B8.The Power Of Imagination

50 %
50 %
Information about B8.The Power Of Imagination

Published on June 12, 2007

Author: sangbsdk

Source: slideshare.net

Description

suc manh tri tuong tuong - tam viet

 

 

“ TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc”

Søc m¹nh trÝ t­ëng t­îng

Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

Khái niệm chung

Sức mạnh của trí tưởng tượng

Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

Tưởng tượng là gì?

Khái niệm Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai

Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra

Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ

Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể

Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai

T¸c ®éng TÊt cả gi¸c quan Kh ông gian, thời gian T×nh c¶m Kh«ng gièng nhau

TÊt cả gi¸c quan

Kh ông gian, thời gian

T×nh c¶m

Kh«ng gièng nhau

 

Con mắt thứ 3 video

Liệu có tai thứ 3?

Tưởng tượng là gì?

Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

Khái niệm chung

Sức mạnh của trí tưởng tượng

Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

Tăng khả năng Sáng tạo                      

 

 

 

 

 

Tăng khả năng kết nối Mọi giác quan Quá khứ - Hiện tại - Tương lai Các ý tưởng

Mọi giác quan

Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Các ý tưởng

T

Đơn giản cuộc sống Ánh sáng, bản nhạc, triết lý Ghi nhớ Giải quyết vấn đề C¶m gi¸c b×nh an

Ánh sáng, bản nhạc, triết lý

Ghi nhớ

Giải quyết vấn đề

C¶m gi¸c b×nh an

Kh«ng cã g× tèt hay xÊu chØ cã suy nghÜ míi lµm nã trë nªn tèt hoÆc xÊu -Hamlet-

 

C¸i thùc & C¸i cho lµ thùc

Vận động viên Nga

 

Người đàn ông chết cóng

 

Sức mạnh của trí tưởng tượng Tăng khả năng kết nối Tăng khả năng sáng tạo Đơn giản cuộc sống Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ Cảm giác thành công Biến cái không thể thành có thể

Tăng khả năng kết nối

Tăng khả năng sáng tạo

Đơn giản cuộc sống

Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ

Cảm giác thành công

Biến cái không thể thành có thể

Vụ lở tuyết

 

Nội dung Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

Khái niệm chung

Sức mạnh của trí tưởng tượng

Phát huy quyền năng trí tưởng tượng

Khó hay dễ? Khó ??

Mơ mộng & Không thực tế

 

Nuôi dưỡng niềm tin

Niềm tin & cảm xúc

Bạn nghĩ bạn làm được hay không làm được , bạn đều đúng -Henry Ford-

Suy nghÜ cã ý thøc Cảm nhËn Liªn hÖ Đ¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh

Bản thiết kế & Những viên gạch

Thấy mục tiêu

Hoạch định Ở đâu? Làm gì? Đến đâu?

Ở đâu?

Làm gì?

Đến đâu?

Tầm nhìn chung

TËp trung cao ®é Tập trung cao độ

Tập trung

cao độ

Thành công trong tưởng tượng Mục tiêu Tập trung Cảm xúc Trạng thái anpha Tư duy hệ thống

Mục tiêu

Tập trung

Cảm xúc

Trạng thái anpha

Tư duy hệ thống

 

 

Tạo ra một hình ảnh

Gợi nhớ một hình ảnh

§ãng vai

C¶ líp cïng nhau t­ëng t­îng mét t­¬ng lai t­¬I s¸ng cho ThÕ giíi

Add a comment

Related pages

A M - Orpington, B8, The United Kingdom (21 books)

Creative Visualization: Use the Power of Your Imagination to Create What You Want in Your Life by Shakti Gawain. Want to Read saving ...
Read more

WWU Münster > Religion & Politik > Forschung > Projekte ...

Field of Research B ... The Heavenly Jerusalem as Space of Religious-Political Imagination; B2-11 ... B8 - The Staging of Political Authorship in the ...
Read more

The sower and the sheaf: Biblical metaphor in the art of ...

The Sower and the Sheaf: Biblical Metaphor ... a pure creative power. (B8) The ... Van Gogh and Gauguin differed on the role of the imagination ...
Read more

B8: The Place of Art in University Education ...

Architexturez South Asia. Education ...to Construct. Works of Architecture, Media and Photo Essays. Conservation. Nomothetic cases, project reports ...
Read more

Nottingham Trent University Course Specification

Nottingham Trent University Course Specification ... A9 have a critical appreciation of the affective power of language and the function of the imagination ...
Read more

Nottingham Trent University Course Specification

Nottingham Trent University Course Specification ... creative imagination in the production of ... B8 the ability to acquire substantial amounts of complex ...
Read more

Picasa Web Albums - Tos ThaNa - VariousArtists

... 18. Gladys Knight & The Pips - Best Thing That Ever Happened To Me (3:46) 19. Temptations - Just My Imagination ... dion - power of love ...
Read more

WWU Münster > Religion & Politik > Personen > Arweiler ...

Head of the project B8 The Staging of Political Authorship in the Augustan Age (until 2012) Member of the Study group Authorship (until 2012)
Read more