BAI-24-LOP-7a

33 %
67 %
Information about BAI-24-LOP-7a
Education

Published on March 28, 2020

Author: Kachupi

Source: authorstream.com

Slide1: GV: DƯƠNG TÚ ANH MĨ THUẬT LỚP 7 PHÂN MÔN VẼ TRANG TRÍ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5 TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG : TRANG TRÍ ĐĨA TRÒN Bài 24: Vẽ trang trí : BAØI 24: Veõ trang trí TRANG TRÍ ÑÓA TROØN I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT Em haõy cho bieát ñóa troøn ñöôïc duøng vôùi muïc ñích gì ? - Ñ óa ñ öïng thöùc aên - Ñóa tr öng baøy : BAØI 24: Veõ trang trí TRANG TRÍ ÑÓA TROØN I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT Em haõy p haân bieät söï khaùc nhau veà boá cuïc, hoaï tieát, maøu saéc cuûa hai loaïi ñóa troøn treân ? Ñóa tr öng baøy Ñ óa ñ öïng thöùc aên B oá cuïc Chia nhieàu maûng chi tieát ñeå trang trí . Chia ít maûng . H oïa tieát C aàu kì. Ñ ôn giaûn . M aøu saéc Saùng toái roõ raøng, laøm roõ hoïa tieát trung taâm. N heï nhaøng . : BAØI 24: Veõ trang trí TRANG TRÍ ÑÓA TROØN I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT Các em hãy quan sát và nhận xét cách sắp xếp bố cục của các đĩa tròn bên dưới. Slide6: Các em hãy quan sát và nhận xét cách sắp xếp bố cục của các đĩa tròn bên dưới. Slide7: Cách sắp xếp tự do kết hợp xen kẽ. Slide8: Cách sắp xếp tự do. Slide9: Cách sắp xếp đối xứng. Slide10: Cách sắp xếp đối xứng kết hợp xen kẽ. Slide11: Cách sắp xếp nhắc lại. : BAØI 24: Veõ trang trí TRANG TRÍ ÑÓA TROØN I. QUAN SÁT - NHẬN XÉT Có nhiều cách sắp xếp hoạ tiết trên đĩa tròn như : tự do, xen kẽ , nhắc lại , đối xứng , v.v … - Họa tiết trang trí thường là : cây , lá , phong cảnh , con vật … - Đĩa được sử dụng với mục đích : đựng thức ăn hoặc để bày trí . : BAØI 24: Veõ trang trí TRANG TRÍ ÑÓA TROØN II. CÁCH TRANG TRÍ - Kẻ trục đối xứng (trục ngang, trục dọc, trục xiên). - Tìm bố cục: phân mảng chính mảng phụ. - Tìm hoạ tiết. - Vẽ màu. HƯỚNG DẪN VẼ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TỰ DO:: HƯỚNG DẪN VẼ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TỰ DO: : BAØI 24: Veõ trang trí TRANG TRÍ ÑÓA TROØN III. THỰC HÀNH: Vẽ trang trí đĩa tròn vào giấy A4 hoặc trang trí trên đĩa giấy đường kính 20 cm. Slide16: BÀI VẼ CỦA HỌC SINH ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP: ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP DẶN DÒ:: DẶN DÒ: Hoàn thành bài vẽ. Slide19: CÁM ƠN CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI BÀI GIẢNG

Add a comment

Related presentations