ATMdrive.pl

50 %
50 %
Information about ATMdrive.pl
Business & Mgmt

Published on March 15, 2009

Author: AdamSirocki

Source: slideshare.net

ATMdrive – Adam Sirocki ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej

Trendy w „kanale samoobsługowym” • Wzrost liczby bankomatów • Wzrost liczby transakcji • Rozszerzanie funkcjonalności • Zaawansowane technologie • Personalizacja usług • Więcej użytkowników • Wyższe przychody z transakcji • Poprawa dostępności usług

Wzrost liczby bankomatów na świecie 1967-2006

Wzrost liczby bankomatów w Polsce 1991-2007

Liczba transakcji w Polsce bankomaty i terminale POS (mln/rok)

Bankomaty w Polsce • Bankomat jest wykorzystywany średnio 3,724 razy w miesiącu przez jedną osobę • Średnia wartośd transakcji wynosi 343PLN • Wypłaty stanowią 78% wszystkich transakcji • Większośd posiadaczy sieci bankomatowych reklamuje za ich pomocą swoje produkty i usługi • Tylko ¼ posiadaczy bankomatów decyduje się na publikowanie reklam produktów i usług firm zewnętrznych

Rozszerzona funkcjonalnośd bankomatów • Wypłata gotówki jest najpopularniejszą transakcją realizowaną w bankomacie • Miernikiem sukcesu nowych funkcji bankomatów jest ich akceptacja przez klientów i poziom generowanych przez nie zysków • Większośd sieci bankomatowych nie w pełni wykorzystuje potencjał swoich urządzeo w zakresie obsługi „nowych funkcji” • Możliwości bankomatów to: wypłata gotówki, przelew, weryfikacja salda. Dodatkowo – funkcja depozytowa, regulowanie rachunków, zlecanie przelewów czy doładowanie konta telefonu komórkowego (pre-paid).

Dodatkowe dochody • Sprzedaż impulsów telefonicznych w systemie pre-paid, głównie dla operatorów telefonii komórkowej • Drukowanie wyciągów • Dystrybucja reklam • Wypłata / wymiana obcych walut • Transfer gotówki • Inne... Wypłata gotówki pozostaje wciąż dominującą transakcją

Najbardziej pożądane przez klientów „dodatkowe” funkcje bankomatu

Technologie / rozwiązania Depozyt Inteligentny Jest to w pełni zautomatyzowanym systemem umożliwiającym samodzielną realizację depozytów bezpośrednich, opartym na zaawansowanej technologii rozpoznawania obrazu banknotu. Zalety: • Pozwala na zasilanie konta w czasie rzeczywistym • Znacznie obniża koszt obsługi transakcji depozytowych • Przyczynia się do wzrostu zadowolenia klientów

Zalety c.d. • Transakcje depozytowe stanowią ok. 40% wszystkich transakcji realizowanych w oddziale • 69% klientów skłonnych jest realizowad operacje depozytowe w bankomacie • Klienci otrzymują natychmiast dowód wpłaty gotówki, a środki mogą byd uznane na koncie • Redukcja kosztów związanych z obsługą transakcji depozytowych waha się w przedziale 35-75% • Funkcja depozytu bezpośredniego w bankomatach pozwala na uzyskanie oszczędności w bankach rzędu miliardów dolarów

Bankomat jako źródło przychodów • Zyski z nowych transakcji są bardziej stabilnym potencjalnym źródłem dochodu niż zyski związane z rozszerzaniem sieci. • Sposób na poprawę efektywności kanału samoobsługowego to czerpanie zysków z dodatkowych funkcji implementowanych w bankomatach • Rodzaje opłat: – Prowizje od transakcji – Opłata za obce transakcje – Doładowania telefonów komórkowych – Opłaty okresowe – Ubezpieczenie kart lub opłaty zastępcze – Opłaty za reklamy – Opłaty dodatkowe

