Arhivist - Ionel Popa - Interne-justitie

50 %
50 %
Information about Arhivist - Ionel Popa - Interne-justitie
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de arhivist

Autor:
dr. ing. Ionel POPA

2013

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 Livrabil 30.1 „Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de arhivist” 1

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 ETS dr. ing. Ionel POPA 2

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 3

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 4

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 CUPRINS Introducere................................................................................ I Situaţia reglementării profesiei de arhivist în România şi în UE ............................................................ 1.1 Legislaţia care reglementează profesia de arhivist în România ............................................................. 1.2 Condiţii privind accesul la profesia reglementată de arhivist în România …………………….... 1.3 Repere ale profesiei de arhivist în statele Uniunii Europene ………………………………………… II Procedurile de validare/certificare a competentelor aplicate de autoritățile competente din țările în care profesia de arhivist este reglementată ……………….. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite III în alte state membre ale Uniunii Europene ………………………………………………………… 3.1 Procedura recunoaşterii profesiei de arhivist 3.2 Aplicarea SOLVIT ……………………………… IV Exercitarea profesiei de arhivist în UE ……………… 4.1 Codul de deontologie privind profesia de arhivist Concluzii .................................................................................. Bibliografie .............................................................................. 6 8 11 12 21 31 33 33 34 38 41 48 51 5

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Introducere Prezentul „Ghid de certificare şi recunoaştere pentru profesia de arhivist” constituie unul din multiplele rezultate ale proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România” IMI PQ NET România, realizat cu scopul de a consolida capacitatea Arhivelor Naţionale (AN), atât ca partener social al proiectului, cât şi ca autoritate competentă, prin informarea acestuia cu privire la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene asupra profesiei de arhivist. Activitatea de întocmire a acestui ghid contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului IMI PQ NET România, care constă în crearea şi consolidarea Sistemului de informare al pieţei interne reţelei IMI, pentru calificările profesionale din România. Importanţa profesiei de arhivist este dată de faptul că majoritatea instituţiilor publice şi organizaţiilor private au compartimente de arhivă în care lucrează personal specializat prevăzut de lege, care vizează, după caz, prelucrarea arhivei gestionate, elaborarea instrumentelor de evidenţă, de informare şi cercetare (inventare arhivistice, cataloage, ediţii de documente etc.), 6

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 îndrumarea şi controlul activităţilor arhivistice desfăşurate la diferiţi creatori şi deţinători de arhivă. Responsabilităţile principale ale unui arhivist sunt: - preluarea, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor de documente pe care le administrează, stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor; coordonarea activităţilor de conservare a arhivei; - acordarea asistenţei de specialitate creatorilor/deţinătorilor de arhivă; întocmirea de adeverinţe, copii, certificate şi extrase de pe documente gestionate; - elaborarea de instrumente de cercetare; constituirea şi administrarea bazelor de date electronice. Prezentul „Ghid de certificare şi recunoaştere pentru profesia de arhivist” atinge două mari problematici, pe de-o parte certificarea profesiei de arhivist în România, iar pe de alta, recunoaşterea acestei profesii în statele membre ale Uniunii Europene (UE), unde această profesie este reglementată. De asemenea, ghidul aduce informaţii concrete despre profesia de arhivist în statele membre ale UE, considerate ca fiind reprezentative de către managementul de proiect (Cehia, Spania, Olanda, Danemarca, Germania, Marea Britanie, Italia şi Portugalia). 7

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Fiind convinşi de importanţa activităţii de prelucrare şi gestionare a documentelor, prin gradul înalt de răspândire şi universalitate a profesiei de arhivist, am realizat o amplă documentare asupra acestei profesii cu ajutorul Internetului. I. Situaţia reglementării profesiei de arhivist în România şi în Uniunea Europeană Profesia de arhivist, cu codul numeric, în cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România COR, 262101, este reglementată în România, iar legislaţia actuală, care o guvernează, a fost de curând elaborată. La nivelul UE, în afara României, mai există şi alte state în care profesia de arhivist este reglementată şi anume: Bulgaria, Estonia, Grecia, Olanda, Slovacia şi Slovenia. Scurt istoric instituţional. Ca instituţie, Arhivele de pe teritoriul principatelor româneşti extracarpatice au fost înfiinţate oficial în contextul elaborării primelor legi administrative moderne, anume Regulamentele Organice, în anii 1831-1832. Pentru perioada anterioară secolului al XIX-lea, nu trebuie însă trecută cu vederea existenţa unor arhive de pe lângă cancelaria domnească, a celor păstrate de către autorităţile ecleziastice, ca şi a arhivelor private constituite de către dregători de diverse ranguri în ierarhia boierească. Dintre acestea, cele mai vechi locuri de păstrare a 8

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 documentelor le-au constituit mănăstirile, care, datorită caracterului lor sigur, permiteau gruparea inclusiv de documente laice. Astfel, arhivele Ţării Româneşti au fost atestate documentar începând cu 1 mai 1831, iar cele ale Moldovei de la 1 ianuarie 1832. Organizarea Arhivelor Statului s-a făcut însă ulterior prin diferite regulamente şi instrucţiuni emise de organele superioare la propunerea şefului Arhivei. Arhiva Statului urma să funcţioneze în Moldova pe lângă Curtea Domnească, iar în Ţara Românească la Mitropolie. Sunt numiţi în 1831 ca arhivar al Statului în Ţara Românească – căminarul Iordachi Rasti, iar în Moldova – Gheorghe Asachi. La 9 iunie 1831 Sfatul Administrativ al Ţării Româneşti elaborează un Jurnal ce va constitui primele norme de lucru în ce priveşte primirea materialelor arhivistice la Arhiva Statului. La 30 septembrie 1831 intră în vigoare primul regulament. Conform acestui regulament, păstrarea dosarelor în depozite urma să se facă în 3 “despărţiri”: “documenturile şi contracturile”; actele “administraţii trebilor din lăuntru” şi “hărţile judecătoreşti”. Scoaterea actelor din Arhivă era oprită “ci ori când va face trebuinţă să se dea copie adeverită” de Arhivar. 9

