Avaluacio i competències

60 %
40 %
Information about Avaluacio i competències

Published on January 18, 2009

Author: neusm

Source: slideshare.net

Avaluacio i competències

Avaluar competències és avaluar processos de resolució de problemes Antoni Zabala i Laia Arnau Cómo aprender y enseñar competencias. Ed Graó: 2007 No es tracta de saber si es saben les competències o no, es tracta d’esbrinar amb quin grau d’eficiència s’apliquen. Les activitats d’avaluació han de ser situacions problema que puguin ser reals. Les exposicions de coneixements i els problemes estereotipats no ens aportan informació sobre l’assoliment de les competències. Les proves escriten aporten informació molt limitada. L’observació del treball a l’aula també aporta molta informació. Els continguts dels informes han de fer referència a les competències generals.

 

M.Reyes Carretero

M.Reyes Carretero

M.Reyes Carretero

M.Reyes Carretero

M.Reyes Carretero

M.Reyes Carretero

Com valorarem el grau d’assoliment d’una competència? L’exposició per part de l’alumne del coneixement que té sobre un tema i la capacitat per resoldre problemes estereotipats no són estratègies avaluadores apropiades per a l’avaluació de les competències. Les proves escrites aporten una informació molt limitada per a la majoria de les competències. PPT Fàtima Romero

L’exposició per part de l’alumne del coneixement que té sobre un tema i la capacitat per resoldre problemes estereotipats no són estratègies avaluadores apropiades per a l’avaluació de les competències.

Les proves escrites aporten una informació molt limitada per a la majoria de les competències.

Com valorarem el grau d’assoliment d’una competència? La informació per avaluar les competències no s’ha de limitar als resultats obtinguts en exàmens escrits, sinó que s’ha de basar sobretot en l’observació de les activitats que els alumnes fan a l’aula. PPT Fàtima Romero

La informació per avaluar les competències no s’ha de limitar als resultats obtinguts en exàmens escrits, sinó que s’ha de basar sobretot en l’observació de les activitats que els alumnes fan a l’aula.

Com valorarem el grau d’assoliment d’una competència? Podem elaborar una graella per les diferents activitats que fem amb indicadors que ens permetin valorar l’assoliment de les diferents competències a les quals l’activitat proposada col·labora a assolir. PPT Fàtima Romero

Podem elaborar una graella per les diferents activitats que fem amb indicadors que ens permetin valorar l’assoliment de les diferents competències a les quals l’activitat proposada col·labora a assolir.

S’ha de treballar en els centres analitzant les competències transversals i per comprendre què vol dir cada una. Com a mínim hi ha dues maneres de fer-ho: Primera: Assenyalar una sèrie d’indicadors per a cada cicle que indiquin de manera suficient i pràctica si l’alumne té assolida la competència o no. Treballar a l’aula i traslladar a les programacions el treball de les competències. Segona: Elaborar les programacions i pensar el treball d’aula per desenvolupar les capacitats. Buscar indicadors clau que assenyalin si l’alumna té suficientment adquirida una competència. Un exemple de la primera: Les competències bàsiques i els criteris de promoció: Jornada sobre l’avaluació del secretariat

S’ha de treballar en els centres analitzant les competències transversals i per comprendre què vol dir cada una.

Com a mínim hi ha dues maneres de fer-ho:

Primera:

Assenyalar una sèrie d’indicadors per a cada cicle que indiquin de manera suficient i pràctica si l’alumne té assolida la competència o no.

Treballar a l’aula i traslladar a les programacions el treball de les competències.

Segona:

Elaborar les programacions i pensar el treball d’aula per desenvolupar les capacitats.

Buscar indicadors clau que assenyalin si l’alumna té suficientment adquirida una competència.

Un exemple de la primera:

Les competències bàsiques i els criteris de promoció: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO LINGUÍSTICO Dimensión: HABLAR Y ESCUCHAR 1 Expresar y comprender hábilmente las ideas, los sentimientos y las necesidades. 2 Ajustar el habla a las características de la situación comunicativa. 3 Utilizar formas de discurso diversas en la comunicación. 4 Implicarse activamente en la conversación y adoptar una actitud dialogante. 5 Aprender a hablar diferentes lenguas y a valorar su uso y aprendizaje. Dimensión: LEER 6 Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva. 7 Poner en práctica las destrezas necesarias para la comprensión de lo que se lee. 8 Leer textos de tipología diversa. 9 Implicarse activamente en la lectura. Dimensión: ESCRIBIR 10 Poner en práctica las destrezas necesarias para escribir las palabras correctamente. 11 Poner en práctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito. 12 Escribir textos de tipología diversa. 13 Implicarse activamente en la escritura. Extret de Identificació de les competències en l’Ensenyament (2000). J. Sarramona y López. Jornada sobre l’avaluació del secretariat

Les competències bàsiques i els criteris de promoció: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ÁMBITO LINGUÍSTICO Dimensión: LEER Caldrà treballar a l’aula de manera que es desenvolupin aquestes capacitats. Jornada sobre l’avaluació del secretariat CI CM CS 7 Poner en práctica las destrezas necesarias para la comprensión de lo que se lee. 8 Leer textos de tipología diversa. 9 Implicarse activamente en la lectura.

Add a comment

Related presentations

Related pages

xtec.gencat.cat

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Avaluació de les Competències Bàsiques (4t d’ESO)

Competències bàsiques avaluades Introducció COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA : llengua catalana, llengua castellana i aranès COMPRENSIÓ LECTORA
Read more

Avaluació de competències | Publicacions AQU | AQU ...

Avaluació de competències. Un dels objectius d'AQU Catalunya, en el marc del procés de convergència europea, és posar a disposició de les ...
Read more

Guia per a l'avaluació de competències en el Treball de ...

Guia per a l’avaluació de competències en el treball de final de grau en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques Bibliografia
Read more

PROGRAMAR I AVALUAR PER COMPETÈNCIES - uvic.cat

PROGRAMAR I AVALUAR PER COMPETÈNCIES Redacció i síntesi elaborada per: Antoni PORTELL i LLORCA (FE) Pere QUER i AIGUADÉ (FCHTD)
Read more

Avaluació de sisè de primària - educacio.gencat.cat

Cada any es convoca la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d'haver ...
Read more

Avaluació de quart d'ESO - educacio.gencat.cat

La prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en ...
Read more

Competències Bàsiques - Models de proves - La vostra aula

Què és la prova d'Avaluació de les Competències bàsiques ? Per sisè any consecutiu, el Departament d'Ensenyament durà a terme una prova d'avaluació ...
Read more

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d’educació ...

Esquema de les competències avaluades COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: llengua catalana, llengua castellana i aranès COMPRENSIÓ LECTORA Obtenció d’informació
Read more

Avaluació diagnòstica 3r. ESO - ets i uts de llengua

... i el funcionament dels centres, tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic, centrada en les competències bàsiques del currículum. ...
Read more