Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem – erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen

50 %
50 %
Information about Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem – erfarenheter från...
Technology

Published on February 19, 2014

Author: ViktorHultgren

Source: slideshare.net

Description

Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem – erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen

1

Bakgrund och syfte • Västra Götalandsregionen och Västtrafik arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt prissystem för kollektivtrafiken. • Fördjupning av två prismodeller med olika zonstrukturer: o Personliga/flexibla zoner o Fasta cirkulära zoner Personliga/flexibla zoner Fasta/cirkulära zoner 2

Bakgrund och syfte • I prismodellen ingår även nytt sortiment, så kallade flexikort. Syftar till att nå en ny målgrupp resenärer som kan tänka sig nyttja kollektivtrafiken då och då. • Ramar: Västtrafik ska få in lika mycket intäkter som med nuvarande prismodell och sortiment 3

Bakgrund och syfte • Uppdraget: Ta fram en beräkningsmodell för beräkning av intäktsnivåer vid nya prisstrukturer • Beräkningsmodellen ska kunna hantera: • Införandet av nya korttyper • Två nya geografiska zonindelningar • Beräkningsmodellen ska kunna användas för att simulera vilka priser som krävs på olika korttyper/färdbevis för att få samma totalintäkter som idag. • Beräkningsmodellen ska även vara flexibel så att det finns möjlighet att ändra priser, biljettslag och zonstorlekar. 4

Intäktsmodellen bygger på 2 typer av data ResMATRIS enligt RUS 2006-2008 + + - Hållplats-till-hållplats Åldersgrupper Gamla data (uppskrivna) Enstaka dag Resbeteende enligt stämplingsstatistik - Ej relationer + Följer individer: Hur många dagar per månad? + Aktuella data: Hur attraktiva är olika färdbevis sinsemellan med dagens priser? 5

Intäktsmodellen har 3 byggstenar 1. Segmentering Olika ”typer” av resenärer – Hur många resdagar per månad? 2. Kortvalsmodell Vilka färdbevis används – fördelning! 3. Elasticitetsberäkning Hur påverkas resandet av nya (genomsnittliga) priser 6

Tre delar i modellen Segmentering (resfrekvens) Resmatris enligt RUS Kortvals modell Resmatris Resmatris per Resmatris per Resmatris SEGMENT per Resmatris SEGMENT per Basmatris SEGMENT per SEGMENT per SEGMENT SEGMENT Elasticitets modell Resmatris Resmatris per Resmatris per Resmatris SEGMENT per Resmatris SEGMENT per Basmatris SEGMENT per SEGMENT per segment SEGMENT för visst Resmatris FÄRDBEVIS Resmatris per Resmatris per Resmatris SEGMENT per Resmatris SEGMENT per Resmatris Basmatris SEGMENT per SEGMENT per per segment SEGMENT för visst SEGMENT Resmatris Resmatris per Resmatris per Resmatris SEGMENT per Resmatris SEGMENT per NYmatris SEGMENT per SEGMENT per SEGMENT segment FÄRDBEVIS 7

Segmentering ”Varjedags-resenärer” och sällanresenärer: deras respektive andel av resandet 8

Kortvalsmodellen Logitmodell Parametrar: • Pris per resa • Färdbevis-specifika Konstanter (”Benägenhet vid lika pris”) Förköp är attraktivt! Exempel Borås: Periodkort ”lönar sig” ända upp till 15 resdagar per månad Men redan med 13 resdagar köper hälften månadskort 9

Scenario-input: Scenario-input: Pris-struktur Scenario-input: Pris-struktur Pris per relation och korttyp Mellan-resultat: Pris per resa med månadskort för varje segment, o relation Mellan-resultat: Pris per resa med 5dagarskort för varje segment, o relation Mellan-resultat: Pris per resa med enkelbiljett för varje segment, o relation Fix input Antal resor per segment och relation idag Mellanresultat: Månadskort Antal resor Kortvalsmodell Fördelar resandet i varje relation och segment på olika färdbevis Mellanresultat: 5-dagarskort Antal resor Mellanresultat: Enkelbiljett Antal resor

Kortvalsbeteendet är inte ”deterministiskt”! Men det kan förutses! Modellen stämmer bra för Skattningsdata (Borås) 11

Kalibreringar • Kalibreringsmål från Västtrafik Kalibreringsmål Enkel Kontoladdning Period Totala intäkter: 6,5 mkr Intäkter vardagar, andelar ~ 10 % ~ 30 % ~ 60 % Resande hela regionen, andelar Ca 20 % Ca 80 % • Resultat av den första beta-modellen o För höga beräknade intäkter o För liten andel av resorna beräknas ske periodkort o För liten andel av intäkterna beräknas komma från periodkortsresandet 12

Kalibreringar • Två justeringar av modellen gjordes: o Ny kortvalsmodell – minskning av andel periodkort i låga segment och ökning av andel periodkort i höga segment. M02 byttes mot M021. o Justering av segmentsandelar – misstanke att resandet i Borås inte speglade resandet i regionen som helhet och då framförallt Göteborg. Misstanke: Göteborgare reser oftare. Färre andel resenärer i låga segment och större andel resenärer i de högre segmenten. 13