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 În Moldova primele instrucţiuni care reglementau activitatea Arhivei sunt din 26 ianuarie 1832 şi se referă la depunerea şi păstrarea actelor în Arhiva Statului. La 31 octombrie 1862, domnitorul Al. Ioan Cuza elaborează “Regulamentul de organizare a Arhivelor Statului”. Prin acest Regulament se creează o Direcţie Generală în Bucureşti şi o Sucursală la Iaşi. Arhivele au trecut de la Ministerul din Lăuntru la Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Conform Regulamentului, la Arhivele Statului se depuneau toate “actele de interes public a căror conservare se va socoti de folos şi care nu mai sunt trebuincioase ministerelor sau dregătoriilor centrale şi generale”, fără a se menţiona şi arhivele judeţene, comunale. În ceea ce priveşte arhivele vechi ale Transilvaniei, acestea au fost concentrate la Budapesta începând cu anul 1875, odată cu înfiinţarea Arhivelor Statului Ungar. Astfel, la sfârşitul secolului al XIX-lea, atât în Transilvania, Bucovina cât şi în Banat funcţionează sistemul centralizării documentelor în cadrul Arhivelor de stat din Budapesta şi Viena. Evenimentele de la 1918, cu actul major de unificarea politică a statului român, au condus la unificarea firească a arhivelor. Astfel, se creează direcţii ale Arhivelor Statului la: Cluj (1920), Cernăuţi 10

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 (1924) şi Chişinău (1925). În această conjunctură, o nouă lege de funcţionare a Arhivelor Statului intră în vigoare începând din anul 1925, prevăzând, printre altele, constituirea direcţiilor regionale în cadrul Ministerului Instrucţiunii Publice. Începând cu anul 1951, Direcţia Arhivelor Statului trece în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. După Revoluţia din decembrie 1989, ca urmare a transformărilor societăţii, în anul 1996, se reorganizează activitatea instituţiei Arhivelor, iar denumirea de "Arhivele Statului" este înlocuită cu cea de "Arhivele Naţionale ale României". 1.1 Legislaţia care reglementează profesia de arhivist în România Profesia de arhivist în România este reglementată de următoarele acte juridice: • Legea nr. 16, cunoscută sub denumirea de Legea Arhivelor Naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996; • Legea nr. 138 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 7 mai 2013; 11

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 • Standardul ocupaţional pentru profesia de arhivist, aprobat în data de 09.05.2013 de către Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice. 1.2 Condiţii privind accesul la prof esia reglementată de arhivist în România Calificarea de „Arhivist” este proiectată pentru cei care lucrează în domeniul colectării, prelucrării şi punerii în acces public a documentelor create, în decursul activităţii lor, de instituţiile publice şi de organizaţiile private [1]. Activitatea arhivistului se desfăşoară atât în depozitul de arhivă, cât şi pe teren, în procesul de colectare a documentelor de la compartimentele/structurile/ organizaţiile creatoare de arhive, precum şi prin activitatea de îndrumare şi de control asupra modului în care documentele cu valoare practică şi istorică sunt gestionate de către creatorii lor. Calificarea de arhivist este destinată persoanelor care desfăşoară activităţi de arhivă, atât în Arhivele Naţionale, cât şi la alte instituţii publice, inclusiv în cadrul organizaţiilor cu caracter privat, precum şi a acelora care îşi dezvoltă abilităţi în acest sens pentru a lucra în alte state. Atribuţiile arhivistului nu fac obiectul unor reglementări uniforme, fiecare angajator are libertatea de a stabili atribuţii şi 12

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 responsabilităţi, conform propriului domeniu de activitate, având însă un cadru comun, stabilit prin apartenenţa la grupa de bază din codul COR. Cerinţele pentru ocupaţia de arhivist sunt stabilite de fiecare agent economic, având în vedere atribuţiile generale ale postului, prevăzute prin standardul ocupaţional şi domeniul specific al angajatorului.1 Calificarea de arhivist este solicitată pe piaţa muncii, fiecare organizaţie, publică sau privată având obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, de a-şi organiza un compartiment de arhivă, administrat de personal specializat. Prin urmare, postul se va regăsi în organigramele multor instituţii creatoare/deţinătoare de arhivă, publice sau private. Pentru a deveni arhivist, este necesar ca un candidat să îndeplinească următoarele condiţii de acces: • să fie absolvent al unui program de studii universitare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: limbă şi literatură, limbi moderne aplicate, istorie sau studii culturale; • să cunoască legislaţia şi standardele arhivistice internaţionale, normele, instrucţiunile şi procedurile de lucru; 1 www.anc.edu.ro/uploads/SO_B/archivist.pdf 13

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 • să cunoască principiile de bază ale evaluării şi prelucrării documentelor de arhivă; • să cunoască principiile de organizare a documentelor în depozitele de arhivă şi de realizare a conservării preventive a acestora. Competenţele necesare profesiei de arhivist sunt de trei tipuri: competenţe cheie, competenţe specifice şi respectiv competenţe generale. Competenţele cheie sunt: • Comunicare în limba oficială • Comunicare în limbi străine • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie • Competenţe informatice • Competenţa de a învăţa • Competenţe sociale şi civice • Competenţe antreprenoriale • Competenţa de exprimare culturală Competenţele specifice sunt: • Elaborarea instrumentelor de lucru – implică a avea cunoştinţe despre: regulile de întocmire a instrumentelor de evidenţă/informare instrumentelor de pentru documentele evidenţă/informare; de arhivă; legislaţia tipologia arhivistică 14

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 referitoare la întocmirea nomenclatorului; proceduri de elaborare a organigramei organizaţiilor; managementul documentelor; noţiuni generale de operare pe calculator. • Coordonarea constituirii şi administrării arhivei - implică a avea cunoştinţe despre: legislaţia arhivistică şi noţiuni din domeniul ştiinţelor speciale ale istoriei: heraldică, paleografie, cronologie; regulile de constituire a arhivei la nivelul compartimentelor organizaţiei; administrarea documentelor la depozitul de arhivă; noţiuni generale de management organizaţional; noţiuni despre managementul riscurilor; norme privind transportul arhivei; noţiuni despre caracteristicile clădirilor de arhivă şi ale încăperilor de depozitare a documentelor. • Stabilirea valorii istorice şi practice a documentelor - implică a avea cunoştinţe despre: teoria evaluării documentelor de arhivă, noţiuni generale de istoria instituţiilor; noţiuni aprofundate de legislaţie arhivistică privind întocmirea lucrărilor de selecţionare; noţiuni generale de sociologia organizaţiilor. • Coordonarea activităţilor de conservare a arhivei în depozit implică a avea cunoştinţe despre: caracteristicile clădirilor de arhivă şi ale încăperilor de depozitare a documentelor; norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor arhivistice; managementul riscurilor. 15

