Anunt 205

46 %
54 %
Information about Anunt 205
Business & Mgmt

Published on February 15, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

Sursa - finantearges.ro

B-dul Republicii, nr.118 Pite ti, jud. Arge Tel : 0248/211511 int. 3346, 3343 E-mail : Asistenta.AG@mfinante.ro ASPECTE CU PRIVIRE LA COMPLETAREA SI DEPUNEREA formularului 205 "Declara ie informativ privind impozitul re inut la surs i câ tigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” Cadrul legal: Ordinul Pre edintelui ANAF nr. 1913/2012 privind modificarea Ordinului pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare prev zute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat prin Ordinul Pre edintelui ANAF nr. 3883/2013, publicat în M.O. nr. 2/6.01.2014. Cine depune formularul 205 ? Pl titorii de venituri care au obliga ia calcul rii, re inerii i vir rii impozitului pe veniturile cu regim de re inere la surs a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum i intermediarii, societ ile de administrare a investi iilor în cazul r scump r rii de titluri de participare la fondurile deschise de investi ii sau al i pl titori de venit, dup caz, pentru câ tiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzac iilor cu titluri de valoare, altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise. Rectificarea formularului 205 Declara ia poate fi rectificat , situa ie în care se va înscrie "X" în c su a prev zut în acest scop. ATEN IE: Declara ia rectificativ va cuprinde, pe tipuri de venit numai pozi iile corectate, declarate eronat în declara ia ini ial sau pozi iile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declara ia ini ial . În cazul în care declara ia se corecteaz prin eliminarea unei pozi ii declarate eronat în declara ia ini ial se va proceda astfel: - în tabelul de la sec iunea IV "Date informative privind impozitul re inut la surs i câ tigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declara ia ini ial , iar la col. 4 - 7 se va înscrie cifra "0" (zero); - în tabelul de la sec iunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declara ia ini ial , iar la col. 4 - 8 se va înscrie cifra "0" (zero). Termen de depunere Formularul 205 se depune pana la data 28.02.2014 pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013. NOUT I referitoare la completarea formularului Prin OPANAF 3883/2013: 1. se modific i se înlocuie te formularul 205 "Declara ie informativ privind impozitul re inut la surs i câ tigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit". Formularul se utilizeaz pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013. www.anaf.ro 1

2. se modific instruc iunile de completare a formularului 205, astfel: * Despre organul fiscal competent Declara ia se depune la organul fiscal la care pl titorii de venituri sunt înregistra i în eviden a fiscal . În cazul sediilor secundare înregistrate ca pl titori de impozit pe veniturile din salarii, declara ia corespunz toare activit ii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiin at, pe codul de înregistrare fiscal al acestuia, la organul fiscal în a c rui eviden fiscal este înregistrat contribuabilul. În cazul contribuabililor nereziden i care desf oar activit i pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declara ia se depune la organul fiscal pe a c rui raz teritorial se afl situat sediul permanent desemnat, potrivit legii. Pentru angaja ii care au fost deta a i la o alt entitate, declara ia se completeaz de c tre angajator sau de c tre pl titorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul deta at este pl tit de entitatea la care a fost deta at. În situa ia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angaja ii au fost deta a i, angajatorul care a deta at comunic pl titorului de venituri din salarii la care ace tia sunt deta a i date referitoare la deducerea personal la care este îndrept it fiecare angajat. Pe baza acestor date pl titorul de venituri din salarii la care angaja ii au fost deta a i întocme te statele de salarii i calculeaz impozitul, în scopul complet rii declara iei. 3. Sec iunea V "DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII" - se completeaz de c tre pl titorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoan fizic care realizeaz venituri din salarii sau asimilate acestora, la func ia de baz ori în afara func iei de baz . În cadrul acestei sectiuni apar dou capitole, astfel: * A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii pl tite pentru activitatea salarial desf urat în România * B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii pl tite pentru activitatea salarial desf urat în str in tate Capitolul A - se completeaz de c tre pl titorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoan fizic care realizeaz venituri din salarii sau asimilate acestora, la func ia de baz ori în afara func iei de baz , cu datele prev zute de formular referitoare la veniturile din salarii pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarial desf urat în România. Capitolul B - Se completeaz de c tre pl titorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoan fizic care realizeaz venituri din salarii sau asimilate acestora, la func ia de baz ori în afara func iei de baz , cu datele prev zute de formular referitoare la veniturile din salarii pl tite de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarial desf urat în str in tate. La capitolul B sunt prev zute în plus (fa de capitolul A) dou noi coloane: coloana 9 „Impozit final” i coloana 10 „Impozit de regularizat”. IMPORTANT Se înscriu sumele cuprinse în statul de salarii sau alte documente prev zute de lege, aferente perioadei impozabile i pl tite angajatului pân la data-limit de depunere a declara iei. Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii i asimilate acestora se face de c tre pl titor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiec rei luni din anul fiscal, indiferent de num rul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la pl titor. În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România i persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condi ia prev zut la art. 40 alin. (2) Codul fiscal, care desf oar activitate salarial în str in tate i sunt pl tite pentru activitatea salarial desf urat www.anaf.ro 2

