Art Of Being

43 %
57 %
Information about Art Of Being
Sports

Published on March 20, 2009

Author: tanksons

Source: slideshare.net

kaMhIMnaa iXaKro kabaIja krNao AavaDto pNa Art of Being kaMhI qaaoDyaaMnaaca navaI iXaKro banavaNao AavaDto. ‘Aist%vaacaI klaa’ AXaavaoLcaO samaaQaana va tRPtI AvaNa-naIya Asato. iXaKr ekdaona idvasaat banat naahI¸ AgaNaIt kaL laagatao vaadL vaaro ]na pa}sa va pirisqatI AgaNaIt AaGaataMnaI to banat jaato. AXaa iXaKraMcyaa klpnaa krNaaro svayaMP`aorNaonao kt-R%vavaana banat vaoDavaUna jaatat. iXaKroca tumacyaakDo maana var k$na phat Aahot yaacaI jara klpnaa trI k$na pha Ñ

Art of Being ‘Aist%vaacaI klaa’ ha saKaola jaaNaIvaotuna kolaolaa ek saMklaIt AByaasa Aaho. ho saamaaijak ?Na Aaho. jao ek AayauYya jagataMnaa banat gaolaolao Aaho. ho tumhI jaoMvha isvakarala toMvha ?Na vaaZt jaa[-la¸ pNa tumacaaca samaaQaanaacaa inaXvaasa ho sava- ?Na foDUna Takola. www.drishticone.com P`a%yaokanao sva%vaacaI jaaNaIva va Aa%masanmaana vaaZvat svat:kDo phaNyaacaa dRiYTkaona badlaNyaasaazI va AayauYyaat P`a%yaok Xvaasaasaaobat AaNaKI qaaoDo ‘manauYya’ haoNyaasaazI samaip-t ek AByaasa . svat: pha va jyaaMcyaa BalyaacaI tumhalaa kaLjaI Aaho %yaaMnaa daKvaa.

eka ijavaMt manaacaa manauYya ‘klpt$’ yaa AByaasaacaa koMd`ibaMdu Aaho. yaa ibaMdu BaaovatI jaoMvha %yaacao ek maaozo ivaXva banaola toMvhaca ibaMdu saaqa-k zrola. ho sava- AByaasa tumacyaasaazI Aahot. Aaja ]VasaazI tumhalaa jao laagaola to tumhI yaatUna Gyaa. tumacao AnauBava tumacyaa saar#yaa AnaokaMnaa Va¸ %yaaMnaa madt ha[-la. dRiYTkaona Anaok Asalao trI hotu ekca Aaho. “savao- sauiKna: saMtu¸ savao- saMtu inaramaya:”

klpt$ sadahirt¸ eoSvaya-gaiBa-t Asaa va AayauYyaat hvao to¸ hvao toMvha¸ hvao tovaZo doNaara va tumacaa svat:caa %yaacyaakDUna kaya maagaayacao¸ ksao imaLvaayacao ho samajaUna Gyaa. AaplyaakDo Aahot Asao vaaTto¸ pNa Apoixat samaaQaanaakDo naoNyaasa Asamaqa- zrlaolao kaMhI manaaogauNa.

AMt-Xai@tcaa vaapr krNaaro laaok dOvaI doNagaIsah janmaalaa yaot naahIt. maaNasaalaa manaapasaUna hvao to samaaQaana svaP`aya%naaMnao imaLvaayacao Asato. navyaa saMXaaoQanaaMtIla inaYkYa- hoca saaMgatat kI AMt-Xa@tI svaocConao vaaZvata yaoto. yaasaazI kaya krayacao yaasaaobatca ksao krayacao yaacao &ana imaLU Xakto. maagaa-caI ]pyau@tta pTlyaavar maaNausa koMvhahI navyaa savayaI isvaka$ Xaktao. AapNa ho k$ Xaktao pTlyaavar [cCa va Xa@tI yaaMcaa samanvaya hao} laagatao. samanvayaIt [cCaXa@tIcyaa sahBaagaanaoca pirNaamakark badla hao} Xaktao. AMQaaratUna P`akaXaakDo jaataMnaa saurvaatIlaa vaaTaDyaacaI madt haoto. yaa dRiYTkaonaamauLo kaoNaIhI vya@tIma%vaalaa navao sva$p do} Xaktao. AapNa yaa dRiYTkaonaalaa ‘ijavaMtpNaacaI klaa’ ( Art of Being ) Asao mhNaUyaa.

yaatUna [cCukaMnaa yaXasvaI haoNyaasaazI maulyavaana maaga-dXa-na imaLola yaat XaMka naahI. yaatUna t$Nat$NaIMsah AsaM#ya maaNasaaMnaa ek jaIvalaga imaLola. manaaogat ina:saMkaoca maaMDta yao[-la¸ laaokaMcao AnauBava AByaasata yaotIla. svat:saazI svat:ca ek pirNaamakark maaga- banavata ya[-la. Asao iXakt jaaNao ho svayaMinaima-t ( Self Made) vyai@tma%vaasaazI garjaocao Aaho. svat:laa samaqa- krNyaasaazI kaoiNahI yaaiXavaaya vaogaLI kaoNatI Apoxaa krolaÆ tumacyaa yaXaakDo AapulakInao phaNaarI maaNasao Aazvaa. tumacaI svat:caI svaPnao va AakaMxaa Aazvaa. eka navyaa mana:P`avaasaalaa saurvaat kra.

