bai 11 tep va quan ly tep

38 %
62 %
Information about bai 11 tep va quan ly tep
Education

Published on November 4, 2013

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Em hãy cho biết: Hệ điều hành có mấy loại? Mỗi loại chúng có đặc điểm gì? Trả lời: Trả lời Hệ điều hành gồm 3 loại Đơn nhiệm 1 người dùng : cùng 1 lúc chỉ được 1 người đăng nhập hệ thống và thực hiện 1 chương trình Đa nhiệm 1 người dùng : Cùng 1 lúc chỉ 1 người đăng nhập hệ thống, mở nhiều chương trình Đa nhiệm nhiều người dùng : cùng 1 lúc có nhiều người đăng nhập hệ thống và thực hiện nhiều chương trình PowerPoint Presentation: Trước khi vào bài mới chúng ta hãy xem các bức ảnh dưới đây để biết thư viện trường quản lí sách như thế nào? PowerPoint Presentation:  Ta thấy mỗi quyển sách là một tập hợp thông tin có liên quan đến nhau đưược đóng thành quyển với một tên sách. Ví dụ: Tin học 10 , Đại số 10...  Các cuốn sách đưược phân loại và xếp lên các giá theo đúng trình tự lôgic. Ví dụ: Thông tin lưưu trên bộ nhớ ngoài được tổ chức nhưư thế nào? 1. Tệp và thưư mục: 1. Tệp và thưư mục a. Tệp và tên tệp Tên tệp gồm hai phần: <Phần tên> ã <Phần mở rộng> Ví dụ: Baitap.pas Vanban.doc Tệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. Bài 11. Tệp và quản lí tệp <Phần tên>: Được đặt theo quy tắc : gồm chữ, số và một số ký tự đặc biệt như : $, #, !, ~, (), {}, ^ ,& … Tên không được chứa các ký tự sau : \, /, :, *, ?, ”, < >, | Tên nên mang tính gợi nhớ nội dung tập tin <Phần mở rộng> : Là phần đặc trưng cho từng loại chương trình (Word có phần mở rộng là .Doc, Excel có phần mở rộng là .Xls…): <Phần tên>: Được đặt theo quy tắc : gồm chữ, số và một số ký tự đặc biệt như : $, #, !, ~, (), {}, ^ ,& … Tên không được chứa các ký tự sau : \, /, :, *, ?, ”, < >, | Tên nên mang tính gợi nhớ nội dung tập tin <Phần mở rộng> : Là phần đặc trưng cho từng loại chương trình (Word có phần mở rộng là .Doc, Excel có phần mở rộng là .Xls…) Đối với hệ điều hành MSDOS: Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Phần tên không quá 8 ký tự - Tên tập tin không chứa dấu cách (khoảng trắng) - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng nếu có không quá 3 ký tự Ví dụ : BaiTho.txt (tên đúng) ; VanBan.doc (tên đúng); BangLuong1.Xls (tên sai); BangLuong2.Xls (tên sai) ; BLuong1.Xls (tên đúng): Quy tắc đặt tên tệp Đối với hệ điều hành MSDOS: Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Phần tên không quá 8 ký tự - Tên tập tin không chứa dấu cách (khoảng trắng) - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng nếu có không quá 3 ký tự Ví dụ : BaiTho.txt (tên đúng) ; VanBan.doc (tên đúng); BangLuong1.Xls (tên sai); BangLuong2.Xls (tên sai) ; BLuong1.Xls (tên đúng) Đối với hệ điều hành Windows Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Tên tập tin không quá 255 ký tự - Tên tập tin có thể chứa khoảng trắng - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng: có thể có hoặc không và được dùng để phân loại tệp. Ví dụ: Bang Luong So 1.Xls; bang luong thang 2.xls: Đối với hệ điều hành Windows Cấu trúc : <Tên tập tin>.<Phần mở rộng> - Tên tập tin không quá 255 ký tự - Tên tập tin có thể chứa khoảng trắng - Không được sử dụng các ký tự sau trong tên tệp: \ / ? * : “ < > | - Phần mở rộng: có thể có hoặc không và được dùng để phân loại tệp. Ví dụ: Bang Luong So 1.Xls; bang luong thang 2.xls Chú ý: Chú ý Trong MS-DOS và trong WINDOWS tên tệp không phân biệt chữ hoa chữ thường. PowerPoint Presentation: PAS DOC XLS PPt Vui học: Chọn phần mở rộng tương ứng với chương trình a b c d 1 2 3 4 Bài tập củng cố: Bài tập củng cố So sánh sự giống và khác nhau giữa quy tắc đặt tên tệp trong Windows và MS-DOS? Là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhóm các tập tin có liên quan với nhau Ví dụ : Các tập tin word có thể để trong 1 thư mục , các tập tin Excel có thể để trong một thư mục Mỗi ổ đĩa trong máy được coi như 1 thư mục và gọi là thư mục gốc . Ký hiệu ổ đĩa : A: ; C: ; D: …; Ký hiệu thư mục gốc: A:\;C:\... Có thể tạo thư mục khác trong thư một thư mục đang tồn tại , gọi là thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ : b. Thưư mục Là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhóm các tập tin có liên quan với nhau Ví dụ : Các tập tin word có thể để trong 1 thư mục , các tập tin Excel có thể để trong một thư mục Mỗi ổ đĩa trong máy được coi như 1 thư mục và gọi là thư mục gốc . Ký hiệu ổ đĩa : A: ; C: ; D: …; Ký hiệu thư mục gốc : A:\;C:\... Có thể tạo thư mục khác trong thư một thư mục đang tồn tại , gọi là thư mục con. Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ Các thư mục có thể trùng tên , nhưng phải ở khác thư mục mẹ hay thư mục gốc. Trong cùng một thư mục không có hai thư mục con có cùng tên , hoặc không có hai tập tin có cùng tên và cùng phần mở rộng Nguyên tắc đặt tên thư mục giống đặt tên tập tin , nhưng không có phần mở rộng Các thư mục được phân cấp bậc : Thư mục nằm trong thư mục gốc gọi là thư mục con cấp 1 , các thư mục nằm trong thư mục con cấp 1 gọi là thư mục con cấp 2… , : Các thư mục có thể trùng tên , nhưng phải ở khác thư mục mẹ hay thư mục gốc. Trong cùng một thư mục không có hai thư mục con có cùng tên , hoặc không có hai tập tin có cùng tên và cùng phần mở rộng Nguyên tắc đặt tên thư mục giống đặt tên tập tin , nhưng không có phần mở rộng Các thư mục được phân cấp bậc : Thư mục nằm trong thư mục gốc gọi là thư mục con cấp 1 , các thư mục nằm trong thư mục con cấp 1 gọi là thư mục con cấp 2… , PowerPoint Presentation: Thư mục gốc Trong mỗi thư mục, có thể tạo những thư mục khác gọi là thư mục con. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con. Sơ đồ dạng cây các tệp và thư mục PowerPoint Presentation: c. Đường dẫn (Path) C:\games\iq\iq.EXE C:\hoc\FOX Là đường chỉ dẫn đến tệp, thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp. Trong đó tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự “\”. Đường dẫn của thư mục, tập tin: Ổ đĩa\Thư mục con cấp 1\ Thư mục con cấp 2\...\Tên thư mục (tên tập tin cần chỉ ra) Ví dụ : D:\Bài tập 2\ Bài tập 2.1\BT.Doc : Đường dẫn của thư mục, tập tin: Ổ đĩa\Thư mục con cấp 1\ Thư mục con cấp 2\...\Tên thư mục (tên tập tin cần chỉ ra) Ví dụ : D:\Bài tập 2\ Bài tập 2.1\BT.Doc PowerPoint Presentation: 2. Hệ thống quản lí tệp Là một thành phần của hệ điều hành có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập đến các địa chỉ. Các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp: Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao. Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin. Độc lập giữa phương án lưu trữ và phương pháp xử lí. Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả. Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình. PowerPoint Presentation: Các thao tác quản lí tệp thường dùng Tạo thư mục, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển tệp/thư mục, xem nội dung tệp, tìm kiếm tệp/thư mục ... Báo Cáo Nhóm Môn: Phương Pháp Dạy Học Tin Học: Báo Cáo Nhóm Môn: Phương Pháp Dạy Học Tin Học GVHD: Nguyễn Hữu Duyệt Thành viên nhóm: 1. Mai Hoàng Khương 2. Nguyễn Chí Thanh 3. Phạm Vũ Hùng 4. Phạm Thanh Mạnh 5. Trần Minh Thân 6. Lê Minh Tâm 7. Võ Thị Hồng Vân 8. Dương Thanh Thảo 9. Lê Thị Phương 10. Lê Thị Lan

