Ase Hedemark Gallofsta05

67 %
33 %
Information about Ase Hedemark Gallofsta05
Education

Published on January 28, 2008

Author: Tibald

Source: authorstream.com

Åse Hedemark:  Åse Hedemark Doktorand i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Uppsala universitet Ase.hedemark@abm.uu.se Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. :  Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Hur omtalas och kategoriseras användare inom folkbiblioteksfältet och vilka konsekvenser får det? Diskursanalys. Diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Olika användarkategorier:  Olika användarkategorier Ungdomar Barn Vuxenstuderande Eftersatta grupper Ungdomar:  Ungdomar -”Där möter andra problem. Grabbar femton till trettio år, till exempel. Förr var de ett problem för att de inte kom till biblioteket, nu är de ett problem för att de är för många. Bibliotekens internetburkar annekteras och används till chat och mail medan bibliotekarierna ängsligt suckar om kunskapssökning.” -”/…/ folk (tonåringar) sitter och tar upp terminalplatser, de surfar, chattar och skriver e-post”. -”Böcker, skivor, prylar, ja, från somliga bibliotek stjäls allt löst. Datorer och inredning sabbas, folk uppträder störande mot såväl personal som andra besökare. Lånet lämnas när terminen är slut eller aldrig, inkassobrev betalas inte, stulna lånekort används etc.” Sammanfattningsvis beskrivs de som::  Sammanfattningsvis beskrivs de som: För många Störande Högljudda Stökiga Tar upp för mycket plats Killar Internet Informationsteknik Barn:  Barn ”Barns användning av internet på bibliotek kräver eftertanke. Här har vi som vuxna, precis som i alla andra sammanhang som rör barn, ett gemensamt ansvar att hjälpa, leda och styra. Det finns ingen anledning att låta chatt och spel dominera barnens användning av internet på bibliotek.” ”Dock finns det en grupp som ska hållas från den totala informationsfriheten, och det är barnen.” ”Det tredje problemet..är vad barnen kan drabbas av på nätet, som exempel nämndes lilla Tamara som sökte på sitt eget namn i en av de stora sökmaskinerna. Här har vi som vuxna alla ett ansvar att se till att barn inte utsätts för chockerande och kränkande material.” Sammanfattningsvis beskrivs de som::  Sammanfattningsvis beskrivs de som: Skydd från total informationsfrihet Lärande Styrning Vägledning Vuxenstuderande (på Kunskapslyftet):  Vuxenstuderande (på Kunskapslyftet) - ”De [Kunskapslyftets studerande] är ofta ovana vid biblioteket och dess rutiner, vet inte riktigt vad de vill ha, klarar inte själva att söka i den publika katalogen. Att ge service till den kategorin besökare är betydligt mer tidskrävande än att skaffa fram relevant information till de högskolestuderande.” ”Man skall också anpassa nivån till låntagaren, inte kasta en doktorsavhandling på någon som går Kunskapslyftet, etc.” ”Distansstuderande, liksom elever vid Komvux och Kunskapslyftet, har ofta inga egna bibliotek och folkbiblioteken får sällan resurser för att ta emot dem, trots att de idag utgör en stor och ganska krävande andel av folkbiblioteksbesökarna”. Sammanfattningsvis så beskrivs de som::  Sammanfattningsvis så beskrivs de som: Resurskrävande (på bekostnad av andra grupper) Ovana Stort hjälpbehov Tidskrävande Eftersatta grupper:  Eftersatta grupper ”/…./ att små barn inte har datorer och inte heller fattiga arbetslösa personer för att nu inte tala om invandrare och mentalt eller fysiskt handikappade.” ”/…/ hur ska vi nå alla dem som är trötta på skolan, hatar lärandet och inte alls kan tänka sig att söka till ett universitet. Alltså: hur ska vi nå dem som är i extra stort behov. Hur ska vår verksamhet se ut för att dyslektiker, analfabeter, språksvaga och skoltrötta ska tycka att det är meningsfullt att komma till oss? För visst är det bibliotekens uppgift att särskilt värna om deras livslånga lärande. (De andra hittar oss ändå).” Sammanfattningsvis beskrivs de som::  Sammanfattningsvis beskrivs de som: Invandrare Barn Ungdomar Skoltrötta Äldre Handikappade Inte egna datorer Svårt att förflytta sig Ställer inte egna krav Språksvaga Bör värnas Referenser:  Referenser Hedemark, Å. & Hedman, J. 2002.Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Högskolan i Borås, Magisteruppsats 2002:61. http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2002/02-61.pdf Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. 2005. Speaking of users. On user discourses in the field of public libraries. Information Research, vol 10, nr 2, jan. 2005. http://informationr.net/ir/10-2/paper218.html Bilden av folkbibliotek och dess användare:  Bilden av folkbibliotek och dess användare Att studera bilden av folkbibliotek såsom den representeras och förmedlas i massmedia. Bakgrund:  Bakgrund Ny informationsteknologi Förändrad pedagogisk roll Marknadsekonomiskt tänkande Frågeställningar:  Frågeställningar Vilka förhållningssätt till folkbibliotekens roll och uppdrag är verksamma i massmedia? Vilka förhållningssätt till folkbibliotekens användare är verksamma i massmedia? Hur har dessa förhållningssätt till folkbibliotek och dess användare förändrats och vilka konsekvenser får olika förhållningssätt? Citat ur Bourdieus bok Om televisionen:  Citat ur Bourdieus bok Om televisionen ”Steg för steg blir televisionen, som utger sig för att vara ett instrument för återgivning av verkligheten, ett