Aajacyaa jagaat XaMkolaa ]<ar naahI mhNauna kaoNaIhI Asahayya rhaNaar naahI Anaok saMbaMQaIt saMXaaoQanaaMba_lacaI navaI maahItI va AnauBava samasyaa va XaMka AXaa sausaMvaadasaazI ‘dRiYTkaona’ tumacaa ek ijavalaga zrola

AapNaalaa ho sava- gauNa AaplyaakDo Aahot Asao vaaTto. yaa ba_lacaI maaihtI AapNaalaa Aaho Asao vaaTto. Asao AsaunahI ho gauNa va maaihtI AapNaalaa Apoixat samaaQaanaakDo naoNyaasa Asamaqa- zrtat. Aajacyaa &anayaugaat yaacyaa karNaaMcaa XaaoQa GaoNyaasaazI t& Asalao paihjao Asao naahI. saamaanya &anaacyaa Aavaa@yaat AsaNaarI ‘AByaasaU AaoLK’ P`a%yaokalaa Asaayalaaca hvaI. Aaja jagaBaratUna yaa &anaacaa KjaInaa ]plabQa haot Aaho ¹ %yaacaa ]payaaoga krayacaI savaya saMGaYa- saaopo krola. samaaQaana naohmaIca tumacaI saaobat krola. yaa jaaNaIvaotuna svaPnaaMpoxaa XahaNao haota yaoto ¹ svaPnao AXaIca sa%ya haotat. ‘dRiYTkaona’ tumacaa KraKura ijavalaga zrola.

P`a%yaokalaa naohmaIca kaMhI naa kaMhI iXakNyaasaarKo Asato. svat:sah GaratIla vaaZtI maulao¸ ivaVaqaI-¸ kma-caarI¸ vyavasqaapk vaga- AXaa AByaasaatuna navaI ]maod imaLvaU Xaktat. svat:cao Anamaaola AayauYya¸ %yaavar AvalaMbaUna Asalaolao AnaokaMcao Baivatvya va kamakajaat gauMtlaolao kaoTyaavaQaI $pyao va AayauYya banavatIla AXaa saMQaI ¸ tumacyaahIpoxaa maaozyaa saMGaTnaa tumacyaavar AvalaMbaUna Asatat . P`a%yaokalaa Aaho %yaapoxaa caaMgalao AayauYya va sqaayaI samaaQaana hvaosao vaaTto. P`a%yaok naato vaaZIva xamata kuvat va dRZ [cCa maagato. badla%yaa jagaatIla AinaiXcatta inaiXcaIttot badlaavaI laagato. AXaavaoLI maaNasaacyaa hatapoxaa %yaacao mana tr ]pisqat Asaavaoca laagato ¹ ho ksao to iXakNyaasaazI svayaMP`aorIt Asaavao laagato.

Visit us at www.drishticone.com Will also be available in English shortly

Add a comment

Related presentations

Related pages

The Art of Being

Tantra in der Schule des Seins: Sie lernen Liebe, Eros und Bewusstsein achtsam und heilsam zu erforschen, in Seminaren und Trainings für Singles und Paare.
Read more

The Art of Being | A Training Path for Personal Growth

Goodbye! Hello! A New Year Odyssey with Alan Lowen and The Art of Being®
Read more

Art Being Inc.

アートビーング通販ショップ。ヘナとインドハーブ、オーラソーマ、aeosオーガニックスキンケア製品の品揃えは ...
Read more

Schule des Seins - art-of-being.de

Schule des Seins Vaubanallee 43 D-79100 Freiburg Telefon: 0761 45369-0 info@art-of-being.de. Weitere Infos
Read more

The Art of Being® | Facebook

It is of course in essence The Art of Being, which has infinite ways to manifest itself in existence. It delights and excites me to see how GAYATRI, ...
Read more

Ayurveda - Art of Being (OmU): Amazon.de: Pan Nalin: DVD ...

Amazon.de - Kaufen Sie Ayurveda - Art of Being (OmU) günstig ein. Qualifizierte Bestellungen werden kostenlos geliefert. Sie finden Rezensionen und ...
Read more

How to be an artist - The Art Of Being

Poem by Joseph Beuys. English version (freely translated by myself): Let yourself fall. Learn to observe snakes. Plant impossible gardens Let someone ...
Read more

The Art of Being (Library Edition): Erich Fromm, Raymond ...

The Art of Being (Library Edition) [Erich Fromm, Raymond Todd] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This classic work by psychologist and ...
Read more

The Art of Being - Microsoft Store

Ich stimme zu, dass diese Seite Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung verwendet.
Read more

マハラニ・ヘナとインドハーブ通販ショップ・アートビーング

マハラニ・ヘナとインドハーブ通販ショップ・アートビーング・ヘナ石臼挽き・植物性ヘアカラー ヘナ ...
Read more