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 • Valorificarea informaţiilor din documente - implică a avea cunoştinţe despre: genurile, caracteristicile şi modul de întocmire a instrumentelor de informare ştiinţifică; procedurile de depistare a documentelor în depozit şi de întocmire a răspunsurilor la solicitările petenţilor; legislaţie arhivistică; noţiuni aprofundate de istorie şi istoricul instituţiilor, pentru perioadele istorice la care se referă instrumentele de informare elaborate; prevederile legislaţiei în vigoare privind soluţionarea petiţiilor; noţiuni generale de tehnoredactare computerizată; paleografii şi limbi moderne, în funcţie de conţinutul documentelor descrise în instrumentele de informare ştiinţifică; managementul documentelor electronice; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. • Arhivarea electronică a documentelor - noţiuni de analiză economică de nivel mediu; noţiuni de informatică aplicată ce includ sisteme de operare tip server, baze de date relaţionale, s.a.; noţiuni de informatică aplicată ce includ programe de arhivare electronică; proceduri interne specifice de lucru; noţiuni de operare cu formate grafice; noţiuni de operare a dispozitivelor de scanare; noţiuni de indexare a informaţiilor din documentele sau publicaţiile scanate; proceduri de utilizare a programelor de arhivare. 2 2 Ibidem. 16

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 În ceea ce priveşte competenţele generale, acestea sunt: aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor, respectiv aplicarea normelor de protecţie a mediului. În cadrul instituțiilor publice, arhivistul poate fi încadrat ca funcţionar public, supunându-se Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici3, actualizată prin Legea 2/20134. La societățile private, dar și în cazul instituțiilor publice (unde nu este încadrat ca funcționar public), arhivistul prestează activitatea în baza unui contract individual de muncă, iar încadrarea acestuia se face respectându-se legislația românească din domeniul muncii. In primul caz, atunci când arhivistul este func ționar public, pe lângă deţinerea competenţelor din Standardul ocupaţional, poate ocupa o funcţie publică dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate; 3 4 “Monitorul Oficial„, Partea I nr.365 din 29/05/2013 (în continuare M.Of“.) Ibidem, nr. 89 din 12.02.2013 17

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat activitate de politie politică, astfel cum este definită aceasta prin lege. Ocuparea funcțiilor publice se poate face prin: promovare, transfer, redistribuire, recrutare, alte modalită ți prevăzute de lege. Recrutarea în vederea intrării în corpul func ționarilor publici se face prin concurs, iar condițiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii, pe baza principiile competiției deschise, transparentei, meritelor profesionale și competentelor stipulate în Standardul ocupațional, precum și cel al 18

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetă țean care îndeplinește condițiile legale. Legea nr. 138/20135, care modifică și completează Legea 16/19966 prevede faptul că Arhivele Naționale asigură evidenţa generală a tuturor operatorilor economici, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice. Gestionarea informațiilor cuprinse în registru se face de către Arhivele Naționale în baza notificărilor primite de la lichidatori/operatorii economici /persoane fizice sau juridice,casele teritoriale de pensii și structurile Arhivelor Na ționale. Arhivele Naționale eliberează autorizații de func ționare pentru mai multe tipuri de servicii, astfel: - serviciul arhivistic de păstrare și conservare; - serviciul arhivistic de restaurare; - serviciul arhivistic de prelucrare arhivistică; - serviciul arhivistic de legătorie; - serviciul arhivistic de utilizare a documentelor de ținute În vederea obținerii autorizației de funcționare pentru prestarea serviciilor arhivistice, operatorul economic depune o cerere, însoțită de următoarele documente: a) 5 6 certificat constatator emis de Registrul Comerţului; Ibidem, nr.253 din 07/05/2013. Ibidem, nr. 71 din 09/04/1996. 19

UNIUNEA EUROPEANĂ b) GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 copia certificată a autorizaţiei de securitate la incendiu emisă de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă; c) copii certificate ale documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social şi/sau ca puncte de lucru; d) copii certificate ale atestatelor/certificatelor, diplomelor pentru personalul angajat; e) copii certificate ale contractelor de muncă încheiate între operatorul economic şi personalul angajat în prestarea de servicii arhivistice; f) memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de prelucrare, restaurare, păstrare și conservare, legătorie și utilizare a documentelor: depozite construite special sau încăperi amenajate, birouri pentru personalul angajat, mijloace de depozitare şi păstrare specifice, mijloace de protecţie a documentelor, în funcţie de natura şi dimensiunea lor, aparate de măsură a temperaturii şi umidităţii în depozite, echipament de protecţie pentru personal, mijloace de alarmare şi semnalizare antiincendiu şi anti-efracţie, mijloace de stingere a incendiilor; g) copii ale procedurilor de lucru interne de practică arhivistică pentru prelucrarea documentelor; h) dovada achitării taxei de autorizare. 20

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 De asemenea, legislația prevede că personalul angajat ulterior autorizării, pentru acest serviciu, trebuie să fie calificat în ocupaţiile de arhivist sau arhivar. La expirarea autorizației de funcționare pentru serviciile arhivistice prestate de operatorii economici este necesar a fi urmată "procedura de reînnoire a autorizației". 1.3 Repere ale profesiei de arhivist în statele Uniunii Europene PORTUGALIA7 În Portugalia profesia de arhivist, este legiferată în baza Decretului Lege nr. 103/ 16 mai 2012. La nivel na țional, în baza Ordonanței nr. 372/2007, a fost organizată Direc ția Generală a Cărților, Arhivelor și Bibliotecilor, aflată în subordinea Secretariatului de Stat pentru Cultură, prin unificarea Direc ției generale a Cărților și Bibliotecilor și Direcția Generală a Arhivelor. În subordinea Direcției Generale a Căr ților, Arhivelor și Bibliotecilor se află: Arhiva Națională ¸¸Torre do Tombo", Centrul 7 www.dgarq.gov.pt 21

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Portughez de Fotografie și arhivele districtuale, cea mai importantă dintre acestea fiind cea a districtului Porto. Formarea continuă a profesiei de arhivist este bine reglementată, aceasta fiind realizată de către Asocia ția Portugheză a Bibliotecarilor, Arhiviștilor și Documentariștilor. Asocia ția are un Regulament de formare care stabilește modul de organizare și funcționare, precum și modul de evaluare a cursan ților. La nivelul asociației există de asemenea și alte organe de conducere colectivă: Consiliu Director Național, Comisia Executivă, Comisia de Formare, Delegații Regionali, care aprobă politica de formare, regulamentele și planul general de formare. Comisia Executivă aprobă planul de formare și este responsabilă cu urmărirea acestuia. GERMANIA8 În Germania există 2 categorii de arhiviști cu studii superioare ce pot fi clasificați în funcție de studiile efectuate în domeniul arhivisticii. În prima categorie sunt absolven ții Școlii de arhivistică de la Margburg sau München (pentru Landul Bayern), unde sunt primiți după absolvirea liceului, cu diplomă de bacalaureat. La Margburg și München sunt pregătiți 3 ani, din care 12 luni se face pregătire practică, inclusiv un curs scurt la o școală specială de 8 www.bundesarchivesde/index.html.de 22

