Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37)

75 %
25 %
Information about Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37)

Published on October 23, 2013

Author: s_tacs

Source: slideshare.net

Description

Star Gazing. Sky Observation details for KOJAGARI or ASHWIN Pournima in Marathi.

laoK Á 37 (Date : 18-10-2013) (News Paper : RamPrahar) “ kaojaagarIcaM caaMdNaM ” Aaja kaojaagarI paOoiNa-maa mhNajaoca AiSvana ikMvaa Sard paOiNa-maa. ha idvasa ihMdU caaMd`maasa AiSvana yaa maihnyaacaa maQyaibaMdU dSa-ivataoÊ tsaoca pavasaaLa yaa ?tUcaa AM%yaibaMdU maanalaa jaatao. pavasaaLa saMplyaamauLo AakaSa inarBa` Asato va %yaamaULo caMd` va %yaacaM caaMdNaM farca maaohk va KulaUna idsato. mhNaUnaca ha idvasa caaMd`ao%sava mhNaUnahI saajara kolaa jaatao. ihvaaLyaacaI sau$vaat dSa-ivaNaara va saugaIcyaa idvasaaMt yaoNaara ha idvasa BaartIya saMskRtIt [trhI Anaok Qaaima-k va eoithasaIk karNaaMsaazI saajara kolaa jaatao. pavasaaLa sa$na ihvaaLyaacaI sau$vaat va svacCÊ inarBa` AakaSa hI Kgaaola p`om aIMsaazI pva-NaIca Asato. AakaSa inairxaNa ha ija&asaa saMvaQa-na krNaara CMd Aaho. %yaasaazI Kgaaolat& AsaNyaacaI garja naahI. yaa 21 vyaa Satkat kaoNaIhI [MTrnaoT va maaobaa[-la faonacaa ]pyaaoga k$na AakaSadSa-naacao saKaola &ana sahja imaLvaU Saktao. inarBa` ra~I AakaSaat AsaM#ya taro Asalyaacaa Baasa haot Asalaa trIsauwa saaQyaa DaoLyaaMnaa ra~Baracyaa saMpUNa- AakaSaat saumaaro 6000 taro idsaU SaktatÊ Aqaa-tca ekavaoLI 3000 taro. AajacaI kaojaagarIcaI ra~ AapNa eka vaogaLyaa pwtInao mhNajao AakaSainairxaNaanao saajarI k$ yaa. ra~Icyaa AakaSaat idsaNaaáyaa AvakaSasqa vastU Aaplyaalaa ga`hÊ taroÊ raSaIÊ naxa~Ê tarkasamaUhÊ AakaSagaMgaaÊ naobyaUlaaÊ ]lka yaa sva$pat idsatat. Aaja saMQyaakaLI saUyaa-stanaMtr piScamaokDUna AakaSa inairxaNaasa sau$vaat kolaI Asata piScama ixatIjaavar Ast haot AsalaolaI knyaa va tUL raSaI tsaoca BaUtp va saPtYaI- tarkasamauhatIla kahI taro idsatIla. knyaa va tUL raSaIt saamaavalaolao SanaI va bauQa ga`hsauwa AlpkaLasaazI dSa-na dotIla. yaaca pwtInao piScama AakaSaakDUna pUvao-kDo najar ifrivalyaasa dixaNaao<ar idSaot vaRiScakÊ BaujaMgaQaarIÊ ]<armaukuTÊ SaaOrIÊ kalaoya ho tarkasamaUh idsatIla. vaRiScak tarkasamauhatIla jaoYza lagatca tojasvaI Asaa SauË ga`h najarosa pDola. yaapuZIla TPPyaat Qanau raSaIÊ ga$DÊ svarmaMDLÊ hMsaÊ vaRYapvaa-Ê Qa`uvama%sya va %yaatIla AZL Qa`uvatara ]<ar ixatIjaavar idsaola. %yaanaMtr bakÊ dixaNama%syaÊ makrÊ kuMBa raSaIÊ mahaSva ho tarkasamaUh idsatIla. maIna raSaIt Asalaolyaa caMd`acyaa dixaNaosa yamaunaaÊ jaTayaUÊ itmaIMgala tr ]<arosa maoYa raSaIÊ ]<ar i~kaoNaÊ dovayaanaIÊ Saima-Yza ho tarkasamaUh idsatIla. caMd`acyaa pUvao-sa maRgaÊ saarqaIÊ AgastIÊ vyaaQaÊ baRhdlaubQakÊ vaasaukIÊ saPtYaI-Ê kk-Ê imaqauna va isaMh raSaI ho tarkasamaUh idsatIla. gau$ ga`hacao dSa-na imaqauna raSaIt tr maMgaL ga`h isaMh raSaIt idsaola. tovha kaojaagarIcyaa jaagarNaainaima<a inarBa` AakaSaat ]QaLlaolaI hI svagaI-ya saMp<aI pahayalaa ivasa$ naka. Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth "

Add a comment

Related pages

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-4)

Remembering Duties as Indian Citizen on India's Republic Day by Santosh Takale. Upload Sign in Join. Books Audiobooks Comics Sheet Music. Scribd Selects Books.
Read more

Snakes Myths & Facts in Marathi by Santosh Takale

--- Santosh Takale. Upload Sign in Join. Books Audiobooks Comics Sheet Music. Scribd Selects Books. Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects ...
Read more

Articles in Dainik RAMPRAHAR Panvel

http://www.slideshare.net/s_tacs/article-in-ramprahar-by-santosh ... http://www.slideshare.net/s_tacs/article-in-ramprahar-by-santosh-takale-20133.
Read more

Santosh Takale Article in Dainik Karnala on Fostering ...

Santosh Takale Article in Dainik Karnala on Fostering Scientific Temper. ... Santosh_Takale... slideshare.net; Download PDF. 0. potential certification reach.
Read more