Bagaimanakah memperkukuhkan sistem pengurusan maklumat pendidikan (emis

41 %
59 %
Information about Bagaimanakah memperkukuhkan sistem pengurusan maklumat pendidikan (emis
Education

Published on March 14, 2014

Author: marcjohndery

Source: slideshare.net

Description

Keselamatan ICT dalam pendidikan

Marc Rudy Johdery mcrudy_john@yahoo.com

 Pembangunan ICT (Information and Communications Technology) yang semakin pesat banyak menyumbang kepada peningkatan tahap produktiviti kebanyakan organisasi dari segi pengurusan maklumat- maklumat yang berskala besar. Pada masa kini, banyak organisasi berlumba-lumba untuk mendigitalkan dokumen-dokumen yang dahulu hanya dilakukan dengan menggunakan kertas. Hasilnya, masa capaian dokumen dapat dikurangkan dan penjimatan kos dari segi penggunaan kertas juga dapat dikurangkan

 ICT dalam pendidikan juga tidak ketinggalan di mana banyak sistem pengurusan maklumat pendidikan di sekolah-sekolah sudah mula dibangunkan dan telah diguna pakai bagi tujuan meningkatkan produktiviti pengurusan pentadbiran dan juga pembelajaran di sekolah. Kerja–kerja yang dahulunya dilakukan secara manual kini mengalami proses evolusi di mana ICT telah mentransformasikan proses kerja ini dengan sistem perkomputeran yang lebih canggih.  Menurut artikel yang ditulis oleh moirdarulikram – ICT dalam Pendidikan (http//:www.ppdmanjung.edu.my, 06 Julai 2010), Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan :  Literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT.  Mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat Pembelajaran dan pengajaran. ICT sebagai kurikulum bermaksud pelajar mempelajari

 ICT sebagai matapelajaran seperti matapelajaran Teknologi Maklumat bagi peringkat SPM dan matapelajaran pengkomputeran bagi peringkat STPM. ICT dalam penggunaan perisian kursus, internet, dan aplikasi generik yang lain (contohnya, perisian CAD dalam matapelajaran rekacipta dan lukisan kejuruteraan).  Menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. Ini terhasil daripada pengautomasian pejabat dan pelaksanaan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja.  Dengan pengarisan tiga dasar yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ini, masa depan pendidikan di Malaysia akan terbentuk seiring dengan arus pembangunan ICT yang semakin pesat dan canggih.

 Kebanyakan organisasi pada masa kini membangunkan sistem secara on-line dan ada juga yang masih menbangunkan sistem secara stand-alone. Dalam keghairahan mendigitalkan dokumen, aspek keselamatan juga perlu diambil kira semasa membangunkan sistem dan langkah pengawasan berterusan perlu dilakukan bagi memastikan keselamatan data. Dalam dunia ICT yang semakin moden ini, perkongsian maklumat secara on- line semakin mendapat perhatian dunia dan secara tidak langsung ancaman terhadap keselamatan data juga meningkat seiring dengan arus pembangunan ICT masa kini.  Menurut Verizon’s 2009 data breach investigations report , POS system adalah yang tertinggi sebanyak 32 peratus kebocoran data dikuti oleh Database Server sebanyak 30 peratus.

 Walaupun POS system adalah yang tertinggi, tahap kritikal kebocoran data pada Database Server adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 75 peratus. Ini kerana, kebanyakan data-data penting seperti nombor kad kredit, nama, nombor kad pengenalan dan banyak lagi disimpan ke dalam Database Server. Ini membuktikan bahawa pendigitalan dokumen- dokumen penting juga menghadapi ancaman keselamatan data kerana dokumen tersebut akan disimpan ke dalam Database Server. Oleh yang demikian, langkah-langkah keselamatan ICT bagi melindungi data daripada ancaman ini perlu diambil kira dan dilaksanakan bagi memastikan tahap keselamatan data terjamin.

 Technical issue  Rekabentuk sistem secara teknikal juga menyumbang kepada faktor ancaman keselamatan data. Pengaturcaraan login page yang tidak mementingkan rekabentuk yang baik dari segi keselamatan boleh menyebabkan sistem tersebut terdedah kepada serangan SQL injection. Selain itu, terdapat ramai pengaturcara yang tidak menggunakan proses encryption bagi melindungi data-data sulit dalam database sebagai perlindungan terakhir.  Internal Attackers  Menurut laporan yang dikeluarkan oleh U.S. Secret Service (USSS) & Computer Emergency Response Team Coordination Centre (CERT/CC), bedasarkan kes-kes daripada tahun 1996 dan 2002 menunjukan kes tertinggi membabitkan orang dalam adalah kes sabotage dikuti oleh kes penipuan dan kecurian data banyak melibatkan industri perbankan dan sektor kewangan. Ancaman daripada orang dalam merupakan satu ancaman yang sukar dikawal berbanding isu-isu yang melibatkan teknikal. Ini disebabkan  oleh sifat manusia itu sendiri yang sentiasa berubah-ubah dan sukar untuk dijangka berbanding isu teknikal.

