Bai Giang T T A P G 0

19 %
81 %
Information about Bai Giang T T A P G 0

Published on October 11, 2009

Author: NgoHungLong

Source: slideshare.net

Description

Bai giang xu ly anh - Tran Trung Anh

B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C TRƯ NG IH CM A CH T o nh là gì? B n ch t và nhi m v c a phương pháp BÀI M U o nh KHÁI NI M V O NH c i m c a phương pháp o nh Sơ lư c v l ch s phát tri n c a o nh Tr n Trung Anh Các lĩnh v c ng d ng c a o nh B môn o nh và Vi n thám Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2 O NH B N CH T VÀ NHI M V C A O NH nh nghĩa: - Là m t ngành khoa h c k thu t xác nh v trí B n ch t c a o nh là m t phương và hình dáng c a i tư ng thông qua nh ch p pháp o gián ti p có nhi m v xác - Xây d ng i tư ng mà không c n ti p xúc tr c ti p v i chúng nh tr ng thái hình h c c a i - Là m t phương pháp o c gián ti p tư ng o (v trí, hình dáng, kích nh nghĩa hi n i: thư c và m i quan h tương h ) Là m t công c khoa h c k thu t phát tri n t thông qua hình nh thu nh n ư c ng hóa bi u di n tính ch t và thông tin không c a chúng. gian t nhi u d li u và (ho c) h th ng d li u. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1

C I M C A O NH O NH Có kh năng o c t t c các i tư ng o mà không ph i ti p xúc tr c ti p. i tư ng o a Thu nh n hình nh và thông tin c a i d ng. Nhanh chóng thu ư c tư li u o c, gi m nh tư ng o (ch p nh) công tác ngoài tr i, tránh nh hư ng th i ti t và D ng l i, o v i tư ng o t nh môi trư ng o. ch p ( o nh) Có th o cùng m t th i i m nhi u i m o khác nhau, thu n l i cho phép tính toán, so sánh s bi n i i tư ng o. Quy trình công ngh thu n l i cho vi c áp d ng các thành t u KHCN, t ng hóa, nâng cao hi u qu kinh t kĩ thu t. Thi t b chuyên d ng, t ti n Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 6 Phân lo i phương pháp o nh o nh m t t Theo v trí c a thi t b thu nh n nh: o nh m t t ( o nh kho ng cách g n) o nh hàng không o nh v tinh Theo thi t b o nh, nguyên lý o nh: gi i nh o nh tương t o nh gi i tích o nh s o nh ơn/ o nh l p th Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 8 2

O NH HÀNG KHÔNG O NH V TINH Thành l p các lo i b n a hình a chính t Thành l p và hi n ch nh b n , TL B n l 1:2000, 1:5000, 1:10000 và nh hơn HTSD , quan tr c khí tư ng, th y văn ... Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 lÞch sö ph¸t triÓn cña ®o ¶nh MÁY CH P NH VÀ B C NH U TIÊN NH÷NG TIÒN §Ò ®Çu tiªn V t li u c m a, Leonador da Vinci b, J. N NiÐpce c, J. Daguerre d, D. Arago quang u tiên 1482. L.D Vinci : nguyªn lý cña phÐp chiÕu xuyªn t©m 1827. J. N NiÐpce : thu nhËn tÊm ¶nh chôp ®Çu tiªn (d−¬ng b¶n mÊt 8h) là lo i nh a 1837. J. Daguerre : P.p chôp ¶nh thùc nghiÖm ®Çu tiªn (Daguereotype) Judea. L quang 1840. D. Arago : ®o ¶nh “photogrammetry” m t 8h Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3

Sù ph¸t triÓn C«ng NghÖ chôp ¶nh h ng kh«ng nh ch p trên khinh khí c u i l Luis Pháp 1858 và TP Boston 1860 1858, “Nadar” ch p b c nh u tiên trên khinh khí c u Paris t cao 80m Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 13 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 14 ¶nh chôp tõ diÒu bay ¶nh chôp tõ diÒu bay *1906, *1882, Nhà khí tư ng Lawrence h c ngư i Anh ch p nh Archibaid ch p nh TP San hàng không t m t Francisco chi c di u. t di u * Nh ng năm cu i bay trư c 1880 Arthur Batut và sau v ch p TP ng t Labruguiere, Pháp t và h a di u bay. ho n kh ng khi p Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 16 4

