ATMdrive.pl

50 %
50 %
Information about ATMdrive.pl
Business & Mgmt

Published on March 15, 2009

Author: AdamSirocki

Source: slideshare.net

ATMdrive – Adam Sirocki ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej

Trendy w „kanale samoobsługowym” • Wzrost liczby bankomatów • Wzrost liczby transakcji • Rozszerzanie funkcjonalności • Zaawansowane technologie • Personalizacja usług • Więcej użytkowników • Wyższe przychody z transakcji • Poprawa dostępności usług

Wzrost liczby bankomatów na świecie 1967-2006

Wzrost liczby bankomatów w Polsce 1991-2007

Liczba transakcji w Polsce bankomaty i terminale POS (mln/rok)

Bankomaty w Polsce • Bankomat jest wykorzystywany średnio 3,724 razy w miesiącu przez jedną osobę • Średnia wartośd transakcji wynosi 343PLN • Wypłaty stanowią 78% wszystkich transakcji • Większośd posiadaczy sieci bankomatowych reklamuje za ich pomocą swoje produkty i usługi • Tylko ¼ posiadaczy bankomatów decyduje się na publikowanie reklam produktów i usług firm zewnętrznych

Rozszerzona funkcjonalnośd bankomatów • Wypłata gotówki jest najpopularniejszą transakcją realizowaną w bankomacie • Miernikiem sukcesu nowych funkcji bankomatów jest ich akceptacja przez klientów i poziom generowanych przez nie zysków • Większośd sieci bankomatowych nie w pełni wykorzystuje potencjał swoich urządzeo w zakresie obsługi „nowych funkcji” • Możliwości bankomatów to: wypłata gotówki, przelew, weryfikacja salda. Dodatkowo – funkcja depozytowa, regulowanie rachunków, zlecanie przelewów czy doładowanie konta telefonu komórkowego (pre-paid).

Dodatkowe dochody • Sprzedaż impulsów telefonicznych w systemie pre-paid, głównie dla operatorów telefonii komórkowej • Drukowanie wyciągów • Dystrybucja reklam • Wypłata / wymiana obcych walut • Transfer gotówki • Inne... Wypłata gotówki pozostaje wciąż dominującą transakcją

Najbardziej pożądane przez klientów „dodatkowe” funkcje bankomatu

Technologie / rozwiązania Depozyt Inteligentny Jest to w pełni zautomatyzowanym systemem umożliwiającym samodzielną realizację depozytów bezpośrednich, opartym na zaawansowanej technologii rozpoznawania obrazu banknotu. Zalety: • Pozwala na zasilanie konta w czasie rzeczywistym • Znacznie obniża koszt obsługi transakcji depozytowych • Przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów

Zalety c.d. • Transakcje depozytowe stanowią ok. 40% wszystkich transakcji realizowanych w oddziale • 69% klientów skłonnych jest realizowad operacje depozytowe w bankomacie • Klienci otrzymują natychmiast dowód wpłaty gotówki, a środki mogą byd uznane na koncie • Redukcja kosztów związanych z obsługą transakcji depozytowych waha się w przedziale 35-75% • Funkcja depozytu bezpośredniego w bankomatach pozwala na uzyskanie oszczędności w bankach rzędu miliardów dolarów

Bankomat jako źródło przychodów • Zyski z nowych transakcji są bardziej stabilnym potencjalnym źródłem dochodu niż zyski związane z rozszerzaniem sieci. • Sposób na poprawę efektywności kanału samoobsługowego to czerpanie zysków z dodatkowych funkcji implementowanych w bankomatach • Rodzaje opłat: – Prowizje od transakcji – Opłata za obce transakcje – Doładowania telefonów komórkowych – Opłaty okresowe – Ubezpieczenie kart lub opłaty zastępcze – Opłaty za reklamy – Opłaty dodatkowe