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 administrație. O altă perioadă de practică cu durata de 6 luni se face în diverse arhive, iar perioada de formare ini țială se termină cu un examen final. După absolvire arhiviștii pot fi angaja ți în Serviciul Superior (Gehobener Dienst). Din cea de-a doua categorie fac parte Arhivi știi din Serviciul federal (Höherer Dienst), care sunt pregătiți la Școala de arhivistică de la Margburg sau de la München, unde sunt accepta ți numai după absolvirea unei facultăți de istorie, drept sau alte științe auxiliare, cu examen de stat și diplomă sau masterat, iar în unele landuri se cere chiar titlul de doctor și cerința ca angajatul să aibă o stare de sănătate adecvată. Funcția este identică cu cea de asistent cercetător în arhivistică. Durata pregătirii de la Margburg durează 2 ani, din care 8 luni se face pregătire practică, 12 luni pregătire teoretică, 1 lună practică în Arhivele Federale ale Germaniei, iar ultima lună este alocată pentru pregătirea și susținerea examenului de stat. Curriculum-ul este extrem de variat cuprinzând cursuri de: teorie arhivistică, teoria administrației publice, organizare administrativă, management arhivistic, sisteme electronice, drept arhivistic, știin țe auxiliare perfecţionarea cunoștințelor de limba latină și franceză. De asemenea la Universitatea din Potsdam se derulează un masterat în științe informatice, la care pot participa și absolven ți ai Școlii de Arhivistică. Tot aici, în oferta educa țională există un 23

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 master în arhivistică, cu durata de 6 semestre, în ¸¸Arhive, biblioteci, documentare". La Margburg începând din 2012 se predau și cursuri postuniversitare în domeniul arhivisticii, inclusiv pentru arhivarea electronică. AUSTRIA9 În Austria nu există o școală destinată numai domeniului de arhivistică, arhiviștii fiind pregătiți în cadrul Universită ții din Viena și la Institutul de cercetarea istoriei Austriei, ce func ționează pe lângă Universitate. Tradițional, încă din 1927, arhivi știi cu studii medii sunt obligați să urmeze cursurile Institutului de cercetarea istoriei Austriei, pentru a avansa ierarhic. Din 1980, absolvirea acestui institut de către arhiviștii de la Arhivele Statului a devenit obligatoriu. Pentru a fi angajat la Arhivele Statului, începând din anul 1977, absolvenții susțin un examen (cunoștințe și abilită ți practice) în fața unui arhivist de rang înalt, de regulă, directorul general al Arhivelor Statului. Examen ce constă în rezolvarea unor probe ce ţin de: istoria Austriei începând cu anul 1740, știin țe auxiliare, limba latină și o limbă a documentelor de sec. XVIII-XIX, la care se adaugă ordonarea documentelor, competen țe digitate 9 www.aesta.gv.at 24

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 pentru operare PC şi, obligatoriu, limba engleza - foarte bine. Numai după promovarea examenului, un arhivist austriac devine echivalentul arhivistului cu diplomă din arhivele germane. Există și arhiviști ce au rang echivalent arhivistului cercetător din arhivele germane, care sunt ajutați de arhiviștii din Serviciul Superior (Gehobener Dienst), pentru a putea face lucrări de cercetare și publicare. ELVEȚIA10 În Elveția, pregătirea arhiviștilor se face pe o durată de 3 ani, cu pregătire de bază în informare și documentare la Institutul pentru tehnică și economie din Chur și Institutul de economie din Geneva. Pregătirea se face dual, cu multă practică în biblioteci, arhive sau locuri de documentare. Se cer cunoștințe de germană și 2 limbi străine. După absolvire, se pot urma studiile de master în știin țe informatice, de 3-4 semestre (18 luni) și doctorat la diferite Universități din Elveția. La finalizarea studiilor se poate ocupa funcția de specialist în informare și documentare din biblioteci, arhive și centre de documentare. Pe diploma de licen ță se trece direcția spre care studiile trebuie aprofundate, mai ales pentru cei care doresc să se specializeze în cercetare. 10 www.bar.admin.ch 25

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 De asemenea există o Asociație a arhivi știlor, care organizează contra cost cursuri de formare pentru arhivarii cu studii medii. FRANȚA11 Arhivele Naționale sunt organizate ca o direcție în subordinea Ministerului Culturii și desfășoară activitatea în baza Codului Patrimoniului din 2009. Formarea inițială se realizează în cadrul universită ților unde există secții de arhivistică, atât pentru studiile de licen ță, cât și cele master. Pentru funcționarii care doresc să se angajeze la Arhivele Naționale este obligatorie urmarea cursurilor la L’Ecole Nationale des Chartres sau L’Institute National du Patrimoine. Pentru ceilalți angajați din sectorul public și privat, formarea continuă se face prin cursurile organizate de către Asocia ția Arhiviștilor Francezi. Asociația a fost fondată în anul 1904 și grupează circa 1600 de membri din sectorul public cât și privat. Asociația Arhiviștilor Francezi în colaborare cu Association de Preservation du Site de la Villette (APSV), începând cu anul 2005, realizează formare profesională de nivel Bacalaureat 2 pentru asistentul de arhivist. Formarea începe cu o fază de precalificare de 4 11 www.archivesnationales.culture.gouv.fr. 26

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 luni, alternând cursurile teoretice de formare cu profesarea profesiei în trei organizații diferite. În Franța nu există standard profesional, dar există fi șe ale postului, elaborate la nivel național. Astfel, există fi șe de post pentru funcțiile de: manager expert, expert arhivist, asistent arhivist, agent arhivist. În Franța, arhivistul trebuie să administreze toate etapele lanțului arhivistic: colectează și clasează documentele, realizează conservarea lor și comunicarea către public. Arhivistul trebuie să fie atât bun gestionar, cât și decident. Ca funcții avem: 1. Funcții publice, de stat: - Conservator de Patrimoniu (Conservateur du patrimoine); - Însărcinat cu Studii documentare (Chargé d’études documentaires; - Inginer de Studii (Educație Națională și Cercetare) (Ingénieur d’études) (Education nationale et recherche); 2. Funcții publice teritoriale: - Conservator Teritorial de Patrimoniu (Conservateur territorial du patrimoine); - Locțiitor pentru Conservarea Patrimoniului (Attaché de conservation du patrimoine); 27

