Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-38)

45 %
55 %
Information about Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-38)
Entertainment

Published on October 24, 2013

Author: s_tacs

Source: slideshare.net

Description

Thomas Edison.

laoK Á 38 (Date : 25-10-2013) (News Paper : RamPrahar) “ qaa^masa eiDsana va baaolaNyaacao yaM~ ” ho jaaNaNaara AaiNa isaw k$na daKvaNaara qaa^masa Alvaa eiDsana ha Saas~& %yaacyaa bauwIcaatuya- AaiNa p`ya%naaMcyaa saat%yaasaazI sava-Eaut Aaho. lahanapNaI SaaLotlyaa maastraMnaI maMdbauwI zrivalaolyaa qaa^masa eiDsananao ]va-irt iSaxaNa GarIca pUNa- kolao AaiNa vayaacyaa AvaGyaa 10 vyaa vaYaIGaracyaa tLmajalyaavarÊ Garatca saazivalaolaI kahI rsaayanao Gao}na ek p`yaaogaSaaLa ]BaarlaI AaiNa Saas~Iya p`yaaoga sau$ kolao. hI eiDsanacyaa SaaoQaaMcyaa p`vaasaacaI sau$vaat haotI. “ Genius is 1% Inspiration and 99% Perspiration ” eiDsananao laavalaolyaa SaaoQaaMsaazI %yaacyaa naavaavar 1000 hUnahI AiQak Amaoirkna poTMTsa Aahot. yaa sava- SaaoQaaMpOkIÊ faonaaoga`af ³Aavaaja roka^D- krNyaacao yaM~´Ê [lao@T/Ik balba AaiNa maUvhIMga ip@car k^maora ho tIna SaaoQa AaOVaoigak jagaat AaiNa laaokaMcyaa manaaorMjana va sauKmaya AayauYyaasaazI AitSaya mah<vaacao zrlao. yaa tInahI SaaoQaaMpOkI faonaaoga`af Aqaa-t baaolaNyaacyaa yaM~acaa SaaoQa p`qama laagalaa. Alao@JaaMDr ga`^hma baola yaaMcyaa Toilafaona yaa yaM~amaQyao kahI sauQaarNaa krt Asatanaa eiDsanacyaa AsaM laxaat AalaM kI AapNa Aaplaa Aavaaja roka^D - k$ Saktao AaiNa punha eokU doKIla Saktao. ASaa p`karo 1877 saalaI faonaaoga`afcaa SaaoQa laagalaa. eiDsananao “Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to hI vaa@yao %yaa yaM~amaQyao roka^D- kolaI AaiNa maanavaacyaa [ithasaat tI maaNasaacyaa Aavaajaat roka^D - kolaolaI pihlaI vaa@yao zrlaI. go” ekda eiDsana %yaacyaa eka AitSaya baDbaDyaa ima~anao Aayaaoijat kolaolyaa kaya-ËmaasaazI gaolaa haota. kaya-Ëmaat eiDsanacyaa %yaa ima~aMnao laaokasamaaor eiDsanacaI AaoLK k$na Vayalaa sau$vaat kolaI va tao kahI qaaMbaonaa. tao eiDsananao laavalaolyaa Anaok SaaoQaaMba_la baraca vaoL baaolat haota AaiNa baaolata baaolata tao mhNaalaaÊ “AaiNa yaa savaSaaoQaaMvyaitir> eiDsananaoo savaa-Mt pihlaM baaolaNyaacaM yaM~ doKIla banavalaM Aaho.” %yaalaa maQyaoca Taokt eiDsana mhNaalaaÊ “ ho KrM naahI. maI pihlaM baaolaNyaacaM yaM~ banavalaM naahIÊ tr maI AsaM yaM~ banavalaMya kI jyaacaM baaolaNaM Aaplyaalaa hvaM tovha baMd krta yaotM ” eiDsanacyaa yaa ]phasaa%mak vaa@yaanao pUNa- saBaot hSaa ipklaa. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

Add a comment

Related presentations

Related pages

Article on Painted Wooly Bat by Santosh Takale - scribd.com

The painted bat or painted wooly bat (Kerivoula picta) (The Photographs are taken by self but information has been taken from Internet sour...
Read more

Free lectures in English by Santosh Takale - scribd.com

TAKALE CHARITABLE TRUST. Regd. No. E-592 (Shirdhon, Panvel, Raigad, Maharahstra-410206). Address for Correspondence : House no – 470, Shirdhon, Tal ...
Read more

Article on the Asteroid 2012 DA 14 by Santosh Takale

Article on the Asteroid 2012 DA 14 by Santosh Takale - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

Observational Parameters by Santosh Takale at MU Astro ...

Santosh Takale (santoshatbarc@gmail.com) Navegar Navegar. Intereses. Biography & Memoir; Business & Leadership; Fiction & Literature; Politics & Economy ...
Read more

Article on Painted Wooly Bat by Santosh Takale - es.scribd.com

The painted bat or painted wooly bat (Kerivoula picta) (The Photographs are taken by self but information has been taken from Internet sources, with only ...
Read more