Osäkerheter De största osäkerheterna bedöms vara: • Kunskaper om elasticiteter osäkra Saknas kunskapsunderlag om vilka elasticiteter som ska användas. Både nya geografiska zonindelningar och nytt kortsortiment. För vissa grupper av resenärer innebär det stora prisförändringar i kombination med förändrat produktsortiment. • RUS från 2006-2008 har varit utgångspunkt för resandet Hur fel är RUS i sig? Hur har resandet förändrats sedan RUS genomfördes? 14

Osäkerheter • Kortvalsmodellen är skattad utifrån resandemönster i Borås och Skövde Oklart hur mycket detta avviker från resandemönsterna i regionen som helhet. • Samma segmentering i alla relationer I modellen har de som reser på en stombuss inom Göteborg samma resmönster som de som reser på regionbuss ute i länet • Alla inom ett segment har samma resfrekvens Resfrekvensen för månadskortsresenärer är högre än för övriga resenärer. 15

Känslighetsanalyser Känslighetsanalyser som genomförts • • • • Resor/resdag – resfrekvensen ökas Segmentsandelar – samma kundsegmentering som för Borås Elasticiteter – mer priskänsliga respektive mindre priskänsliga resenärer Förköpskonstanter i kortvalsmodellen – förköpskonstanterna i kortvalsmodellen ändras • Uppskrivning av RUS – lägre resandeutveckling i Göteborg Slutsatser från känslighetsanalyserna • Hur priskänsliga resenärerna är (antas vara) betyder mycket. (Gäller både modell och verklighet!!!) • Resandeutvecklingen (uppskrivning av RUS) och segmentsandelarna har viss påverkan på utfallet av modellen. • Övriga osäkerheter (t ex kortvalsbeteendet) påverkar utfallet i mindre utsträckning. 16

Slutsatser • Dålig stämplingsbenägenhet medför stora osäkerheter, både avseende i vilka relationer individer reser och hur resfrekvens och kortval ser ut. • Därför har RUS från 2006-2008 samt resfrekvenser och kortval från Borås fått fungera som grund för modellen. • Vilka elasticiteter som ska tillämpas vid den här typen av förändringar är ytterligare en osäkerhet. • Känslighetsanalyser visar att förändringar av elasticiteter påverkar utfallet av beräkningsmodellen i mycket hög utsträckning. • Det är viktigt att öka kunskapen om priselasticitet vid taxeomläggningar • Det är lämpligt att göra känslighetsanalyser med flera olika – rimliga – nivåer på priskänsligheten 17

Frågan fortsatt intressant! Vi fortsätter samarbetet! • Jönköpings län planerar taxereform • Sweco + WSP analyserar intäktseffekter med motsvarande verktyg! • SL är preliminärt intresserade av verktyg för att analysera intäktseffekter • WSP gör förstudie för att studera i vad mån VGR-verktyget kan vara utgångspunkt! • Trafikverket finansierar forskningsprojekt om hur kortvalsbeteendet kan hanteras bättre i startegiska transportanalyser (SamPers). • I projektet: WSP, Sweco, KTH och TPMod (Staffan Algers) 18

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

WSP medverkade på Transportforum 2014

Att förutse intäkterna med ett helt nytt ... erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen ... att rensa uppmätta trafiktrender från ...
Read more

Program Transportforum 2014 - VTI - VTI, Statens väg- och ...

... ett nytt sätt att analysera städer ... Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem ... erfarenheter från ett projekt i Västra ...
Read more

Senast uppdaterad 21 oktober 2013 Program Transportforum 2014

... Västra Götalandsregionen Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem - erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen
Read more

Angereds Närsjukhus tar över neurologi från Lundby Sjukhus

Angereds Närsjukhus tar över neurologi från ... avtal med Västra Götalandsregionen ... hur det är att starta upp ett helt nytt ...
Read more

Få det mesta för dina pengar: Fem säkerhetstips

... vi kunde lägga till ett nytt projekt eller ... att säkerställa att filer som skickas till och från ... helt enkelt in kamerorna med en ...
Read more

Joakim Dahl (★) | LinkedIn

Arbetsuppgifter i att kombinera mina kunskaper och erfarenheter från både verksamhet ... Utveckling av ett helt nytt system för ... med syfte att ...
Read more

Götalandsbanan – Wikipedia

Härryda kommun planerar att bygga ett helt nytt ... Med utgångspunkt från ... Få erfarenheter finns av att driva järnväg med ...
Read more

MORGONDAGENS SJUKVÅRD: Tips på föreläsare!

... egen mottagning i Västra Götalandsregionen. ... hinner med. Jag tror att jag var 45 ... är ett nytt sjukhus till för att serva ...
Read more

Slöjdklubben – Wikipedia

Slöjdklubben är ett projekt som drivs av Svenska ... likt dem i Västra Götalandsregionen, stöttar med ... Arbetet med att utforma ...
Read more