Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)

40 %
60 %
Information about Audiència Pública Pressupost 2014 (14-2-14)
News & Politics

Published on February 14, 2014

Author: cubelles

Source: slideshare.net

Description

Presentació pública del pressupost de Cubelles 2014

14 de febrer 2014 CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h. PRESSUPOST 2014 SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI Ponents: Sra. Mònica Miquel i Serdà Alcaldessa de Cubelles Sr. José M. Écija Regidor d’Hisenda Local

AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS 1. BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2013 2. COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2013 3. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013 4. PRESSUPOST 2014 5. COMPARATIVA REGIDORIES 2013-2014 6. INVERSIONS NOVES 2014

BALANÇ ECONÒMIC ACTIU 31/12/2013 Immobilitzat Deutors PASSIU 31/12/2012 49.024.629,76 € 50.179.113,25 € 3.346.724,10 € 2.917.312,38 € Inversions Financeres 6.380,61 € 6.246,81 € Tresoreria 6.794.459,54 € 8.505.322,18 € TOTAL 59.172.194,01 € 61.607.994,62 € Fons de maniobra 31/12/2013 Fons Propis Resultats de l´exercici 31/12/2012 50.496.473,92 € 49.468.470,47 € 750.376,89 € 2.055.320,93 € Deutes a llarg termini 4.343.306,81 € 5.045.833,40 € Crèdits a curt termini 3.582.036,39 € 5.038.369,82 € TOTAL 59.172.194,01 € 61.607.994,62 € Autonomia financera 2013 2012 2013 2012 6.565.527,86 € 6.390.511,55 € 85,34% 80,30%

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL DESPESES INGRESSOS 2013 2013 2012 Despeses de Personal 6.153.413,38 € 5.466.259,41 € Serveis exteriors 4.218.387,87 € 4.451.509,19 € 2.672.585,65 € 2.763.829,44 € 1.654.716,66 € 1.632.948,58 € 91.014,05 € Impostos 2012 8.912.995,91 € 8.831.489,06 € 1.985.860,39 € 1.983.618,99 € 3.780.265,85 € 3.633.582,41 € Altres ingressos 370.681,60 € 358.205,79 € 132.577,98 € Ingressos d´altres exercicis 133.587,43 € 51.249,23 € 82.862,99 € 124.617,50 € Ingressos financers 215.212,74 € 252.969,81 € Resultat exercici 750.376,89 € 2.055.320,93 € Ingressos extraordinàries 224.753,57 € 1.515.947,74 € TOTAL 15.623.357,49 € 16.627.063,03 € TOTAL 15.623.357,49 € 16.627.063,03 € Transferències i subvencions Amortitzacions i provisions Despeses d´altres exercicis Despeses financeres CASH FLOW 2013 2012 2.405.093,55 € 3.688.269,51 € Taxes + Contribucions especials Transferències i subvencions

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA COMPONENTS 31/12/2013 31/12/2012 1. Fons líquids 6.794.459,54 8.505.322,18 2. Drets pendents de cobrament 5.654.746,83 4.869.055,39 3. Obligacions pendents de pagament 2.523.824,13 3.445.459,38 I. Romanents de tresoreria total 9.925.382,24 9.928.918,19 II. Saldos de dubtos cobrament 2.459.683,75 2.102.401,29 III. Exçes de finançament afectat 3.021.603,00 3.624.892,75 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 4.444.095,49 4.201.624,15 159.498,25 527.905,40 4.284.597,24 3.673.718,75 V. Despeses pendents d´aplicar Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III-V)

PRESSUPOST 2014 INGRESSOS CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES DESPESES 2014 % CAPÍTOL 8.831.150,59 57,61% 45.000,00 0,29% 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 2.286.351,57 14,91% 3 DESPESES FINANCERES 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.378.942,93 22,04% 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 158.700,00 1,04% 6 INVERSIONS REALS 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 210.920,44 1,38% 7 TRANFERÈNCIES DE CAPITAL 6.500,00 0,04% 8 ACTIUS FINANCERS 411.840,03 2,69% 9 PASSIUS FINANCERS 15.329.405,56 100,00% 2 IMPOSTOS INDIRECTES 8 ACTIUS FINANCERS 9 PASSIUS FINANCERS Total INGRESSOS 2014 % 1 DESPESES DE PERSONAL 6.229.111,69 40,64% 2 D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS 4.955.678,79 32,33% 130.754,25 0,85% 2.598.340,16 16,95% 666.396,82 4,35% 84.582,69 0,55% 6.500,00 0,04% 658.041,16 4,29% 15.329.405,56 100,00% Total DESPESES

