Bảng báo giá truyền hình kênh HTV9, VTV9

50 %
50 %
Information about Bảng báo giá truyền hình kênh HTV9, VTV9
Data & Analytics

Published on October 2, 2014

Author: Hoangthuonggiap

Source: slideshare.net

Description

Booking quảng cáo truyền hình kênh VTV9 – HTV9, Hotline Mr Giáp 0988707240

Chúng tôi, đơn vị chuyên khai thác Quảng cáo bán TVC, tự giới thiệu, tài trợ trên các kênh truyền hình Quốc gia và các kênh Địa phương trong cả nước, như Đài truyền hình Việt Nam (VTV, VTC, TTXVN), Đài truyền hình Hà Nội (H1, H2), Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV), Kênh truyền hình Home TV, v.v..

Sản xuất phim quảng cáo (TVC), phim giới thiệu công ty, video clip giới thiệu sản phẩm, quay video clip ca nhạc, hội thảo, sự kiện, hội nghị khách hàng, quay clip lễ khởi công – khai trương; sản xuất audio, tổ chức sự kiện và phát triển thương hiệu. In sao băng đĩa, nhân bản băng đĩa, chuyển hệ băng đĩa, từ mọi nguồn tín hiệu

Rất hân hạnh phục vụ quý khách hàng!
Quý khách vui lòng liên hệ:
--
HOÀNG THƯỢNG GIÁP (Mr)
Trung tâm Sản xuất và Quảng cáo truyền hình – MAO MEDIA COMPANY
Mobile: 0988 707 240 Email: htgiap@gmail.com Yahoo Chat: Hoangthuonggiap
www.mao.vn / www.tvcquangcao.com / www.bookquangcao.com / www.quangcaotruyenhinh.asia

ĐÀI TRUYỀN HỊNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TAM THVN Đôc lâp - Tư do - Hanh Ehúc TẠI TP. HÒ CHÍ NIINH Số: -øẵo X /QĐ-vT`1I1CM TP Hồ Chz'14ỉnh. ngày 0.4 tháng 10 năm 2013 ` QUYÊT ĐỊNH Vẽ việc ban hành đơn giá quảng cáo và tỳ lệ giảm giá năm 2014 trên kênh VTV9 của Trung tâm THVÌV tại TP.HCM GIÁM ĐỐC TRUNG TẤM THVN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-THVN ngày 14/07/2008 của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc ban hàI1h chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Tnmg tâm Truyền hình Việt Nam tại thàrìh phố Hồ Chí Mình; Căn cứ Quyết định số: 839/QĐ-THVN ngày 20/07/2009 của Tổng Gìảln đốc Đài TPIỈN Về việc ban hàJ111 Quy chể làm việc của Đài THVN; Căn cứ Quyết định số: 1016/QĐ-TH/N ngày 02/07/2013 của Tổng Gìáln đốc Đài TPI/N về việc ban hàrlh cơ chế tự chù tài chính đối với Trung tâm THVN tại TP.HCM giaiđoạn 2013 - 2015; , Cặn cứ Quyết định số: 1187/QĐ-THVN ngày 07/09/2011; Quyết định Sô: 1025/QĐ-THXỈN ngày 03/07/2013 của Tổng Giám đốc Đài mw về việc sửa đổi, bổ Sung cơ cấu tổ Chức của Trung tâxn TH7N tại thàllh phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số: 1450/TH7N ngày 11/09/2013 của Trưởng Tổ chức Cán bộ - Đài THVN v/v phê duyệt Quy chể Iàỉn việc của Trung tâm THVN tại TP.HCM; Căn cứ Biên bản họp ngày 30/10/2013 của Trung tâm THVN tại TP.HCM V/v ban hàI1h giá, chể độ giâm giá quảng cáo; đơn giá dịch vụ, Ỉn sang chương trình ưuyền hình nãln 2014 trên kênh VTV9; Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Giảln đốc Tnmg tâm Quảng Cáo Và Dịch vụ Truyền hình. QUYẾT ĐỊNH Ðiều 1. Ban hàtứl đơn giá quảng cáo, tỷ lệ giảm gíá, các chể độ giảrn giá và quy định về thực hiện đăng ký quảng cáo trên kênh VTV9 của Trung tâĩn THVN tại TP.HCM (Đính kèm phụ lục I, II). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về tý lệ người Xem thì Trung tâln sẽ có thông báo điều chính đơn giá quáng cáo cho phù hợp. Các thỏa thuận hợp tác trước đây đã kỷ với khách hàng chưa hết thời hạn vẫn còn hiệu Iực cho hết khi kết thúc thỏa tkxuận. Điều 3. Các ông Trnờng Phòng Kể hoạch Tài chính, Gìá1n đốc Trung tâln Quảng cáo và Dịch vụ Truyên hình và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm r hàrlll quyêt định này./. I,/ẪỄỆH I _ /'Ế*". ` Ế "cỀIaAM ĐỎ Nơi nhận: //-.A>_ "Tc*“*_`="`_“^ vm -CôngtyQC,NhàSX; ị`Ỹ " .`› ”'”ç - BGĐ TT THVN tại TP.HCM; `, "^" I /I -NhưĐiều 3; ` ` " '”n,ẹ,/ ^/ `_7V 'u _,ỵ/ lillìŕ - Lưu: TTQC, KHTC, TCHC. ^/ IÌI!` ỗil