Odsetek gospodarstw domowych korzystających z bankomatów – kraje wysoko rozwinięte

Ilośd kart z możliwością wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce

Zalety bankomatów • Bankomaty fundamentalnie zmieniły oczekiwania klientów względem instytucji finansowych. Stały się swoistym standardem, częścią codziennego życia każdego z nas. • Pozwalają klientom na niczym nie ograniczony dostęp do najpopularniejszych usług niezależnie od ilości i czasu otwarcia oddziałów. • Bankomaty stały się bardzo popularne wśród klientów banków. Każdego dnia na całym świecie realizowanych jest ponad 100 milionów transakcji.

• Liczba bankomatów na świecie stale wzrasta. W większości krajów bankomaty są najpopularniejszym sposobem kontaktu z klientami Banku. • Zapewnienie bezpieczeostwa i wygody staje się elementem kluczowym – karty mikroprocesorowe, bezkontaktowe metody interakcji z urządzeniem itp… • Rosnące możliwości są zdeterminowane przez postęp technologii informatycznych. Służy to zarówno wygodzie użytkowników jak i redukcji kosztów. • Coraz więcej klientów instytucji finansowych nie wyobraża sobie usług bankowych bez bankomatów.

• Ważnym obecnie trendem jest rozszerzanie funkcjonalności bankomatów. Nowe transakcje są powszechnie wdrażane przez wiele instytucji finansowych na świecie. (m. in. uzupełnianie kont pre-paid użytkowników telefonów komórkowych, wydruk wyciągów, bezpośredni depozyt gotówkowy) • Posiadacze bankomatów osiągają dodatkowe przychody, a także odnotowują oszczędności operacyjne związane z udostępnianiem nowych funkcji w swoich urządzeniach. • Bankomaty stały się standardem dla milionów ludzi na całym świecie. Klienci banków traktują je jako bardzo wygodny i niezastąpiony sposób interakcji, już nie tylko z bankiem…

Czym jest ATMdrive?

ATMdrive ATMdrive – połączenie bankomatu z usługą drive thru, dzięki której już nigdy więcej nie trzeba będzie szukad miejsc parkingowych, aby stanąd w kolejce do bankomatu, ponieważ będziemy mogli skorzystad z sieci przydrożnych wielofunkcyjnych i nowoczesnych bankomatów obsługiwanych bezpośrednio z samochodu. Największymi zaletami jest oszczędnośd czasu i pieniędzy, a dzięki systemom monitoringu, doskonałego oświetlenia i otwartej lokalizacji takie rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeostwo dla swoich klientów.

Skąd pomysł? • Wszystkie dostępne w Polsce bankomaty dostępne są jedynie dla „pieszych” . • Żadna sied czy bank nie oferuje bankomatów przystosowanych do użytkowania z pojazdu. • Inne branże już dawno dostrzegły potrzebę przystosowywania się do zmotoryzowanych klientów. • Większośd obecnych bankomatów oferuje jedynie podstawowe usługi.

Projekt • Pomysł zakłada budowę sieci nowoczesnych punktów bankomatowych, w skład których wchodziłoby od 2 do 6 bankomatów przystosowanych do obsługi z samochodu. • Punkty znajdowałyby się w miastach powyżej 200 tyś. mieszkaoców (w Polsce takich miast jest 18), w miejscach o najwyższym natężeniu ruchu drogowego. • Projekt przewiduje stworzenie jak najnowocześniejszej sieci wielofunkcyjnych bankomatów, służących do sprawnego zarządzania swoimi finansami.

Zalety takiego rozwiązania dla klienta: • Oszczędnośd czasu, związana z brakiem konieczności szukania miejsca parkingowego i pieszego udania się do bankomatu. • Oszczędnośd pieniędzy, ponieważ rozbudowane funkcje urządzenia pozwalają na dokonanie większości czynności sprawniej i taniej niż ma to miejsce np. na poczcie czy w banku. • Łatwośd dostępu, punkty byłyby dobrze widoczne, znajdowałyby się wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych. • Bezpieczeostwo, ponieważ punkty byłyby monitorowane oraz doskonale oświetlone.

