Bài giảng 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 Phần 6

50 %
50 %
Information about Bài giảng 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020 Phần 6

Published on October 18, 2020

Author: NguoiVietCali

Source: slideshare.net

1. Bài giảng 100 Câu quốc tịch Mỹ 2020. Phần 6. [2020] Nguoi Viet Cali

2. JUDICIAL BRANCH: (NHÁNH TƯ PHÁP) • Câu 37, 38, 39, 40. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 210/18/2020 CHÍNH PHỦ LIÊN BANG, TIỂU BANG VÀ ĐẢNG PHÁI Ở HOA KỲ: • Câu 41, 42, 43, 44, 45, 46.

3. JUDICIAL BRANCH: (NHÁNH TƯ PHÁP) Copyright © 2020 Vietnamese in California. 310/18/2020

4. FEDERAL – STATES: (LIÊN BANG – TIỂU BANG) Copyright © 2020 Vietnamese in California. 410/18/2020

5. GOVERNOR OF YOUR STATE: (THỐNG ĐỐC TIỂU BANG) Copyright © 2020 Vietnamese in California. 510/18/2020

6. CAPITAL OF YOUR STATE: (THỦ PHỦ TIỂU BANG) Copyright © 2020 Vietnamese in California. 610/18/2020

7. POLITICAL PARTY: (ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ) Copyright © 2020 Vietnamese in California. 710/18/2020

8. JUDICIAL BRANCH: (NHÁNH TƯ PHÁP) •Reviews laws. •The Supreme Court. •9 justices. •John Roberts. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 810/18/2020

9. FEDERAL – STATES: (LIÊN BANG – TIỂU BANG) •Federal: to print money. •States: give a driver’s license. –Governor. –Capital. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 910/18/2020

10. POLITICAL PARTIES: (CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ) •Democratic and Republican. •Trump -> Re -> Republican. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1010/18/2020

11. 100 CÂU HỎI Câu 15 •Who is in charge of the executive branch? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1110/18/2020

12. 100 CÂU HỎI Câu 15 •Who is in charge of the executive branch? Ai quản lý nhánh hành pháp? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1210/18/2020

13. 100 CÂU HỎI Câu 15 •Who is in charge of the executive branch? Ai quản lý nhánh hành pháp? – the President. Tổng Thống. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1310/18/2020

14. 100 CÂU HỎI Câu 37 •What does the judicial branch do? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1410/18/2020

15. 100 CÂU HỎI Câu 37 •What does the judicial branch do? Nhánh tư pháp làm nhiệm vụ gì? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1510/18/2020

16. 100 CÂU HỎI Câu 37 •What does the judicial branch do? Nhánh tư pháp làm nhiệm vụ gì? – reviews laws. xem xét luật. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1610/18/2020

17. 100 CÂU HỎI Câu 38 •What is the highest court in the United States? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1710/18/2020

18. 100 CÂU HỎI Câu 38 •What is the highest court in the United States? Tòa án có quyền lực cao nhất ở Hoa Kỳ là gì? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1810/18/2020

19. 100 CÂU HỎI Câu 38 •What is the highest court in the United States? Tòa án có quyền lực cao nhất ở Hoa Kỳ là gì? – the Supreme Court. Tòa Án Tối Cao. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 1910/18/2020

20. 100 CÂU HỎI Câu 39 •How many justices are on the Supreme Court? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2010/18/2020

21. 100 CÂU HỎI Câu 39 •How many justices are on the Supreme Court? Có bao nhiêu thẩm phán trong Tòa Án Tối Cao? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2110/18/2020

22. 100 CÂU HỎI Câu 39 •How many justices are on the Supreme Court? Có bao nhiêu thẩm phán trong Tòa Án Tối Cao? – nine (9). Chín (9). Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2210/18/2020

23. 100 CÂU HỎI Câu 40 •Who is the Chief Justice of the United States now? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2310/18/2020

24. 100 CÂU HỎI Câu 40 •Who is the Chief Justice of the United States now? Ai là Chánh án tòa án tối cao của Mỹ hiện nay? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2410/18/2020

25. 100 CÂU HỎI Câu 40 •Who is the Chief Justice of the United States now? Ai là Chánh án tòa án tối cao của Mỹ hiện nay? – John Roberts. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2510/18/2020

26. 100 CÂU HỎI Câu 41 •Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2610/18/2020

27. 100 CÂU HỎI Câu 41 • Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Theo Hiến Pháp, chính phủ liên bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của chính phủ liên bang? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2710/18/2020

28. 100 CÂU HỎI Câu 41 • Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Theo Hiến Pháp, chính phủ liên bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của chính phủ liên bang? – to print money. in tiền. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2810/18/2020

29. 100 CÂU HỎI Câu 42 •Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 2910/18/2020

30. 100 CÂU HỎI Câu 42 •Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của các tiểu bang? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3010/18/2020

31. 100 CÂU HỎI Câu 42 • Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền hạn. Hãy kể ra 1 quyền của các tiểu bang? – give a driver’s license. cấp bằng lái xe. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3110/18/2020

32. 100 CÂU HỎI Câu 43 •Who is the Governor of your state now? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3210/18/2020

33. 100 CÂU HỎI Câu 43 •Who is the Governor of your state now? Hiện nay Thống Đốc tiểu bang của bạn tên gì? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3310/18/2020

34. 100 CÂU HỎI Câu 43 Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3410/18/2020

35. 100 CÂU HỎI Câu 44 •What is the capital of your state?* Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3510/18/2020

36. 100 CÂU HỎI Câu 44 •What is the capital of your state?* Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?* Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3610/18/2020

37. 100 CÂU HỎI Câu 44 Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3710/18/2020

38. 100 CÂU HỎI Câu 45 •What are the two major political parties in the United States? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3810/18/2020

39. 100 CÂU HỎI Câu 45 •What are the two major political parties in the United States? Kể tên 2 đảng phái chính ở Mỹ?* – Democratic and Republican. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 3910/18/2020

40. 100 CÂU HỎI Câu 45 •What are the two major political parties in the United States? Kể tên 2 đảng phái chính ở Mỹ?* – Democratic and Republican. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 4010/18/2020

41. 100 CÂU HỎI Câu 46 •What is the political party of the President now? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 4110/18/2020

42. 100 CÂU HỎI Câu 46 •What is the political party of the President now? Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào? Copyright © 2020 Vietnamese in California. 4210/18/2020

43. 100 CÂU HỎI Câu 46 •What is the political party of the President now? Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào? – Republican (Party). Đảng Cộng Hòa. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 4310/18/2020

44. HẾT BÀI 6  Bài học sẽ được cập nhật trên website www.vietinca.com Các bạn vào website, bấm vào Tiếng Việt để chọn giao diện tiếng Việt.  Mong các bạn ủng hộ bằng cách bấm đăng ký cho các kênh YouTube khác của Nguoi Viet Cali: • https://www.YouTube.com/c/USCitizenship2020 • https://www.YouTube.com/c/NguoiVietCaliVlog  App luyện thi quốc tịch (Android): • https://www.vietinca.com/app-luyen-thi-quoc-tich-my/  Cám ơn các bạn. Chúc các bạn vui khỏe. Copyright © 2020 Vietnamese in California. 4410/18/2020

Add a comment