PHỤ LỤC I TỶ LỆ GIẢM GIÁ QUẢNG CÁO (Ban hành kèm theo Quyết định Số.`đ2ŨỶ /QÐ- VTVHCM ngày Ol tháng 10 năm 2013) I. NGUYÊN TẮC: 1. Ưu tiên cho khách hàng thường xuyên, có ký hợp đồng quàng cáo dài hạn, khách hàng có doatlh số quảng cáo lớn, khách hàng có chương trình hay hợp tác Trung tâm Truyên hình Việt Nam tại thàrih phô Hô Chí Mình. Mức giảln giá cụ thê được hai bên thỏa thuận, dựa vào doanh số đạt được trong năln hoặc trong một thời gian nhất định. 2. Ưu tiên Các khách hàI1g đạt doanh số cao, thanh toán ÍỈICO đúng như hợp đồng; khách hàng thanh toán tiền trước. . ẵ- phâm lân Ưu tiên cho khách hàng là nhà sản xuất, các sản phầm mới sản xuất, sản đâu phát sóng trên kênh VTV9. 4. Giàrn giá được tính trên tổng giá trị quảng cáo đạt được. II. QUY ĐỊ1`IH VỀ TỶ LỆ GIÁM GIÁ CHIING: 1. Đối vởi khách hàng là các đơn vị hoạt động quảng cáo tại Việt Nam. So tien quảng cáo sản pham, dịch vụ thứ tư (1.000 đồng) (°/g) 01 Dưới 4.000.000 I 20 Từ 4.000.000 đển 10.000.000 04 05 03 Trên 10.000.000 đên 20.000.000 32 04 Trên 20.000.000 i¶ẽỈẫ0.0O0.000 34 05 Trên 30.000.000 đên 40.000.000 | 36 06 Trên 40.000.000 đểĨ50.000.000 | 38 07 Trên 50.000.000 | 40 T 2. Đổi với khách hàng trực tiểp là các nhà sản xuất hoặc đơn vị trực tiếp bản hàng (như đại lý, các DN . . .) có sản phẩln được phép quảng cáo tại Việt Nam. Số Số tien quảng cáo sản phẫĩμlịch vụ Tỷ lệ giảm thứ tư (1.000 đồngl gg) 01 Dưới 2.000.000 20 02 Từ 2.000.000 ỈêỆỊ.000.000 22 03 Trên 4.000.000 đển 6.000.000 24 Trên 6.000.000 đên 8.000.000 26 Trên 8.000.000 đên 10.000.000 28 Trên 10.000.000 đên 20.000.000 30 07 Trên 20.000.000 đễỆ000.000 ẠẦ 32 q 08 Trên 30.000.000 đễE0.000.000 36 09 Trên 50.000.000 I 40 "° Ghi chú: ` Ị , Sô tiên đê tính giảm giá = (Đơn giá gôc) X (Thời lượng quảng Cáo).

