Asta Raami: Intuitio on työelämän hyödyntämätön voimavara

50 %
50 %
Information about Asta Raami: Intuitio on työelämän hyödyntämätön voimavara
Education

Published on March 3, 2014

Author: 1530research

Source: slideshare.net

Description

Asta Raamin esitys 15/30 Researchin Ajatuslaboratorio-aamuklubilla 28.2.2014.

Asta  Raami  28.2.2014  

Aja2elumme  määrä  –  ja  poten&aali   Intui&o  90-­‐95%   Sisältää  erilaisia   prosesseja  kuten:   hahmontunnistusta,   asiantun&ja&edon   sanatonta   hyödyntämistä,   suoraa  &etämistä,   sekä  myös  vaistoja,   automaa&ota  ja   assosiaa&oita   Tietoinen  pää2ely  5-­‐10%   Lähteet  mm.  Psykologian  ja  matema0ikan  tutkimus:  Kahneman,  2011;  Kahneman  &  Tversky,  1982.       Intui0otutkimus:  Bas=ck,  2003Glöckner  &  WiDermann,  2010  

Miksei  intui&ota  hyödynnetä  enemmän?   Ra&o     Käsitetään  ”parempana”     ajaDelun  muotona   Länsimaisen  =eteen  tradi=o  nojaa   ra=onaalisen  ajaDelun  ihannoin=in     On  objek=ivinen     ja  usein     todenneDavissa     helpommin     Sortuu  virheisiin     ja  vinoumiin     kuten     intui=ivinen     ajaDelu     Tarvitsee  harjoitusta   –  opetus  kouluissa  keskiDyy  vain  tähän   Intui&o    Käsitetään  ”epäluoteDavana”     ajaDelun  muotona   Tietyissä  =lanteissa     tuoDaa  ylivertaisia     tuloksia     Väl2ämätön     uuden     keksimisessä     ja  tunnetun     yliDämisessä       Tiedon     luoteDavuuDa     voi  arvioida       Tarvitsee  harjoitusta  muDa     –  nyt  ei  kehitetä  lainkaan   Lähteet  mm.  Psykologian,  matema0ikan  ja  liiketalouden  tutkimus:     Agor  1989;  Bas=ck,  2003;  Bunge,  1962;  Fishbein,  1987;  Gigerenzer,  2007;  Klein,  2004  

PääDelevä  äly  on  hyvin  rajallinen  

Miten  tehdä  parempia  päätöksiä  nopeammin?   Tiedon  kerääminen  ympäriltä   +  analysoin=  mm.  Exel,  nelikenDä,   painoarvot,  trendit                     Ra=onaalisuuden  harha     –  intui=o  vaiku;aa  mu#a     sitä  ei  tunnisteta,  eroteta  vinoumista     eikä  osata  hyödyntää     Laajennetun  aja2elun  käy2ö   Tiedon     kerääminen     intui&on     ja  itsen       kauDa.     Ra=onaalisen     pääDelyn     o2aminen  mukaan   päätöksenteon  loppuvaiheessa   Lähteet  mm.  Nobelis0en  tutkimus:  Keller,  1983;  Larsson,  2002;  Shavinina,  2003,  2009.  Intui0otutkimus:  Monsay,  1997;  Boucouvalas,  1997;   Glöckner  &  WiDermann,  2010.  Intui0on  case-­‐tutkimukset:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Raami  &  al.,  2008    

Aikaansa  edellä  oleva  visionääri   Barbara  McClintock  (lääke&eteen  Nobel)  

Miten  ratkaista  yhä  vaikeampia  ongelmia?   Ongelman  kanssa  työskentely   mm.  lisä=edon  hankinta,   aineiston  luokiDelu,     datan  analysoin=,   pääDelyn  tehostaminen,   laskeminen  jne.     Itsen  kanssa  työskentely   mm.  intui=on  kauDa  =edon  hakeminen,   sisäinen  työskentely,   oman  fokuksen  siirtäminen,   heikot  signaalit  tai   ryhmäintui0on  hyödyntäminen     Lähteet  mm.  Nobelis0en  tutkimus:  Keller,  1983;  Larsson,  2002;  Shavinina,  2003,  2009.  Intui0otutkimus:  Monsay,  1997;  Boucouvalas,  1997;   Glöckner  &  WiDermann,  2010.  Intui0on  case-­‐tutkimukset:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Raami  &  al.,  2008,  Raami  2014    

Miten  lisätä  radikaalia  innovoin&a?   Ulkoa  tukeminen   ”Päälleliimatut”  työkalut     Ideoiden  generoin0,  analysoin0,     näkökulmien  lisääminen  ja  arvioin0   esim.  brainstorming,  six  hats,  ideaboksit,     lumipalloefek=,  kuvien  käyDö  jne.     Sisäisen  löytäminen       Luovuuden  mekanismien  tukeminen     Intui0on  0etoinen  käy#ö  ja     oman  asiantun0juuden  yli#äminen,   esim.  hahmontunnistus,  alitajunnan  hyödyntäminen,     hiljaiset  signaalit,  =edon  merkityksen  arvioin=,     suora  =etäminen  jne.         Lähteet  mm.  Nobelis0en  tutkimus:  Keller,  1983;  Larsson,  2002;Shavinina,  2003,  2009.  Bisnestutkimus:  Crossan  &  al,  1999,  2011;  Dane  &  PraD,   2007,  2009;  Dane  &  al.,  2012;  Day,  2006  ;  Mabey  &  Finch,  2008.    Intui0otutkimus:  Monsay  1997;  Raami  &  Mielonen,  2011;  Raami,  2013,  2014    