instrument som istället skapar den. Vi närmar oss alltmer en värld där det samhälleliga beteendet inte blott beskrivs utan föreskrivs av TV. Dess värdering blir utslagsgivande för vår tillgång till en social och politisk existens (s. 36).” Bourdieu, 1998 A lost world of silence and furniture polish:  A lost world of silence and furniture polish ”…a haven of peace smelling of Mansion polish with not a sound to be heard.” ”…the quiet contemplation libraries have long stood for seems to be under threat” (s. 140). Greenhalgh, Worpole & Landry, 1995 A terrifying seedbed of political correctness:  A terrifying seedbed of political correctness “Nowadays the local library is likely to be a cultural slum festooned with realms of print-out paper and leaflets offering information on the nearest gypsy encampment, its tattered books being gradually edged out by videos and compact discs, its be-jeaned, earring sporting assistants treating their customers to the self-righteous evangelical smile of the Politically correct and whining for more resources” (s. 140). Greenhalgh, Worpole & Landry, 1995 Good old-fashioned books:  Good old-fashioned books “ Libraries have changed out of all recognition in the past 20 years. Libraries are learning centres. You can borrow records, tapes, videos. Some even have muzak, like lifts in irritating hotels. You can photocopy documents, admire exhibitions of work from the local art society, gaze at flower arrangements, send and receive faxes etc…Diversification has gone too far” (s. 141). Greenhalgh, Worpole & Landry, 1995 Referenser :  Referenser Radford, G. & Radford, M. 1997. Power, Knowledge, and Fear: Feminism, Foucault, and the Stereotype of the Female Librarian. Library Quarterly, vol.67, nr 3. Radford, G. & Radford, M. 2001. Libraries, Librarians, and the Discourse of Fear. Library Quarterly, vol. 71, nr 3. Tre teman:  Tre teman Biblioteket som katedral Förödmjukelse av användare Rädslan för ”bibliotekspolisen” Ur Seinfeld:  Ur Seinfeld B- ”You took this book out in 1971.” J- ”Yes, and I returned it in 1971.” B- ”Yea, ´71. That was my first year on the job. A bad year for libraries, a bad year for America. Hippies burning library cards, Abbie Hoffman telling everybody to steal books. I don´t judge a man by the lenght of his hair and the kind of music he listens to-rock was never my bag. But you put on a pair of shoes when you walk into the New York Public Library, fella!” J- ”Look Mr Bookman, I returned that book. I remember it specifically.” B- ”You´re a comedian. You make people laugh.” J- ”I try”. B- ”You think this is all a big joke, don´t ya?” forts. ur Seinfeld:  forts. ur Seinfeld J- ”No, I don´t.” B- ”I saw you on TV once; I remembered your name, from my list. I looked it up. Sure enough, it checked out. You think because you´re a celebrity that somehow the law doesn´t apply to you? That you´re above the law? J- ” Certainly not!” B- ”Well let med tell you something, funny boy! You know that little stamp?The one that says New York Public Library? Well, that may not mean anything to you, but it means a lot to me. One whole hell of a lot. Sure, go ahead, laugh if you want to. I´ve seen your type before. Flashy, making the scene, flaunting convention. Yeah, I know what you´re thinking; what´s this guy doing making such a big stink about a library book? Let me give you a hint, junior! Maybe we can live without libraries, people like you and me, maybe. forts. ur Seinfeld:  forts. ur Seinfeld B- ”Sure, we´re too old to change the world. But what about that kid, sitting down, opening a book, right now, in a branch of the local library, and finding pictures of pee-pees and we-wees on the cat in the hat, and the five Chinese brothers? Doesn´t he deserve better? Look, if you think this is about overdue fines and missing books, you´d better think again. This is about that kid´s right to read a book without getting his mind warped. Maybe that turns you on, Seinfeld;maybe that´s how you get your kicks, you and your good-time buddies. Well, I got a flash for you, joy-boy! Party time is over! You got seven days, Seinfeld. That´s one week!” (ur Radford & Radford 2001) Referens:  Referens Hedemark, Å. 2005. Mötet mellan folkbibliotek och användare. Svensk Biblioteksforskning. Kommande nummer, publiceras elektroniskt innan jul. Tillvägagångssätt:  Tillvägagångssätt Diskursanalys Radio, TV, dagspress Identifiera olika debatter från 50-talet och framåt och följa dem i olika typer av media. Sammanfattningsvis:  Sammanfattningsvis Normer, värderingar och synsätt som finns inbäddade i folkbiblioteket som institution påverkar mötet mellan folkbibliotek och användare. Exempel på sådana är olika sätt att se på, kategorisera och tala om användare. Även användare bär med sig föreställningar, uppfattningar och synsätt på folkbibliotek som också påverkar mötet med folkbibliotek och kan sätta gränser för hur man beter sig på ett bibliotek. Sådana föreställningar om folkbibliotek förmedlas och reproduceras bland annat i massmedia.

Add a comment

Comments

Kris  | 14/03/17
Using any social media to reach a new customer base is a waste of time because nobody is paying attention. http://allin1panel.com/blog/9-questions-answers-social-media-marketing/
youtube buy views website list | 25/04/17
This is one awesome article.Thanks Again. Much obliged.

Related presentations