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bài 11: Tệp và quản lý tệp - 123doc.org

Bài giảng Tin học văn phòng lớp 10, bài 11 Tệp và quản lý tệpTệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi ...
Read more

GVST2016: Bai 11 Tep va quan ly tep Tin hoc 10 p2 - YouTube

GVST2016: Bai 11 Tep va quan ly tep Tin hoc 10 p2 bui son. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. Loading... Loading... Working... Add to.
Read more

BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP (tt) - 123doc.org

giải bài tập lập và quản lý dự án; giai bai tap lap va quan ly du an dau tu; bai tap lap va quan ly du an dau tu; giải bài tập thuế ...
Read more

§11. Tệp và quản lý tệp - Tin học phổ thông

bai 11 tep va quan ly tep. More PowerPoint presentations from Dang Bach. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By ...
Read more

Bài 11: Tệp và quản lí tệp by Yến Ngô on Prezi

Transcript of Bài 11: Tệp và quản lí ... - Là một hình thức sắp xếp trên đĩa để lưu trữ từng nhóm tệp có liên quan với ...
Read more

Bài 11 tệp và quản lý tệp - Documents

Bài 11 tệp và quản lý tệp. by huuco1805. on Jun 23, 2015. Report Category: Documents
Read more

Bài 11 tệp và quản lý tệp - Documents

Kịch Bản Dạy Học CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH Bài 11: Tệp Và Quản Lí Tệp GVHD : Th.s Lê Đức Long SV : Nguyễn Hữu Có Lớp : ...
Read more

Tiết 23, 24 §11 Tệp và quản lý tệp (Không dạy hệ thống ...

bai 11 tep va quan ly tep. More PowerPoint presentations from Dang Bach . Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By ...
Read more

Bài 11. Tin 10- Tệp và quản lý tệp - Trường THPT Nguyễn Trãi

Bài 11. Tin 10- Tệp và quản lý tệp ... Tải tài liệu - http://nguyentraikt.edu.vn/download/Tin-hoc/Bai-11-Tin-10-Tep-va-quan-ly-tep.html
Read more