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU - Asistent Calificat Fondul Social European POS DRU 2007-2013 pentru Instrumente Structurale 2007 2013 Conservarea Patrimoniului (Assistant qualifié de conservation du patrimoine); - Asistent pentru Conservarea Patrimoniului (Assistant de conservation du patrimoine). ITALIA12 În Italia, certificarea profesională pentru calificările profesionale ale arhiviștilor se face de către Asocia ția Na țională a Arhiviștilor Italieni. Având în vedere interesul pentru certificarea profesiei Asociația Națională a Arhiviștilor Italieni, a elaborat în anul 2001, principiile certificării profesionale. Această certificare respectă o serie de exigențe preliminare în ceea ce prive ște curriculumul, formarea în arhivistică și experien ța profesională obținută prin practică. Grupul de lucru a fixat un punctaj minim care trebuie obținut pentru certificarea calificării. Astfel, certificatul trebuie să releve competențele pe care un arhivist trebuie să le de țină pentru a putea desfășura activitatea într-un anume domeniu de specializare. Se impune ca acest proces să fie periodic reevaluat de un comitet științific format din experți independenți. 12 www.anai.org 28

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 MAREA BRITANIE13 În Marea Britanie există Asociația Arhivelor din Marea Britanie și Irlanda. Profesia de arhivist are un standard ocupa țional ce include și curatorii, întocmit încă din anul 2011, care cuprinde competențele pe care trebuie să le de țină o persoană responsabilă “cu planificarea, dezvoltarea, livrarea și gestionarea informa țiilor și documentelor din domeniul public și privat". Potrivit standardului ocupațional arhivistului îi revin următoarele sarcini: - implementarea serviciilor de bază pentru biblioteci, arhive și înregistrarea deciziilor de management; - gestionarea conținutului colecțiilor; - asigurarea și menținerea conținutului colecțiilor; - furnizarea de informații și materiale; - permite utilizatorilor să acceseze informa țiile; - ajută utilizatorii să dezvolte cultura informației; - furnizarea de informații pentru sprijinirea comunită ților; - asigurarea securității și siguranței informației; - dezvoltarea serviciilor de informare. 13 www.nationalarchives.gov.uk 29

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Arhiva Naţională este organizată pentru Anglia şi Ţara Galilor, iar Societatea Arhiviștilor din Marea Britanie este organismul profesional recunoscut unanim pentru arhiviști. Societatea Arhiviștilor din Marea Britanie are două func ții – prima, aceea de a se asigura că programele oferă pregătire profesională adecvată atingerii competențelor din standardul ocupațional și cea de-a doua, pentru a se asigura men ținerea unui dialog și o influență reciprocă între societate și managementul fiecărui program, astfel încât fiecare curriculum să contribuie cât mai mult posibil la formarea unor competențe specifice unui model de arhivist, educat și bine instruit. Profesia de arhivist nu este reglementată în Cehia, Spania, Danemarca, Germania, Marea Britanie și Portugalia, prin urmare accesul la profesie constă în îndeplinirea condi țiilor similare de practică a cetățenilor din statele considerate gazdă. În general, arhiviștii trebuie să respecte regulile codului de conduită, specifice fiecărui stat sau asocia ții profesionale, care derivă din Codul de deontologie arhivistică aprobat de cel de al XIII-lea Congres Internaţional al Arhivelor, Beijing, 6 septembrie 1996. 30

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 II. Procedurile de validare/certificare a competentelor aplicate de autorităţile competente din ţările în care profesia de arhivist este reglementată Din țările UE nominalizate în introducerea acestui ghid (Cehia, Spania, Olanda, Danemarca, Germania, Marea Britanie, Italia și Portugalia) numai Olanda are profesia de arhivist reglementată. Pentru Olanda, recunoașterea profesiei se face în baza art. 33 și art. 36 din Legea generală privind recunoa șterea calificărilor profesionale CE, publicată în Staatscourant nr. 142 din 25 iulie 200814. Ministrul Educației, Culturii și Științei din Olanda MECSO este organismul care a elaborat normele de aplicare a legii, iar conform acestor norme pentru profesiile reglementate din sectorul cultural, solicitantul trebuie sa se adreseze pentru recunoa ștere MECSO către Departamentul de Echivalare a Diplomelor (Dienst Uitvoering Onderwijs - Diploma Recognition and Legalisation 15 Department) DUO . Autoritate competentă pentru recunoașterea profesiilor culturale, din care face parte și profesia de arhivist, este Ministerul Educației și Științei prin structura ,,Grupul de management". În 14 www.nationalarchief.nl 15 www.duo.nl 31

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Regatul Olanda există mai multe profesii în domeniul arhivisticii: arhivist de stat, arhivist, inspector regional arhive, arhivist municipal, arhivist maritim, toate necesitând pentru practicarea recunoa șterea calificării profesionale. Documentele solicitate în vederea recunoașterii sunt: - Cererea persoanei care solicită recunoa șterea calificării sau accesul la exercitarea profesiei reglementate, a șa cum sunt definite în Legea Arhivelor din anul 1995; - Actele de studii. - Procedura de recunoaștere a profesiilor reglementate este redată pas cu pas pe situl NUFFIC16 din Olanda. Recunoașterea se face conform Regulamentului general obligatoriu WJZ-2008/32760 (4850) [6] în care se specifică procedura astfel: pentru recunoașterea permanentă a profesiei se aplică compararea perioadei de studiu efectuată în țara de origine și a conținutului curriculumului cu posibilitatea solicitării unui stagiu de adaptare cu durata de maxim un an sau a unui test de cuno știn țe sau, după caz, a unui nou curs de formare. Testul de cuno știn țe implică și plata unei taxe pentru evaluare. Comunicarea accesului la profesie în urma evaluărilor este realizată în termen de două săptămâni pentru testul de cunoștințe, respectiv o lună la evaluarea 16 www.beroepserkenning.nl 32

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 stagiului de adaptare. Evaluările pot fi refăcute fără a exista condi ții de repetabilitate. În ceea privește prestarea temporară a profesiei lucrurile sunt mai simple în sensul că trebuie anunțat autoritatea competentă relevantă și depuse o serie de documente doveditoare privind expertiza în domeniul serviciului prestat. Referitor la competențele lingvistice ale resortisan ților în limba olandeză, acestea rămân a fi evaluate de către angajator, astfel încât angajatul să nu îi producă prejudicii pe timpul efectuării serviciului ca urmare a necunoașterii suficiente a limbii. 33