IH. CHÊ ĐỘ TỶ LỆ GIẢM GIÁ BỎ SUNG: Áp dụng cho những khách hàng thường xuyên, có doanh số quảng cáo lớn, khách hàng có các chương trình hợp tác với Trung tâm mang lại hiệu quả lởn, khách hàng tharih toán tiên t1'ước. Cụ thê như Sau: 1. Khách hàng thường Xuyên nểu có thỏa thuận bằng họp đồng vởi Trtlng tâm để thực hiện việc tharlh toán tiền trước khi phát sóng quảng cáo TVC (doanh số tính theo thực tế tùng tháng), được hướng thêm 3% giám giá trên số tiền quảng cáo Sau khi đã trừ đì toàn bộ giảm giá. 2. Đối với các khách hàng thaln gia tài trợ, hợp tác sản xuất các Chưoĩlg trình truyền hình với Trung tâm hoặc trao đổi bản quyền và mua quàng cáo trong chương trình trên kênh VTV9 thì được hường chể độ giảm giá ưu đãi (30% ngoài chương trình và 40% trong chương trình đarlg hợp tác) và một số quyền lợi miễn phí khác như trailer, panel, chạy chữ, V.V; sổ tiền này được cộng vào doarlh số để tính Xét quyền lợi của khách hàng vào cuối năm (nểu có ký hợp đồng quảng cáo dài hạn). 3. Đối với những trường hợp đặc biệt, giao cho Giám đốc Tnmg tâm QC-DV TH (VTV9) đàm phán Với khách hàng để xác định mức giảln giá riêng trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi và báo Cáo trước hội đồng duyệt của Trung tâm THVN tại TP.HCM Xem xét quyểt định. 4. çác cá nhân, tổ chức có thực hiện cộng việc môi giới quảng cáo thông qua các hợp đông môi giới ký với Tnmg tâm Truyên hình Việt Nam tại thàrìlì phô Hô Chí Minh và đem lại hiệu quả kinh tể, được hường tý lệ hoa hồng tổi đa là 3% trên giá trị thực quảng cáo và được trả tiển hoa hồng khi khách hàng quảng Cáo đã trà tiển cho Trung tâm (nếu là cá nhân thì phải khấu trừ thuế thu nhập). Trong quả trình thực hiện nểu có những thay đổi, giao cho Giárn đốc Trung tâm QC-DV TH sẽ có Văn bàn thông bảo trước cho khách hàng thực hiện điểu chính ngaz'-L/. / Sau 10 ngày hoặc vào ngày đầu của tháng tiếp theo. Đód Ẩqỵ '1 View slide

