Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito

27 %
73 %
Information about Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito
Education

Published on October 14, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng B ÀI GI ẢNG Đ I ỆN T Ử V ẬT L Í 11 – CH ƯƠ NG TR ÌNH CHU ẨN PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng BÀI 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẫN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng I - M ỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : Mục đích của thí nghiệm với diod bán dẫn là gì? BÀI 36&37. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN D ẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO. Phần A: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn - Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn. - Vẽ đặc tuyến vôn – ampe. PowerPoint Presentation: II - D ỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Điốt chỉnh lưu loại D4007; Nguồn điện: 3V – 12V(dùng 6V ); Điện trở bảo vệ R 0 = 820Ω; Biến trở 10ΩX10; Đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B dùng làm miliampe kế và vôn kế một chiều; Khoá K, dây nối; 7. Bảng lắp ráp mạch điện. Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng PowerPoint Presentation: Diod Kho á K(C ô ng t ắt ) CÁCH ĐỌC GIÁ TRỊ ĐIỆN TRỞ MÀU: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng C ÁCH ĐỌC GI Á TR Ị Đ I ỆN TR Ở M ÀU PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng Đ i ện tr ở R = 820 , sai số 10%, có màu xám đỏ nâu bạc. PowerPoint Presentation: Nếu biến trở núm xoay hỏng thì cần thay thế bằng gì? Biến trở núm xoay 2 chân cắm loại 10X10  có thể thay thế bằng biến trở con chạy 100  . PowerPoint Presentation: Đồng hồ đo điện đa năng hiện số PowerPoint Presentation: Nếu không có hai đồng hồ đo điện đa năng hiện số thì có thể thay bằng hai dụng cụ đo nào? Nếu không có đồng hồ đa năng thì có thể thay bằng ampe kế và vôn kế. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng + - p n K A Điốt bán dẫn: Là dụng cụ bán dẫn có 1 lớp tiếp xúc p-n chỉ cho dòng điệân qua theo 1 chiều nên dùng để chỉnh lưu dòng xoay chiều(Diod chỉnh lưu). Kí hiệu: III - C Ơ S Ở L Í THUY Ế T (SGK/109) PowerPoint Presentation: III - C Ơ S Ở L Í THUY ẾT C1. H ãy x ác định chi ều thu ận c ủa Đ i ô t b án d ẫn ? Chi ều thu ận c ủa Đ i ô t b án d ẫn là chiều từ p sang n(A  K) PowerPoint Presentation: Có thể chỉ dùng tính năng nào của đồng hồ đo điện đa năng hiện số để có thể xác định chiều của diod ? đo cường độ dòng xoay chiều. đo hiệu điện thế xoay chiều. C. đo điện trở. D. đo cường độ dòng điện một chiều. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng IV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO (Xem SGK/65) Đồng hồ đo điện đa năng hiện số PowerPoint Presentation: vôn kế ampe kế - Miliampe kế ở vị trí DCA 200m, cực dương cắm “V  mA” ; cực âm cắm vào “COM”; - Vôn kế ở vị trí DCV 20, cực dương cắm “V Ω mA” ; cực âm cắm vào “COM”. Cách sử dụng hai đồng hồ đo điện đa năng hiện số như thế nào? DCA 200m (+) V  mA (-) COM DCV 20 PowerPoint Presentation: V. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM - Mắc mạch điện như sơ đồ Khảo sát dòng điện thuận đi qua điôt Khảo sát dòng điện ngược đi qua điôt Cần mắc mạch như thế nào và đo tiến hành thí nghiệm ra sao ? - Sau khi mắc mạch điện như sơ đồ, cần kiểm tra lại mạch điện và các thang đo, sau đo đó ghi trị của hiệu điện đế và cường độ dòng điện qua diod khi thay đổi giá trị của biến trở. PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng - Mắc mạch điện như sơ đồ 1. Khảo sát dòng điện thuận đi qua điôt Vôn kế V ở vị trí DCV 20. Ampe kế A ở vị trí DCA 20m. V. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng - Mắc mạch điện như sơ đồ 2. Khảo sát dòng điện ngược đi qua điôt V. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Vôn kế V ở vị trí DCV 20. Ampe kế A ở vị trí DCA 200 μ . PowerPoint Presentation: VI. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM (tham khảo) U (V) I (  A) 0 0 0,9 0 1,5 0 3 0 4,5 0 6 0 U (V) I (  A) 0 0 0,2 0 0,3 0,02 0,55 0,59 0,63 1,39 0,65 2,78 0,66 4 0,67 6,5 Khảo sát dòng điện ngược đi qua điôt Khảo sát dòng điện thuận đi qua điôt PowerPoint Presentation: - Vẽ đường đặc tuyến Vôn – Ampe của điôt bán dẫn PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng I - M ỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : Mục đích của thí nghiệm với diod bán dẫn là gì? Phần B: Khảo sát đặc tính khuyếch đại của tranzitor - Khảo sát đặc tính khuyếch đại của transistor. - Xác định hệ số khuyếch đại của tranzitor. PowerPoint Presentation: II - D ỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Tranzito loại n-p-n(C828); Nguồn điện: 3V – 12V(dùng 6V ); Điện trở R C = 820Ω; 4. Điện trở bảo vệ R B = 300KΩ 5. Biến trở 10ΩX10; 6. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số DT-830B dùng làm miliampe kế và micrôampe kế một chiều; 7. Khoá K, dây nối, phích cắm; 7. Bảng lắp ráp mạch điện. Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng n n p E C B p p n E C B 1. Cáúu taûo TRANZITO E B C E B C III - C Ơ S Ở L Í THUY Ế T (SGK/112) PowerPoint Presentation: E B C PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng 2. Nguy ê n t ắc ho ạt động (SGK/105 + 112) PowerPoint Presentation: - Mắc mạch điện như sơ đồ: IV. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cần tiến hành thí nghiệm thế nào và đo các đại lượng nào? PowerPoint Presentation: - Thay đổi giá trị điện trở của biến trở, đo lần lượt…Ghi c ác giá trị đo được vào bảng sau: I B (  A) 20,1 17,9 15,7 13,5 11,3 I C ( m A) 5,57 4,96 4,37 3,74 3,12  =I C /I B 277 277 278 278 276 Tính giá trị trung bình của hệ số khuếch đại Tính sai số ( ) max = 1,2 Kết quả:  =  ± ( ) max = 277,2 ± 1,2 IV. TI ẾN HÀNH THÍ NGHIỆM - Kiểm tra mạch điện và các thang đo, đóng mạch điện, đo cường độ dòng điện ở đầu vào (B) và của đầu ra (C). Bảng(Tham khảo) PowerPoint Presentation: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng - Vẽ đồ thị I C = f(I B ) V ẽ t ừ th í nghi ệm ảo DẶN DÒ: GV. L ê Th ái Trung - Tr ường THPT Ph ạm Ph ú Th ứ - TP. Đà N ẵng D ẶN D Ò - Nộp bảng báo cáo và dọn phòng. - Ô n t ập ch ươ ng I, II và III chuẩn bị KTHK I .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito

