Anuncio dog cpi as mirandas

50 %
50 %
Information about Anuncio dog cpi as mirandas

Published on May 19, 2016

Author: yolick

Source: slideshare.net

1. DOG Núm. 94 Xoves, 19 de maio de 2016 Páx. 19331 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 4 de maio de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do centro público integrado Conde de Fenosa do concello de Ares. De conformidade co previsto no artigo 1.2 do Regulamento orgánico dos centros públi- cos integrados de ensinanzas non universitarias, aprobado polo Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26 de xaneiro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, DISPOÑO: Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro: Provincia: A Coruña. Concello: Ares. Código: 15000338. Denominación actual: Centro Público Integrado Conde de Fenosa. Nova denominación: Centro Público Integrado As Mirandas. Santiago de Compostela, 4 de maio de 2016 Román Rodríguez González Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria CVE-DOG:rn3uw9f2-9dy0-1xo8-eav0-qnm96ioco3m7

Add a comment

Related pages

CPI "AS MIRANDAS" | Avda. Celso Emilio Ferreiro, 4- Ares ...

A Dirección do CPI das Mirandas, ... CPI "AS MIRANDAS" Anuncio DOG 19.05.16 . Recomendamos visitar este enlace » 1 adxunto;
Read more

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN ...

xaneiro (DOG do 26 de xaneiro), ... Centro Público Integrado As Mirandas. Santiago de Compostela, 4 de maio de 2016 Román Rodríguez González
Read more

PUBLICADO NO DOG CAMBIO DE NOME DO CENTRO.

Anuncio dog cpi as mirandas from Yolanda Castro. Publicado por Yolick en 22:13. Reacciones: ...
Read more

ANPA DE ARES: CAMPAMENTOS XUVENÍS XUNTA CAMPAÑA VERÁN 2016

ANPA RAMÓN PIMENTEL DO CPI AS MIRANDAS ... Recén publicouse no DOG a orde da Consellería de Política Social pola que se convocan prazas para os ...
Read more

ANPA DE ARES

ANPA RAMÓN PIMENTEL DO CPI AS MIRANDAS ( ARES ) ... O DOG do 15.06.2016 publica o calendario escolar para o vindeiro curso:
Read more

TESMOITALINGUA

Anuncio dog cpi as mirandas from Yolanda Castro. Publicado por Yolick en 22:13. Reacciones: ...
Read more