PHỤ LỤC II ĐƠN GIÁ CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO (Ban hành kèm theo Quyêt đỉnh Sô_' aio .S7 /QĐ-VTVHCM ngày x^Tl tháng 10 năm 2013) 1/- Ðơn giá mẫu quảng cáo (TVC): Ký ,. , , . , Đ”! ễiá q“ả“g °ảP hiêu Thm đlem phat song quang cao (đơn v_l tinh: 1.000 đong) ` 10s 15s 205 305 A1 Từ 00h00 - 05h55, từ thứ hai đến chủ nhật Al .l Trong/ngoài các chương trình, T2 - CN 1.000 1.200 1.500 2.000 A2,3 Từ 05h55 - 12h00, từ thứ hai đến chủ nhật A2 Trong/ngoài các chươngtrình, T2 - CN 2.000 2.500 3.000 4.000 A2.6 Ngay' tronglngoàí ^“Sống Vui sống khỏe““, 10h40, CN 4.000 5.000 6.000 8.000 A3.1 Ngay trước phim l0h00, T2 - T6 Ĩ_ẳ.000 4.000 5.000 6.000 A3.2 Trong phim 10h00, T2 - T6 j 4.000 5.000 6.000 8.000 A3.3 Ngay Sau phim 10h00, T2 - T6 3.000 4.000 5.000 6.000 A3.4 Ngay trước/Sau HTSX - phát lại, T2-CN 3.000 r 4.000 5.000 6.000 A3.5 Trong chươngtrình HTSX - phát lạís T2-CN 4.000 5.000 6.000 8.000 B Từ 12h00 - 16h45, từ thứ hai đến chủ nhật ựự Ngay trước phim l2h00, T2 - CN 5.000 7.000 8.000 10.000 B .1 Trong phim 12h00, T2 n CN 15.000 20.000 25.000 30.00Ỉị B1.3 Ngay Sau phim l2h00, T2 - CN 7.000 10.000 12.000 14.000 B1 .4 Ngay trong phim 13h00, T2 - CN 8.000 11.000 13.000 15.000 B2.1 Ngay trước phim 13h00, T2-CN 7.000 10.000 12.000 14.000 B2.2 Ngay Sau phim truyện 13h00, T2-CN 4.000 6.000 7.000 8.000 B3.l Trong CT giữa 2 phim 12h00 và 13h00, T2 - CN 7.000 10.000 12.000 14.000 B4-1 Trong CT ““4 mùa yêu thương'“, 16h45, T7 5.000 7.000 9.000 10.000 Bẵuẵ Trong/ngoài các chương trinh, T2 - CN 3~000 4n00O 5-000 6ơŨ00_l C - D Từ 16h45 - 19h45, từ thứ hai đến chủ nhật C2 Trong phím tmyện l7h00, T2-CN 15.000 20.000 25.000 30.000 C3.2 Ngay trước Ptlím l7h00, T2-CN 7.000 10.000 12.000 14.000 C3.3 Ngay sau phim 17h00, T2-CN 8.000 11.000 13.000 15.000 C3.4 Trong ““Họ đã sống như thế" 16h45, T2- T6 4.000 6.000 7.000 8.000 C3.1 Trong ““7 ngày Vui sống" 18h05, T2-CN 5.000 7.000 9.000 10.000 C3.5 Trong ““Cười để ngẫm" 17h55, T2-CN 5.000 7.000 9.000 10.000 Dl .l Trong/ngoài các chưong trình 17h55 - l8h30,T2-CN 4.000 6.000 7.000 8.000 D3.l Giữa tin tức *à DBTT (khoảng l8h30, T2-CN) 8.000 l 1.000 13.000 15.000 D3.5 Trước tiếp sóng TS Đài THVN l9h, T2-CN 10.000 14-000 17.000 20~000 D3.6 Ngay sau tiếp sóng Ts Đài THVN 19h, T2-CN 10.000 14-000 17.000 20-000 View slide

El.7 El.l0 E2.1 Từ 19h45 - 22h00, từ thứ hai đến chủ nhật Trong CT ““Phong cách trè”” 19h55, CN Trong ^'Nháy cùng ANBN", 21h40, CN 14.000 l4.000 14.000 14.000 14.000 14.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Trong THTT “^ANBN'”20h00, T7 (tuần 2) Trong THTT '“TKVTG"20h00, T7 (tuần 4) Trong THTT ““Dấu ấn"20h0O, T7 (tuấn 1) Trong THTT '“CCAN"20h00, T7 (tuần 3) E3.7 Trong CT “'Tiểp Sức những ước mơ" 20h55, CN E4.3 Trong CT '“Ầm thực đường phố" 20h40, CN Trong ““ThuốC Việt tại sao không" 21h15, CN Trong CT '“Khõng gian tôi yêu”” 21h25, CN Ngoài Các CT HTSXỈTHTT 19h45-22h, T7-CN Từ 22h00 - 24h00, từ thứ hai đến chủ nhật 20.000 20.000 14.000 Tron him tru ện NN - 22h10, T2-CN Ngay sau phim truyện NN-22h10, T2-CN Fl.8 Trong/ngoài các chương trình llh00 13h00 18h00 P3 Na trước him ưu ện NN-22h10, T2-CN Trong '“Tiệm bánh hoàng từ bé”” 22h00, T2-T6 Popup 10s/lần Từ giờ đến giờ Đm _ả , .. I Ky hiẹu tĩnh/đĨ^)ng ỆỆ 13h00 P2 2 I`J íll O O Ồ 20.000 17.000 17.000 l7.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 25.000 25.000 17.000 El.5 Na trước him tru ện VN-21h00, T`2 - T6 15.000 20.000 . 30.000 E1.4 Na sau him tru ện VN-21h00, T2 - T6 13.000 17.000 El .9 Trong CT ““Cà phê cười" 19h45, T2-CN 10.000 l4.000 Trong "Dọc đường đen trắng" 19h50, T2-T6 Trong '“Cuộc sống tươi đẹp" 19h50, T7-CN Trong chương trình '“1 giờ mỗi ngày" 20h20, CN Trong CT '“Thời trang & Đaxn mê”” 22h00, T7 25.000 20.000 25 .000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 20.000 Ký hiệu Al .000.000 PA2 1 .500.000 l 8h00 19h00 P4 2.500.000 Panel 5s/lần Đo'l1 giá Tĩnh 2.000.000 1.500.000 2.500.00_0 7