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 III Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene 3.1 În ceea ce privește recunoașterea profesiei de arhivist pentru un cetățean european care a obținut atestatul de arhivist întrun alt stat al Uniunii Europene și dorește să profeseze în țara noastră, sunt două cazuri definite de statutul angajatului la locul de muncă: în cadrul instituțiilor publice unde au statutul de func ționar public sau în cadrul societăților private sau institu ții publice (unde nu este încadrat ca funcționar public). Astfel, pentru a se angaja ca func ționar public, candidatul trebuie să fie cetățean român și trebuie să participe la concurs unde trebuie să dovedească, atât că deține competen țele din standardul ocupațional, cât și să fie clasificat în raport cu al ți candida ți ce participă la concurs (există posibilitatea să fie cetă țean român care a obținut atestatul de arhivist în străinătate). Pentru cel de-al doilea caz, resortisantul trebuie doar să dețină un atestat de arhivist emis în țara emitentă, care să certifice calificarea, fără a exista alte restric ții la angajare (decât cele impuse de angajator). 3.2 Aplicarea la SOLVIT 34

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 SOLVIT este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE și alte trei țări (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), conlucrează fără a utiliza proceduri legale, pentru a rezolva problemele apărute de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile publice. SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile în care frecvenţa problemelor este mare şi există reclamaţii pentru a fi tratate prin SOLVIT sunt: • Recunoaşterea profesională a calificărilor şi diplomelor; • Accesul la educaţie; • Permise de şedere; • Drepturile la vot; • Securitatea socială; • Drepturile de ocupare a unui loc de muncă; • Permisele de conducere; • Înregistrarea vehiculelor cu motor; • Controlul de frontieră; • Accesul pe piaţă al produselor; • Accesul pe piaţă al serviciilor; 35

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 • Stabilirea ca independent; • Achiziţiile publice; • Impozitarea; • Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor; In fiecare stat, membru al Uniunii Europene la care se adaugă și cele trei state nominalizate anterior, există un centru SOLVIT, care furnizează aceste servicii în mod gratuit. În România centrul SOLVIT are ca date de contact: Guvernul României, Departamentul pentru Afaceri Europene, Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, România, Tel.: +4021.308.53.60, Fax:+4021.318.55.24, E-mail: solvit@dae.gov.ro. Schema17 de rezolvare a cererilor resortisanţilor sosiţi în România, care consideră că au fost nedreptăţiţi, prin aplicarea necorespunzătoare a legislaţie pieței internei, este dată în figura nr. 1. Orice reclamaţie prin SOLVIT implică pentru rezolvare patru etape: Etapa 1 – acceptarea cazului, pe baza verificării legalită ții demersului, iar dacă documentele incluse în cerere de către centrul de origine nu sunt suficiente se solicită după caz documente suplimentare; 17 Romulus BENA, Prezentarea SOLVIT la Conferinţa de promovare a Sistemului IMI PQ NET România, Neptun, 2012. 36

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Fig. 1 Rezolvarea cererilor prin SOLVIT Etapa 2 – obţinerea soluţiei: se contactează autoritatea competentă implicată în cazul reclamat şi se colaborează cu aceasta în vederea obţinerii unei soluţii corecte şi în conformitate cu legislaţia europeană; Etapa 3 – propunerea soluţiei (implementată sau nu), care trebuie să fie reală, practică şi în conformitate cu legislaţia europeană; Etapa 4 – monitorizarea soluției, dacă aceasta nu a fost implementată în momentul propunerii. Un caz se consideră soluţionat, doar atunci când soluţia este implementată şi rezolvă problema petentului. 37

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Pentru cetățenii români care vor să apeleze la SOLVIT într-un stat membru al UE, datele de contact ale punctelor na ționale și persoanele de contact se pot găsi pe pagina web a Comisiei Europene18. Statele membre ale UE trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a se asigura că persoanele fizice şi întreprinderile pot face uz în mod eficient de drepturile lor legate de piaţa unică, garantând o aplicare eficace şi o punere în executare a legislaţiei privind piaţa unică de către instanţele naţionale, prin furnizarea de informaţii de bună calitate, instrumente şi proceduri de e-guvernare, precum şi prin realizarea de investiţii în mecanisme destinate soluţionării rapide a problemelor. Potenţialul SOLVIT este încă insuficient exploatat ca instrument cheie de soluţionare a problemelor la nivel naţional/european, parţial din cauza personalului insuficient din diverse centre ale SOLVIT şi în aceeaşi măsura datorită informării insuficiente a cetăţenilor europeni despre competenţele acestor centre. IV. Exercitarea profesiei de arhivist în UE 18 http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/addresses/index.htm#Romania 38

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 La nivel internațional există Consiliul Internațional al Arhivelor (CIA)19, aflat sub autoritatea Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). În cadrul CIA există Comitetul pentru învă țământ arhivistic și formarea arhiviștilor, care are drept atribu ții: - promovarea cooperării între instituțiile de formare în arhivistică; - informarea membrilor cu privire la oportunitățile în materie de formare; - cooperare cu alte organisme CIA în domeniul elaborării instrumentelor pedagogice; La nivel european există: Asociația Managerilor din Arhivele Naționale - European Board of National Archivists EBNA 20 – cunoscut și ca "grupul directorilor Arhivelor din statele membre din Uniunea Europeană". Aceștia se întâlnesc de două ori pe an în statul care de ține președinția UE, unde se discută probleme strategice privind profesia, conservarea documentelor electronice, digitalizarea și apărarea arhivelor împotriva dezastrelor. 19 20 www.ica.org/11653/page.daccueil/accueil.html http://ebna.eu/about-ebna/ 39

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Grupul Arhivelor Europene - European Archives Group EAG21 – format din reprezentanții arhivelor statelor Uniunii Europene. Acest grup se preocupă de: - măsuri de prevenire împotriva furtului de documente; - conservarea și prevenirea distrugerii arhivelor; - încurajează cooperarea în ceea ce prive ște documentele electronice și arhive; - crearea și administrarea unui portal privind mo ștenirea arhivelor în UE; - promovarea bunelor practici prin legisla ția privind arhivele. Profesia de arhivist o regăsim în clasificarea interna țională ISCO 08, întocmit de Oficiul Internațional de Muncă de la Geneva – archivist și curator – cu numărul de cod, 2621. La nivel mondial există un cod cadru de deontologie pentru arhivişti, care își propune să stabilească reguli de conduită pentru cei ce practică profesiunea de arhivist. Acesta îşi propune să familiarizeze noii membri ai profesiunii cu o serie de reguli de bază și de asemenea să reamintească arhiviştilor experimentaţi responsabilităţile lor profesionale astfel încât să inspire încrederea 21 www.ec.europa.eu/archival-policy/eur_arch_group/index_en.htm 40