Miten  yltää  parempiin  strategioihin?   Tunnetun  perusteella  työskentely   vanha  paradigma     määri#ää  tulevat  ratkaisut     mm.     trendit,  4kenDä,     kerätään  =etoa     -­‐>  katsotaan  suunta,     =etoinen  etsintä     ”Emme  &edä  mitä   voisimme  &etää”   tunnetun  yli#äminen     mm.     vallitsevan  paradigman   ulkopuolelle  pääseminen,   täysin  uusien   ratkaisuavaruuksien   löytäminen       Lähteet  mm.  Liiketalouden  tutkimus:  Agor  1989;  Bunge,  1962;  Crossan,  1999,  2011;  Dane,  2007,  2009;  Day,  2012;    Prat,  2006;  Mabey,  2008.   Intui0otutkimus:  ;  Bas=ck,  2003;  Gigerenzer,  2007;  Klein,  2004  

Intui&on  laajentaa   ratkaisuavaruu;a   Intui0o  johda;aa   uuteen  paradigmaan   Nykyinen  paradigma    määri;ää  ongelman   Määritys  rajaa   ratkaisuavaruuden     Monimutkaiset     ongelmat   Intui0o  tuo;aa     uusia  ratkaisuja   Uusi  orastava   paradigma     Nykyinen     Rajoi;unut   paradigma   Nykyisestä     laajenne;u     paradigma   Emme  osaa     kuvitella   Emme     osaa     kuvitella  

Miten  intui&ota  voi  kehi2ää?   Intui&o   EroDelukyky   Havaintokyky   Miten  ero#aa     merkitykselliset  signaalit     kohinasta?   Miten  ero#aa     luote#ava  intui0o   vinoumista?   Miten  havaita     yhä  hienovaraisempia     signaaleja?   Miten  tarkentaa  aisteja     ja  saada  uusia  aisteja   käy#öön?     Raami,2013,  2014   Lähteet  mm.  Intui0otutkimus:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Dunne,  1997;  Raami  &  Mielonen,  2011.    

Miten  arvioida  intui&on   luote2avuu2a?   tunnesidos   tarinoin&   keholliset  tuntemukset   pelko   taikausko   resonoin&   tunteet  /  niiden  puute   kylmät  väreet   valo   symbolit   synkronisuus   ympäristö  vahvistaa   erityisherkät  tuntemukset   äänet   Vahvistukset       maaginen  aja2elu   liiallinen  varmuus   Vinoumat   mielikuvitus   toiveaja2elu  

asta.raami@aalto.fi  

Miten  voidaan  &etää  e2ä     itsen  kanssa  työskentely  au2aa?   Tieteelliset  tutkimukset   Mm.  Intui0otutkimus,     tutkimukset  uusilla  0eteen  alueilla   Case-­‐esimerkit   Oma  kokemus   Mm.  Nobelis0t,  tutkijat,  taiteilijat   Mm.  Intui0on  0etoinen  käy#ö,   valmennus   Projek=en  tulokset     Mm.  Design-­‐projek0t  Aalto-­‐yliopiston   maisteriopiskelijoilla,    projek0t  ulkomailla     (esim.  Poliisien  valmennus  /   Dominique  Surel)     Lähteet  mm.  Intui0otutkimus:  Davis-­‐Floyd  &  Davis,  1997;  Dunne,  1997;  Raami  &  Mielonen  2011;  Raami,  2013,  2014    

Add a comment

Related presentations

Related pages

Intuitio työelämässä | Oikotie Työpaikat

Intuitio työelämässä Intuition merkitystä ei kannata vähätellä ... Asta Raami. Syntynyt: ... Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka ...
Read more

Intuitio on valtava voimavara - Kuudesaisti.net

Asta Raami kirjoitti nimittäin aiheesta väitöskirjan. Hän kertoo tekstissään, miten monet Nobel ... Intuitio on kuitenkin merkittävä voimavara.
Read more

Intuitiota voidaan tutkia ja kehittää - Työelämän ...

Suomalaiset intuitiotutkimuksen edelläkävijät Asta Raami ja Samu Mielonen perehtyivät intuition tutkimiseen kolmivuotisen Intuitio ... Raami ja ...
Read more

Historia, lääketiede vai sosiologia? Anna intuition ...

... sanoo intuitiotutkija Asta Raami Aalto ... Raami kannustaa. Toisaalta intuitio kertoo ... Kuitenkin tulevaisuudessa työelämän vaatimuksiin ...
Read more

Awailable Consulting - Työnohjaus ja koulutus

Haaste meille työelämän, ... Intuitio on tietämisen tapa, ... sanoo tuore taiteen tohtori Asta Raami, ...
Read more

Intuitio esivalmistelee päätöksiä - "Voi kehittää ...

... sanoo vastikään intuition käytöstä väitellyt Asta Raami. Intuitio on Raamin mukaan tärkeä tietämisen muoto ja työkalu ... Asta Raami ...
Read more

Diippii Shittii | Radio Rapu

Camilla Tuominen PE 12-13. Kevään viimeisessä Diipissä Shitissä on aiheena juuri sopivasti Ihmettely. Mitä ihmettely on, miten se liittyy ...
Read more

Aino Suhola - Oy Speakersforum Finland Ab

Työelämän ongelmat eivät ratkea sillä, ... Niin johtajan kuin työntekijänkin tärkein voimavara on hänen ihmisyytensä ihme. ... Asta Raami Atte ...
Read more