Odsetek gospodarstw domowych korzystających z bankomatów – kraje wysoko rozwinięte

Ilośd kart z możliwością wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce

Zalety bankomatów • Bankomaty fundamentalnie zmieniły oczekiwania klientów względem instytucji finansowych. Stały się swoistym standardem, częścią codziennego życia każdego z nas. • Pozwalają klientom na niczym nie ograniczony dostęp do najpopularniejszych usług niezależnie od ilości i czasu otwarcia oddziałów. • Bankomaty stały się bardzo popularne wśród klientów banków. Każdego dnia na całym świecie realizowanych jest ponad 100 milionów transakcji.

• Liczba bankomatów na świecie stale wzrasta. W większości krajów bankomaty są najpopularniejszym sposobem kontaktu z klientami Banku. • Zapewnienie bezpieczeostwa i wygody staje się elementem kluczowym – karty mikroprocesorowe, bezkontaktowe metody interakcji z urządzeniem itp… • Rosnące możliwości są zdeterminowane przez postęp technologii informatycznych. Służy to zarówno wygodzie użytkowników jak i redukcji kosztów. • Coraz więcej klientów instytucji finansowych nie wyobraża sobie usług bankowych bez bankomatów.

• Ważnym obecnie trendem jest rozszerzanie funkcjonalności bankomatów. Nowe transakcje są powszechnie wdrażane przez wiele instytucji finansowych na świecie. (m. in. uzupełnianie kont pre-paid użytkowników telefonów komórkowych, wydruk wyciągów, bezpośredni depozyt gotówkowy) • Posiadacze bankomatów osiągają dodatkowe przychody, a także odnotowują oszczędności operacyjne związane z udostępnianiem nowych funkcji w swoich urządzeniach. • Bankomaty stały się standardem dla milionów ludzi na całym świecie. Klienci banków traktują je jako bardzo wygodny i niezastąpiony sposób interakcji, już nie tylko z bankiem…

Czym jest ATMdrive?

ATMdrive ATMdrive – połączenie bankomatu z usługą drive thru, dzięki której już nigdy więcej nie trzeba będzie szukad miejsc parkingowych, aby stanąd w kolejce do bankomatu, ponieważ będziemy mogli skorzystad z sieci przydrożnych wielofunkcyjnych i nowoczesnych bankomatów obsługiwanych bezpośrednio z samochodu. Największymi zaletami jest oszczędnośd czasu i pieniędzy, a dzięki systemom monitoringu, doskonałego oświetlenia i otwartej lokalizacji takie rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeostwo dla swoich klientów.

Skąd pomysł? • Wszystkie dostępne w Polsce bankomaty dostępne są jedynie dla „pieszych” . • Żadna sied czy bank nie oferuje bankomatów przystosowanych do użytkowania z pojazdu. • Inne branże już dawno dostrzegły potrzebę przystosowywania się do zmotoryzowanych klientów. • Większośd obecnych bankomatów oferuje jedynie podstawowe usługi.

Projekt • Pomysł zakłada budowę sieci nowoczesnych punktów bankomatowych, w skład których wchodziłoby od 2 do 6 bankomatów przystosowanych do obsługi z samochodu. • Punkty znajdowałyby się w miastach powyżej 200 tyś. mieszkaoców (w Polsce takich miast jest 18), w miejscach o najwyższym natężeniu ruchu drogowego. • Projekt przewiduje stworzenie jak najnowocześniejszej sieci wielofunkcyjnych bankomatów, służących do sprawnego zarządzania swoimi finansami.

Zalety takiego rozwiązania dla klienta: • Oszczędnośd czasu, związana z brakiem konieczności szukania miejsca parkingowego i pieszego udania się do bankomatu. • Oszczędnośd pieniędzy, ponieważ rozbudowane funkcje urządzenia pozwalają na dokonanie większości czynności sprawniej i taniej niż ma to miejsce np. na poczcie czy w banku. • Łatwośd dostępu, punkty byłyby dobrze widoczne, znajdowałyby się wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych. • Bezpieczeostwo, ponieważ punkty byłyby monitorowane oraz doskonale oświetlone.