Information about Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito. Education. Published on October 14, 2012. Author: dangbach2000
Read more

Bài 18. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIOD ...

bài 18. thỰc hÀnh: khẢo sÁt ĐẶc tÍnh chỈnh lƯu cỦa diod bÁn dẪn vÀ ĐẶc tÍnh khuyẾch ĐẠi cỦa transistor. ppt
Read more

Bài 18 THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIOD BÁN ...

tài liệu về : bài 18 thỰc hÀnh: khẢo sÁt ĐẶc tÍnh chỈnh lƯu cỦa diod bÁn dẪn vÀ ĐẶc tÍnh khuyẾch ĐẠi cỦa transistor ppt
Read more

THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ...

thỰc hÀnh khẢo sÁt ĐẶc tÍnh chỈnh lƯu cỦa ĐiỐt bÁn dẪn vÀ ĐẶc tÍnh khuyẾch ĐẠi cỦa tranzito
Read more

Tin học 12: HKII- Bai 10 Co so du lieu quan he

Bai 18. TH khao sat dac tinh Diod va Tranzito. Education. Tweet. 24. 08. 2012 0 views Ngữ văn 10 Tiết 34 Tỏ lòng Phạm Ngũ Lão . Education ...
Read more

6-7. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN ...

... rõ được đặc tính chỉnh lưu dong điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.
Read more

Giáo án Vật lý 11/Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh ...

thỰc hÀnh: khẢo sÁt ĐẶc tÍnh chỈnh lƯu cỦa ĐiÔt bÁn dẪn vÀ ĐẶc tÍnh khuẾch ĐẠi cỦa tranzito. ... tiết 18: bài tập ...
Read more

Âm nhạc 1 bài 9: Quả - slidesearch.net

Âm nhạc 1 bài 9: Quả Education presentation. ... Published on August 17, 2015. Author: dangbach2000. Source: authorstream.com
Read more