Przesłanki z rynku Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w Polsce nastąpił ponad dwudziestodwukrotny wzrost liczby wyemitowanych kart kredytowych, dwu i półkrotny wzrost ogółu wyemitowanych kart. Czterokrotnie wzrosła liczba transakcji kartami, a pięciokrotnie ich wartośd. Przytoczone podstawowe parametry rynku zdecydowanie potwierdzają dynamiczny ilościowy rozwój rynku kart płatniczych w Polsce.

Przesłanki z rynku Pomimo wysokiej dynamiki rynku, w dalszym ciągu pod względem wykorzystania instrumentów kartowych Polska tkwi w erze płatności gotówkowych. Cieo na rozwój rynku kładzie niewspółmiernie niska dynamika wzrostu liczby punktów akceptujących karty oraz niewiele wyższy wzrost liczby bankomatów. W opozycji do silnej akwizycji kart przez banki pozostaje rozwój infrastruktury sieci akceptantów. W latach 2003- 2007 wartośd płatności kartami wzrosła z 6 do 54 mld zł, natomiast transakcje bankomatowe ze 103 do 209 mld zł. W tym okresie średnia wartośd płatności kartami spadła ze 144 do 117 zł, jednocześnie znacząco wzrosła średnia wartośd transakcji w bankomatach - ze 269 do 343 zł.

Przesłanki z rynku W transakcjach bezgotówkowych nadrzędną funkcją karty bankowej wciąż jest wypłacanie pieniędzy z bankomatu. Wyniki Audytu Bankowości Detalicznej potwierdzają spolaryzowane kierunki rozwoju rynku. Dla niemal 90% posiadaczy karta służy do wypłacania pieniędzy z bankomatów. Klienci masowi częściej korzystają z kart w celu wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu niż zapłaty w sklepach. W 2008 r. tak jak w 2003 r. 66% posiadaczy kart płatniczych dokonuje wypłat w bankomatach raz na tydzieo, bądź częściej. Dwukrotnie rzadziej w porównaniu do wypłat z bankomatów, Polacy płacą kartami za zakupy w sklepach i niemal czterokrotnie rzadziej dokonują płatności na stacjach benzynowych. Obecnie 32% posiadaczy kart płatniczych w ogóle nie wykonuje płatności kartami.

Struktura transakcji kartami w Polsce

Podstawowe parametry techniczne: • Koszt bankomatu wraz z instalacją to wydatek rzędu 60-70 tyś. zł. (docelowa ilośd – ok. 72 sztuk) • Dzierżawa działki w największych Polskich miastach wacha się od ok. 4 tyś. zł. do 7 tyś. zł. miesięcznie. • Roboty budowlane to jednorazowy wydatek ok. 15-25 tyś. zł. na punkt (w zależności od wielkości). • Obsługa punktu to miesięczny wydatek 5-6 tyś. zł.

Podstawowe parametry techniczne: • Wszystkimi pracami związanymi ze znajdowaniem lokacji, adaptacją terenu, instalacją i serwisem urządzeo, jak i monitorowaniem i reklamą zajęłaby się firma Galposter. • Inwestycja „zamknęłaby” się w kwocie 10 mln zł. • Według planu zwrot inwestycji nastąpiłby już po drugim roku działalności.

Nasz zysk Podstawowa opłata za wybranie pieniędzy/złożenie depozytu – 3 zł (120 osób dziennie – 1 bankomat) Opłata za przelew/uregulowanie rachunków – 1 zł (50 osób dziennie – 1 bankomat) Opłata za doładowanie konta tel. komórkowego – 0,5 zł (50 osób dziennie – 1 bankomat) Przy takich założeniach 1 bankomat generuje obrót dzienny w wysokości 435 zł (nie licząc dodatkowych zysków z prowizji od operatorów sieci komórkowych oraz reklam czy przyszłych umów z bankami). Na przykładzie Gdyni (250 tyś. mieszkaoców), gdzie średnie natężenie ruchu na głównej ulicy wynosi ponad 60 tyś. samochodów na dobę, ilości te wydają się byd realne.