Przesłanki z rynku Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w Polsce nastąpił ponad dwudziestodwukrotny wzrost liczby wyemitowanych kart kredytowych, dwu i półkrotny wzrost ogółu wyemitowanych kart. Czterokrotnie wzrosła liczba transakcji kartami, a pięciokrotnie ich wartośd. Przytoczone podstawowe parametry rynku zdecydowanie potwierdzają dynamiczny ilościowy rozwój rynku kart płatniczych w Polsce.

Przesłanki z rynku Pomimo wysokiej dynamiki rynku, w dalszym ciągu pod względem wykorzystania instrumentów kartowych Polska tkwi w erze płatności gotówkowych. Cieo na rozwój rynku kładzie niewspółmiernie niska dynamika wzrostu liczby punktów akceptujących karty oraz niewiele wyższy wzrost liczby bankomatów. W opozycji do silnej akwizycji kart przez banki pozostaje rozwój infrastruktury sieci akceptantów. W latach 2003- 2007 wartośd płatności kartami wzrosła z 6 do 54 mld zł, natomiast transakcje bankomatowe ze 103 do 209 mld zł. W tym okresie średnia wartośd płatności kartami spadła ze 144 do 117 zł, jednocześnie znacząco wzrosła średnia wartośd transakcji w bankomatach - ze 269 do 343 zł.

Przesłanki z rynku W transakcjach bezgotówkowych nadrzędną funkcją karty bankowej wciąż jest wypłacanie pieniędzy z bankomatu. Wyniki Audytu Bankowości Detalicznej potwierdzają spolaryzowane kierunki rozwoju rynku. Dla niemal 90% posiadaczy karta służy do wypłacania pieniędzy z bankomatów. Klienci masowi częściej korzystają z kart w celu wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu niż zapłaty w sklepach. W 2008 r. tak jak w 2003 r. 66% posiadaczy kart płatniczych dokonuje wypłat w bankomatach raz na tydzieo, bądź częściej. Dwukrotnie rzadziej w porównaniu do wypłat z bankomatów, Polacy płacą kartami za zakupy w sklepach i niemal czterokrotnie rzadziej dokonują płatności na stacjach benzynowych. Obecnie 32% posiadaczy kart płatniczych w ogóle nie wykonuje płatności kartami.

Struktura transakcji kartami w Polsce

Podstawowe parametry techniczne: • Koszt bankomatu wraz z instalacją to wydatek rzędu 60-70 tyś. zł. (docelowa ilośd – ok. 72 sztuk) • Dzierżawa działki w największych Polskich miastach wacha się od ok. 4 tyś. zł. do 7 tyś. zł. miesięcznie. • Roboty budowlane to jednorazowy wydatek ok. 15-25 tyś. zł. na punkt (w zależności od wielkości). • Obsługa punktu to miesięczny wydatek 5-6 tyś. zł.

Podstawowe parametry techniczne: • Wszystkimi pracami związanymi ze znajdowaniem lokacji, adaptacją terenu, instalacją i serwisem urządzeo, jak i monitorowaniem i reklamą zajęłaby się firma Galposter. • Inwestycja „zamknęłaby” się w kwocie 10 mln zł. • Według planu zwrot inwestycji nastąpiłby już po drugim roku działalności.

Nasz zysk Podstawowa opłata za wybranie pieniędzy/złożenie depozytu – 3 zł (120 osób dziennie – 1 bankomat) Opłata za przelew/uregulowanie rachunków – 1 zł (50 osób dziennie – 1 bankomat) Opłata za doładowanie konta tel. komórkowego – 0,5 zł (50 osób dziennie – 1 bankomat) Przy takich założeniach 1 bankomat generuje obrót dzienny w wysokości 435 zł (nie licząc dodatkowych zysków z prowizji od operatorów sieci komórkowych oraz reklam czy przyszłych umów z bankami). Na przykładzie Gdyni (250 tyś. mieszkaoców), gdzie średnie natężenie ruchu na głównej ulicy wynosi ponad 60 tyś. samochodów na dobę, ilości te wydają się byd realne.