în str in tate de c tre sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, se vor eviden ia, distinct, elementele de calcul al impozitului i impozitul re inut, în func ie de locul de desf urare a activit ii, potrivit tabelelor de la lit. A, respectiv lit. B, din formular. Cum se depune formularul ? Formularul se va depune în mod obligatoriu în format electronic (format PDF, cu fi ier XML ata at), pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asisten elaborat de ANAF i pus la dispozi ia contribuabililor, gratuit, de unit ile fiscale sau poate fi desc rcat de pe portalul ANAF. Suportul magnetic sau optic va fi înso it de exemplarul în format hârtie, semnat i tampilat, potrivit legii. Formatul hârtie cuprinde situa ia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit i pe tipuri de venituri, cuprinse în sec iunea IV "Date informative privind impozitul re inut la surs i câ tigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" i în sec iunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" din formular. Declara ia se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat i tampilat, împreun cu formatul electronic al declara iei, fi ierul XML ata at. Declara ia poate fi depus i prin mijloace electronice de transmitere la distan , prin utilizarea serviciului de depunere de declara ii on-line existent pe portalul e-guvernare.ro. ef Administra ie Adjunct Întocmit Virginia B l at/Consilier superior Biroul Servicii pentru Contribuabili/29.01.2014 www.anaf.ro 3

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Anunt Formular 205 2016 - scribd.com

Anunt Formular 205 2016 - Download as PDF File (.pdf) or read online. 205
Read more

Anunt vocal nou la trenul IVA 205-206-222 - YouTube

Anunt vocal vechi al Temul de metrou Iva Astra 110-107-172 iesit la traseu din Depoul Pantelimon (1) - Duration: 0:14. Fantomas Radu 7,003 views
Read more

Peugeot | 205 | anunturi masini

Cele mai vizionate 205: *Saptamana trecuta. Meniu: Cautare avansata; Harta site; Termeni de confidentialitate ... Cautare avansata; Harta site; Termeni de ...
Read more

anvelope MICHELIN 205\55\16 #1239456 - Anunturi gratuite

vand set de 4 anvelope MICHELIN 2055516, rulate in Germania, aduse de o saptamana, anvelopele inca sunt pe masina,se vede in foto #1239456
Read more

Adauga un nou anunt | Peugeot 205 | anunturi masini

Dimensiunea maxima pentru pozele incarcate: 4Mb format gif,jpeg,jpg,png Poza 1: Poza 2: Poza 3: Poza 4: Calculaţi 15 + 3?
Read more

Anunturi imobiliare vanzari case, vile Bucuresti

Suprafata utila 205 mp; Teren 180 mp; An 2016; ... selecteaza anunt. ansamblul Ave Village, compus din 14 vile, p+1+terasa circulabila 60 mp, 5 camere, ...
Read more

Anunturi auto, moto cumparari Bucuresti

selecteaza anunt. cumpar auto orice tip, marca de autoturisme, ... 215/55/16; 225/55/16; 205/55/16; 255/35/19; 185/65/15; 235/65/16; 215/65/16C; 205/65/16C, la
Read more

Vand anvelopa 205/50/16 7203027 - OradeaHub

Vand anvelopa 205/50/16 Vand o anvelopa 205/50/16 continental pret.40 lei,tel.0748580056 7203027
Read more