tài li u tr c a, b n khu ch p màng, r , xư c .v.v. cũng như nh ng nhân t làm gi m 3. c i m a lý, dân cư, th i ti t khu ch p chính xác cho công tác o v a hình và i u v nh. Bóng mây, bóng râm, các l i che ph lên các y u t av t 4. Thi t k k thu t bay ch p không che khu t các khu v c quan tr ng như khu dân cư, ga 5. Tính toán giá thành bay ch p xe l a, v trí ph 3 c a các t nh. II. T ch c thi công M t en D m b o 1.0 < D <1.8 chênh v en ∆D m b o 0.5 < ∆D < 1.3 III. Ki m tra, nghi m thu ánh giá ch t m D0 m b o D0 < 0.2 lư ng tài li u bay ch p ép ph ng c a phim g c, th sai còn l i t i i m ki m tra <0,02mm, cá bi t l n nh t <0,03mm. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 79 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 80 20

Các v n c nn mb t ư c Nguyên lý thu nh n hình nh Nguyên lý cơ b n c a máy ch p nh quang h c B n ch t c a các quá trình x lý hóa nh, các c trưng c a v t li u nh, phân bi t c a phim nh s và máy ch p nh s Ch p nh hàng không T l ch p nh Các d ng ch p nh ph d c, ph ngang Tính toán thông s ch p nh Tran Trung Anh k thu t bay ch and và phim nh g c Yêu c u Photogrammetry p Remote Sensing 81 21

Add a comment

Related pages

Bai giang dien tu unit 15 lop 6 a we are the world

... THE WORLD CUP I 15 Em hãy chá» n má»™t Ä'áp án Ä ... 14 p soan language focus bai giang ... 1 2 3 4 Bai giang tieng anh 6 ...
Read more

Bài 9: phát âm /p/,/b/,/k/,/g/ - Trần Thị Giang ...

... phát âm /p/,/b/,/k/,/g/ - Trần Thị Giang ... Phụ âm /h/ và /w/ - Duration: 1 ... Bài 9: Down Town /d/ and /t/ - Dogs and Cats /g ...
Read more

Bai Giang 1 - YouTube

Bai Giang 1 tuan khanh tran. Subscribe Subscribed Unsubscribe 172 172. ... Don't like this video? Sign in to make your opinion count. Sign in. 8.
Read more

Bai Giang Chi Tiet Nghiệp Vụ Quản Lý

Bai Giang Chi Tiet Nghiệp Vụ Quản Lý ... Q R=01 1%=, @*S *D5 (*-E $)%, T-. $/01 ,<0, 2501 ,P# 0*%O5U ... P# W5E c.1.1?.G%J' ]J ...
Read more

Bai giang tinh chat ba duong trung tuyen cua tam giac

Bai giang tinh chat ba duong trung ... nh há» c lá»›p 7 - Tiết 68: ... tại Bến xe Mỹ Đ nh bị 'chặt đứt' L Văn T ng 1 Th ng 2 ...
Read more

T.O.P – Wikipedia tiếng Việt

Choi Seung Hyun (Hangul: 최승현, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1987), hay còn được biết đến với nghệ danh T.O.P, là một rapper, ca sĩ ...
Read more

Nhung nguoi tron g giang ho

Nhung nguoi tron g giang ho. ... Người Trong Giang Hồ 1 ... ten nhung bai hat trong nhac phim tan nguoi trong giang ho 4 , ...
Read more

(H Ë Cao ÿ · © p chuyên nghi Ë p)

5 Bài 1: S ¦N XU ¨T G ¤O TR ²NG T î THÓC 1.1. Gi ßi thi Ëu: Công ngh Ë ch à bi Ãn g ¥o là m Ýt trong nh óng công ngh Ë ch à bi Ãn th ...
Read more

Bài 15: Phương pháp giảng dạy - caulacbobongdahvbp

Bài 01: Đặc điểm, tác dụng và nguồn gốc lịch sử phát triển môn bóng đá
Read more