Nasz zysk Przy w/w założeniach, wszystkie bankomaty (72) „przyniosą” dzienny zysk w wysokości 31320 zł. Co w przeliczeniu miesięcznym daje kwotę 939600 zł. Rocznie, uwzględniając wszelkie opłaty pozostanie 8 mln zł. Nawet przy pesymistycznym scenariuszu (50 osób dziennie) zwrot inwestycji nastąpiłby po 6 maksymalnie 7 latach: dzienny zysk – 12600 zł miesięczny zysk – 378000 zł roczny po opłatach – 1500000 zł

Cennik wypłat z bankomatów

Krótka analiza SWOT SZANSE ZAGROŻENIA • wejście na nowe rynki, • obecna sytuacja gospodarcza kraju, • duży rynek, • obawa części społeczeostwa przed „nowościami”, • możliwośd poszerzenia asortymentu usług, • wejście na rynek mocnej konkurencji, • pojawienie się nowych grup klientów, • szybki rozwój technologii, • perspektywa rozwoju gospodarczego Polski, • nowe usługi oferowane przez banki. • polepszenie dostępności komunikacyjnej, • rozwój infrastruktury drogowej, SŁABE STRONY • rozwój usług, • brak odpowiednio przygotowanych terenów pod • wzrost ilości turystów (dzięki np. EURO 2012). inwestycje, • nieznana marka na rynku, MOCNE STRONY • słaba sytuacja finansowa, finansowanie inwestycji, • innowacyjnośd, • przeciętne umiejętności kadry kierowniczej. • brak podobnych usług, • szeroki krąg potencjalnych klientów, • wysoka jakośd usług, • umiarkowany poziom cen, • szeroki asortyment oferowanych usług, • przewidywany wzrost rynku, • dogodna lokacja punktów usługowych, • rozwiązanie problemu komunikacyjnego, • bezpieczeostwo usług, • łatwośd w dotarciu do nowych klientów, • mała ilośd osób potrzebnych do zarządzania.

Podsumowanie • Niewątpliwą zaletą przedsięwzięcia jest brak podobnych usług na rynku. Słabo rozwinięta sied bankomatów i ich zazwyczaj niekorzystne ulokowanie działa na naszą korzyśd. • Druga kwestia to niewątpliwe zalety dla klientów, przede wszystkim wygoda i bezpieczeostwo, a to ludzie cenią sobie najbardziej. • Również struktura transakcji i wykorzystywania kart bankowych w Polsce przemawia na naszą korzyśd.

PUNKT 4 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

PUNKT 4 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

PUNKT 2 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

PUNKT 2 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

Kontakt: Adam Sirocki ul. Witosa 23 84-300 Lębork lub ul. Karpacka 9/6 81-324 Gdynia Tel. 605865802 Tel. 0586217303 E-mail: adamsirocki@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

ATMdrive.pl - Business

1. ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej ATMdrive – Adam Sirocki ; 2 ...
Read more

Adam Sirocki - Informacje o osobie wraz ze zdjęciami ...

ATMdrive.pl. www.slideshare.net. ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej ATMdrive – Adam Sirocki . ATMdrive.pl. www.slideshare.net. ATMdrive ...
Read more

Bank Pekao Sa - PekaoInternet - aceton.keep.pl

Pekao 1078 views; ATMdrive. Pl 394 views; Wyniki bre Banku 364. 14 Cze 2010. Bank Pekao sa (mylony nagminnie od wielu lat z pko bp) nie kojarzy mi się z.
Read more