Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-36)

40 %
60 %
Information about Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-36)
Education

Published on October 24, 2013

Author: s_tacs

Source: slideshare.net

Description

Mental Health is Important.

laoK Á 36 (Date : 11-10-2013) (News Paper : RamPrahar) “ mana kra ro p`sanna… ” ‘mana kra ro p`sanna¸ sava- isawIcao karNa.’ Avya>¸ AdRYya va AitSaya caMcala AsaUnasauwa manaacaa pirNaama saMpUNaSarIravar va vya>Ima<vaavar haot Asatao. 1992 saalaapasaUna 10 Aa^@Taobar ha idvasa ‘jaagaitk maanaisak Aaraogya idna’ mhNaUna 150 hUnahI AiQak doSaaMmaQyao saajara kolaa jaatao. mana¸ maanaisak Aaraogya¸ taNa­tNaava va vairYz naagairkaMcyaa maanaisak samasyaa yaabaabat jaaga$kta psarivaNao ha 2013 cyaa yaa idnaacaa hotU. ek dSakapUvaI- jaagaitk Ahvaalaanausaar 15 kaoTI laaok maanaisak Aajaaranao p`Baaivat haoto. Aaja ho p`maaNa jaagaitk laaoksaM#yaocyaa 12 to 15 T@ko mhNajao 100 kaoTI evaZo Aaho. AgadI ivaksaIt doSaaMmaQyao sauwa maanaisak Aaraogyaabaabatcyaa ]plabQa sauivaQaa va $gNaaMcao p`maaNa yaamaQyao far tfavat Aaho. Aaja yaa xao~at 12 laaK maanasaaopcaar t&aMcaa va %yaacap`maaNaatIla %yaaMcyaaSaI saMlagna vaOVkIya koMd`aMcaa tuTvaDa Aaho. mhNaUnaca yaa p`Snaacaa maukabalaa jaagaitk tsaoca vaOya>Ik patLIvar sauwa kolaa gaolaa paihjao. qaaoD@yaat “Mental health begins with me.” baalapNaapasaUna AapNa Anaok gaaoYTI iSaktao¸ pNa mana va ivacaaraMcao vyavasqaapna iSakivalao jaat naahI. Aaplao Aist%va Aqavaa vya>Ima%va ho SarIr va mana yaaMcao ek$p sva$p Asato. jasao SarIr qakto¸ AajaarI pDto tsao manahI qakto va AajaarI pDto. AapNa Jaaoptao tovha SarIralaa ivaEaaMtI imaLto pNa mana ivacaarmagna Asato¸ svaPna ha %yaacaaca puravaa. ASaa yaa manaalaa AajaarI paDNaarI gaaoYT mhNajao taNa­tNaava. mhNaUnaca AapNa %yaacao inayaaojana iSaklao paihjao. nakara%mak maanaisakta¸ Avaastva Apoxaa¸ Baavainak jabaabadaáyaa¸ Aitivacaar¸ hTvaadIpNaa¸ AivacaarI p`itiËyaa va caUkIcaI jaIvanaSaOlaI yaa gaaoYTI AayauYyaat taNa­tNaava inamaa-Na krtat va maanaisak Aaraogya ibaGaDvatat. AaQauinak iva&anaacyaa maaihtInausaar p`%yaok vya>Icyaa manaat eka imanaITat 25 to 30 ivacaar yaotat¸ mhNajaoca idvasaalaa 40 to 50 hjaar ivacaar. ]<ama maanaisak AaraogyaasaazI ho ivacaar saaMBaaLNao garjaocao Aaho. vyavasaayaÀnaaokrI va Baavanaa yaaMnaa vaogaLo zovata Aalao paihjao¸ kamaat kuzo ba`ok Gyaavaa ho kLlao paihjao¸ vyavasaayaatIla ADcaNaI dUr krNyaasaazI kaLacaa raoK baGaUna daona pavalao maagao sarkUna punha ]DI GaoNyaacao QaOyabaaLgata yaayalaa paihjao. manasvaasqya imaLivaNao ho AsaaQya nasaUna kYTsaaQya Aaho. %yaasaazI QyaanaQaarNaa¸ p`aNaayama¸ yaaogaasanao¸ sakara%mak ivacaarsarNaI¸ caaMgalaa ima~pirvaar¸ inasaga- pya-Tna¸ vaoLocao inayaaojana¸ saMtuilat Aahar va vyaayaama ho laaBadayak z$ Sakto. mhNaUna tr samaqaa-MnaI mhTlao Aaho¸

manaa pap saMklp saaoDaonaI dyaavaa È manaa sa%ya saMklp jaIvaI Qaravaa È manaa klpnaa nakao to ivaYayaaMcaI È ivakaro GaDo ho janaI sava- caIMcaI ÈÈ manaacyaa AKMD p`sannatot SaairrIk va saamaaijak AaraogyaacaI ibajao porlaolaI Aahot. AaplaI jaIvanayaa~a¸ AanaMdyaa~a kravayaacaI Asaola tr ekca ]paya …… Regards. Santosh Takale, Scientific Officer, BARC Ph - 0-9967584554. santoshatbarc@gmail.com Print only if essential.......SAVE TREES " Go GREEN, Save Earth " mana kra ro p`sanna.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Articles in Dainik RAMPRAHAR Panvel

http://www.slideshare.net/s_tacs/article-in-ramprahar-by-santosh ... http://www.slideshare.net/s_tacs/article-in-ramprahar-by-santosh-takale-20133.
Read more

Santosh Takale Article in Dainik Karnala on Fostering ...

Santosh Takale Article in Dainik Karnala on Fostering Scientific Temper. ... Santosh_Takale... slideshare.net; Download PDF. 0. potential certification reach.
Read more

Snakes Myths & Facts in English by Santosh Takale

Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-39).pdf. ... Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-36).pdf. Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-37)
Read more

National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh ...

National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale. 3 Pages. ... National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale. Download.
Read more

Snakes Myths & Facts in Marathi by Santosh Takale

Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale. Expectation From Our Leaders (Marathi) ... Article in RAMPRAHAR by Santosh Takale(2013-36).pdf.
Read more

Santosh Shivaji Takale - Publications

Article: ChemInform Abstract: Phosphomolybdic Acid ... Santosh Takale · Sanket Parab · Kiran Phatangare · Rajaram Pisal · Atul Chaskar [Show ...
Read more

Santosh Takale's Posts - Quora - The best answer to any ...

Santosh Takale on Fostering Scientific Temper (Science Day 2014) English. ... Makar Sankrant Day Article by Santosh ... 10 views • Written Jan 27, 2014.
Read more