CHIM B CÂU MANG MÁY CH P NH nh ch p t máy nh mang b i chim b câu *1903, Julius Lâu ài Châu Âu Neubonner khoác trên c 3 con chim b câu chi c máy ch p nh n ng 70gm, c phim 70mm Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 Chuy n bay u tiên v i máy bay có m t ng cơ ư c i u khi n b i phi công Wilbur Wright, 17/11/1903 phía b c California Anh em nhà Wright sáng ch ra máy bay, năm 1902 bay thành công phía b c California Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 20 5

Nh ng b c nh hàng không u tiên ¶nh chôp tõ m¸y bay 1908, m t th ch p nh bay cùng v i Wight ch p m t s b c nh trên vùng tr i Le Mans, Pháp. Trong su t chi n tranh th gi i th nh t, có hơn 1 tri u t m nh hàng không ư c ch p ph c v quân i. TP. NewYork 1908 TP. Reims 1908 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Máy bay Curtiss AH 13 Boeing B29 và các máy ch p nh, ch p v th h t nhân 25/7/1946 Phi công và th ch p nh v i máy ch p Graflex hàng không năm 1915 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6

nh hàng không ch p v th Máy bay ch p nh hi n i h t nhân 25/7/1946 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 26 Sù ph¸t triÓn C«ng NghÖ chôp ¶nh vÖ tinh ¶nh chôp tõ tªn löa Bøc ¶nh chôp ®Çu tiªn tõ mét qu¶ tªn löa nhá tõ ®é cao kho¶ng 100m, qu¶ tªn löa n y ®−îc thiÕt kÕ bëi Alfred Nobel, phãng trªn mét miÒn quª Thôy §iÓn v o n¨m 1897 Chôp ¶nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt tõ tªn löa ®−îc thiÕt kÕ bëi Alfred Maul ë ®é cao 600m. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7

VÖ tinh nh©n t¹o ®Çu tiªn cña liªn x« VÖ tinh nh©n t¹o ®Çu tiªn cña mü Sputnik 1, 1957 Explorer 1, 1958 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 ¶nh vÖ tinh ®Çu tiªn C¸c VÖ tinh nh©n t¹o Ch©u Phi, 4-1972 tõ Aqua Apollo 17 GRACE Cloudsat CALIPSO TRMM GIFTS TOPEX Vinasat1 Meteor/ SAGE Landsat Apollo 8, chôp tÊm ¶nh vÖ tinh ®Çu tiªn NOAA/ POES bÒ mÆt tr¸i ®Êt tõ SeaWiFS kh«ng gian, 1968 Terra Jason SORCE Aura ICESat Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 32 8

C¸c VÖ tinh viÔn th¸m Sù ph¸t triÓn C«ng NghÖ ®o ¶nh Radarsat IKONOS Landsat IRS Regional Operations Center Regional Operations §å gi¶i ¶nh (1850-1900) §o ¶nh t−¬ng tù (1900-1960) Center Space Imaging Primary Operations Center Regional Operations Center Remote Operations Transportable Ground Center Station Aerial Imagery §o ¶nh gi¶i tÝch (1950-nay) §o ¶nh sè(1990-nay) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 ®å gi¶i ¶nh (plan table photogrammetry) ®o ¶nh t−¬ng tù (analog photogrammetry) 1850-1900 1900-1960 A. Lausedat A. Mendenbauer phototheodolite E.Deville Carl Fulfrich R.Hugershoff O.V.Gruber Heinrich Wild Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9

M¸y to n n¨ng: quang häc, c¬ häc, quang c¬ ®o ¶nh gi¶i tÝch (analytical photogrammetry) 1950-nay Wild BC1 H.Schmid H.M.Karara Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 M¸y to n n¨ng gi¶i tÝch sd 3000 M¸y to n n¨ng gi¶i tÝch planicom p3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10