5 l9h0Ồ 22h00 Không q/Cáo trong phim 20h, 2lh PA5 3.500.000 6 22h00 24h00 P6 l .000.000 PA6 1.000.000 3/- Các hình thức uãn cáo khác (đ0'ìt_›Ị'tlh: đổngjz_ Stt Chương trình Ðơn giá 1 Logo sản khấu (chương trinh định kỳ) không phàn cảm 10.000.000 2 Logo sản khấu (Chương trình lé, trực tiếp) kich thước 60cm x 90cni/logo 30.000.00Ữ 3 Chạy chữ (5sllần), bật góc (105/lần) 1.000.000 4 Các chương trinh sự kiện THTT (90 phút)/ghi hình phát lại Thỏa tliuận 5 Logo Xoay dưới chân màn hinh (tý lệ ll8) bằng 0] TVC 10s/2 tại thời điểm phát sóng 4/- Hình gạt quảng cảo Thò'i điểm phát sóng quảng cảo hình gạt Đm giá quãng cảo 5 gíây/IĨ<^›_uỉ> Trong phim truyện NN - 20h00, tit T2 - T6 | 12.000.000 Trong phim Việt Nam 21h00, từ T2 - T6 | 12.000.000 Trong phím truyện NN - 13h00 T2 - CN | 4.000.000 Trong phim truyện NN - 22h10 T2 - CN | 4.000.000 Ghí chú.- ‹ Ðon giá quảng cảo nêu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. - Chương trình ““7 ngày vui sống": 7NvS; chương trình ““Âm nhạc và Bước nhảy”`: ẠNBN; chương trình ““Tinh khúc vượt thời gian°”: TKVTG; chương trinh ““Câu chuyện Am nhạc””: CCAN; chương trình ^ẤNhày cùng âln nhạc bước nhày'”: Nhảy cùng ANBN; chương trình ““Họ đã Sống như~thê'°: HĐSNT; chương trình ““Sổng vui Sông khỎc””: SVSK; chương trinh ““Một giờ môi ngày°`: MGMN; - Chọn vị trí ưu tiên: Cộng thêm 10% trên đơn giá TVC tại thời điểm phát Sóng quàng cảo, được giảm giá theo hợp đông đã ký. - Các hình tlìức quảng cáo trên được hường chể độ giảm giá theo hợp đồng đã ký (trừ Mục 2, 3 và Mục 4 - Các hình thức quảng cáo khác và hinh gạt thì không giảm giá). _ - Tự giới thiệu doarih nghiệp (thời lượng tối thiểu 2 phút/lần): giới thiệu về sản phâm, công nghệ, quy trình sản xuât, khà năng tài chính, v.v, với đơn giá quàng cáo là 305 tại thời điểm phát sóng cho Ol phút phát sóng quàng cáo tư giới thiệu. - Các thông tin đơn giàn phát sóng t1`l' 10h30 đển llh00: Thộng tin mang tính nhân đạo như cảm tạ, tim`người, mất giấy tờ, ly hôn, v.v là 300.0ọ0 đô`ng/lần/305; Thông tin đơn giàn như mời thâu, tuyên sinh, họp mặt, v.v là l.500.000đông/lân/305. - Các TVC được tính theo mức chuẩn 10s, l5s, 20s, 30s. Nếu TVC/panel có thoi lượng 5s thì băng 10s/2, nêu TVC (>5_s và <=l0S thì tính mức. giá quàng cảo 10ę, nệu TVC có thời lượng Vượt hơn mức chuân thì tính theo mức chuân có thời lượng kê tiêp, nêu TVC có thời lượng lớn hơn 30s thì tính thời lượng 30s cộng với mức chuân TVC lçệ 6