 External Attackers  Kebiasaannya, External Attackers mengambil peluang terhadap kelemahan-kelemahan sistem yang ada dari segi teknikal. Ancaman seperti ini lebih mudah dikawal berbanding Internal Attackers.  Oleh yang demikian, bagi melindungi keselamatan data-data penting dalam sesebuah organisasi, strategi keselamatan ICT perlu dibentuk untuk memastikan keselamatan data- data tersebut.

 Pembangunan ICT yang semakin pesat dan peningkatan kebergantungan terhadap ICT menimbulkan kesukaran untuk melindungi data-data yang sulit dan kritikal. Dengan ancaman keselamatan data semakin meningkat, strategi keselamatan ICT perlu dirangka bagi melindungi data penting. Langkah-langkah yang boleh diambil bagi memperkukuhkan lagi keselamatan ICT khususnya di sekolah-sekolah yang menggunakan Sistem Pengurusan Maklumat Pendidikan (EMIS) boleh dilakukan secara pengurusan aktiviti-aktiviti organisasi seperti berikut :  Jawatankuasa pengurusan keselamatan/Security management committee  Dengan mewujudkan jawatankuasa keselamatan, wakil daripada setiap bahagian organisasi seperti pentadbiran,akademik,kewangan dan sebagainya boleh mengenal pasti data-data yang sulit dan memerlukan perlindungan. Ahli jawatankuasa juga boleh memantau tahap keselamatan data unit masing-masing dari masa kesemasa.

 Mewujudkan budaya keselamatan ICT di kalangan pengguna/Creating ICT security culture amongst users  Budaya seperti ini perlu diwujudkan di sekolah-sekolah bagi memastikan setiap pengguna sistem (EMIS) sedar akan kepentingan keselamatan data dan mengikuti perkembangan teknologi terkini bagi memastikan sistem keselamatan seiring dengan arus pembangunan ICT.  Memperkenalkan subjek etika dalam pengkomputeran diperingkat sekolah menengah/Introducing subject on computer ethic in secondary school  Dengan memperkenalkan subjek etika dalam pengkomputeran di peringkat sekolah menengah, generasi akan datang akan lebih beretika dalam pengkomputeran dan mempraktikan amalan tersebut. Langkah ini boleh mengurangkan ancaman pada masa akan datang kerana ancaman keselamatan data itu sebenarnya berpunca daripada sifat dan niat manusia itu sendiri.

 Mencontohi polisi keselamatan data badan koporat dari sudut pengurusan kerja yang berkaitan dengan maklumat/Follow corporate data security policies in term of work-related informations  Dengan mengambil contoh-contoh polisi keselematan data yang baik daripada badan koporat, tahap keselamatan data akan dapat ditingkatkan tanpa perlu melantik penasihat dari luar organisasi yang mana mendedahkan kelemahan organisasi pada pihak luar.  Pengurusan akaun pengguna dan password/Password and account management  Pengurusan yang baik akan menjamin keselamatan id pengguna sistem. Sebaiknya, maklumat id pengguna dan password melalui proses encryption sebelum disimpan ke dalam database bagi melindungi data tersebut.

 Latihan kesedaran keselamatan/Security awareness training  Latihan kesedaran perlu diadakan bagi memastikan setiap pengguna yang terlibat dengan sistem (EMIS) sedar akan isu-isu keselamatan data yang ada dan tahu akan langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil dari segi pengurusan ataupun teknikal.  Backup and recovery  Langkah ini boleh diambil bagi memastikan keselamatan data. Sekiranya data telah dirosakan, proses backup ini boleh memulihkan kembali data kepada keadaan asal dan boleh mengelakkan kehilangan data kritikal.

 Access control  Dengan membuat kawalan terhadap capaian data, langkah ini boleh melindungi data daripada serangan luar dan juga dalaman. Dengan membahagikan pengguna sistem kepada administrator dan juga end user kawalan dapat dilakukan terhadap capaian kepada data-data sulit.  Encryption  Langkah ini boleh dianggap sebagai perlindungan terakhir terhadap data sulit. Walaupun data berjaya dicuri daripada database, pencuri data tidak akan dapat membaca data sebenar disebabkan data tersebut perlu melalui proses decryption untuk mengembalikan data kepada bentuk asal. Ini boleh meningkatkan tahap keselamatan data-data penting di dalam database.