COMPARATIVA PRESSUPOST ORDINARI 2013/2014 Org. 72 43 13 93 80 10 60 11 15 91 70 90 71 52 51 92 23 24 44 31 41 22 42 16 50 12 30 14 40 21 PRESSUPOST ORDINARI ENSENYAMENT SUBMINISTRAMENTS INFORMÀTICA EMPRENEDORIA ESPORTS ALCALDIA, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEA BENESTAR SOCIAL SERVEIS GENERALS TELEFONIA TURISME CULTURA COMERÇ JOVENTUT COOPERACIÓ SANITAT, SALVAMENT I NETEJA DE PLATGES EMPRESA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ASSEGURANCES NETEJA HABITATGE OBRES I SERVEIS COMUNICACIÓ PREVENCIÓ DE RISCOS DEUTE PÚBLIC SEGURETAT CIUTADANA RECURSOS HUMANS URBANISME I PLANEJAMENT DESPESES DE PERSONAL MEDI AMBIENT HISENDA LOCAL TOTAL ORDINARI 2014 413.595,86 640.142,91 138.700,00 101.979,84 253.424,02 258.437,00 459.341,59 135.446,39 80.000,00 59.220,00 238.795,33 40.130,44 49.812,00 17.598,00 355.673,31 87.500,00 22.800,00 124.500,00 25.800,00 7.200,00 519.778,88 152.450,00 31.500,00 788.795,41 161.000,00 37.512,47 129.700,00 6.229.111,69 2.675.978,57 427.085,03 14.663.008,74 2013 871.912,51 682.622,02 164.679,42 122.812,58 273.530,00 277.000,00 472.435,74 146.945,90 90.732,00 68.820,00 245.703,38 45.920,00 55.200,00 22.100,00 359.411,81 91.000,00 24.800,00 124.670,00 24.053,78 5.000,00 513.261,00 145.881,00 20.560,00 767.908,10 139.000,00 14.746,53 85.700,00 6.157.641,65 2.589.798,08 222.650,00 14.826.495,50 Diferència -458.316,65 -42.479,11 -25.979,42 -20.832,74 -20.105,98 -18.563,00 -13.094,15 -11.499,51 -10.732,00 - 9.600,00 -6.908,05 -5.789,56 -5.388,00 -4.502,00 -3.738,50 -3.500,00 -2.000,00 -170,00 1.746,22 2.200,00 6.517,88 6.569,00 10.940,00 20.887,31 22.000,00 22.765,94 44.000,00 71.470,04 86.180,49 204.435,03 -163.486,76

COMPARATIVA PRESSUPOST ORDINARI 2013/2014 Org. REGIDORIA 2014 2013 72 ENSENYAMENT 413.595,86 871.912,51 -458.316,65 43 SUBMINISTRAMENTS 640.142,91 682.622,02 -42.479,11 13 INFORMÀTICA 138.700,00 164.679,42 -25.979,42 30 URBANISME I PLANEJAMENT 129.700,00 85.700,00 44.000,00 14 DESPESES DE PERSONAL 6.229.111,69 6.157.641,65 71.470,04 40 MEDI AMBIENT 2.675.978,57 2.589.798,08 86.180,49 427.084,36 222.650,00 204.434,36 21 HISENDA LOCAL Diferència

INVERSIONS PRESSUPOST 2014 TOTAL INVERSIONS NOVES QUE S´INCORPOREN AL 2014 Les 7 principals inversions suposen el 85% del total % ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 290.708,63 36,61% EQUIPS I APLICACIONS INFORMÈTIQUES 182.500,00 22,98% RETIRADA CANONADA RIU FOIX 108.111,81 13,61% ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 100.000,00 12,59% ADEQUACIÓ ESPAI CARRER MAJOR 56.900,00 7,17% MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA 30.850,00 3,89% CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 25.000,00 3,15% PRINCIPALS INVERSIONS PRESSUPOST 2014 794.070,44 100%

INVERSIONS PRESSUPOST 2014 30.850,00 4% 25.000,00 3% 56.900,00 7% 290.708,63 37% 100.000,00 12% 108.111,81 14% 182.500,00 23% ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC EQUIPS I APLICACIONS INFORMATIQUES RETIRADA TUBERIA FOIX ARRANJAMENT VIA PUBLICA ADECUACIO ESPAI CARRER MAJOR MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA GRAU SUPERIOR

Gràcies per la vostra atenció

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

PROJECTE PRESSUPOSTOS 2014

farà una Audiència Pública. ... al pressupost 2014 del preu públic relatiu al servei del Bicing que fins a l’exercici 2013
Read more

Procés participatiu d’elaboració del PAM i pressupost 2014

Procés participatiu d’elaboració del PAM i pressupost 2014 ... El 29 d'octubre de 2013 es va iniciar el procés amb una Audiència Pública on es va ...
Read more

03. Audiència pública: pressupost municipal i ordenances ...

Audiència pública: pressupost municipal i ... ciutadana aprovada l'any 2014. ... audiència pública és definida per la mateixa ...
Read more

372blica Pressupost i ordenances fiscals 2014.doc)

Audiència pública Pressupost i ordenances fiscals 2014 ... l’any 2014, per part del ... Audi350ncia p372blica Pressupost i ordenances fiscals 2014.doc)
Read more

Audiència pública: pressupost municipal i ordenances ...

Audiència pública: pressupost municipal i ordenances fiscals 2015. Del 15 de setembre al 30 de novembre de 2014. L’Ajuntament de Castellar del Vallès ...
Read more

Audiència Pública. Procés d'elaboració del Programa d ...

... aquest procés amb una Audiència Pública on es presenta el marc socioeconòmic. Dilluns 27 d'octubre de 2014 s’inicia aquest procés amb ...
Read more

AUDIÈNCIA PÚBLICA

AUDIÈNCIA PÚBLICA per tractar els temes següents: Dissabte, 29 de novembre de 2014 ... • Projecte de pressupost 2015 . AJUNTAMENT DE BLANES .
Read more

Memòria explicativa 2015 (versió 05.12.14)

pública Audiència ... pressupost 2014, però s’incrementa en un 2,8% en relació a l’estimació de liquidació 2014 (exclòs l’efecte de l ...
Read more

Sessió d’audiència pública per informar sobre el ...

Sessió d’audiència pública per informar sobre el ... informarà als assistents sobre el contingut del Pressupost municipal per a l’any 2014. ...
Read more

Ajuntament de Sant Cugat - Audiència pública. Pressupost ...

... 2014 . Audiència pública. Pressupost municipal i ordenances fiscals 2015. Hora: 19:00 ... L'audiència pública és un acte obert a tota la ...
Read more