tiếp (nểu Panel 5s có tiếng động, lời thoại/nhạc, đọc nhãn hàng được định nghĩa là mẫu quàng cáo W TVC/5s). - Chương trình HTSX như: Thời trang và Đarn mê, Ảm nhạc bước nhảy, Tinh khúc vượt thời gian, Câu chuyện âtn nhạc, Phong cách ưẻ, 7 ngày Vui sông, v.v. - Bảng đơn giá quàng cáo, tỳ lệ giảm giá quảng cáo nêu tại quyết định này có thể_ thay đổi trong quá trirìh tiiực hiện, Giám đôc Trung tâm QC-DV TH sẽ có thông báo cụ thê đêỊi4` ,Ị ' Quý Công ty biêt trước khi thực hiện. ,/Ớ ịịẫuzyrỉ ĐỐC í I~*íK;(ø

Add a comment

Related presentations

Research/ Dissertation on “How online selling has changed the marketing perspectiv...

مشروع قانون يتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة

Remedial geo

Remedial geo

November 6, 2014

nnn

This brief examines 2013 demographic data recently released by the U.S. Census Bur...

Introduction into Big data

Introduction into Big data

October 22, 2014

This presentation shows you the advantages and the importance of Big Data in these...

Info om powerpoint

Info om powerpoint

November 10, 2014

Powerpoint

Related pages

Báo giá quảng cáo trên tivi năm 2016

BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TIVI NĂM 2016 . ... kênh truyền hình VTV9 năm 2016. ... kênh truyền hình HTV7 & HTV9 năm 2016.
Read more

Bảng báo giá kênh HTV VTV SCTV ToDayTV BongDaTV - YouTube

Bảng báo giá kênh HTV VTV ... được phát sóng trên kênh HTV.Hãy đến với ... Bảng giá booking truyền hình ...
Read more

Bảng giá truyền hình HTV9 năm 2015 - Trung tâm ...

Dịch vụ quảng cáo truyền hình| Booking quảng cáo báo chí và ... VTV4, VTV6, VTV9, Hà Nội, HTV7, HTV9 ... Bảng giá truyền hình HTV9 ...
Read more

Xem truyền hình trực tuyến, TV Online VTV9, video ...

Trực tuyến VTV9. ... Chuyện gia đình vàng: Thuê tài xế trăm nỗi la ... BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.
Read more

Xem tivi - VTV9 trực tuyến - Kênh VTV9 online - Xem ...

... Kênh VTV9 online, Xem Tivi Online, Truyền Hình Trực ... Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ kênh truyền hình nào cũng như ...
Read more

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Việt Nam VTV9

bảng giá quảng cáo kênh vtv9, bảng giá quảng cáo đài truyền hình việt nam. ... QUẢNG CÁO BÁO GIẤY;
Read more

Kênh VTV3 - Truyền hình Online|Xem tivi Online ...

VTV3 là kênh truyền hình thông tin ... tuổi hay các cuộc thi về kỹ năng công việc gia đình cho các ... Kênh VTV9; Cinemax;
Read more

Bảng giá quảng cáo Đài HTV VTV SCTV H1 BongDaTV ...

... phát sóng trên kênh HTV.Hãy ... Bảng giá quảng cáo truyền hình HTV VTV SCTV ... Bảng báo giá kênh HTV VTV SCTV ...
Read more

Kênh HTV9 Bảng giá quảng cáo báo- Bookingquangcao ...

... Bảng giá quảng cáo báo- Bookingquangcao.com.vn ... VTV9; Yan TV; Đồng Nai; Đồng ... Bảng giá quảng cáo Đài truyền hình HTV9 ...
Read more

Xem phim Bản Lĩnh Công Tử | Tập 32 Cuối | Kênh HTV9

Phim Truyền Hình; Quốc gia. Phim ... thứ không bao giờ biết trước được có lẽ là một ... 22h hằng ngày trên HTV9, ...
Read more