Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-39).pdf

45 %
55 %
Information about Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-39).pdf
Education

Published on October 31, 2013

Author: s_tacs

Source: slideshare.net

Description

No fire Crackers in this DIWALI & Forever. Have Safe, Happy & Pollution free DIWALI.

laoK Á 39 (Date : 01-11-2013) (News Paper : RamPrahar) “ naka laavaU fTa@yaacaI vaat¸ hao[-la p`duYaNaavar maat ” ima~aMnaao AajapasaUna idvaaLI sau$ haotoya. idvaaLI mhNajao idvyaaMcaa saNa. darat raMgaaoLyaa¸ pNa%yaa¸ AakaSakMdIla¸ ikllao¸ KmaMga fraL¸ BaoTvastUMcaI dovaaNa­GaovaaNa¸ AaPtoYTaMcyaa BaoTI¸ AgadI majaaca majaa. Aaplyaa saMskRtIt p`%yaok saNaacaM kahItrI vaOiSaYTya Aaho. tsaMca idpavalaIcaMhI Aaho. 14 vaYao - vanavaasa BaaogaUna p`BaU rama AyaaoQyaot prtlao Asata¸ AyaaoQyaavaasaIyaaMnaI idp p`jvalaIt k$na %yaaMcao svaagat kolao haoto. yaa idvaSaI EaIkRYNaanao narkasaUracaa vaQa kolaa mhNaUna dixaNa Baartat ha idvasa saajara krtat¸ tr mahavaIraMnaI yaaca idvaSaI inavaa-Na Gaotlao mhNaUna jaOna QamaI-yaaMt yaa idvasaacao mah<va Aaho. idpaavalaIcao idp Aaplyaat Asalaolyaa duYp`vaR<aIvar caaMgalyaa p`vaR<aIcyaa ivajayaacao p`itk Asatat. idvaaLIt fTako vaajaivaNao ho ek mau#ya AakYa-Na. prMtu¸ yaa xaiNak AanaMdasaazI AapNa nakLt Anaok duYpirNaamaaMnaa karNaIBaUt zrt Asatao,. fTa@yaaMcaa p`caMD Aavaaja AaiNa QaUr yaaMcaa Aaplyaa Aaraogyaavar va vaatavarNaavar KUp gaMBaIr pirNaama haotao. fTa@yaaMcyaa AavaajaamauLo lahana baalako¸ vaRw¸ $gNa¸ prIxaaqaI- ivaVaqaI-¸ p`aNaI yaa sagaLyaaMnaa KUp ~asa haotao. yaamauLo ta%purto ikMvaa kayamacao baihropNa doKIla yao} Sakto¸ maoMdUvarcaa taNa vaaZtao. fTa@yaaMcyaa QaURramauLo vaatavarNaat hanaIkark vaayaU va GaTk imasaLtat¸ jyaamaULo Aaplyaalaa SvasanasaMsqaocao Aajaar¸ hRdyaivakar¸ k^nsar [%yaadIMnaa saamaaoro jaavao laagato. drvaYaI- idvaaLInaMtr dmyaacyaa raogyaaMcyaa saM#yaot 25 T@@yaaMnaI vaaZ idsaUna yaoto. hI p`duiYat hvaa pUva-vat haoNyaasaazI Anaok AazvaDo laagatat. fTa@yaaMmauLo paNaI va jaimanaIcao doKIla p`duYaNa haoto¸ jyaacaa pirNaama Aaplyaa ipNyaacyaa paNyaacyaa s~aotaMvar haotao. fTa@yaaMmauLo Aaga laagaUna jaIvaIt va iva<a hanaI haoto. fTako vaajavaUna AapNa eka ASaa ]Vaogaalaa hatBaar laavatao ijaqao baalamajaUr kama krtat. dixaNa BaartatIla taimaLnaaDUmaQaIla iSavakaSaI yaoqao saumaaro 90 T@ko fTa@yaaMcaI inaima-tI haoto. yaoqaIla fTa@yaaMcyaa karKanyaaMmaQyao 5 to 14 vayaaogaTatIla maulao 12 to 16 tasa kama krtat. SaaoBaocyaa da$tIla hanaIkark GaTk d`vyaaMcaa %yaaMcyaa Aaraogyaavar KUp vaa[-T pirNaama haot Asatao. jyaavaoLI hyaa karKaanyaaMmaQyao Aaga laagato tovha ASaa maulaaMcaa AitSaya dudo-vaI maR%yaU haotao AaiNa AapNa maa~ fTako vaajavaUna AanaMdao%sava saajara krtao. Aa[-­vaiDla¸ iSaxak yaaMnaI maulaaMmaQyao fTa@yaaMivaraoQaI jaaga$kta inamaa-Na krNao AitSaya garjaocao Aaho. maulaaMnaI doKIla vaacalaolyaa pOSaaMtUna Cana­Cana pustko¸ KoLNaI¸ ikllyaacaI saaQanasaamauga`I [. gaaoYTI KrodI kravyaat. ima~aMnaao¸ yaapuZo kQaIca fTako na vaajaivaNyaacaa saMklp k$na¸ AaplaI pRqvaI AaplyaasaazI va Aaplyaa BaavaI ipZIsaazI sauMdr va saurixat banavaU yaa. savaa-Mnaa fTakomau@t va p`duYaNamau@t idvaaLIcyaa hadI-k SauBaocCa² Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

Add a comment

Related presentations

Related pages

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013 -9)

(News Paper : RamPrahar) p`vaasaasaarKa gau$ naahI… ...
Read more

Article on Painted Wooly Bat by Santosh Takale - scribd.com

The painted bat or painted wooly bat (Kerivoula picta) (The Photographs are taken by self but information has been taken from Internet sour...
Read more

Article on the Asteroid 2012 DA 14 by Santosh Takale

Article on the Asteroid 2012 DA 14 by Santosh Takale - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

Article on Painted Wooly Bat by Santosh Takale - es.scribd.com

The painted bat or painted wooly bat (Kerivoula picta) (The Photographs are taken by self but information has been taken from Internet sour...
Read more

Observational Parameters by Santosh Takale at MU Astro ...

Santosh Takale (santoshatbarc@gmail.com) Navegar Navegar. Intereses. Biography & Memoir; Business & Leadership; Fiction & Literature; Politics & Economy ...
Read more

Snakes Myths & Facts in English by Santosh Takale

Snakes Myths & Facts in English by Santosh Takale - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) ... ----- Santosh Takale. Navegar Navegar. Intereses.
Read more

Venus Transit 2012 details by Santosh Takale - id.scribd.com

Venus Transit 2012 details by Santosh Takale by SantoshTakale in Types > Magazines/Newspapers, earth, and environment.
Read more