Arysta 100016 cypell_100_sc_label_final

50 %
50 %
Information about Arysta 100016 cypell_100_sc_label_final

Published on June 14, 2016

Author: arysta123

Source: slideshare.net

1. CYPELL 100 SC SC (Cypermethrin 10%) Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0146 /14.5.2015 Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 10% β/o, βοηθητικές ουσίες 90,7% β/β Συμπυκνωμένοεναιώρημα(SC) Εντομοκτόνοσκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων(κατσαρίδες,μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών. Κάτοχος της έγκρισης: ArystaLifeScienceBeneluxSprl, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée,Belgium Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε., Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.:15233,Τηλ.:2105578777 Αριθ.Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής:βλέπεσυσκευασία ΠΡΟΣΟΧΗ Επιβλαβές σε περίπτωση κατάπο- σης.Μπορείναπροκαλέσειαλλεργι- κή δερματική αντίδραση. Πολύ τοξι- κόγιατουςυδρόβιουςοργανισμούς, μεμακροχρόνιεςεπιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσ- σεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζε- τε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊ- όν. Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προ- στατευτικάενδύματα/μέσαατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. Μη ρυπαίνετε κατά τη διάρκεια της χρήσης τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη, δοχεία ή σχετικές επιφάνειες. Κα- λύψτε τις δεξαμενές νερού πριν την εφαρμογή. Απομακρύνετε τους αν- θρώπους και τα ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα απ’ ευθείας στα ζώα. Απο- μακρύνετε ή καλύψτε τα ενυδρεία πριν την εφαρμογή. Προστατέψτε τις συσκευές γαλακτοκομίας και τους πε- ριέκτες γάλακτος από το σκεύασμα. Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε συμπυκνωμένη μορφή: ακολουθή- στε τις οδηγίες που δίνονται από τον παρασκευαστή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρα- τηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτεί- τε / επισκεφτείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ- ΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Γιανααποφύγετετουςκινδύνουςγιατην ανθρώπινηυγείακαιτοπεριβάλλον, ακολουθήστετιςοδηγίεςχρήσης. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

2. Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκα- σμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χα- μηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώ- ματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντο- μα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρί- βεια σε σχισμές και χαραμάδες. Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουσκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα. Χρησι- μοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτρο- φικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτο- κομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. • Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμ- βανομένων κουζινών), νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιρι- ακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων (με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους). Να ΜΗ χρησιμοποι- είται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα. • Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, χώροι ρί- ψης απορριμμάτων. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Διαλύστε την απαιτούμενη ποσό- τητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε. Συνδυαστικότητα: -- Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμε- νο, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

3. Φάσμα δράσης: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. ΣΤΟΧΟΙ: Μύγες, Kατσαρίδες, Mυρμήγκια, Ψύλλοι, Κοριοί, Σφηκοφωλιές. ΔΟΣΕΙΣ: • Για έντονη προσβολή: Διαλύ- στε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 (π.χ. 10 κ.εκ. CYPELL 100 SC σε 1 λίτρο νερό) και εφαρμογή με 5 λίτρα διαλύμα- τος ανά 100-150 τ.μ. •Γιακανονικήπροσβολή:Διαλύστετοπροϊ- όνσενερό,σεαναλογία1:200καιεφαρμόστε 5λίτραδιαλύματοςανά100-150τ.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθ’ όλη τη δι- άρκεια του έτους. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάντε χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

Add a comment