®o ¶nh sè (digital photogrammetry) 1990-nay PHOTOMOD U.Helava Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 VR WorkStation 3DMapper Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11

Thành l p b n a hình CÁC LĨNH V C NG D NG C A O NH Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 Thành l p b n a chính Thành l p DEM, DTM DEM: Digital Elevation Model DTM: Digital Terrain Model Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 47 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 48 12

Xây d ng mô hình hu n luy n quân s Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 49 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 50 Xây d ng b n 3D thành ph §o vÏ phi §ÞA H×NH TL c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc phôc chÕ x©y dùng... Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 51 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 52 13

§o vÏ phi §ÞA H×NH - Quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh: cÇu... - §o vÏ hiÖn tr−êng tai n¹n giao th«ng: Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 53 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 54 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 55 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 56 14

§o vÏ phi §ÞA H×NH §o vÏ phi §ÞA H×NH - §o vÏ c¸c hiÖn vËt kh¶o cæ: t−îng, ®å vËt... Hç trî trong y tÕ, n«ng l©m nghiÖp... Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 57 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 58 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 59 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 60 15

Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 61 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 62 Các v n c nn m ư c 1. o nh, b n ch t và nhi m v c a phương pháp o nh 2. Các c i m c a phương pháp o nh 3. Các phương pháp o nh 4. Các lĩnh v c ng d ng c a o nh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 63 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 64 16

Add a comment

Related pages

Bài 9: phát âm /p/,/b/,/k/,/g/ - Trần Thị Giang - YouTube

... phát âm /p/,/b/,/k/,/g/ - Trần Thị Giang ... 1 0. Don't like this ... Down Town /d/ and /t/ - Dogs and Cats /g/ and /k/ - Duration: ...
Read more

(H Ë Cao ÿ · © p chuyên nghi Ë p)

5 Bài 1: S ¦N XU ¨T G ¤O TR ²NG T î THÓC 1.1. Gi ßi thi Ëu: Công ngh Ë ch à bi Ãn g ¥o là m Ýt trong nh óng công ngh Ë ch à bi Ãn th ...
Read more

Bai Giang Chu Nhat 22/09/2013 - YouTube

Bai Giang Chu Nhat 22/09/2013 ... Don't like this video? ... Bai Giang Chieu Chu Nhat 01/09/2013 - Duration: ...
Read more

Zutter G-Dragon (BIGBANG), T.O.P (BIGBANG) Lyric Loi bai h ...

... nghe nhạc 320 lời bài hát zutter g-dragon (bigbang), t.o.p (bigbang) album nhạc ... 0. Tự động ... Tìm loi bai hat zutter - G-dragon ...
Read more

BAI_GIANG_1 - CH NG 1: N T P 1.1. Trung bnh m u - Ph ng ...

BAI_GIANG_1 - CH NG 1: N T P 1.1. Trung bnh m u - Ph ng sai... Home. Beacon FL. BAI_GIANG_1. Download Document. Showing pages : 1 - 2 of 13. This preview ...
Read more

Ý ngh ĩa c ủa tr ị s ố P trong nghiên c ứu y h ọc

tập san y h ọc qu ốc t ế ... (p = 0,001); the respective ... Ý ngh ĩa c ủa tr ị s ố P g ắn li ền v ới tri ết lí ph ản nghi ệm ...
Read more

Bai giang: Ly thuyet tn hieu 9/7/2009 17 Chng 2: TN ...

Bai giang: Ly thuyet tn hieu 9/7/2009 17 Chng 2: TN HIEU XAC NH (tt) I. Cac thong so ac trng (tt): from INFORMATIK 2011 at Cornell. Study Resources .
Read more

Lâm sàng th ống kê 23 Ki ểm đị nh khác bi ệt gi ữa hai t l

G ọi t ỉ l ệ t ử vong trong nhóm ... Nh ư v ậy p1 = 0.33 và p2 = 0.833. Cách ơ n gi ản nh ất để ước tính khác bi ệt
Read more