Bài 17 dãnh hoạt động hóa học của kim loại

36 %
64 %
Information about Bài 17 dãnh hoạt động hóa học của kim loại
Education

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Kiểm tra bài cũ : Viết các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau đây : 1) Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + …… 2) …. + CuSO 4 → FeSO 4 +…… 3) … + …. → FeCl 2 + H 2 ↑ 4) … + AgNO 3 → Cu(NO 3 ) 2 + … 5) Na + H 2 O → …… + ……. PowerPoint Presentation: HÓA HỌC 9 B ÀI GIẢNG * Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ? * Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào ? Tiết 23 Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại PowerPoint Presentation: Tiết 23 Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại Thí nghiệm 1 : Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO 4 và cho lá đồng nhỏ vào ống nghiệm đựng dung dịch FeSO 4 Nêu hiện tượng , giải thích và viết phương trình hóa học Nhận xét mức độ hoạt động của Fe và Cu Tiết 23 Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 2 : Cho lá đồng nhỏ vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO 3 và cho mẩu dây bạc vào dung dịch CuSO 4 Nêu hiện tượng , giải thích và viết phương trình hóa học , Nhận xét mức độ hoạt động của Cu và Ag PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 3 : Cho đinh sắt và lá đồng nhỏ vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl Nêu hiện tương , giải thích và viết phương trình hóa học , Nhận xét mức độ hoạt động của Fe ,Cu và so sánh với (H) PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 4 : Cho mẩu natri và đinh sắt vào hai cốc riêng biệt đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein Nêu hiện tượng , giải thích và viết phương trình hóa học , Nhận xét mức độ hoạt động của Na,Fe PowerPoint Presentation: 4. Thí nghiệm 4: Natri mạnh hơn Sắt → Na , Fe Na , Fe , ( H) , Cu , Ag 3. Thí nghiệm 3 : → Fe , (H) , Cu 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn Bạc → Cu , Ag I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại 1. Thí nghiệm 1 : Sắt mạnh hơn Đồng → Fe, Cu PowerPoint Presentation: Ngoµi nh÷ng kim lo¹i Na, Fe, Cu, Ag mµ chóng ta ®· t×m hiÓu , gi ¶ sö cã thªm c¸c kim lo¹i : K , Mg , Al , Pb , Zn , Au th × s¾p xÕp thÕ nµo ?­ PowerPoint Presentation: Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau người ta đã sắp xếp được dãy hoạt động hóa học của các nguyên tử các nguyên tố kim loại như sau : K , Na, Mg , Al , Zn , Fe, Pb , (H) ,Cu , Ag, Au I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại PowerPoint Presentation: NÕu cã thªm c¸c kim lo¹i : Ca , Ni, Sn , Hg, Pt th × s¾p xÕp thÕ nµo ?­ K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H ) , Cu, Hg ,Ag , Pt , Au PowerPoint Presentation: II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại : ầ 1. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải 2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H 2 K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H) , Cu, Hg ,Ag , Pt , Au K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H) , Cu, Hg ,Ag , Pt , Au PowerPoint Presentation: 3. Kim loại đứng trước H thì phản ứng được với 1 số dd axit loãng ( HCl , H 2 SO 4 …) giải phóng khí H 2 4. Kim loại đứng trước ( trừ Na, K, Ca … ) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H ) , Cu, Hg,Ag , Pt , Au K, Na, Ca , Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn , Pb , (H ) , Cu, Hg,Ag , Pt , Au PowerPoint Presentation: C âu 1 . Dãy các kim loại nào sau đây sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần ? C âu 2 : Dung d ịch ZnSO 4 có lẫn tạp chất là CuSO 4 . Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO 4 . Hãy giải thích và viết phương trình hoá học . a, Fe b , Zn c , Cu d , Mg A . K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B . Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn C . Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D . Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe E . Mg, K, Cu, Al, Fe D ùng kim loại Zn để làm sạch dd có lẫn tạp chất vì Zn đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học nên đẩy Cu ra khỏi dd PTHH: Zn + CuSO 4 →ZnSO 4 + Cu↓ Câu 3 . H·y s¾p xÕp c¸c kim lo¹i sau ®©y theo chiÒu ho¹t ® éng hãa häc t¨ng dÇn Ag, Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe , Pb Ag, Cu, Pb , Fe, Zn, Al, Mg, K,

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

... Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. ... Mã bài học ... + Mức độ hoạt động của các kim loại giảm ...
Read more

Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại ...

Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại (1) Cho đinh Fe vào dd CuSO4 (2) ... Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ...
Read more

Hóa học 9 Chương II - Môn Hóa học

Danh mục các bài giảng Hóa học ... không bị ăn mòn Bài 21 Ăn mòn kim loại ... Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của ...
Read more

Bài giảng Hóa học 9 - Bài 17: Dãy hoạt động ...

... hoạt động hóa học của các kim ... Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của ... HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI ...
Read more

Bài giảng Dãy hoạt động hóa học của kim ...

Bài giảng Dãy hoạt động hóa học của kim loại giúp học sinh ... Danh mục . Tài Liệu ... Bài 17 : DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC ...
Read more

Bài giảng tiết 23 bài 17: Dãy hoạt động hóa ...

... Dãy hoạt động hóa học của kim loại. ... Tóm tắt nội dung Bài giảng tiết 23 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim ...
Read more

Giáo án Hóa học 9 - Tiết 23, Bài 17: Dãy hoạt ...

... Dãy hoạt động hoá học của kim loại K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), ... Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại ...
Read more

Tiết 23- Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của ...

Tiết 23- Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Cho : ... Dãy hoạt động hóa học của kim loại, ...
Read more

Hóa học 9 - Môn Hóa học - Google Sites

Bài 17 Dãy hoạt động hóa học của kim loại Bài 17 dãnh hoạt động ... Bài 16 Tính chất hóa học của kim loại Bài 15 ...
Read more