Nasz zysk Przy w/w założeniach, wszystkie bankomaty (72) „przyniosą” dzienny zysk w wysokości 31320 zł. Co w przeliczeniu miesięcznym daje kwotę 939600 zł. Rocznie, uwzględniając wszelkie opłaty pozostanie 8 mln zł. Nawet przy pesymistycznym scenariuszu (50 osób dziennie) zwrot inwestycji nastąpiłby po 6 maksymalnie 7 latach: dzienny zysk – 12600 zł miesięczny zysk – 378000 zł roczny po opłatach – 1500000 zł

Cennik wypłat z bankomatów

Krótka analiza SWOT SZANSE ZAGROŻENIA • wejście na nowe rynki, • obecna sytuacja gospodarcza kraju, • duży rynek, • obawa części społeczeostwa przed „nowościami”, • możliwośd poszerzenia asortymentu usług, • wejście na rynek mocnej konkurencji, • pojawienie się nowych grup klientów, • szybki rozwój technologii, • perspektywa rozwoju gospodarczego Polski, • nowe usługi oferowane przez banki. • polepszenie dostępności komunikacyjnej, • rozwój infrastruktury drogowej, SŁABE STRONY • rozwój usług, • brak odpowiednio przygotowanych terenów pod • wzrost ilości turystów (dzięki np. EURO 2012). inwestycje, • nieznana marka na rynku, MOCNE STRONY • słaba sytuacja finansowa, finansowanie inwestycji, • innowacyjnośd, • przeciętne umiejętności kadry kierowniczej. • brak podobnych usług, • szeroki krąg potencjalnych klientów, • wysoka jakośd usług, • umiarkowany poziom cen, • szeroki asortyment oferowanych usług, • przewidywany wzrost rynku, • dogodna lokacja punktów usługowych, • rozwiązanie problemu komunikacyjnego, • bezpieczeostwo usług, • łatwośd w dotarciu do nowych klientów, • mała ilośd osób potrzebnych do zarządzania.

Podsumowanie • Niewątpliwą zaletą przedsięwzięcia jest brak podobnych usług na rynku. Słabo rozwinięta sied bankomatów i ich zazwyczaj niekorzystne ulokowanie działa na naszą korzyśd. • Druga kwestia to niewątpliwe zalety dla klientów, przede wszystkim wygoda i bezpieczeostwo, a to ludzie cenią sobie najbardziej. • Również struktura transakcji i wykorzystywania kart bankowych w Polsce przemawia na naszą korzyśd.

PUNKT 4 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

PUNKT 4 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

PUNKT 2 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

PUNKT 2 - STANOWISKOWY A D A M S I R O C K I

Kontakt: Adam Sirocki ul. Witosa 23 84-300 Lębork lub ul. Karpacka 9/6 81-324 Gdynia Tel. 605865802 Tel. 0586217303 E-mail: adamsirocki@gmail.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

ATMdrive.pl - Business

1. ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej ATMdrive – Adam Sirocki ; 2 ...
Read more

Adam Sirocki - Informacje o osobie wraz ze zdjęciami ...

ATMdrive.pl. www.slideshare.net. ATMdrive jako trend w bankowości samoobsługowej ATMdrive – Adam Sirocki . ATMdrive.pl. www.slideshare.net. ATMdrive ...
Read more

Bank Pekao Sa - PekaoInternet - aceton.keep.pl

Pekao 1078 views; ATMdrive. Pl 394 views; Wyniki bre Banku 364. 14 Cze 2010. Bank Pekao sa (mylony nagminnie od wielu lat z pko bp) nie kojarzy mi się z.
Read more