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 publică în profesiune. Termenul „arhivist”, aşa cum este el utilizat în acest Cod, se aplică tuturor acelora care se ocupă cu controlul, păstrarea, deţinerea, prezervarea şi administrarea arhivelor, iar toate instituţiile specializate ce desfă șoară servicii de arhivă sunt încurajate să adopte politici şi practici care să permită aplicarea acestui Cod. 4.1 Codul22 de deontologie privind profesia de arhivist 1. Arhiviştii trebuie să protejeze integritatea materialului arhivistic şi să garanteze astfel, că acesta continuă să fie o mărturie a trecutului demnă de încredere. Îndatorirea principală a arhiviştilor este de a menţine integritatea documentelor aflate în grija şi în custodia lor. În îndeplinirea acestei îndatoriri ei trebuie să ţină cont de drepturile şi de interesele legitime, adesea discordante, ale angajaţilor, ale proprietarilor, ale persoanelor citate în documente şi ale utilizatorilor, de trecut, de prezent şi de viitor. Obiectivitatea şi imparţialitatea arhiviştilor constituie măsura profesionalismului lor. Ei trebuie să reziste la orice presiune, de oriunde ar veni, vizând manipularea informaţiilor cu scopul de a disimula sau de a deforma faptele. 22 Codul de deontologie arhivistică a fost aprobat de cel de al XIII-lea Congres Internaţional al Arhivelor Beijing, 6 septembrie 1996). Vezi „ICA Bulletin”, nr. 47 (1997-1), pp. 22-24 sau în “Revista Arhivelor„, nr. 2/1997. 41

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 2. Arhiviştii trebuie să evalueze, să selecţioneze şi să menţină materialul arhivistic în contextul său istoric, juridic şi administrativ, în respectul principiului provenienţei, păstrând şi făcând astfel evidente relaționările originale ale documentelor. Arhiviştii trebuie să acţioneze în conformitate cu principiile şi cu practica general recunoscute. Arhiviştii trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle şi funcţiunile în conformitate cu principiile arhivistice privitoare la crearea, păstrarea şi stabilirea destinaţiei arhivelor curente şi intermediare, inclusiv a documentelor electronice şi multimedia, selecţionarea şi preluarea documentelor în vederea arhivării, asigurarea, protecţia, conservarea şi restaurarea arhivelor de care răspund, precum şi ordonarea, inventarierea, publicarea şi pregătirea lor pentru folosire. Arhiviştii trebuie să evalueze documentele cu imparţialitate, fundamentându-şi judecata pe o profundă cunoaştere a cerinţelor administrative şi a politicilor de achiziţionare ale instituţiilor lor. Ei trebuie să ordoneze şi să inventarieze documentele reţinute pentru păstrare în conformitate cu principiile arhivistice (şi anume principiul provenienţei şi principiul ordinii originale) şi cu normele universal recunoscute, în timpul cel mai scurt pe care îl permit resursele de care dispun. Arhiviştii trebuie să preia documentele în conformitate cu obiectivele şi cu resursele instituţiei lor. Ei nu trebuie să urmărească sau să accepte preluări de 42

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 documente, atunci când acţiunea ar periclita integritatea sau securitatea documentelor. De asemenea ei trebuie să coopereze pentru a asigura prezervarea acestor documente în depozitele cele mai potrivite. Arhiviştii trebuie să coopereze la repatrierea arhivelor dislocate. 3. Arhiviştii trebuie să protejeze autenticitatea documentelor în cursul prelucrării, prezervării şi folosirii. Arhiviştii trebuie să se asigure ca valoarea arhivistică a documentelor, inclusiv a documentelor electronice şi multimedia, să nu fie afectată prin lucrările arhivistice de evaluare, ordonare şi inventariere, sau de conservare şi folosire. Orice selecţionare trebuie să se facă în conformitate cu metode şi criterii stabilite cu grijă. Înlocuirea originalelor cu alte formate trebuie să se facă în lumina valorii legale, informaţionale şi intrinseci a documentelor. În situaţia în care unele documente supuse restricţiei de folosire au fost scoase temporar din dosare, faptul trebuie să fie adus la cunoştinţa utilizatorului. 4. Arhiviştii trebuie să asigure permanenta accesibilitate şi inteligibilitate a materialelor de arhivă. Arhiviştii trebuie să selecţioneze documentele ce urmează a fi păstrate sau care urmează a fi distruse având în vedere cu prioritate păstrarea mărturiilor esenţiale ale activităţii unei persoane sau ale 43

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 unei instituţii care a produs şi a acumulat documente, dar în egală măsură şi în funcţie de evoluţia intereselor cercetării ştiinţifice. Arhiviştii trebuie să fie conştienţi că achiziţionarea documentelor de origine dubioasă, chiar interesante, ar putea să încurajeze comerţul ilegal. Ei trebuie să coopereze cu alţi arhivişti şi cu serviciile autorizate pentru identificarea şi urmărirea persoanelor suspectate de furtul documentelor de arhivă. 5. Arhiviştii trebuie să ţină evidenţa şi să fie în măsură să justifice acţiunile lor asupra materialului arhivistic. Arhiviştii trebuie să popularizeze practici eficiente de înregistrare pe parcursul întregului ciclu de viaţă al documentelor şi să coopereze cu creatorii de arhivă pentru elaborarea de noi formate şi de noi practici de gestionare a informaţiei. Ei trebuie să se preocupe nu numai de preluarea documentelor existente, dar să se asigure şi de faptul că informaţia curentă şi sistemele de arhivă încorporează chiar de la început proceduri corespunzătoare de păstrare a documentelor valoroase. Arhiviştii care negociază transferul de documente cu deţinătorii sau cu oficialii acestora trebuie să vegheze asupra deciziilor corecte bazate pe deplina luare în considerare − când este aplicabilă − a următorilor factori: autoritatea de a transfera, dona sau vinde; aranjamentele sau beneficiile financiare; planurile de prelucrare; drepturile de 44