 Auditing  Langkah ini membolehkan setiap aktiviti-aktiviti pengguna sistem direkodkan. Sebarang penyelewengan atau bentuk serangan akan dapat dikenal pasti dengan segera dengan hanya merujuk log aktiviti pengguna dalam sistem.  Separation of environments  Dengan memisahkan persekitaran sistem contohnya development environments, test enviroments dan production environments, langkah ini dapat melindungi data daripada pembangun sistem itu sendiri. Ini kerana , pembangun sistem mempunyai capaian penuh terhadap data-data dalam database semasa membangunkan sistem. Dengan hanya memberikan dummy data kepada development environments dan test enviroments, data sebenar yang digunakan untuk production environments dapat dilindungi.

 Secure configuration  Langkah ini perlu diambil dan melihat ketetapan ciri-ciri keselamatan yang ada pada database itu sendiri. Kesilapan menetapkan ciri-ciri keselamatan ini boleh membahayakan keselamatan data. Contohnya, jika membenarkan remote access terhadap database akan menyebabkan database terdedah kepada serangan daripada luar. Walaupun ciri-ciri database itu sendiri membenarkan remote access tetapi adalah lebih baik remote access tidak diaplikasikan kepada database bagi melindungi database daripada serangan luar.

 Secara kesimpulan, langkah-langkah keselamatan ICT bukan saja boleh dilakukan secara teknikal yang melibatkan kepakaran dalam bahagian-bahagian tertentu. Ini kerana, bagi isu yang melibatkan orang dalam, sifat atau sikap pengguna itu sendiri juga merupakan satu ancaman besar kepada keselamatan data dalam sesebuah organisasi. Oleh yang demikian, langkah-langkah dari segi pengurusan yang tidak melibatkan teknikal juga perlu dilakukan bagi memastikan keselamatan data daripada ancaman dalaman organisasi itu sendiri.

 Rafidah Abdul Hamid, Http://cybersecurity.my. The Importance of Setting up an Information Security Management Committee in Organization.  Siti Suharti Abu Sujak & Zahri Yunos. National ICT Security and Emergency Response Centre (NISER). This article was published in The Star Intech on 23 March 2006. Dealing With Dangers From Within.  Ahmad Nasir Mohd Zin & Zahri Yunos. National ICT Security and Emergency Response Centre (NISER). This article was published in The Star Intech on 28 february 2006. Beware the hidden Danger.  Yati Yassin & Zahri Yunos. This article was published in NST Tech on 20 November 2006. Ethics in Information Security.  Miordarulikram. http://www.ppdmanjung.edu.my, 06 Julai 2010. ICT Dalam Pendidikan.  Tanya Baccam. A SANS Whitepaper, November 2009. Making Database Security an IT Security Priority.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bagaimana Teknologi Multimedia Dapat membantu Pengurusan P ...

Keberkesannanya ialah untuk memperkukuhkan ... maklumat, perubahan dalam sistem pendidikan,perlu dibuat supaya ... pengurusan sekolah ...
Read more

I. Manual Am Pelaksanaan PBPPP - scribd.com

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 Memperkukuhkan kriteria ... (EMIS ) Pengerusi JK ... dan Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) KPM. Sistem ini ...
Read more

Manual am pelaksanaan pbppp by skbaganserai baganserai - issuu

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 Memperkukuhkan ... Sistem Pengurusan ... Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) KPM. Sistem ini ...
Read more

Kasa bestari - pt.scribd.com

... Sumber Pendidikan Program Pengurusan Perubahan ... Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan EMIS) ... maklumat tentang sistem bestari ...
Read more

Data Pendidikan Di Malaysia DOC - Ebooks-kings.com

... Integrasi teknologi maklumat... Kementerian Pendidikan ... dapat memperkukuhkan dan ... sistem pengurusan dan pentadbiran pendidikan di ...
Read more

Data Pendidikan Di Malaysia DOC - Ebook-kings.com

... Integrasi teknologi maklumat... Kementerian Pendidikan ... dapat memperkukuhkan dan ... sistem pengurusan dan pentadbiran pendidikan di ...
Read more

Kajian Kes Keberkesanan Makmal ICT dan kesan keatas ...

Bagaimanakah penyenggaraan ... kedalam sistem pendidikan juga menjadi ... sistem aplikasi komputer dalam pengurusan maklumat yang ...
Read more

PROFESION & PENDIDIKAN: ISU : Guru Professional

Berikan alasan untuk memperkukuhkan ... Sistem Pendidikan di Malaysia adalah ... pengasas dan penaja sistem teknologi maklumat dan teknologi ...
Read more

PROFESION & PENDIDIKAN: November 2010

Jadi persoalannya, bagaimanakah sesuatu pendidikan itu mampu ... untuk memperkukuhkan sistem pendidikan ... kaya maklumat. Pengurusan asrama ...
Read more