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 reproducere (copyright) şi clauzele de acces la documente. Arhiviştii trebuie să ţină o evidenţă permanentă care să informeze asupra preluărilor de documente, conservării acestora şi asupra întregii munci arhivistice executate. 6. Arhiviştii trebuie să promoveze cel mai larg acces posibil la materialul arhivistic şi să ofere servicii imparţiale pentru toţi utilizatorii. Arhiviştii trebuie să elaboreze atât instrumente generale de informare ştiinţifică, precum şi instrumente specifice cât mai potrivite pentru toate documentele aflate în gestiune. Ei trebuie să ofere consultaţii imparţiale pentru toată lumea şi să utilizeze resursele existente pentru a asigura o gamă echilibrată de servicii. Arhiviştii trebuie să răspundă cu amabilitate şi cu spirit de bunăvoinţă la toate cererile rezonabile privind fondurile pe care le deţin şi să încurajeze folosirea lor într-o măsură cât mai largă posibil, în concordanţă cu politicile instituţionale, protecţia arhivelor deţinute, considerentele legale, drepturile individuale şi înţelegerile convenite cu donatorii. Ei trebuie să explice potenţialilor utilizatori restricţiunile pertinente. Arhiviştii trebuie să descurajeze restricţiunile nejustificate de acces şi de folosire, dar pot să recomande sau să accepte drept condiţii de preluare restricţii clar formulate pentru o durată limitată. Ei trebuie să vegheze cu fidelitate 45

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 şi să aplice cu imparţialitate toate înţelegerile convenite cu prilejul preluării dar, în interesul liberalizării accesului, trebuie să renegocieze condiţiile atunci când împrejurările se schimbă. 7. Arhiviştii trebuie să asigure atât accesul la documente, cât şi respectul vieţii private şi să acţioneze în limitele legislaţiei în vigoare. Arhiviştii trebuie să aibă grijă ca viaţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi securitatea naţională să fie protejate fără a se distruge informaţia, în special în cazul documentelor electronice, unde aducerea la zi şi ştergerea constituie o practică obişnuită. Ei trebuie să respecte viaţa privată a indivizilor care au creat sau care constituie subiectul documentelor, în special a acelora care nu au fost consultaţi asupra folosirii dau destinaţiei documentelor. 8. Arhiviştii trebuie să folosească încrederea specială ce le-a fost acordată în interesul general şi să evite folosirea poziţiei lor pentru a obţine beneficii necuvenite pentru ei sau pentru alţii. Arhiviştii trebuie să se abţină de la activităţi care le-ar putea prejudicia integritatea profesională, obiectivitatea şi imparţialitatea. Ei nu trebuie să beneficieze financiar sau în alt mod personal în detrimentul instituţiilor, utilizatorilor sau colegilor. Arhiviştii nu trebuie să colecţioneze documente originale 46

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 şi nici să participe la vreo formă de comerţ de documente în interesul lor personal. Ei trebuie să evite activităţile care ar putea crea în opinia publică impresia unui conflict de interese. Arhiviştii pot să folosească arhivele deţinute de instituţie pentru cercetări şi publicaţii personale cu condiţia ca o astfel de activitate să fie făcută după aceleaşi reguli ce au fost impuse celorlalţi utilizatori de documente. Ei nu trebuie să dezvăluie şi nici să folosească informaţiile obţinute în procesul muncii asupra documentelor la care accesul este supus restricţiei. Ei nu trebuie să accepte ca interesele lor personale de cercetare sau de publicare să interfereze cu propriile îndatoriri profesionale sau administrative pentru care sunt angajaţi. Când utilizează documentele instituţiei lor, arhiviştii nu trebuie să folosească depistările nepublicate ale cercetătorilor fără a notifica în prealabil acestora intenţia de folosire. Arhiviştii pot să recenzeze şi să comenteze lucrări ale altor cercetători din domeniul lor de activitate, inclusiv lucrări bazate pe documente deţinute de instituţia proprie. Arhiviştii nu trebuie să permită imixtiuni ale persoanelor din afara profesiunii în practica şi în obligaţiile lor. 9. Arhiviştii trebuie să aspire la performanţa profesională prin perfecţionarea sistematică şi continuă a cunoştinţelor lor 47

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 arhivistice şi prin împărtăşirea rezultatelor cercetărilor şi experienţei proprii. Arhiviştii trebuie să depună eforturi pentru dezvoltarea priceperii şi cunoştinţelor lor profesionale, pentru a contribui la progresul arhivisticii şi pentru a veghea ca persoanele aflate sub îndrumarea lor, la muncă sau la pregătire, să fie în măsură să-şi execute sarcinile într-o manieră competentă. 10. Arhiviştii trebuie să promoveze protecţia şi folosirea moştenirii documentare universale prin cooperarea cu membrii profesiunii proprii sau ai altor profesiuni. Arhiviştii trebuie să urmărească stimularea cooperării, să evite conflictele cu colegii de breaslă şi să rezolve dificultăţile prin încurajarea respectului faţă de normele arhivistice şi de etică profesională. Arhiviştii trebuie să coopereze cu membrii profesiunilor înrudite pe baza respectului şi înţelegerii reciproce. Concluzii Elaborarea acestui ghid a luat în discuție numai statele vizate de proiectul IMIPQNET România și anume Cehia, Spania, Olanda, Danemarca, Germania, Marea Britanie, Italia și Portugalia, de și profesia la nivel european este reglem

#romania presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mediator - Ionel Popa - Interne-justitie - Education

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesia de mediator Autor: dr. ing. Ionel POPA 2013
Read more

Consilier proprietate industriala autorizat - Ionel Popa ...

Ghid de certificare și recunoaștere pentru profesia de consilier în proprietate industrială autorizat Autor: dr. ing. Ionel POPA 2013
Read more

PENTRU PROFESIA DE ARHIVIST - cnred.edu.ro

PENTRU PROFESIA DE ARHIVIST Autor: Dr. ing. Ionel POPA Iulie 2013. ... Profesia de arhivist în România este reglementată de următoarele acte juridice:
Read more

Organizare - edj.ro

pr. Ionel Popa. pr. Damian Damian ... 25. Arhivist – Pompiliu Cînepă‑Verde. 26. Bibliotecar – Corina-Viorica Stoica. 27. Operator calculator ...
Read more

anl 1 lista 2012 - scribd.com

2 deatcu 3 angheluta 4 ilie 5 marin 60lteanu 7 zaharia 8 popa 9 ... feraru ionel constantinescu popa vasile ... arhivist vinzator ...
Read more

Arhivist by IMI PQ NET Romania - issuu

... Arhivist, Author: IMI PQ NET Romania, Name: arhivist, Length: 92 pages, Published: 2014-11-29T00:00:00.000Z . issuu company logo Explore ...
Read more